Produktmerknadene for Adobe Sign for Salesforce er sortert nedenfor med den gjeldende versjonen øverst, slik at du går bakover i tid etter hvert som du blar nedover siden.

Forsiktig!

Det anbefales på det sterkeste at du installerer eller oppgraderer i Sandbox-miljøet først for å bekrefte at alle aspekter fungerer som forventet og ikke kommer i konflikt med andre tilpassinger, innstillinger eller apper.

Kunder som oppgraderer fra en versjon tidligere enn v21.5.11oppgradere til v21.5.11-pakken førstog så oppgradere til den nyeste pakken.

Adobe Sign for Salesforce v23.x

Adobe Sign-ikonet får nytt utseende

Adobe Sign-ikonet som brukes i hele programmet, er oppdatert til det nye utseendet.


Oppdater Salesforce-organisasjonen slik at den bruker Filer som standard lagringsobjekt for dokumenter

Version 23 av Adobe Sign for Salesforce-pakken bytter standard objekttype for lagrede dokumenter fra det eldre Vedlegg-objektet til det relativt nye Filer-objektet.

Denne oppdateringen forsterker Salesforce Lightning-opplevelsen, som bare støtter Filer (den klassiske Salesforce-opplevelsen støtter ikke Filer) og er på linje med mange andre tredjepartsløsninger som ofte brukes med Adobe Sign, som oppgraderes på en tilsvarende måte.

Påvirkede dokumenter inkluderer:

 • Avtaledokumenter
 • Datatilordning
 • Avtalemaler
 • Avtaleoppdateringer
 • Sending av store filer
 • Egendefinerte innstillinger
 • Push-avtaler

Ingen handling er nødvendig fra administratoren som oppdaterer til denne versjonen på dette tidspunktet, ettersom det eksisterende lagringsobjektet er satt inn for organisasjonen slik at driften kan fortsette uten forstyrrelser.

Administratorer oppfordres imidlertid til å undersøke hvordan de kan migrere organisasjonen til å bruke Filer før Vedlegg blir utfaset.

Merk:

 • OPPDATERING fra en Adobe Sign for Salesforce-versjon før 23.0 vil respektere det eksisterende lagringsobjektet etter oppdateringen (Vedlegg for de fleste kunder). Ingen handling er nødvendig for å fortsette å operere som normalt
 • NYE installasjoner av Adobe Sign for Salesforce-pakken vil ha Filer angitt som standard lagringsobjekt, men det kan byttes manuelt til Vedlegg
 • Kontroller er tilgjengelige for Salesforce-administratoren for å bytte lagringsobjektet mellom Filer og Vedlegg


Ny egendefinert innstilling for å kontrollere dokumentlagringstypen

For å støtte administratorkontrollen av dokumentlagringstypen, er en ny kontroll lagt til i kontrollsettet Egendefinerte innstillinger > Adobe Sign-innstillinger.

Dette brukergrensesnittet tilordnes til det egendefinerte objektet Agreement_Document_Storage_Type__c

Gyldige innstillingsverdier er:

 • {empty} – Hvis verdien er tom, er standard virkemåte basert på den installerte versjonen av pakken
  • Version 23.0+ vil som standard ha Filer som standard lagringstype
  • Versjoner før 23.0 vil som standard ha Vedlegg som den standard lagringstypen
 • Filer – definerer sterkt Filer som det standard lagringsobjektet for Adobe Sign-dokument
 • Vedlegg – Definerer sterkt vedlegg som standard lagringsobjekt for Adobe Sign-dokument
Dokumenttypeinnstilling


Analyseinnstillinger

En valgfri Analyse-innstilling er lagt til for å gi Adobe Sign mulighet til å samle inn bruksdata for å forbedre produktet. Disse dataene brukes bare til utvikling og ikke til markedsføringsformål.

Denne innstillingen kan kontrolleres fra fanen Adobe Sign-administrator ved å klikke på koblingen Analyseinnstillinger til høyre:

Analyseinnstillinger

Analyseinnstillingen er aktivert som standard for de fleste nye kundeinstallasjoner

 • Nye kundeinstallasjoner i Canada og EU vil ha analyse deaktivert som standard
 • Oppgraderende kunder vil ha innstillingen deaktivert som standard for å stemme overens med deres eksisterende opplevelse. Administratorer kan aktivere innstillingen som de vil, på fanen Adobe Sign-administrator

Når dette er aktivert, legges en oppføring automatisk til på de klarerte CSP-nettstedene for adobe.io-nettstedsnavnet:

Klarerte CSP-nettsteder med Adobe.io lagt til

Deaktivering av analyseinnstillingene fjerner automatisk adobe.io-oppføringen fra siden Klarerte CSP-nettsteder.


Løste problemer

Problemnummer Beskrivelse av korrigert problem
15687 Løste et problem der en biblioteksmal som ble fjernet fra Adobe Sign-administrasjonssiden fremdeles kunne nås av Salesforce-malen
18890 Løste en staveinkonsistens for statusen til kansellerte avtaler
20380 Løste en formateringsfeil for datoer
20420 Forbedret menyplasseringen for den egendefinerte verktøylinjen, slik at den ikke åpnes utenfor skjermen
20436 Løst et problem med at markøren ikke viser relaterte koblinger som klikkbare på avtaler
20631 Løst et problem der bildefiler som er knyttet til en avtale åpnes i en nettleserfane i stedet for å lastes ned
20638 Forbedret feltet for kanselleringsårsak for å tillate mer enn 255 tegn
20678 Løste et problem der et egendefinert Salesforce-tema ville forsvinne i Adobe Sign-fanene
20972/21359 Løste et problem der Adobe Sign-bibliotekmaler ikke ville være tilgjengelige hvis tilgangstokenet utløp
21126 Løste et problem der mottakertypen for e-post ikke ville bli fjernet fra mottakeralternativene hvis den er deaktivert i de egendefinerte innstillingene
21426 Løste et problem som kunne blokkere tilgangen til Adobe Sign-bibliotekmaler hvis brukerens bibliotek har en veldig stor bibliotekliste (mer enn 1000)
21512 Forbedret administrasjonen av filutvidelser i avtaletittelen

Merk:

Adobe Sign for Salesforce-pakken støttes for to hovedversjoner i tillegg til den nåværende hovedversjonen.

 • Den nåværende versjonen er 23.0
 • Støtte gis for versjon 21+

Kunder som kjører versjoner som ikke støttes, har økt sikkerhetsrisiko og de oppfordres på det sterkeste til å oppgradere til den nye pakken for å sikre fortsatt støtte.

Kontakt din kundeansvarlige hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å oppgradere organisasjonen.


Tidligere versjoner

Salesforce-avtalemaler kan nå knyttes til Adobe Signs tilpassede arbeidsflyter slik at du kan tilordne komplekse signeringsprosesser i Adobe Sign og så importere den strukturen til en Salesforce-mal:

Arbeidsflyter i Salesforce-maler

Løste problemer

Adobe Sign for Salesforce 21.5.11 er et nødvendig installasjonspunkt for organisasjoner som ønsker å fortsette å bruke Adobe Sign under de nye sikkerhetsrammeverkene som iverksettes av Salesforce og Adobe Sign (dvs. oppgraderte APIer).

21.5.11-pakken de-refererer to sider (MyEchoSign.page og AboutEchoSign.page) for å rydde vei for endelig fjerning.

Det gjøres ingen endringer i funksjoner eller brukerfunksjonalitet for denne pakken, men noen problemer er løst:


Løste problemer

Problemnummer Beskrivelse av korrigert problem
19681 Forbedret pakken for å fjerne Chatter-krav som blokkerte installasjoner hvis Chatter var deaktivert.
20013 Løste et problem der oppdateringer til avtalestatus ikke fungerte for avtaler som brukte Adobe Sign-godkjenning som bekreftelsesmetode.
20045 Rettet en feil der tilpassede innstillinger for Lightning UI-konfigurasjoner bare fungerte for systemadministratorer.


Støtte Salesforce Files som lagringsobjekt i Filtilordning

Winter 2019-utgivelsen av Adobe Sign for Salesforce (v21) oppdaterer tre kjerneelementer i pakken for nye distribusjoner, og opprettholder samtidig bakoverkompatibilitet for eksisterende kunder:

I tillegg er det gjort justeringer for å få Salesforce-opplevelsen mer på linje med Web-opplevelsen. Til nå: 

Ved tilordning av fillager gjennom Datatilordning-prosessen er en ny avmerkingsboks lagt til for eksplisitt å tvinge lageret som et vedlegg.

Hvis dette alternativet ikke velges, lagres innholdet som en fil.

add_file_mappingv21

Forbedret prosess for avtaleoppdatering

v21-endringer til oppdateringsprosessen for avtaler i Salesforce. I stedet for å sende oppdateringer til Salesforce, vil Adobe Sign varsle Salesforce om at oppdateringer er tilgjengelige. Deretter kan Salesforce hente dem. Dette bidrar til å avhjelpe problemer i tilfeller der Salesforce er frakoblet når Adobe Sign sender oppdateringen.

I tillegg oppdateres nå avtaler asynkront der alle tidligere versjoner var synkrone.


Ny inndeling for Tilpasset innstilling: Innstillinger for oppdatering av Adobe Sign-avtaler

custom_settings_-agreementupdatesettings

For å støtte den nye oppdateringsprosessen er det lagt til en ny inndeling i delen Tilpassede innstillinger i Salesforce: Innstillinger for oppdatering av Adobe Sign-avtaler.

Fem innstillinger som fantes fra før, er flyttet til denne kategorien fra delen Innstillinger for Adobe Sign:

Innstillinger for Adobe Sign

Adobe Sign Agreement Update-innstillinger

Legg til revisjons-PDF i vedleggsliste

Legg til revisjonsrapport

Kobling til signert PDF for push-avtale

Legg til URL-adresse for signert PDF

Legg til signert PDF for push-avtaler

Legg til signert PDF

Signert PDF som separate vedlegg

Signert PDF som separate vedlegg

Legg til støttefiler i vedleggsliste

Legg til støttefiler

 

Tre nye innstillinger legges til:

 • Vis bilder – Når aktivert, blir bilder av PDF-filen med avtalen vist på avtalesiden.
 • Oppdater avtalehendelser – Når aktivert, vil Salesforce oppdatere hendelsene for avtaler ved varsling fra Adobe Sign.
 • Oppdater avtalestatus – Når aktivert, vil Salesforce aktivt oppdatere avtalestatuser ved varsling fra Adobe Sign.

Manuell oppdatering av en avtale oppdaterer nå alle elementer i avtalen (mottakere, hendelser, bilder osv.) i stedet for bare statusen.

gammelt bilde


Endret navn på Tilpasset innstilling-del: Adobe Sign Push Mapping Settings er nå Innstillinger for Adobe Sign-avtalemottaker

Innstillingene for push-tilordning er omarbeidet slik at de gjelder bredt for alle avtaler, så delen med tilpassede innstillinger som styrte disse innstillingene, har fått nytt navn for bedre å angi at de gjelder for mottakere av alle avtaler, og ikke bare push-avtaler.

I tillegg er det lagt til fem nye innstillinger for å utvide muligheten til å oppdatere mottakerne relatert til avtaler:

 • Opprett manglende mottakere (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å opprette manglende mottakere.
  • Nye mottakere blir opprettet i arbeidsflyter for push-tilordning for avtale, Erstatt underskriver eller Deleger underskriver.
 • Aktiver deltakersett: Aktiver denne innstillingen for å opprette og oppdatere deltakersett.
 • Oppdater delegerte mottakere (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å merke mottakerne som Delegert når de delegeres av underskriver eller avsender.
  • Disse mottakerne skjules fra Avtalevisning-siden.
 • Oppdater mottakere (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å oppdatere eksisterende mottakerattributter som Status.
 • Oppdater erstattede mottakere (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å merke mottakerne som Erstattet når de erstattes av avsenderen fra Behandle-siden.
  • Disse mottakerne skjules fra Avtalevisning-siden.
adobe_sign_agreementrecipientsettings


Forbedret manuell oppdatering

Den manuelle oppdateringsprosessen er forbedret for å oppdatere hele settet med avtaleobjekter, inkludert alle koblinger, bilder, hendelser, statuser og datatilordninger.

update_agreementv21


Oppdaterte hendelsesbeskrivelser

Hendelsesbeskrivelsene for avtaler oppdateres med tre endringer:

 • Den generiske termen “dokument” brukes i stedet for avtalens navn.
 • E-postadressen til brukeren settes inn etter navneverdien.
 • IP-adressen inkluderes.
agreement_events


Ny godkjenningsmetode: Myndighetsutstedt ID

Den nye godkjenningsmetoden med myndighetsutstedt ID er lagt til som et egendefinert alternativ i delen Innstillinger for Adobe Sign.

Myndighetsutstedt ID er en Premium-metode for identitetsgodkjenning som må aktiveres av din kundeansvarlige før den kan distribueres.

govt_id_selectionv21


Støtte for dra-og-slipp når filer skal legges til
(bare Lightning)

Lightning-opplevelsen tillater nå at du legger til dokumenter i nye avtaler ved å dra dem fra det lokale systemet og slippe dem i Filer-området.

Dokumenter som legegs til via dra-og-slipp, lastes opp til dine personlige filer i Salesforce.


Nytt Avtalemal-format

Avtalemal-grensesnittet er oppdatert for å gi bedre oversikt over malinnholdet på fem faner.

drag_and_drop_v21
template_requirements


Simple Sign

Simple Sign er en enkel og ferdig komponent som lar portalbrukere signere selvbetjeningsavtaler. Legg til denne komponenten i en Salesforce Community Cloud-portal (kunde, partner, ansatt, osv.), eller bygg inn komponenten i andre Lightning-komponenter.


Adobe Sign for Salesforce CPQ:
"Generer Adobe Sign"-knapp

Adobe Sign CPQ-komponenten er forbedret for å strømlinjeforme prosessen med å legge ved PDF-filer med tilbud med ett klikk på en knapp, ved å bruke Generer Adobe Sign-knappen eller LEX-komponenten.

Klikk på Generer-knappen i LX-komponenten.

Løste problemer

Oversikt

Salesforce-utgivelsen Summer 2018 (v20) utvider funksjonaliteten innenfor Lightning Experience og tilfører flere nye funksjoner som kunder har bedt om.

Merk:

I versjon 20 av Adobe Sign for Salesforce tilpasset vi oss ytterligere Lightning-opplevelsen for å optimalisere den generelle ytelsen.

Som en del av denne optimaliseringen ble avtalelisten flyttet til en Lightning-komponent. Tidligere versjoner brukte en Visualforce-side med en innebygd “Lightning Out”-komponent.  Et resultat av denne flyttingen er at når en ny avtale startes fra en relatert liste i et standardobjekt (Kontakt, Salgsmulighet, Konto, Kontrakt osv.), blir ikke avtalen automatisk knyttet til objektet. Dette skyldes Salesforces manglende støtte for "Ikid"-parameterem som sendes direkte til en Lightning-komponent.

Denne begrensningen gjeldes bare ved bruk av Lightning-sideoppsettene. Funksjonaliteten er fortsatt aktivert ved bruk av Avansert-sideoppsettene.

Endring av sideoppsett er beskrevet her.

 

Støtte for Salesforce Prosessbygger

Det er lagt til handlinger for å støtte Salesforce Prosessbygger. 

Administratorer kan opprette prosesser som kan utløse opprettelse av avtaler fra en mal, samt handlingene Send, Påminn, Oppdater, Avbryt og Slett.

process_builder

 

Utvidede roller for mottakere

Tre nye roller, med de medfølgende delegatorrollene for hver, er lagt til! Nå kan du opprette signaturarbeidsflyter som inkluderer Godtaker, Skjemautfyller og Sertifiserte mottakere, som deltakertyper.

expanded_recipients

 

Forbedret Sandbox-støtte

Den 16.03.2019 vil Salesforce automatisk aktivere enkritisk oppdatering som vil strippe URL-adressen til den segmenterte identifikasjonen.

Før v20 ble URL-adressen brukt til å analysere ut den segmenterte identifikasjonen og instruere Adobe Sign om naturen til SFDC-forekomsten som forsøkte å kommunisere (Produksjon eller Sandbox).

Etter 16.03.2019 vil kunder på v19 eller eldre måtte kontakte kundestøtte for å flagge sine Sandbox-miljøer og tillate OAuth-prosessen å koble til.

Kunder som har v20+ installert, vil enkelt kunne navigere OAuth-prosessen uten å måtte involvere Adobe Sign-kundestøtte.

remove_instance_fromurl

 

Mottakere relatert til hver hendelse de utløser

Avtalehendelse-objektet relaterer nå hendelsene til mottakeren som utløste hendelsen og gir en detaljert forståelse av den trinnvise signaturprosessen slik den er relatert til mottakerne.

agreement_events-recipient

 

Felt for mottakers IP-adresse lagt til

Avtalehendelse-objektet har fått et nytt felt: Handlende brukers IP-adresse

Dette nye feltet importerer IP-adressen for alle hendelser som logges mot avtalen, og relaterer den til brukeren som utløste hendelsen.

Det kan genereres rapporter for å vise IP-informasjonen

agreement_event_-ipaddress

 

Hent og oppdater eldre dokumentnøkler

Kontoer som fremdeles bruker Adobe Sign for Salesforce v13 eller eldre, kan nå oppgradere til en moderne versjon av pakken og oppdatere de respektive dokumentnøklene for de eksisterende avtalene.

fetch_missing_documentkeys

 

v20.8 (inkrementell oppdatering)

Field API-navn lagt til den valgte listen for data-/flettetilordning

En ny innstilling er lagt til for å eksponere API-navnet for et felt ved definering av data- eller flettetilordning.

api_name_in_mapping

Slik aktiverer du denne funksjonen:

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tlpasset kode > Tilpassede innstillinger
  • Dette åpner siden Tilpassede innstillinger
 2. Klikk på etiketten Innstillinger for Adobe Sign
  • Siden Innstillinger for Adobe Sign lastes inn
3_adobe_sign_settings

3. Klikk på Behandle-knappen.

4_adobe_sign_settingmanage

 4. Klikk på Ny (eller Rediger hvis du har konfigurert innstillinger tidligere)

• Siden Innstillinger for Adobe Sign lastes inn

5_adobe_sign_settings-edit

5. Bruk din “Søk”-funksjon (cmd/ctrl + f) til å finne Vis API-navn for fil

show_fields_api_name

6. Klikk på Lagre.

 

Løste problemer

Problemnummer Beskrivelse av korrigert problem
14931 Feilmelding ved sending av avtale med “basis”-sideoppsettet
15012 Mottaker fylles ikke ut automatisk på siden EchoSign Agreement Advanced VF
14578 Filtilordning mislykkes hvis ikke datatilordning har en oppføring som kan tilordnes et tilleggsobjekt
13169 Feil med automatisk klargjøring
12457 Mottaker beholdes ikke hvis mottakerrekkefølgen endres
14541 Feil vises hvis mer enn 11 mottakere defineres

 

v20.9 (sikkerhetsoppdatering)

Kunder som oppgraderer og har store filer eller push-avtaler konfigurert, må se nøye gjennom oppgraderingsprosessen før de installerer den nye pakken:

Oppgraderingsprosess for tjenesten for store filer

Oppgraderingsprosess for push-avtaler

 

Tilbakekallbruker må erstatte stedets tilbakekallprofil

På grunn av sikkerhetsbekymringer rundt det å gi bred objekttilgang til et tilbakekallsted i Salesforce, introduserer v20.9 en ny brukerbasert godkjenningsprosess som bidrar til å sikre overlegen kontroll over tilgang til avtaleobjekter.

Tilbakekallsteder har tradisjonelt vært brukt for kunder som bruker stor filtjeneste og push-avtaler. Alle kunder som har én eller begge av disse funksjonene aktivert, oppfordres på det sterkeste til å oppgradere til v20.9, aktivere den nye Tilbakekallbruker-prosessen og fjerne alle tillatelser fra stedsbrukeren.

Tilbakekallbruker aktiveres gjennom en ny kontroll på Administrator-siden i Adobe Sign Admin, rett under koblingen for Adobe-konto.

calback_user_on_adminpage

 

v20.11 (inkrementell rettelse)

Utgave 621/14678 fjerner en tidligere begrensning i Lightning-miljøet, som hindret den automatiske relasjonen mellom en avtale og det overordnede SFDC-objektet som startet avtalen.

 

Løste problemer

Problemnummer Beskrivelse av korrigert problem
621/14678 Forbedret Lightning-opplevelsen ved automatisk å relatere avtalen til det overordnede SFDC-objektet.
15441 Forbedret muligheten til å soørre mot krypterte felt i Salesforce for oppslagsfelt.
15686 Løste et problem med Edge-nettleseren ved henting av en signerings-URL på Avtale-siden når Vertssignering brukes.

Salesforce-utgivelsen vinteren 2018 (v19) utvider funksjonaliteten innenfor Lightning Experience og tilfører flere nye funksjoner som kunder har bedt om.

 

Massehandlinger fra Lightning-sidene

Muligheten til å opprette, sende, påminne, avbryte, slette og oppdatere avtaler samlet er nå tilgjengelig for Lightning-grensesnittet, med en forbedret prosess som oppsummerer handlingen som skal utføres, før den endelige utføringen av handlingen.

19-1_-_batch_enabledinlightning

 

Nye tillatelsessett for å forbedre brukerfunksjonalitet

Administratorer som installerer Adobe Sign for Salesforce-programmet, men som ikke kan velge “Alle brukere”-alternativet, stod overfor en betydelig manuell prosess for å gjøre objekter og felt tilgjengelige for enkeltbrukere.

Men ikke nå lenger! Med tillegget av tre nye tillatelsessett kan administratorer raskt gi alle tillatelsene til enkeltbrukere uten å måtte gå gjennom hvert felt for hvert objekt.

De tre alternativene er:

 • Adobe Sign-bruker – Minimumstillatelsene som kreves for en avsenderbruker av Adobe Sign for Salesforce. Inkluderer begrenset tilgang til de nødvendige komponentene som er inkludert i den administrerte pakken: objekter, felt, faner, klasser og sider.
 • Adobe Sign-administrator – Minimumstillatelsene som kreves for en administratorbruker av Adobe Sign for Salesforce. Inkluderer full tilgang til alle komponentene som er inkludert i den administrerte pakken: objekter, felt, faner, klasser og sider.
 • Adobe Sign-integrasjonsbruker – Alle nødvendige tillatelser for en integrasjonsbruker av Adobe Sign for Salesforce. Inkluderer all administratortilgang samt tilgang til alle data i organisasjonen.
19-2_-_permissionsets

 

Overlegen arbeidsflyt med håndskrevet signatur

Få nøyaktigheten og revisjonsmessigheten ved elektronisk signering med håndskrevne signaturer. La underskrivere fylle ut, skrive ut, signere, skanne og returnere dokumenter uten bruk av faksmaskin. Alt fanges opp og håndteres elektronisk, så du får leselig tekst pluss verifiseringsdata om underskriver i revisjonssporet.

Arbeidsflyten med håndskrevet signatur erstatter den foreldede faksprosessen og sørger for et mye mer konsistent og profesjonelt resultat.  Se her for flere detaljer.

19-3_-_written_signatureflow

 

E-postkomponenter for Outlook og Gmail

E-postkomponenten for Adobe Sign for Salesforce vil fungere i Microsoft Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook for Mac 2016 eller Outlook 2013. Den samme komponentpakken fungerer også for Gmail for Work-integrasjon.

E-postkomponenten er en separat installasjon, men tar bare minutter å installere og konfigurere.

Klikk her for å finne installeringsdetaljer.

19-4_-_email_component

 

Forbedret tilpassbar Send-side for flere skjermstørrelser

Enheter med mindre skjermer blir mer og mer vanlig i forretningsdrift, og rulling fra venstre mot høyre er tidkrevende når du ønsker å arbeide effektivt. For å hjelpe de brukerne som elsker nettbrettene sine, er Send-siden forbedret slik at den tilpasser seg mange flere skjermbredder uten at noe funksjonalitet går tapt.

19-5_-_reflowablesendpage

 

Integrasjonskomponent for Salesforce CPQ

Få fart på leveringen av CPQ-tilbud direkte fra Salesforce til kundens innboks, klare til å signeres med Adobe Sign CPQ-koblingskomponenten.

19-6_-_cpq_send_button

 

Støtte for Salesforce Community Cloud Portal (selvsignering)

Fellesskapsportaler kan nå inkludere en Adobe Sign-komponent som leverer avtaler som er klare til signering av portalbrukere.

Salesforce-administratorer har mulighet til å publisere avtaler, etablere tidsfristdato og definere fornyelsessyklus etter behov.

Brukere får tilgang til fellesskapsstedet, kan generere en ny avtale og signere den direkte fra portalen.

19-7_-_communityportal

 

v19.4 - Utgitt januar 2018

Oppdater eldre dokumentnøkler ved oppgradering fra en versjon som er eldre enn v14 

Når Adobe Sign-programmet for Salesforce oppgraderes fra versjoner som er lavere enn v14, til gjeldende bygg, er det ikke sikkert at brukere kan utføre handlinger som Slett, Avbryt, Vis, Påminn eller Oppdater på de eksisterende avtalene som ble sendt av andre brukere før oppgraderingen. 

Brukere kan se en feilmelding når en av disse handlingene utføres, slik som denne:

“INVALID_DOCUMENT_KEY” eller “Det har oppstått en intern serverfeil”

Dette skjer på grunn av en eldre dokumentnøkkelstil som ble brukt i versjoner av programmet før versjon 14.

Det kreves en engangsoverføring av disse eldre nøklene. En ny mulighet er beskrevet nedenfor:

Etter å ha fullført oppsettet vil følgende koblinger bli tilgjengelige på siden Adobe Sign-administrator:

 • Hent manglende dokumentnøkler: Hvis du klikker på denne lenken, utføres en massehandling for å hente manglende dokumentnøkler for eksisterende avtaler.
 • Oppdater eldre dokumentnøkler: Hvis du klikker på denne koblingen, fjernes de eldre dokumentnøklene og de nye nøklene hentes for alle avtaler som finnes i organisasjonen. 

Hvis det er avtaler som ikke har tilknyttede dokumentnøkler, hentes det dokumentnøkler for dem også.

Når avtalene har nye dokumentnøkler, vil brukere kunne utføre alle avtalehandlinger på eksisterende avtaler som er sendt av andre brukere.

Merk:

Koblingene for Hent manglende dokumentnøkler og Oppdater eldre dokumentnøkler er bare synlige når administratoren oppgraderer fra en versjon som er lavere enn v14, til v19.4.

Hvis administratoren oppdaterer en pakke mellom v14 og v19.2, vil koblingene som standard være skjult. I slike tilfeller kan administratoren kontakte kundestøtte for Adobe Sign for å vise disse koblingene manuelt. 

Denne handlingen krever at du gir påloggingstilgang til Adobe Signs kundestøtte.


Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

8014 Forbedret funksjonalitet med Conga med hensyn til handlingene Avbryt og Påminn
8979 Løste en tilstand som førte til feilmeldingen “Grense for maksimal visningstilstand overskredet”
9709 Rettet en feil der AgreementEventType mangler hendelsestypen WRITTEN_SIGNED
9832
Løste en Tillatelse nektet-feil for brukere av Salesforce-plattformen
9927 Løste et problem der filer ble forsøkt lagt ved avtaler uten filens filtype

9934

Forbedret håndtering av felt for geoplassering
10367 Sørget for en docKey-løsning for kunder som oppdaterer fra pakkeversjoner 13 og eldre

 

v19.5 - Utgitt februar 2018

Lokalisering for norsk språk ble lagt til.

Merk:

Hvis du bruker den norske lokaliseringen og har oppdatert til Adobe Sign for Salesforce 19.0-19.4, må du oppdatere oversettelsestabellene for 19.5 manuelt.

 

Ved oppgradering fra v19.0 – v19.4 to 19.5

Aktiver oversettelser (Hvis du allerede bruker en lokalisert versjon av Salesforce, blir disse trinnene gjort)

 • Logg på Salesforce som en administrator
 • Gå til Setup > Platform Tools > User Interface > Translation Workbench > Translate
 • Klikk på Enable

 

Aktiver Norsk som språkalternativ

 • Logg på Salesforce som en administrator
 • Gå til: Setup > Platform Tools > User Interface > Translation Workbench > Translate Settings
 • Velg Norsk i Language-valglisten
 • Klikk på Save
select_language

Oppdater oversettelser

 • Gå til: Setup > Platform Tools > User Interface > Translation Workbench > Translate
  • Angi Language til Norsk
  • Velg Setup Component som Picklist Value
  • Velg Object for Agreement

 

 • I tabellen Master Picklist utvider du Agreement Status-mappen
 • Dobbeltklikk på kolonneområdet ved siden av den engelske statusen for å åpne tekstfeltet der oversettelsen kan legges inn. Skriv inn verdiene i samsvar med tabellen nedenfor:      

Etikett for hovedvalglisteverdi

Etikettoversettelse for valglisteverdi

Approved    

Godkjent

Cancelled / Declined                

Avbrutt / avslått

Created

Opprettet

Draft

Kladd

Expired

Utgått

Out for Approval                        

Ute til godkjenning

Out for Signature                        

Ute til signering

Pre-Send                                        

Før sending

Send in Progress                        

Sending pågår

Signed      

Signert

Waiting for Counter-Approval   

Venter på kontragodkjenning

Waiting for Counter-Signature        

Venter på kontrasignatur

edit_the_translationtables

 

o   Klikk på Lagre

 

 • I tabellen Master Picklist utvider du Language-mappen og skriver inn verdiene nedenfor:

Etikett for hovedvalglisteverdi

Etikettoversettelse for valglisteverdi

Chinese (Mainland China)

Kinesisk (Kina)

Chinese (Taiwan region)

Kinesisk (Taiwan-region)

Czech (Czech Republic)

Tsjekkisk (Tsjekkia)

Danish (Denmark)

Dansk (Danmark)

Dutch (Netherlands)

Nederlandsk (Nederland)

English (United Kingdom)

Engelsk (Storbritannia)

English (United States)

Engelsk (USA)

Finnish (Finland)

Finsk (Finland)

French (France)

Fransk (Frankrike)

German (Germany)

Tysk (Tyskland)

Icelandic (Iceland)

Islandsk (Island)

Indonesian (Indonesia)

Indonesisk (Indonesia)

Italian (Italy)

Italiensk (Italia)

Japanese (Japan)

Japansk (Japan)

Korean (South Korea)

Koreansk (Sør-Korea)

Malay (Malaysia)

Malayisk (Malaysia)

Norwegian (Norway)

Norsk (Norge)

Polish (Poland)

Polsk (Polen)

Portuguese (Brazil)

Portugisisk (Brasil)

Portuguese (Portugal)

Portugisisk (Portugal)

Russian (Russia)

Russisk (Russland)

Spanish (Spain)

Spansk (Spania)

Swedish (Sweden)

Svensk (Sverige)

Thai (Thailand)

Thai (Thailand)

Turkish (Turkey)

Tyrkisk (Tyrkia)

Vietnamese (Vietnam)

Vietnamesisk (Vietnam)

edit_languages

o   Klikk på Lagre

 

 • Endre Object-valglisten til Form Field Mapping Entry
 • Utvid Source Type-mappen
 • I tabellen Master Picklist utvider du Language-mappen og skriver inn verdiene nedenfor:

Etikett for hovedvalglisteverdi

Etikettoversettelse for valglisteverdi

Constant Konstant
Salesforce Object Field Salesforce-objektfelt

 

edit_source_type

 

o   Klikk på Lagre

 

 


Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

6227 Rettet et feil Godkjenner-ikon når mottaker erstattes i enkelte arbeidsflyter
6816 Løste et problem der en underskriver som brukte EchoSign Advanced VF-siden sendte en null 404-feil
6956 Løste et problem der import av et stort antall felt resulterte i en Størrelse for maksimal visningsstaus-feil
10426 Rettet en feil der Salgsemne-objektet krevde at alle felt måtte ha tilgang eksplisitt tillatt for å tillate datatilordning
10676 Forbedret Dato-formelen slik at den alltid viser brukernes lokale tidssoneforskyvning 
10979 Løste et problem der Behandle avtale-fanen krevde tilgang til Vise oppsett under Systemtillatelser