Brukerveiledning Avbryt

Importere bilder ved hjelp av Photo Downloader

Hente bilder fra enheten inn i Bridge

Hente bilder fra kameraet

Forsiktig!

Før du begynner å importere bilder ved hjelp av Photo Downloader, må du kontrollere at du har oppdatert Bridge til den nyeste versjonen. For å se etter oppdateringer velger du Hjelp > Oppdateringer. Hvis du vil vite hvordan du oppdaterer appen, kan du se Oppdatere Creative Cloud-programmer.

 1. Koble kameraet, kortleseren eller den mobile enheten til datamaskinen ved hjelp av en støttet kabel.

  Merk:

  (bare macOS) På Mac-maskinen kan du konfigurere Adobe Bridge til å åpne Photo Downloader automatisk når et kamera kobles til datamaskinen. Velg Adobe Bridge > Innstillinger. Under Virkemåte i Generelt-panelet velger du Start Adobe Photo Downloader når et kamera kobles til. Deretter klikker du OK.

 2. Gjør ett av følgende:
  • (Windows) Klikk Last ned bilder – Bruk Adobe Bridge i AutoPlay-vinduet, eller velg Fil > Hent bilder fra kamera.

  • (macOS) Velg Fil > Hent bilder fra kamera i Adobe Bridge.

 3. Et nytt Adobe Bridge CC Photo Downloader-vindu vises. I dette vinduet velger du navnet på enheten fra menyen Hent bilder fra.

  Adobe Bridge Photo Downloader
  Adobe Bridge Photo Downloader

  Merk:

  Hvis den tilkoblede enheten ikke vises i rullegardinlisten Hent bilder fra i Photo Downloader-vinduet, eller hvis meldingen Ingen gyldige filer ble funnet vises etter at du har valgt enheten, kan du lese følgende instruksjoner for enhetstypen du vil koble til:

  • Kontroller at enheten er slått på, og at du bruker en støttet USB-kabel.

  (iOS-enheter)

  • Hvis du ser et varsel som spør deg Vil du godkjenne maskinen? når du kobler en mobil Apple-enhet til en Mac-maskin, låser du opp enheten og trykker på Godkjenn.
  • Hvis du ser et varsel som ber deg om å tillate at denne enheten får tilgang til bilder og video når du kobler en mobil Apple-enhet til en Windows-maskin, låser du opp enheten og trykker på Tillat. I Photo Downloader-vinduet velger du Forny fra rullegardinlisten Hent bilder fra.

  (Android-enheter)

  • Hvis du ser et USB For-varsel på enheten når du kobler en mobil Android-enhet til en Mac- eller Windows-maskin, låser du opp enheten og velger en av de tilgjengelige USB-tilkoblingsmodusene – MTP, PTP eller USB-masselagringsoverføring.
  • Hvis du ikke ser USB For-varselet, kan du manuelt endre modus på enheten. Gå til Innstillinger > USB-innstillinger > Modus på enheten. Hvis du ikke finner denne innstillingen, kan du se dokumentasjonen fra produsenten av enheten.
  • Etter at du har valgt USB-overføringsmodus, velger du Forny fra rullegardinlisten Hent bilder fra i Photo Downloader-vinduet.

  (Digitale kameraer)

  • Se dokumentasjonen fra produsenten av enheten for informasjon om å koble kameraet til en datamaskin.
 4. Klikk Avansert dialogboks nederst til høyre i vinduet for å vise miniatyrbilder av bildene som er lagret på enheten. I Avansert dialogboks kan du velge de mediefilene du vil importere, og dialogboksen inneholder også flere importalternativer.

  Adobe Bridge – Photo Downloader (Avansert dialogboks)
  (Avansert dialogboks) Adobe Bridge – Photo Downloader

  Hvis du vil fjerne et bilde fra importgruppen, klikker du i avmerkingsboksen under fotominiatyrbildet for å oppheve merkingen av den i Avansert dialogboks. Som standard er alle bildene valgt.

 5. Lagringsalternativer

  Sted:

  Hvis du vil endre standard plassering for der Bridge importerer de valgte mediefilene til, klikker du knappen Bla gjennom (Windows) eller Velg (Mac OS) ved siden av Plassering og angir en ny plassering.

 6. Opprette undermappe(r):

  Velg et alternativ fra rullegardinlisten Opprette undermappe(r) for å importere bildene til undermappen(e) på plasseringen angitt ovenfor. 

  • Hvis du velger Ingen, opprettes ingen undermapper, og bildene lagres i mappen på plasseringen angitt ovenfor.
  • Egendefinert navn oppretter en undermappe med navnet du skriver inn.
  • Dagens dato oppretter en undermappe med dagens dato som navn.
  • Tatt den oppretter en undermappe med datoen og klokkeslettet da bildet ble tatt, som navn. Du kan velge fra et hvilket som helst alternativ blant datoformatene som er tilgjengelige i rullegardinlisten.
 7. Gi nytt navn til filer:

  Hvis du vil gi filene nye navn når du importerer dem, velger du et alternativ fra menyen Gi nytt navn til filer. Alle bildene i importgruppen har samme type navn basert på dagens dato, datoen bildet ble tatt, og tilpasset navn, eller en kombinasjon av datoen bildet ble tatt, og et egendefinert navn. Hvert bilde har også et unikt nummer på slutten.

  • Hvis du ikke vil gi de importerte filene nye navn, kan du velge Ikke gi nytt navn til filer fra rullegardinlisten.
  • Hvis du vil endre navn på filer basert på navnet på undermappen som du anga i forrige trinn, velger du Samme navn som undermappen fra rullegardinlisten.

  Eksempelteksten nedenfor viser hvordan filene med endret navn kommer til å se ut, basert på alternativene du har valgt for Gi nytt navn til filer.

  Hvis du vil beholde det opprinnelige filnavnet fra kameraet som XMP-metadata for senere bruk, merker du av for Behold gjeldende filnavn i XMP-metadata. Se Arbeide med metadata i Adobe Bridge for å få mer informasjon.

  (Bare macOS) I rullegardinlisten Gi nytt navn til filer velger du Avanserte valg for å gi nytt navn til filer for å gi nytt navn til filer basert på en egendefinert kombinasjon av tekst, nytt tillegg til navnet, bevarte filnavn, sekvensnummer, sekvensbokstav, dato og klokkeslett og metadata. Hvis du velger dette alternativet, åpnes vinduet Photo Downloader – Avanserte valg for å gi nytt navn til filer, der du kan angi en egendefinert kombinasjon.

  Photo Downloader – avanserte valg for å gi nytt navn til filer. Bare tilgjengelig på macOS.
  (Bare macOS) Photo Downloader – avanserte valg for å gi nytt navn til filer

  I delen Nye filnavn:

  • Klikk (+)-knappen for å legge til et egendefinert felt, og velg typen egendefinert felt fra rullegardinlisten – tekst, nytt tillegg til navnet, bevart filnavn, sekvensnummer, sekvensbokstav, dato og klokkeslett og metadata. Avhengig av det egendefinerte feltet du har valgt, vises flere alternativer for det aktuelle feltet.
  • Klikk (–)-knappen for å fjerne et egendefinert felt.

  I Alternativer-delen:

  • Du kan velge Windows- og UNIX-alternativene, slik at filene med endrede navn er kompatible med disse operativsystemene.

  Delen Forhåndsvisning viser hvordan filer med endrede navn (Nye filnavn) vil se ut, basert på de egendefinerte feltkombinasjonene du har definert.

 8. Avanserte alternativer

  Åpne Adobe Bridge

  Åpner Adobe Bridge etter at du har importert bildene.

  Velg Konverter til DNG

  Konverterer Camera Raw-filer til DNG når du importerer dem. Klikk Innstillinger-knappen for å åpne vinduet Konverteringsinnstillinger for DNG (forklart nedenfor). Hvis du vil vite mer om DNG-format, kan du lese Digital Negative (DNG).

  Slett opprinnelige filer

  Sletter de opprinnelige bildene fra kameraet, kortleseren eller den mobile enheten etter at de er importert.

  Lagre kopier til

  Lagrer kopier av bildene når du importerer dem til en angitt plassering.

  Dialogboksen Konverteringsinnstillinger for DNG i Adobe Bridge
  Angi DNG-konverteringsinnstillingene når du importerer bilder til Bridge

  • JPEG-forhåndsvisning: Velg Middels størrelse eller Full størrelse for å generere JPEG-forhåndsvisninger av de konverterte DNG-bildene. Hvis du ikke vil generere JPEG-forhåndsvisninger, velger du Ingen fra rullegardinlisten.
  • Komprimert (uten tap): Velg dette alternativet for å redusere filstørrelsen til det konverterte bildet.
  • Metode for bildekonvertering: Velg Behold RAW-bilde for å maksimere mengden data som beholdes i den konverterte DNG-filen. Ellers velger du Konverter til lineært bilde.
  • Bygg inn opprinnelig RAW-fil: Velg dette alternativet for å bygge inn Camera Raw-filen (ikke i DNG-format) i DNG-filen. Dette oppretter en større DNG-fil, men det gjør at den opprinnelige RAW-filen kan trekkes ut senere om nødvendig. 
 9. Bruke metadata

  (Valgfritt) Hvis du vil bruke metadata, velger du Grunnleggende metadata fra rullegardinlisten Mal til bruk. Skriv deretter inn informasjon i tekstboksene Fotograf og Opphavsrett.

  En eventuell egendefinert metadatamal du har opprettet i Bridge, er også tilgjengelig i menyen Mal til bruk. For mer informasjon kan du se Arbeide med metadatamaler.

 10. Klikk Hent mediefiler. Bildene vises i Adobe Bridge.

  Merk:

  Hvis du har huket av i avmerkingsboksen Åpne i Adobe Bridge, åpner Bridge automatisk plasseringen der du har importert mediefiler, og viser bildene dine eller undermapper innenfor denne plasseringen i Innhold-panelet.

Importere fra enheten på macOS

På en macOS gir Bridge deg et ekstra alternativ Fil > Importer fra enheten for å importere medier fra enheter. Dette alternativet, som har et begrenset antall importeringsinnstillinger, kan brukes som et alternativ til Fil > Hent bilder fra kamera når du arbeider i MacOS.

For enheter tilkoblet i PTP- eller MTP-modus (som kamera eller Android-baserte enheter)

Endre enhetsmodus fra PTP/MTP til USB-modus/masselagringsmodus og koble enheten til datamaskinen.

Merk:

Du finner anvisninger for hvordan du endrer modus i dokumentasjonen fra produsenten av enheten.

Adobe Bridge oppdager nå enheten, og du kan begynne å importere mediefiler fra enheten. Trinnene som nevnes nedenfor.

For iOS-enheter (som iPad eller iPhone)

 1. Koble i-enheten til datamaskinen.

 2. Klikk Fil > Importer fra enhet. Dialogboksen som vises automatisk, kjenner igjen den tilkoblede enheten.

 3. Velg mediefilen som du vil importere, velg plasseringen du vil Importere til, og klikk Last ned.

  Importere fra enheten på macOS
  Importere fra enheten på macOS

  De valgte mediefilene importeres til Adobe Bridge.

 4. De valgte mediefilene importeres til Adobe Bridge. Som standard importeres mediefiler i Bridge til /Brukere/<ditt brukernavn>/Bilder. Du finner denne mappen i Mapper-panelet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din