Produktmerknadene for Adobe Sign for Salesforce er sortert nedenfor med den gjeldende versjonen øverst, slik at du går bakover i tid etter hvert som du blar nedover siden.

Adobe Sign for Salesforce v21.6 (inkrementell oppdatering)

Løste problemer

Problemnummer Beskrivelse av korrigert problem
18717 Kobling på kryss-ikonet som tilsvarer skjemafeltmaler, er feiljustert.
18718 Ikke mulig å velge signeringsrekkefølge når mottakere omordnes.
18719 [Kun mobil]: Manglende etikett for godkjennerrolle
18783 Brukere med lisensen "Salesforce Platform" mottar feilen “Unable to upsert field echosign_dev1__Lead__Recipientc in object"
18809 v21 SFDC-app kunne ikke installeres i kundens organisasjon på grunn av krypterte felt
18836 Kunde kan ikke vise noen avtale i Salesforce – får DML-feilmelding
18941 Tillatelsessettet Adobe Sign-fellesskapsbruker fungerer ikke
19029 Flettetilordningsfeil etter oppgradering fra v17 til v21.5 i ett Sandbox-miljø.


Adobe Sign for Salesforce v21.0

Winter 2019-utgivelsen av Adobe Sign for Salesforce (v21) oppdaterer tre kjerneelementer i pakken for nye distribusjoner, og opprettholder samtidig bakoverkompatibilitet for eksisterende kunder:

I tillegg er det gjort justeringer for å få Salesforce-opplevelsen mer på linje med Web-opplevelsen.  Til nå: 


Støtte Salesforce Files som lagringsobjekt i Filtilordning

Ved tilordning av fillager gjennom Datatilordning-prosessen er en ny avmerkingsboks lagt til for eksplisitt å tvinge lageret som et vedlegg.

Hvis dette alternativet ikke velges, lagres innholdet som en fil.

add_file_mappingv21


Forbedret prosess for avtaleoppdatering

v21-endringer til oppdateringsprosessen for avtaler i Salesforce. I stedet for å sende oppdateringer til Salesforce, vil Adobe Sign varsle Salesforce om at oppdateringer er tilgjengelige. Deretter kan Salesforce hente dem. Dette bidrar til å avhjelpe problemer i tilfeller der Salesforce er frakoblet når Adobe Sign sender oppdateringen.

I tillegg oppdateres nå avtaler asynkront der alle tidligere versjoner var synkrone.

custom_settings_-agreementupdatesettings


Ny inndeling for Tilpasset innstilling: Innstillinger for oppdatering av Adobe Sign-avtaler

For å støtte den nye oppdateringsprosessen er det lagt til en ny inndeling i delen Tilpassede innstillinger i Salesforce: Innstillinger for oppdatering av Adobe Sign-avtaler.

Fem innstillinger som fantes fra før, er flyttet til denne kategorien fra delen Innstillinger for Adobe Sign:

Innstillinger for Adobe Sign

Adobe Sign Agreement Update-innstillinger

Legg til revisjons-PDF i vedleggsliste

Legg til revisjonsrapport

Kobling til signert PDF for push-avtale

Legg til URL-adresse for signert PDF

Legg til signert PDF for push-avtaler

Legg til signert PDF

Signert PDF som separate vedlegg

Signert PDF som separate vedlegg

Legg til støttefiler i vedleggsliste

Legg til støttefiler

 

Tre nye innstillinger legges til:

 • Vis bilder – Når aktivert, blir bilder av PDF-filen med avtalen vist på avtalesiden.
 • Oppdater avtalehendelser – Når aktivert, vil Salesforce oppdatere hendelsene for avtaler ved varsling fra Adobe Sign.
 • Oppdater avtalestatus – Når aktivert, vil Salesforce aktivt oppdatere avtalestatuser ved varsling fra Adobe Sign.

Manuell oppdatering av en avtale oppdaterer nå alle elementer i avtalen (mottakere, hendelser, bilder osv.) i stedet for bare statusen.

adobe_sign_agreementupdatesettings


Endret navn på Tilpasset innstilling-del: Adobe Sign Push Mapping Settings er nå Innstillinger for Adobe Sign-avtalemottaker

Innstillingene for push-tilordning er omarbeidet slik at de gjelder bredt for alle avtaler, så delen med tilpassede innstillinger som styrte disse innstillingene, har fått nytt navn for bedre å angi at de gjelder for mottakere av alle avtaler, og ikke bare push-avtaler.

I tillegg er det lagt til fem nye innstillinger for å utvide muligheten til å oppdatere mottakerne relatert til avtaler:

 • Opprett manglende mottakere (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å opprette manglende mottakere.
  • Nye mottakere blir opprettet i arbeidsflyter for push-tilordning for avtale, Erstatt underskriver eller Deleger underskriver.
 • Aktiver deltakersett: Aktiver denne innstillingen for å opprette og oppdatere deltakersett.
 • Oppdater delegerte mottakere (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å merke mottakerne som Delegert når de delegeres av underskriver eller avsender.
  • Disse mottakerne skjules fra Avtalevisning-siden.
 • Oppdater mottakere (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å oppdatere eksisterende mottakerattributter som Status.
 • Oppdater erstattede mottakere (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å merke mottakerne som Erstattet når de erstattes av avsenderen fra Behandle-siden.
  • Disse mottakerne skjules fra Avtalevisning-siden.
adobe_sign_agreementrecipientsettings


Forbedret manuell oppdatering

Den manuelle oppdateringsprosessen er forbedret for å oppdatere hele settet med avtaleobjekter, inkludert alle koblinger, bilder, hendelser, statuser og datatilordninger.

update_agreementv21


Oppdaterte hendelsesbeskrivelser

Hendelsesbeskrivelsene for avtaler oppdateres med tre endringer:

 • Den generiske termen “dokument” brukes i stedet for avtalens navn.
 • E-postadressen til brukeren settes inn etter navneverdien.
 • IP-adressen inkluderes.
agreement_events


Ny godkjenningsmetode: Myndighetsutstedt ID

Den nye godkjenningsmetoden med myndighetsutstedt ID er lagt til som et egendefinert alternativ i delen Innstillinger for Adobe Sign.

Myndighetsutstedt ID er en Premium-metode for identitetsgodkjenning som må aktiveres av din kundeansvarlige før den kan distribueres.

govt_id_selectionv21


Støtte for dra-og-slipp når filer skal legges til
(bare Lightning)

Lightning-opplevelsen tillater nå at du legger til dokumenter i nye avtaler ved å dra dem fra det lokale systemet og slippe dem i Filer-området.

Dokumenter som legegs til via dra-og-slipp, lastes opp til dine personlige filer i Salesforce.

drag_and_drop_v21


Nytt Avtalemal-format

Avtalemal-grensesnittet er oppdatert for å gi bedre oversikt over malinnholdet på fem faner.

template_requirements


Simple Sign

Simple Sign er en enkel og ferdig komponent som lar portalbrukere signere selvbetjeningsavtaler. Legg til denne komponenten i en Salesforce Community Cloud-portal (kunde, partner, ansatt, osv.), eller bygg inn komponenten i andre Lightning-komponenter.


Adobe Sign for Salesforce CPQ:
"Generer Adobe Sign"-knapp

Adobe Sign CPQ-komponenten er forbedret for å strømlinjeforme prosessen med å legge ved PDF-filer med tilbud med ett klikk på en knapp, ved å bruke Generer Adobe Sign-knappen eller LEX-komponenten.

Klikk på Generer-knappen i LX-komponenten.


Tidligere versjoner

Merk:

Støtten for Adobe Sign for Salesforce-integrasjon v18 ble avsluttet 1. mars 2019.

Hvis du er på versjon 18.x eller eldre, må du oppgradere til den nye pakken for å sikre fortsatt støtte.

Oversikt

Salesforce-utgivelsen Summer 2018 (v20) utvider funksjonaliteten innenfor Lightning Experience og tilfører flere nye funksjoner som kunder har bedt om.

Merk:

I versjon 20 av Adobe Sign for Salesforce tilpasset vi oss ytterligere Lightning-opplevelsen for å optimalisere den generelle ytelsen.

Som en del av denne optimaliseringen ble avtalelisten flyttet til en Lightning-komponent. Tidligere versjoner brukte en Visualforce-side med en innebygd “Lightning Out”-komponent.  Et resultat av denne flyttingen er at når en ny avtale startes fra en relatert liste i et standardobjekt (Kontakt, Salgsmulighet, Konto, Kontrakt osv.), blir ikke avtalen automatisk knyttet til objektet. Dette skyldes Salesforces manglende støtte for "Ikid"-parameterem som sendes direkte til en Lightning-komponent.

Denne begrensningen gjeldes bare ved bruk av Lightning-sideoppsettene. Funksjonaliteten er fortsatt aktivert ved bruk av Avansert-sideoppsettene.

Endring av sideoppsett er beskrevet her.

 

Støtte for Salesforce Prosessbygger

Det er lagt til handlinger for å støtte Salesforce Prosessbygger. 

Administratorer kan opprette prosesser som kan utløse opprettelse av avtaler fra en mal, samt handlingene Send, Påminn, Oppdater, Avbryt og Slett.

process_builder

 

Utvidede roller for mottakere

Tre nye roller, med de medfølgende delegatorrollene for hver, er lagt til!  Nå kan du opprette signaturarbeidsflyter som inkluderer Godtaker, Skjemautfyller og Sertifiserte mottakere, som deltakertyper.

expanded_recipients

 

Forbedret Sandbox-støtte

Den 16.03.2019 vil Salesforce automatisk aktivere enkritisk oppdatering som vil strippe URL-adressen til den segmenterte identifikasjonen.

Før v20 ble URL-adressen brukt til å analysere ut den segmenterte identifikasjonen og instruere Adobe Sign om naturen til SFDC-forekomsten som forsøkte å kommunisere (Produksjon eller Sandbox).

Etter 16.03.2019 vil kunder på v19 eller eldre måtte kontakte kundestøtte for å flagge sine Sandbox-miljøer og tillate OAuth-prosessen å koble til.

Kunder som har v20+ installert, vil enkelt kunne navigere OAuth-prosessen uten å måtte involvere Adobe Sign-kundestøtte.

remove_instance_fromurl

 

Mottakere relatert til hver hendelse de utløser

Avtalehendelse-objektet relaterer nå hendelsene til mottakeren som utløste hendelsen og gir en detaljert forståelse av den trinnvise signaturprosessen slik den er relatert til mottakerne.

agreement_events-recipient

 

Felt for mottakers IP-adresse lagt til

Avtalehendelse-objektet har fått et nytt felt: Handlende brukers IP-adresse

Dette nye feltet importerer IP-adressen for alle hendelser som logges mot avtalen, og relaterer den til brukeren som utløste hendelsen.

Det kan genereres rapporter for å vise IP-informasjonen

agreement_event_-ipaddress

 

Hent og oppdater eldre dokumentnøkler

Kontoer som fremdeles bruker Adobe Sign for Salesforce v13 eller eldre, kan nå oppgradere til en moderne versjon av pakken og oppdatere de respektive dokumentnøklene for de eksisterende avtalene.

fetch_missing_documentkeys

 

v20.8 (inkrementell oppdatering)

Field API-navn lagt til den valgte listen for data-/flettetilordning

En ny innstilling er lagt til for å eksponere API-navnet for et felt ved definering av data- eller flettetilordning.

api_name_in_mapping

Slik aktiverer du denne funksjonen:

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tlpasset kode > Tilpassede innstillinger
  • Dette åpner siden Tilpassede innstillinger
 2. Klikk på etiketten Innstillinger for Adobe Sign
  • Siden Innstillinger for Adobe Sign lastes inn
3_adobe_sign_settings

3. Klikk på Behandle-knappen.

4_adobe_sign_settingmanage

 4. Klikk på Ny (eller Rediger hvis du har konfigurert innstillinger tidligere)

• Siden Innstillinger for Adobe Sign lastes inn

5_adobe_sign_settings-edit

5. Bruk din “Søk”-funksjon (cmd/ctrl + f) til å finne Vis API-navn for fil

show_fields_api_name

6. Klikk på Lagre.

 

Løste problemer

Problemnummer Beskrivelse av korrigert problem
14931 Feilmelding ved sending av avtale med “basis”-sideoppsettet
15012 Mottaker fylles ikke ut automatisk på siden EchoSign Agreement Advanced VF
14578 Filtilordning mislykkes hvis ikke datatilordning har en oppføring som kan tilordnes et tilleggsobjekt
13169 Feil med automatisk klargjøring
12457 Mottaker beholdes ikke hvis mottakerrekkefølgen endres
14541 Feil vises hvis mer enn 11 mottakere defineres

 

v20.9 (sikkerhetsoppdatering)

Kunder som oppgraderer og har store filer eller push-avtaler konfigurert, må se nøye gjennom oppgraderingsprosessen før de installerer den nye pakken:

Oppgraderingsprosess for tjenesten for store filer

Oppgraderingsprosess for push-avtaler

 

Tilbakekallbruker må erstatte stedets tilbakekallprofil

På grunn av sikkerhetsbekymringer rundt det å gi bred objekttilgang til et tilbakekallsted i Salesforce, introduserer v20.9 en ny brukerbasert godkjenningsprosess som bidrar til å sikre overlegen kontroll over tilgang til avtaleobjekter.

Tilbakekallsteder har tradisjonelt vært brukt for kunder som bruker stor filtjeneste og push-avtaler. Alle kunder som har én eller begge av disse funksjonene aktivert, oppfordres på det sterkeste til å oppgradere til v20.9, aktivere den nye Tilbakekallbruker-prosessen og fjerne alle tillatelser fra stedsbrukeren.

Tilbakekallbruker aktiveres gjennom en ny kontroll på Administrator-siden i Adobe Sign Admin, rett under koblingen for Adobe-konto.

calback_user_on_adminpage

 

v20.11 (inkrementell rettelse)

Utgave 621/14678 fjerner en tidligere begrensning i Lightning-miljøet, som hindret den automatiske relasjonen mellom en avtale og det overordnede SFDC-objektet som startet avtalen.

 

Løste problemer

Problemnummer Beskrivelse av korrigert problem
621/14678 Forbedret Lightning-opplevelsen ved automatisk å relatere avtalen til det overordnede SFDC-objektet.
15441 Forbedret muligheten til å soørre mot krypterte felt i Salesforce for oppslagsfelt.
15686 Løste et problem med Edge-nettleseren ved henting av en signerings-URL på Avtale-siden når Vertssignering brukes.

Salesforce-utgivelsen vinteren 2018 (v19) utvider funksjonaliteten innenfor Lightning Experience og tilfører flere nye funksjoner som kunder har bedt om.

 

Massehandlinger fra Lightning-sidene

Muligheten til å opprette, sende, påminne, avbryte, slette og oppdatere avtaler samlet er nå tilgjengelig for Lightning-grensesnittet, med en forbedret prosess som oppsummerer handlingen som skal utføres, før den endelige utføringen av handlingen.

19-1_-_batch_enabledinlightning

 

Nye tillatelsessett for å forbedre brukerfunksjonalitet

Administratorer som installerer Adobe Sign for Salesforce-programmet, men som ikke kan velge “Alle brukere”-alternativet, stod overfor en betydelig manuell prosess for å gjøre objekter og felt tilgjengelige for enkeltbrukere.

Men ikke nå lenger!  Med tillegget av tre nye tillatelsessett kan administratorer raskt gi alle tillatelsene til enkeltbrukere uten å måtte gå gjennom hvert felt for hvert objekt.

De tre alternativene er:

 • Adobe Sign-bruker – Minimumstillatelsene som kreves for en avsenderbruker av Adobe Sign for Salesforce. Inkluderer begrenset tilgang til de nødvendige komponentene som er inkludert i den administrerte pakken: objekter, felt, faner, klasser og sider.
 • Adobe Sign-administrator – Minimumstillatelsene som kreves for en administratorbruker av Adobe Sign for Salesforce. Inkluderer full tilgang til alle komponentene som er inkludert i den administrerte pakken: objekter, felt, faner, klasser og sider.
 • Adobe Sign-integrasjonsbruker – Alle nødvendige tillatelser for en integrasjonsbruker av Adobe Sign for Salesforce. Inkluderer all administratortilgang samt tilgang til alle data i organisasjonen.
19-2_-_permissionsets

 

Overlegen arbeidsflyt med håndskrevet signatur

Få nøyaktigheten og revisjonsmessigheten ved elektronisk signering med håndskrevne signaturer. La underskrivere fylle ut, skrive ut, signere, skanne og returnere dokumenter uten bruk av faksmaskin. Alt fanges opp og håndteres elektronisk, så du får leselig tekst pluss verifiseringsdata om underskriver i revisjonssporet.

Arbeidsflyten med håndskrevet signatur erstatter den foreldede faksprosessen og sørger for et mye mer konsistent og profesjonelt resultat.  Se her for flere detaljer.

19-3_-_written_signatureflow

 

E-postkomponenter for Outlook og Gmail

E-postkomponenten for Adobe Sign for Salesforce vil fungere i Microsoft Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook for Mac 2016 eller Outlook 2013. Den samme komponentpakken fungerer også for Gmail for Work-integrasjon.

E-postkomponenten er en separat installasjon, men tar bare minutter å installere og konfigurere.

Klikk her for å finne installeringsdetaljer.

19-4_-_email_component

 

Forbedret tilpassbar Send-side for flere skjermstørrelser

Enheter med mindre skjermer blir mer og mer vanlig i forretningsdrift, og rulling fra venstre mot høyre er tidkrevende når du ønsker å arbeide effektivt. For å hjelpe de brukerne som elsker nettbrettene sine, er Send-siden forbedret slik at den tilpasser seg mange flere skjermbredder uten at noe funksjonalitet går tapt.

19-5_-_reflowablesendpage

 

Integrasjonskomponent for Salesforce CPQ

Få fart på leveringen av CPQ-tilbud direkte fra Salesforce til kundens innboks, klare til å signeres med Adobe Sign CPQ-koblingskomponenten.

19-6_-_cpq_send_button

 

Støtte for Salesforce Community Cloud Portal (selvsignering)

Fellesskapsportaler kan nå inkludere en Adobe Sign-komponent som leverer avtaler som er klare til signering av portalbrukere.

Salesforce-administratorer har mulighet til å publisere avtaler, etablere tidsfristdato og definere fornyelsessyklus etter behov.

Brukere får tilgang til fellesskapsstedet, kan generere en ny avtale og signere den direkte fra portalen.

19-7_-_communityportal

 

v19.4 - Utgitt januar 2018

Oppdater eldre dokumentnøkler ved oppgradering fra en versjon som er eldre enn v14 

Når Adobe Sign-programmet for Salesforce oppgraderes fra versjoner som er lavere enn v14, til gjeldende bygg, er det ikke sikkert at brukere kan utføre handlinger som Slett, Avbryt, Vis, Påminn eller Oppdater på de eksisterende avtalene som ble sendt av andre brukere før oppgraderingen. 

Brukere kan se en feilmelding når en av disse handlingene utføres, slik som denne:

“INVALID_DOCUMENT_KEY” eller “Det har oppstått en intern serverfeil”

Dette skjer på grunn av en eldre dokumentnøkkelstil som ble brukt i versjoner av programmet før versjon 14.

Det kreves en engangsoverføring av disse eldre nøklene. En ny mulighet er beskrevet nedenfor:

Etter å ha fullført oppsettet vil følgende koblinger bli tilgjengelige på siden Adobe Sign-administrator:

 • Hent manglende dokumentnøkler: Hvis du klikker på denne lenken, utføres en massehandling for å hente manglende dokumentnøkler for eksisterende avtaler.
 • Oppdater eldre dokumentnøkler: Hvis du klikker på denne koblingen, fjernes de eldre dokumentnøklene og de nye nøklene hentes for alle avtaler som finnes i organisasjonen. 

Hvis det er avtaler som ikke har tilknyttede dokumentnøkler, hentes det dokumentnøkler for dem også.

Når avtalene har nye dokumentnøkler, vil brukere kunne utføre alle avtalehandlinger på eksisterende avtaler som er sendt av andre brukere.

Merk:

Koblingene for Hent manglende dokumentnøkler og Oppdater eldre dokumentnøkler er bare synlige når administratoren oppgraderer fra en versjon som er lavere enn v14, til v19.4.

Hvis administratoren oppdaterer en pakke mellom v14 og v19.2, vil koblingene som standard være skjult. I slike tilfeller kan administratoren kontakte kundestøtte for Adobe Sign for å vise disse koblingene manuelt. 

Denne handlingen krever at du gir påloggingstilgang til Adobe Signs kundestøtte.


Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

8014 Forbedret funksjonalitet med Conga med hensyn til handlingene Avbryt og Påminn
8979 Løste en tilstand som førte til feilmeldingen “Grense for maksimal visningstilstand overskredet”
9709 Rettet en feil der AgreementEventType mangler hendelsestypen WRITTEN_SIGNED
9832
Løste en Tillatelse nektet-feil for brukere av Salesforce-plattformen
9927 Løste et problem der filer ble forsøkt lagt ved avtaler uten filens filtype

9934

Forbedret håndtering av felt for geoplassering
10367 Sørget for en docKey-løsning for kunder som oppdaterer fra pakkeversjoner 13 og eldre

 

v19.5 - Utgitt februar 2018

Lokalisering for norsk språk ble lagt til.

Merk:

Hvis du bruker den norske lokaliseringen og har oppdatert til Adobe Sign for Salesforce 19.0-19.4, må du oppdatere oversettelsestabellene for 19.5 manuelt.

 

Ved oppgradering fra v19.0 – v19.4 to 19.5

Aktiver oversettelser (Hvis du allerede bruker en lokalisert versjon av Salesforce, blir disse trinnene gjort)

 • Logg på Salesforce som en administrator
 • Gå til Setup > Platform Tools > User Interface > Translation Workbench > Translate
 • Klikk på Enable

 

Aktiver Norsk som språkalternativ

 • Logg på Salesforce som en administrator
 • Gå til: Setup > Platform Tools > User Interface > Translation Workbench > Translate Settings
 • Velg Norsk i Language-valglisten
 • Klikk på Save
select_language

Oppdater oversettelser

 • Gå til: Setup > Platform Tools > User Interface > Translation Workbench > Translate
  • Angi Language til Norsk
  • Velg Setup Component som Picklist Value
  • Velg Object for Agreement

 

 • I tabellen Master Picklist utvider du Agreement Status-mappen
 • Dobbeltklikk på kolonneområdet ved siden av den engelske statusen for å åpne tekstfeltet der oversettelsen kan legges inn. Skriv inn verdiene i samsvar med tabellen nedenfor:      

Etikett for hovedvalglisteverdi

Etikettoversettelse for valglisteverdi

Approved    

Godkjent

Cancelled / Declined                

Avbrutt / avslått

Created

Opprettet

Draft

Kladd

Expired

Utgått

Out for Approval                        

Ute til godkjenning

Out for Signature                        

Ute til signering

Pre-Send                                        

Før sending

Send in Progress                        

Sending pågår

Signed      

Signert

Waiting for Counter-Approval   

Venter på kontragodkjenning

Waiting for Counter-Signature        

Venter på kontrasignatur

edit_the_translationtables

 

o   Klikk på Lagre

 

 • I tabellen Master Picklist utvider du Language-mappen og skriver inn verdiene nedenfor:

Etikett for hovedvalglisteverdi

Etikettoversettelse for valglisteverdi

Chinese (China)

Kinesisk (Kina)

Chinese (Taiwan)

Kinesisk (Taiwan)

Czech (Czech Republic)

Tsjekkisk (Tsjekkia)

Danish (Denmark)

Dansk (Danmark)

Dutch (Netherlands)

Nederlandsk (Nederland)

English (United Kingdom)

Engelsk (Storbritannia)

English (United States)

Engelsk (USA)

Finnish (Finland)

Finsk (Finland)

French (France)

Fransk (Frankrike)

German (Germany)

Tysk (Tyskland)

Icelandic (Iceland)

Islandsk (Island)

Indonesian (Indonesia)

Indonesisk (Indonesia)

Italian (Italy)

Italiensk (Italia)

Japanese (Japan)

Japansk (Japan)

Korean (South Korea)

Koreansk (Sør-Korea)

Malay (Malaysia)

Malayisk (Malaysia)

Norwegian (Norway)

Norsk (Norge)

Polish (Poland)

Polsk (Polen)

Portuguese (Brazil)

Portugisisk (Brasil)

Portuguese (Portugal)

Portugisisk (Portugal)

Russian (Russia)

Russisk (Russland)

Spanish (Spain)

Spansk (Spania)

Swedish (Sweden)

Svensk (Sverige)

Thai (Thailand)

Thai (Thailand)

Turkish (Turkey)

Tyrkisk (Tyrkia)

Vietnamese (Vietnam)

Vietnamesisk (Vietnam)

edit_languages

o   Klikk på Lagre

 

 • Endre Object-valglisten til Form Field Mapping Entry
 • Utvid Source Type-mappen
 • I tabellen Master Picklist utvider du Language-mappen og skriver inn verdiene nedenfor:

Etikett for hovedvalglisteverdi

Etikettoversettelse for valglisteverdi

Constant Konstant
Salesforce Object Field Salesforce-objektfelt

 

edit_source_type

 

o   Klikk på Lagre

 

 


Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

6227 Rettet et feil Godkjenner-ikon når mottaker erstattes i enkelte arbeidsflyter
6816 Løste et problem der en underskriver som brukte EchoSign Advanced VF-siden sendte en null 404-feil
6956 Løste et problem der import av et stort antall felt resulterte i en Størrelse for maksimal visningsstaus-feil
10426 Rettet en feil der Salgsemne-objektet krevde at alle felt måtte ha tilgang eksplisitt tillatt for å tillate datatilordning
10676 Forbedret Dato-formelen slik at den alltid viser brukernes lokale tidssoneforskyvning 
10979 Løste et problem der Behandle avtale-fanen krevde tilgang til Vise oppsett under Systemtillatelser

Salesforce-utgivelsen våen 2016 (v18) innførte Lightning Experience, og den nyeste oppdateringen til Adobe Sign for Salesforce-pakken er Lightning-kompatibel.  Det er fullstendig opp til deg å aktivere Lightning Experience, og du kan bytte tilbake til klassiske Salesforce når som helst.

I Lightning gir navigasjonsmenyen øverst til venstre, hurtig tilgang til dine Salesforce-objekter. Du kan bruke appstarteren for tilgang til Adobe Sign-integreringspakken.

Se Finne tingene dine i Lightning Experience i hjelpen for Salesforce for mer informasjon.

 

Lightning Experience

Aktivering av Lightning Experience er enkelt:

 1. Fra Oppsett.
 2. Klikk Lightning Experience i navigasjonsmenyen til venstre for å endre standardinnstillingene før du bytter visning. 
 3. Velg Bytt til Lightning Experience fra profilmenyen for å bytte til Lightning-visningen.
SFDC-innstillinger for å bytte til Lightning

Se Finne tingene dine i Lightning Experience i hjelpen for Salesforce for mer informasjon. 

 

 

Bytte tilbake til klassisk Salesforce

Hvis du arbeider i Lightning Experience, er det også enkelt å bytte tilbake til klassisk Salesforce. Klikk profilbildet øverst til høyre, og velg Bytt til Salesforce Classic på menyen.

Klikk profilbildet øverst til høyre, og velg Bytt til Salesforce Classic.

 

Tilgang til Adobe Sign-integreringsapplikasjonen

Når Lightning er aktivert, kan du klikke appstarteren for å vise tilgjengelige applikasjoner, og deretter klikker du Adobe Sign.

Se Åpne en annen app i Lightning Experience i hjelpen for Salesforce for mer informasjon.

Appstarteren

Menyen for Adobe Sign vises. På denne menyen har du tilgang til alle de kjente Adobe Sign-sidene og -funksjonene. Vær oppmerksom på at Behandle avtaler og Adobe Sign-administrasjonssidene bare er tilgjengelige i klassisk Salesforce.

Menyen for Adobe Sign vises

I Lightning Experience har Adobe Sign-sidene et nytt og renere utseende.

Lightning Experience for Adobe Sign

 

Forbedret avtaleside

Den forbedrede avtalesiden kan brukes i klassisk Salesforce og Lightning. Før du bruker den nye avtalesiden, må du aktivere den forbedrede avtalesidestilen.

 

Forbedret avtaleoppsettopplevelse:

Det forbedrede avtalesideoppsettet gir avsendere tilgang til alle funksjonene i det tidligere oppsettet i tillegg til flere andre funksjoner. Den forbedrede avtalesiden er tilgjengelig i klassisk Salesforce og Lightning.

Hvis du vil gå til den forbedrede avtalesiden, velger du Avtaler fra ELEMENTER-menyen på Lightning-siden eller navigasjonsmenyen til venstre på Klassisk-siden.

Det forbedrede avtalesideoppsettet

1. Mottakere nummereres nå som vist ovenfor. Du kan bruke mottakernummerering til å sortere mottakere for å opprette sekvensielle rutinger og opprette hybrid- og parallellrutinger.

2. Avsendere kan nå raskt legge til seg selv som mottaker hvor som helst i rutingen, ikke bare først eller sist, ved hjelp av Legg til meg og nummerering.

3. Grupper kan angis som mottakere.

4. Det kan legges til private meldinger. Klikking på meldingsbobleikonet viser dialogboksen Legg til en privat melding. Boblen vil være lys grå hvis du har en melding.

5. Bekreftelse av identitet

Definer detaljene for transaksjonen

6. Velg en relatert kontakt.

Skriv inn e-postadressene til mottakerne

7. Velg filer fra dokumentbiblioteket eller nettlagringskontoer – Du kan nå klikke Legg til filer for å få tilgang til dialogboksen Velg filer og alle filkildene som er aktiverte.

 

Ny mottakerrolle: Delegerende

I tillegg til Godkjenner og Underskriver, kan administratorer og avsendere nå legge til Delegerende i arbeidsflytene for mottaker. Delegerende mottar en avtale, men det forventes ikke at de signerer.  I stedet ruter de avtalen til godkjenneren eller underskriveren de velger. 

Flott for situasjoner det underskriver/godkjenner ikke er kjent før signaturprosessen har startet. Disse to nye rollene gir deg fleksibilitet til å begynne å samle inn signaturer umiddelbart og identifisere riktige mottakere senere.

Delegerende-roller i Salesforce

 

Private meldinger

Du kan opprette unike meldinger for hver mottaker i signeringsprosessen før du sender et dokument til signering eller godkjenning. Hvis du vil legge til en melding, klikker du ikonet Legg til en privat melding

Opprette unike meldinger for hver mottaker

Mottakere kan enkelt lese den private meldingen under signeringsopplevelsen. Når noen har sendt en melding til en av mottakerne, vil fargen på meldingsboblen være lys grå.

 

Hybridruting

I tillegg til å kunne opprette sekvensiell og parallell mottakerruting, kan du bruke den nye funksjonen for mottakerordning til å opprette en hybridruting som inneholder parallelle og sekvensielle komponenter, med den nye Send-siden. Du kan angi hvilke deltakere som skal signere samtidig (parallelt) og hvilke som skal signeres i sekvensiell rekkefølge, ved å dra og slippe eller bruke nummereringsrekkefølge til å definere signeringsrekkefølgen. 

 

Opprette hybridruting:

1. Skriv inn e-postadressene til mottakerne.

Skriv inn e-postadressene til mottakerne

2. Hvis du vil angi to mottakere som skal signere som nummer to, i dette eksemplet severtonea@gmail.com og kmaggerstein@gmail.com, skriver du inn 2 for begge i feltet for rutingsrekkefølge. 

Skriv inn 2 for begge i feltet for rutingsrekkefølge

Når du lager avtalen, vises e-postadressene for severtonea@gmail.com og kmaggerstein@gmail.com som parallelle mottakere i den andre posisjonen. Vær oppmerksom på at rekkefølgen for påfølgende mottakere vil oppdateres til å gjenspeile den nye rutingsrekkefølgen. 

Rekkefølgen for påfølgende mottakere vil oppdateres til å gjenspeile den nye rutingsrekkefølgen.

 

Mottakergruppe

Du kan øke hastigheten på signeringsprosessen ved å gi flere teammedlemmer tillatelse til å signere på vegne av hele gruppen. Legg først til en mottakergruppe, og legg deretter til flere mottakere i gruppen. Alle angitte mottakere kan signere på vegne av hele gruppen. Mottakergrupper er integrert med Salesforce-grupper.

Legge til mottakergruppe

 

Endre avtaler

Du kan utføre rettelser i dokumenter som er sendt, ved hjelp av den nye funksjonen for avtaleendring, i stedet for å avbryte avtalene og starte på nytt. Du kan bruke Endre avtaler for å legge til, slette, erstatte (slette og legge til) og ordne dokumenter. Du kan også bruke redigeringsmiljøet for å endre felt.

Funksjonen for å endre avtaler er bare tilgjengelig på den nye Send-siden. Den kan imidlertid brukes for å endre avtaler som ble startet før versjonen fra november 2015 hvis transaksjonen oppfyller kriteriet for endring. Hvis dokumentet kan endres, vises koblingen Endre avtaleBehandle avtaler-siden når dokumentet velges. En avtale som kan endres er en avtale som oppfyller følgende kriterier:

 • Avtalen er ikke signert, godkjent eller delegert til en underskriver eller godkjenner av delegerende som den ble tilordnet.
 • Avtalen inneholder ikke en digital eller fakset signatur.
 • Avtalen er ikke startet fra en arbeidsflyt.

 

 

Administrasjon for å endre avtaler

Funksjonen for å endre avtaler må aktiveres globalt for organisasjonen, og deretter vises den siste avmerkingsboksen, Tillat at avsendere endrer avtaler, under alternativet Konto | Send-innstillinger for hver enkelt bruker.

Konto- og gruppeadministratorer kan angi om du kan endre dokumenter som du har sent til signering, ved å merke av for Tillat at avsendere endrer avtaler i delen Vedlegge dokumenter for parametere for Send-innstillinger i kontoen. 

La avsendere endre avtaler som er sendt til signering

 

Endre en avtale

Hvis innstillingen for å endre avtaler er aktivert for organisasjonen eller gruppen, kan du endre avtaler som er i delen Ute til signering eller Ute til godkjenning. (Se Endre avtaler for mer informasjon.)

1. Klikk kategorien Behandle avtaler.

2. Klikk for å velge en avtale som kan endres fra delen Ute til signering eller Ute til godkjenning, og klikk deretter avtalebeskrivelsen øverst til høyre.

Klikk avtalebeskrivelsen øverst til høyre.

Send-siden vises i begrenset redigeringsmodus, og du kan ikke endre inndelingene Mottakere eller Melding.

Send-siden

På denne Send-siden kan du legge til, slette, erstatte (slette og deretter legge til) og ordne dokumenter.

Gjør ett av følgende for å legge til et dokument:

 • Klikk Legg til filer.
Klikk Legg til filer.
 • Du kan også dra og slippe filer fra datamaskinen til området Dra flere filer hit.
Dra og slippe filer fra datamaskinen til området Dra flere filer hit.
 • Hvis du vil slette et dokument, klikker du sletteikonet (X) til høyre.
Klikk sletteikonet (X) til høyre.
 • Hvis du vil ordne dokumenter, klikker du gripelinjen og drar dokumentet til den nye plasseringen.
Klikk gripelinjen og dra dokumentet til den nye plasseringen.

Avhengig av Send-innstillingene kan du bruke alternativet Forhåndsvis og legg til signaturfelt for å legge til skjemafelt i dokumentet eller dokumentene i den endrede avtalen. 

Merk:

Når du endrer en avtale, forkastes skjemafeltene som opprinnelig ble lagt til av avsenderen i dokumenter ved hjelp av redigeringsmiljøet. Skjemafelt som ble lagt til i biblioteksdokumenter da de ble opprettet, og skjemafelt som ble lagt til i dokumenter med tekstkoder, behandles på nytt automatisk.

 • Hvis du ikke vil legge til skjemafelt eller alternativet Forhåndsvis og legg til signaturfelt ikke er aktivert, klikker du deretter Oppdater for å lagre endringene.
 • Hvis du vil legge til skjemafelt, aktiverer du alternativet Forhåndsvis og legg til signaturfelt ved behov, og klikker deretter Oppdater for å åpne redigeringsmiljøet. Klikk Oppdater når du er ferdig i redigeringsmiljøet.

Hvis avtalen allerede er signert og avsender klikker Oppdater, vil avsender får en melding som informerer om at mottakeren har signert, godkjent eller delegert den.

Meldingen Kan ikke endre avtale

Hvis funksjonen for å endre avtaler ikke er aktivert globalt for organisasjonen, er det fortsatt noen andre måter du kan utføre endringer på etter at en avtale er sendt til signering.

Hvis du ruller ned til bunnen av avtalebeskrivelsen, vil du se tre måter du kan endre avtalen på.

Erstatt koblingene Underskriver og Last opp kopi i metadataene for transaksjonen.

Handlingene du kan utføre på en eksisterende avtale inkluderer å erstatte underskriver, laste opp en signert kopi og legge til en utløpsdato.

Hvis du vil erstatte gjeldende underskriver, skriver du inn den nye underskriverens e-postadresse og årsaken til at du erstatter den opprinnelige underskriveren. Den opprinnelige underskriveren er for eksempel ikke på kontoret i tidsrommet du vil ha dokumentene signert. Klikk Erstatt underskriver når du er ferdig.

Grensesnitt for å erstatte gjeldende underskriver

Hvis du vil laste opp en signert kopi, klikker du Erstatt underskriver-koblingen i avtalebeskrivelsen. Skriv inn e-postadressen til den nye underskriveren og en kort melding om årsaken til erstatting av den opprinnelige underskriveren. Vær oppmerksom på at den opprinnelige underskriveren fortsatt kan signere dokumentet før den nye underskriveren legger til signaturen sin.

Grensesnitt for å laste opp et signert dokument

Hvis du vil legge til en utløpsdato, klikker du Legg til-koblingen i avtalebeskrivelsen. Klikk deretter kalenderikonet for å velge utløpsdatoen. Merk av for Varsle gjeldende mottaker hvis du vil varsle mottakerne.

Vinduet Legg til utløpsdato.

 

Signere, godkjenne eller delegere en endret avtale

Mottakeren av en endret avtale varsles om at avtalen er endret før de kan signere, godkjenne eller delegere den.

Meldingen Avtalen er endret

Mottakeren kan klikke OK for å fortsette. Signerings-, godkjennings- eller delegeringsprosessen fortsetter som vanlig.

Hvis avtalen imidlertid endres når mottakeren er på eSign-siden, blir mottakeren informert og må klikke Oppdater for å fortsette.

Feilpanel for Avtalen er endret

 

Vise historikken og revisjonssporet for en endret avtale

Informasjon om hendelsene som er spesifikke for endringen av et dokument (for eksempel Avtalen er endret og Avtaleendring ble godtatt) kan vises fra siden Behandle avtaler.

1. Klikk kategorien Behandle avtaler.

2. Klikk en avtale for å velge den, og klikk deretter kategorien Logg til høyre på siden.

Kategorien Behandle Adobe Sign

Hendelseshistorikken for avtalen vises i informasjonspanelet. Transaksjonene som er relatert til endringene av avsender og mottakers godkjenning av endringen, er registrert.

Hendelseslisten for Adobe Sign

3. Klikk Revisjonsrapport-koblingen øverst til høyre i Historikk-rammen, for å åpne en PDF-revisjonsrapport. Transaksjonene som er relatert til endringene av avsender og mottakers godkjenning av endringen, er registrert.

Revisjonsrapporten for Adobe Sign

 

Flere maler per Salesforce-objekt

For kunder som bruker Lightning for Salesforce vil vår v18-integrering gjøre det mulig for administratorer å konfigurere å ha flere enn én mal tilgjengelig for SFDC-objekter.  Dette er ny fleksibilitet for brukere og administratorer, noe som lar dem velge riktig mal for å starte sendeprosessen. Nå kan en bruker for eksempel sende en MSA- eller partneravtale fra et SFDC-kontoobjekt. Begge kan være tilgjengelige ved behov gjennom Lightning-komponentene.

Avtalemaler

 

Støtte for Lightning-komponenter for Salesforce 

For administratorer som bruker Lightning Experience er det en ny og svært enkelt måte for å legge til Adobe Sign på standardsider og egendefinerte sider i SFDC. Vi tilbyr tre komponenter for gi administratorer fleksibilitet til å bygge sidene slik de vil.: Send- og Avtale-komponent for Adobe Sign og en avtaleliste for Adobe Sign

 

Forbedret administratorside for Adobe Sign

Administratorsiden har et nytt og renere utseende, og alle funksjonene er nå på én enkelt side. Kategoriene er fjernet. Bytt til Lightning Experience for å bruke den nye administratorsiden for Adobe Sign.

Forbedret administratorside for Adobe Sign

 

Forbedret installasjonsveiviser

Bruk den forbedrede installasjonsveiviseren for å koble Adobe Sign-kontoen til Salesforce-kontoen. Installasjonsveiviseren er tilgjengelig fra brukergrensesnittet Klassisk og Lightning. Hvis kontoene ikke allerede er koblet, vil du se installasjonsveiviseren når du velger Adobe Sign i Salesforce.  

Den forbedrede installasjonsveiviseren for å koble Adobe Sign-kontoen til Salesforce-kontoen.

Det vil vises en Fullført!- melding når veiviseren har koblet kontoen for å aktivere automatiske statusoppdateringer.

Suksess! melding når veiviseren har koblet kontoen for å aktivere automatiske statusoppdateringer.

Opprettelse av dynamiske produktlister

Du kan nå automatisk legge til produktlister i en avtale til signering. Sammenslåingstilordningene er utvidet til å inkludere alle produkter som er knyttet til en salgsmulighet. Du kan angi hvilke produktattributter (som antall og pris) som inkluderes i avtalene, samt sortere og filtrere de tilknyttede produktene.

17-1

 

Bare jeg signerer

Teamet ditt kan nå signere hvilket som helst dokument med “Bare jeg signerer”. For å gjøre det kan avsenderen velge alternativet Bare avsender signerer på siden Send avtale. Avsenderen kan deretter laste opp dokumentet, dra og slippe eventuelle nødvendige skjemafelt på det, og så signere det. Dokumentet kan sendes til avsenderen og alle andre mottakere som er angitt. En post med denne prosessen blir automatisk generert i Salesforce, og en kopi av dokumentet lagres også der. Alternativet Bare avsender signerer vises hvis innstillingen Aktiver bare avsender signerer er aktivert, og den kan settes til skrivebeskyttet ved hjelp av innstillingen Skrivebeskytt Bare avsender signerer.

17-2

 

Tilpassede landingssider etter signering

Du kan nå automatisk omdirigere underskriverne av en avtale til en angitt URL-adresse etter at de har signert. Du kan for eksempel omdirigere underskrivere til selskapets nettsted eller en undersøkelsesside. Angi også hvor mange sekunder som skal gå før omdirigeringen utføres. Alternativet for å angi en omdirigerings-URL og angi antall sekunder er tilgjengelig på Send avtale-siden når innstillingen Aktiver alternativer etter signering er aktivert, og den kan settes til skrivebeskyttet med innstillingen Skrivebeskytt Alternativer etter signering.

17-3

 

Støtte for større filer

Tidligere var det nødvendig med ekstra oppsettrinn for å sende transaksjoner som inkluderte store filer. Nå kan du sende større transaksjoner slik:

 • Manuell arbeidsflyt – Når du klikker på knappen Send til signering på avtalesiden, kan du sende en transaksjon som er opptil 4 MB, inkludert flere dokumenter som til sammen er opptil 4 MB.
 • Bakgrunnshandlinger – Når du sender et dokument med bakgrunnshandlinger, kan du sende ett enkelt dokument som er opptil 9 MB eller flere dokumenter som til sammen er opptil 9 MB.

Merk: Transaksjoner som er større enn den nevnte størrelsen, støttes med ekstra oppsett.

 

E-signeringsvarsler innenfor Salesforce

Teammedlemmene kan nå bli varslet innenfra Salesforce når en avtale de har sendt, er i ferd med å utløpe. Dette alternativet styres med Opprett påminnelseshendelse for signeringstidsfrist og Dager for påminnelseshendelse for signeringstidsfrist. Avsenderen ser et popup-varsel i Salesforce og kan deretter handle ved å kontakte underskriveren og kanskje forlenge tidsfristen.

 

Digitale signaturer

Du kan sende en avtale ut for digital signatur. Digitale signaturer foretrekkes fremfor elektroniske signaturer i enkelte regioner (som i EU) og industrier (som farmasøytisk). Funksjonen for digitale signaturer er for øyeblikket i beta. Kontakt Adobes kundestøtte hvis du ønsker å bruke digitale signaturer før november 2015, da de vil bli generelt tilgjengelige.

 

Forenklet installasjonsveiviser

Den nye installasjonsveiviseren gjør det enklere enn noen gang å konfigurere Salesforce etter installering. Nå trenger du bare å velge bekreftelsesalternativet for å tillate at Adobe Document Cloud eSign-tjenester legger til et klarert, eksternt sted for organisasjonen din.

 

Administratorkontroll: Skjul tilpasset sidefelt

Hvis det er lagt til et tilpasset sidefelt på siden for avtaleredigering – som nås ved å bruke Vis avtale-knappen – kan du nå skjule dette sidefeltet ved å aktivere innstillingen Skjul sidefelt for avtaleredigeringsside.

 

Administratorkontroll: Automatisk klargjøring

I tidligere utgivelser ble brukere klargjort automatisk når de sendte eller behandlet avtaler. Nå kan du velge å eliminere automatisk klargjøring ved å bruke innstillingen Deaktiver brukerklargjøring. Vær oppmerksom på at denne innstillingen ikke styrer den automatiske klargjøringen som skjer når Oppdater avtale klikkes på fra Avtale-listen.

 

Push-utgivelser

Med v17 kan periodiske oppdateringer nå sendes automatisk til organisasjonen slik at du slipper det ekstra arbeidet med å laste ned og installere en ny pakke for punktutgivelser.

 

Vis meg hvordan-opplæringer i produktet

Ved å bruke en ny funksjon som kalles “Vis meg hvordan” kan teammedlemmer se enkle opplæringer som dekker emnene som oftest er forvirrende.

 

Service Cloud / Konsollrammer

Adobe Document Cloud eSign-tjenester kan nå vises som en ramme i konsollvisningen. Dette eliminerer popup-vinduer ved bruk av Service Cloud eller Sales Cloud.

Programmet ble fullt ut merket til Adobe Document Cloud eSign-tjenester for Salesforce

Aktiverte OAuth som godkjenningsmetode for pakken

Salesforce 1 aktivert

 • Fullt innebygd integrasjon
 • Høyest rangerte app for e-signatur
 • e-signaturer du stoler på

 

Gjør alt på mobil – send og spor avtaler fra Salesforce1

Send fra hvor som helst

 • Send dokumenter til signering fra Android- eller iOS-enheter

Overhold forretningspolicyer når du er på farten

 • Automatisk utfylling av mottakere, dokumenter og avtalealternativer
 • Slå automatisk sammen Salesforce-data i kontrakter og send underskriverdata tilbake

Behandle avtaler når du er på reise

 • Få varslinger i sanntid og statussporing

 

Avslutt avtaler lokalt med personlig signering fra Salesforce1

 • Initier kontrakt for personlig signatur
 • Gi enheten til kunden som så kan signere med finger eller pekepenn
 • Avslutt avtalen og lagre kontrakten automatisk i Salesforce

 

 

Bekreft identiteten til underskriveren – få høyere sikkerhet med telefongodkjenning

 • Få en strømlinjeformet, mobilvennlig brukeropplevelse for identitetsbekreftelse
 • Aktiver tofaktors godkjenning
 • Send automatisk en bekreftelseskode via talemelding eller SMS-tekstmelding

 

 

Bruk forskjellige nivåer av identitetsbekreftelse for hver underskriver

Bekreft identiteten til deltakere med tofaktors godkjenning

Velg forskjellig bekreftelsesmetode for hver mottaker

 • Unikt passord
 • KBA
 • Sosial identitet
 • (NYTT)  Godkjenning via telefon

 

 

Endre enkelt godkjenningsmetode

 • Tilbakestill enkelt identitetsbekreftelsesinnstillinger for dokumenter som er til signering
 • Bruk Administrer-siden til å gjøre endringer og gjennomgå andre innstillinger for dokumentbeskyttelse

 

 

Send og administrer samlet – spar tid og arbeid

Øk effektiviteten og opprett mange dokumenter samlet:

 • Partneravtaler
 • NDA-er
 • Samtykkeskjemaer
 • Fornyelsesavtaler

 

Send og administrer avtaler raskt og enkelt

 • Opprett avtale
 • Send påminnelse
 • Avbryt avtale
 • Oppdater avtalestatus
 • Slett avtale
 • Endre eier

 

 

Distribuer globalt – aktiver e-signaturer for den globale arbeidsstyrken

Arbeid automatisk på språk som er angitt i brukerens Salesforce-innstillinger

Få en fullt lokalisert opplevelse for globale Salesforce-brukere:

 • Avsendere
 • Underskrivere
 • Administratorer

 

 

Standardiser skjemaer og maler for å oppfylle forretningsbehov

Last opp og gjenbruk dokumenter fra EchoSign-dokumentbibliotek

Bruk en skjemafeltmal til raskt å legge til felt på dokumenter som genereres ofte

 

 

Send kontrakter på rekordtid – den beste opplevelsen ble akkurat bedre

 • Arbeid med et enklere og mer moderne brukergrensesnitt
 • Dra og slipp for å omordne mottakere og dokumenter
 • Bruk kalendervelger til å velge utløpsdatoer
 • Erstatt gjeldende underskriver når dokumentet er ute til signering
 • La mottakerne signere i hvilken som helst rekkefølge

Send avtaler fra Chatter

14-1

 

Betydelige forbedringer av datatilordninger

14-2
14-3

 

Globalt oversatt opplevelse for avsendere i Salesforce

14-4

 

Optimalisert sending

14-5

Forbedringer til avtalemaler:

 • Hent automatisk mottakere fra kontokontaktroller
 • Legg automatisk ved tilbud ved sending fra Salgsmulighet-objekt
 • Knytt automatisk sammen Salgsmulighet og Konto med Avtale-post ved sending fra de objektene
 • Bruk spesifikk vedleggs-ID for avtalevedlegg
 • Bruk avtalemaler med Conga Composer

 

Andre forbedringer:

 • Send til mer enn seks mottakere, eller send til godkjenning med Conga
 • Alternativ for å beholde avtaler fra Salgsemne-post selv om den konverteres til Konto, Kontakt eller Salgsmulighet

 

 

Salesforce Identity-integrasjon

Adobe EchoSign er testet, validert og dokumentert for å integreres med Salesforce Identity slik at det blir enklere enn noen gang for IT-organisasjoner å ta i bruk viktige administrasjonsfunksjoner for identitet og tilgang, sømløst og sikkert

Finn ut mer på: http://www.salesforce.com/identity

Høydepunkter for Versjon 13-utgivelsen

 

Optimaliser dokumentarbeidsflyter i samsvar med dine forretningsbehov

 • Send dokumenter for godkjenning
 • Send tilbud som PDF-filer og bruk tilpassede kontrakter med avtalemaler
 • Opprett formler for å beregne data fra andre felt

Identifiser underskriverne bedre for viktige dokumenter

 • Aktiver avansert godkjenning av underskrivere

Få oppdateringer umiddelbart og samarbeid i sanntid for å avslutte avtaler raskt

 • Adobe EchoSign for Chatter holder deg oppdatert uansett hvor du er

Konfigurer raskere og kom raskere i gang

 • Benytt den enkle installeringsveiviseren og den nye administratorsiden
 • Synkroniser Salesforce-profiler og EchoSign-grupper
 • Aktiver raskt sammenslåing av dokumentdata eller send underskriverdata tilbake til Salesforce
 • Opplev trinnvise, veiledede gjennomganger av viktige funksjoner

 

Installeringsveiviser og forbedret administratorside

13-1

 

Send dokumenter for godkjenning

13-2

 

Avansert bekreftelse av underskriveridentitet

13-3

 

Brukseksempel

13-4

 

Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)

13-5

 

Bekreftelse av nettidentitet

13-6

 

Forbedrede arbeidsflyter for avtalemaler

13-7

 

Slå sammen data fra Salesforce for å opprette dokumenter

13-8

 

Send data tilbake til Salesforce

13-9

 

Adobe EchoSign for Chatter

13-10

 

Automatisert synkronisering for Salesforce-profiler og EchoSign-grupper

13-11

 

Veiledede gjennomganger av EchoSign for Salesforce

13-12

EchoSign-funksjoner våren 2013

 • Opprett kraftige, dynamiske skjemaer med beregninger, og send beregnede data tilbake til Salesforce
 • Legg til eller endre tidsfrister for signering etter at avtalen er sendt til signering
 • Utelukk interne underskrivere fra dokumenttidsfrister
 • Forbedret dokumentlesbarhet under forhåndsvisning eller signering
 • Krev at underskrivere godtar organisasjonens tilpassede vilkår for bruk under signering
 • Oppdatert iOS-mobilapp med mulighet for signering frakoblet

 

Høydepunkter fra Versjon 12-utgivelser

Versjon 12 utgitt våren 2012:

 • Hent inn data fra Salesforce til dokumenter før sending
 • Definer standardalternativer for avtaler og preferanser gjennom avtalemaler

Versjon 12-oppdatering (punktutgivelse) lansert i september 2012:

 • Knytt støttedokumenter som er innhentet fra underskrivere, til Salesforce-objekter
 • Legg ved filer som er lagret i Salesforce-innholdslager, for å sende til signering
 • Legg ved hvert signerte dokument separat i et Salesforce-objekt når flere dokumenter ble sendt i en transaksjon

 

Forbedret administratorside

12-1

 

Hent inn data fra Salesforce til EchoSign-avtaler

12-2

 

Avtalemaler og Send til EchoSign-knapp

12-3

 

Inkluder signert avtale og revisjonsspor i Salesforce

12-4

 

Avanserte tilpassingsalternativer

12-5

 

Legg ved filer fra Salesforce-innhold

12-6

 

Samle inn støttedokumenter

12-7
12-8

 

Adobe PDF-sertifisering for alle EchoSign-dokumenter

12-9

 

Betingede datafelt

12-10

 

Tilleggsforbedringer av EchoSign-skjemafelt

12-11

 

Tilleggsfunksjoner

12-12

Oppdater Salesforce.com med EchoSign-skjemafeltdata

 

11-1
11-2
11-3
11-4

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet