Konfigurere signeringsarbeidsflyter

 

Workflow Designer brukes til å tilpasse signeringsprosesser for å skape en arbeidsflyt for bestemte forretningsmessige behov. Med dette nye verktøyet kan administratorer enkelt utforme og behandle arbeidsflytmaler med et intuitivt dra og slipp-redigeringsprogram. Det er enkelt å angi hvilke dokumenter som skal inkluderes i en avtale, egenskapene til deltakerne – inkludert forhåndsdefinerte navn, roller og ruting, skjemafelt som skal forhåndsutfylles av avsenderen, e-postmeldinger som skal sendes til mottakerne, når avtaler utløper, passordalternativer og så videre.

En god arbeidsflyt kan også skape forenklede senderutiner for brukerne, slik at trinnene i prosessen kan utføres konsekvent hver gang. Avsendere som bruker en arbeidsflytmal, blir ledet gjennom sendeprosessen med tilpassede instruksjoner og felt, noe som gjør sendeprosessen enklere å bruke og mindre utsatt for feil.

 

Se videoen


Nyheter...

Desember 2018-utgivelse

Med utgivelsen i desember 2018 legges tre nye elementer til arbeidsflytopplevelsen:

 • Maldefinert felttilordning
 • Vekslebar brukernivåtilgang til den moderne sendeopplevelsen
 • Forbedret feilrapportering for vanlige arbeidsflytproblemer

 

Maldefinert felttilordning

Dette nye alternativet relaterer sterkt mottakerlisten slik den er definert i arbeidsflytutformingen, til de riktige felttilordningene i de redigerte skjemaene dine.

Eksempel:

 • En (kunde) underskriver skal signere først
  • En medunderskriver kan signere som nummer to
 • En intern kontrasignatur påføres av en selger

Tradisjonelt ville dette kreve to skjemaer på grunn av måten mottakerne var indeksert på Send-siden:

 • Ett for scenariet med én underskriver, med tildeling til den interne kontrasignaturen som andre underskriverindeks
 • Ett for scenariet med medunderskriveren, der medunderskriveren er den andre underskriverindeksen, og kontrasignaturen er den tredje

Under “mal definert”-regelstrukturen konstruerer du ett fullt aktivert skjema med alle mulige mottakerfelt definert.

Mottakerunderskriverindeksen (som definert i Workflow Designer) håndheves sterkt og ser bort fra felt som er tildelt til eventuelle utelatte (valgfrie) mottakere når avtalen sendes.

Så i eksempelet over er medunderskriveren alltid underskriverindeks 2, men hvis medunderskriveren ikke er inkludert på tidspunktet avtalen sendes, blir de signer2-feltene oversett, og kontraunderskriveren (underskriverindeks 3) vil fremdeles ha tilgang til signer3-feltene.

 

Aktiver denne nye funksjonaliteten ved å gå til: Konto > Kontoinnstillinger > Send-innstillinger > Tilpassede arbeidsflytkontroller > Aktiver maldefinert signaturplassering

Merk:

Aktivering av funksjonen for maldefinert signaturplassering vil deaktivere muligheten for å forfatte avtalen under sendeprosessen.

Hver mottaker som er involvert i en avtale, tildeles et underskriverindeksnummer. Dette indeksnummeret kreves for å knytte mottakeren til feltet han eller hun har myndighet til å legge til innhold i (som et signaturfelt).

Mottakerne får sitt indeksnummer basert på stakkrekkefølgen på Send-siden. Mottakeren øverst i stakken er 1, neste mottaker er 2, og så videre. Dette indeksnummeret kan ses når avtalen konfigureres for “Fullfør i rekkefølge”, men er likevel tilstede når arbeidsflyten er “Fullfør i vilkårlig rekkefølge”. 

 

Ved bygging av en mottakerflyt i arbeidsflytutformingen tildeler underskriverindeksen etter disse reglene:

 • Topp til bunn
  • Venstre til høyre

I eksempelet nedenfor er underskriver og medunderskriver øverst i stakken.

 • “Underskriver” er mottakeren til venstre øverst, så den tildeles indeks 1.
 • “Medunderskriver” er også øverst, men til høyre for Underskriver, så den tildeles indeks 2.

I dette tilfellet spiller det ingen rolle hvem som fysisk signerer først, så de settes inn i en parallell signaturflyt. Signaturindeksen blir imidlertid strengt håndhevet for å sikre at underskriveren påfører sitt innhold i riktige Underskriver-felt, og medunderskriveren har bare tilgang til sine tildelte “Medunderskriver”-felt.

“Selger” signerer som nummer tre, etter at både Underskriver og Medunderskriver er ferdig.

“Ledergodkjenning” kommer som nummer fire, etter at selgerens kontrasignatur er på plass.

Merk:

Mottakernavnene “Underskriver”, “Medunderskriver”, “Selger” osv. har ingen betydning for felttildelingen. Disse er bare administratordefinerte feltetiketter som brukes for å gjøre arbeidsflytmalen tydelig. 

 

Designermottakerflyten over vil produsere en Send-sidemal som ser ut som den under.

(På Send-siden er stakkrekkefølgen mer tydelig, selv om indeksnumrene ikke vises.)

 

Ved redigering av et skjema med felt, blir hvert felt eksplisitt tildelt en signeringsindeks (ignorer “Alle”-feltet i øyeblikket).

I Adobe Sign-redigeringsmiljøet gjøres dette ved å velge en Deltaker og plassere feltene for den deltakeren.

Hver deltaker er fargekodet for å ha et visuelt skille mellom hvilke felt som tildeles hver deltaker.

 

Hvis du bruker tekstkoder, gir koden selv et argument (f.eks. :signer1) som utpeker feltet til signeringsindeksen.

 

Vekslebar brukernivåtilgang til den moderne sendeopplevelsen

Brukere som laster inn “Klassisk”-arbeidsflytgrensesnittet som standard, har nå en kobling øverst til høyre på skjermen for å “Prøve den moderne opplevelsen”.

Merk:

Kontoer som har aktivert den nye sendeopplevelsen for tilpasset arbeidsflyt (se Juni-utgivelsen nedenfor), ser ikke denne koblingen.

 

Et klikk på koblingen veksler til det nye grensesnittet for bare den ene transaksjonen.

Det er en kobling øverst til høyre for å veksle tilbake til den klassiske opplevelsen, hvis det er ønskelig.

Merk:

Denne vekslekoblingen kan undertrykkes ved å kontakte den kundeansvarlige.


Forbedret feilrapportering for vanlige arbeidsflytproblemer

Som et resultat av forbedret kontroll og sikkerhet i arbeidsflytprosessen vil noen elementer i eldre arbeidsflyter produsere feil i det nye grensesnittet.  Ekstra feiltrapping er på plass for å vise og forklare disse feilene når de oppstår.

Hvis kontoen er konfigurert for å bruke den moderne sendeopplevelsen og det startes en problematisk arbeidsflyt, presenteres brukeren for et rødt banner som angir feilen:

 

Hvis kontoen fremdeles er konfigurert for å bruke den klassiske opplevelsen som standard, kan arbeidsflyten fortsette å fungere under de reglene. 

Koblingen Prøv den moderne opplevelsen vil imidlertid vise et spørsmålstegn i en sirkel for å angi at det er oppdaget en feil. 

Et klikk på spørsmålstegnet viser feilmeldingen:

 

Hvis det oppdages mer enn ett problem, vil alle feilene være oppført.

For å gjøre arbeidsflyten gyldig under regelsettet i det nye grensesnittet må en administrator redigere arbeidsflyten og rette feilene som ble oppdaget:

Under det klassiske regelsettet kunne e-postadresser være feilformatert eller feil atskilt (for eksempel med mellomrom i stedet for kommaer).

Når denne feilen vises, må administratoren kontrollere:

 • Om Kopi til-adressene er riktig atskilt
  • Den moderne opplevelsen godtar kommaer eller semikolon
 • Alle definerte mottaker-e-postadresser for å sikre at de har riktig format
  • (f.eks. navn@domene.tld)

Den moderne opplevelsen krever unike verdier for alle dokumenttitler på Dokumenter-siden i Workflow Designer.

Flere detaljer om denne feilen finnes her

Ved utforming av en arbeidsflyt er det mulig for en administrator å legge ved en dokumentmal som har et begrenset tilgangsomfang.

Når en bruker utenfor dette omfanget prøver å laste inn arbeidsflyten, kan ikke dokumentet legges ved og det utløses et sikkerhetsbrudd.

En administrator kan for eksempel opprette en ny dokumentmal med egenskaper som begrenser tilgang til bare eieren.  Administratoren kan legge ved dokumentet i arbeidsflyten fordi han/hun er eieren. 

Andre brukere i systemet er ikke eier og er derfor utenfor dokumentets tilgangsomfang.

Når denne feilen vises, må administratoren justere egenskapene til den vedlagte dokumentmalen.

Fremgangsmåte for å gjennomgå og justere malegenskaper er herJuni 2018-utgivelse

Med utgivelsen i juni 2018 er det flere endringer til Workflow Designer som fører den nærmere funksjonaliteten til den manuelle sendeprosessen.

De nye funksjonene inkluderer mulighet til å:

 • bruke digitale signaturer for én eller flere av mottakerne.
 • konfigurere mottakere til å bruke telefonbasert (SMS) mottakergodkjenning.
 • konfigurere mottakergrupper under sendeprosessen.
 • legge ved dokumenter fra alle aktiverte kilder under sendeprosessen.

 

Alle funksjonene ovenfor aktiveres når du velger å bruke den nye Tilpasset arbeidsflytsending-prosessen.

Denne nye Send-prosessen vises på en ny dynamisk side som ligner mye på Send-siden, og som kan aktiveres ved å gå til: Konto > Kontoinnstillinger > Send-Innstillinger > Tilpassede arbeidsflytkontroller

I Workflow Designer vises alle aktiverte godkjenningsmetoder i mottakerobjektet.

Godkjenningsmetodene er oppdatert slik at de vises som avmerkingsbokser. Det gjør at arbeidsflytutformingen kan tillate alternativer for avsenderen. 

Hvis flere alternativer merkes i utformingen, vil disse samme alternativene bli tilgjengelige for avsenderen under sendeprosessen.

Denne utgivelsen legger også til telefon (SMS) som et alternativ i utformingen.

Mottakerobjekter i utformingen kan nå merkes som mottakergrupper.  Dette gjør at avsenderen kan konfigurere en rekke e-postadresser som har tillatelse til å signere for det ene signatur- trinnet.

Hvis du for eksempel trenger at fem ledere kontrasignerer, kan du føre opp alle fem e-postadressene, men bare én må påføre en signatur.

Merk:

Mottakere i arbeidsflytutformingen kan angis som en mottakergruppe, men de konfigureres ikke i arbeidsflytutforming.

Mottakergruppen er bare tilgjengelig for konfigurasjon under sendeprosessen.

Under sendeprosessen kan dokumenter nå legges ved fra hvilken som helst av de aktiverte Adobe Sign-kildene.

 

Brukergrensesnittet for arbeidsflytsendeopplevelsen er oppdatert til en moderne dynamisk utforming, som Send-siden.

Instruksjonene som tidligere var til høyre for mottakerlisten, er flyttet til toppen av siden i et vindu som kan skjules.


Opprette en tilpasset arbeidsflyt

Bare administratorer kan opprette en arbeidsflyt. Kontoadministratorer kan opprette en arbeidsflyt for hele kontoen eller for bestemte grupper innenfor kontoen. Gruppeadministratorer vil kunne se alt av arbeidsflyter, men bare kunne redigere dem som gjelder for gruppen.

Det å opprette en arbeidsflyt består i å definere følgende informasjon:

 • Informasjon om arbeidsflyt – Definer selve arbeidsflyten, som innebærer å gi den navn, skrive tilpassede instruksjoner for avsenderne som bruker den, og gi tillatelser til å bruke den.
 • Informasjon om avtale – Definer og tilpass avtaleinformasjonen som vises på Send-siden.
 • Mottakere – Opprett ruting ved å legge til mottakere (underskrivere og godkjennere) i den nødvendige signeringsrekkefølgen.
 • E-postmeldinger – Angi meldinger som skal sendes til ulike mottakere på forskjellige stadier i signeringsprosessen.
 • Dokumenter – Angi hvilke dokumenter som skal inkluderes i arbeidsflyten.
 • Inndatafelt for avsender – Definer felt som avsendere kan bruke til å gi informasjon når de sender avtalen. Informasjonen i inndatafeltene flettes inn i avtalen før den sendes til underskrivere og godkjennere.

Obligatoriske felt er merket med en rød stjerne.
Noen feltetiketter kan redigeres, for eksempel "Avtalenavn", noe som indikeres med et blyantsymbol:

Klikk på blyantsymbolet for å skrive en egen etikett. Denne etiketten vises på Send-siden når arbeidsflyten brukes til å sende et dokument. Klikk på tilbakestillingssymbolet for å endre tilbake til den opprinnelige etiketten.

Merk:

Eksplisitt definerte innstillinger i egendefinerte arbeidsflyter vil overstyre standardinnstillinger på gruppe- eller kontonivå (hvis konfigurert).  

 1. Logg på som kontoadministrator, og gå til: Konto > Arbeidsflyter.

 2. Klikk på Opprett en ny arbeidsflyt for å åpne Arbeidsflytutforming.

 3. Workflow Designer åpnes og panelet Informasjon om arbeidsflyt vises:

  Standardnavnet på arbeidsflyten (f.eks. Ny arbeidsflyt) vises i Workflow Designer-banneret.

  Prikken ved siden av arbeidsflytnavnet angir om arbeidsflyten er et utkast/inaktiv (grå prikk) eller aktiv (grønn prikk).

  Følgende kontroller er plassert til høyre:

  • Lukk Klikk for å lukke arbeidsflyten.
  • Lagre – Klikk for å lagre endringene.
  • Aktiver/Deaktiver – Klikk for å aktivere (eller deaktivere) arbeidsflyten for den valgte gruppen.

   

  Fyll ut disse opplysningene på siden Informasjon om arbeidsflyt:

  • Navn på arbeidsflyt – Oppgi navnet på arbeidsflyten. Dette navnet vises i Workflow Designer-banneret, i rullegardinlisten Bruk en arbeidsflytHjem-siden, og øverst på Send-siden når arbeidsflyten brukes til å sende en avtale. 
  • Instruksjon til avsender – Gi instruksjoner om bruk av arbeidsflyten. Disse instruksjonene vises øverst på Send-siden når arbeidsflyten blir brukt til å sende en avtale. 
  Merk:

  Instruksjoner kan legges til ved bruk av HTML-koder. Følgende HTML-koder og attributter kan brukes i instruksjonsdelen: <p>, <br>, <b>, <i>, <u>, <ul>, <ol>, <li>, <img src="fullt kvalifisert bane"> og <a href="fullt kvalifisert bane">.

  Hvis du har tenkt å bruke src- eller href-baner, må disse banene hvitelistes. Send disse URL-adressene til den kundeansvarlige for virksomheten.

  • Aktiver for – Angi hvem som kan bruke arbeidsflyten. Alternativene er Alle grupper eller gruppene innenfor kontoen.

   

  Her følger et eksempel på Informasjon om arbeidsflyt

 1. Klikk på Informasjon om avtale i stolpen til venstre.

 2. 2. Definer avtalen under Informasjon om avtale, slik den skal vises for avsenderen på Send-siden:

  • Avtalenavn – Oppgi navnet på avtalen. Dette navnet vises på Send-siden når arbeidsflyten brukes til å sende en avtale, og i "Vennligst signer/Vennligst godkjenn"-overskriften til e-postmeldinger. Dette feltet er obligatorisk og etiketten kan redigeres.
  • Melding – Skriv en melding til mottakerne. Meldingen vises på Send-siden når arbeidsflyten brukes til å sende en avtale. Dette feltet er obligatorisk og etiketten kan redigeres.
  • Kopi – Oppgi e-postadressene til eventuelle kopimottakere. E-postadresser må atskilles med komma eller semikolon.
   • Minimum – Angi det minste antall e-postadresser som kan inkluderes som kopimottakere.
   • Maksimum – Angi det største antall e-postadresser som kan inkluderes som kopimottakere.
   • Kan redigeres – Aktiver dette alternativet for å tillate at avsendere redigerer arbeidsflytens kopiadressater på Send-siden.
  • Språk for mottaker – Avsenderen kan bruke denne innstillingen til å angi språk for mottakeren.  Denne innstillingen angir om språkvelgeren skal vises på Send-siden eller ikke, og så fall med hvilket standardspråk.
  • Sendealternativer
   • Angi passord for å åpne nedlastet PDF-fil – Aktiver dette alternativet for å tillate at avsenderen angir passord for en nedlastet PDF-fil.
    • Bruk av dette alternativet vil også sette Bekreftelse av identitet til Passord, og det samme passordet vil bli benyttet.
    • Påkrevd – Aktiver dette alternativet for alltid å kreve et passord for en nedlastet PDF-fil. Hvis alternativet er aktivert, kan ikke avsendere deaktivere det på Send-siden, og de må oppgi et passord.
   • Tidsfrist for fullføring – Aktiver dette alternativet for å tillate at det angis en fullføringstidsfrist på Send-siden.
    • dager for å fullføre avtalen – Velg hvor mange dager mottakeren eller mottakerne normalt skal ha på signeringsprosessen. Det angitte antall dager kan alltid redigeres på Send-siden.
   • Tillat redigering av dokumenter før sending – Aktiver dette alternativet for å tillate at avsendere endrer dokumentets skjemafelt i redigeringsmiljøet ved bruk av forhåndsvisningsalternativet på Send-siden.
    • Aktiver redigering som standard – Aktiver dette alternativet for automatisk å aktivere alternativet ForhåndsvisSend-siden.

   

  Her følger et eksempel på Informasjon om avtale:

 1. Klikk på Mottakere i stolpen til venstre for å gå til Mottakerruting-delen.

 2. Under Mottakerruting kan du angi mottakere og en mottakerrekkefølge som er i henhold til dine krav. Du kan definere en svært kompleks arbeidsflyt med seriell, parallell, hybrid eller nestet hybrid ruting.  Instruksjonene nedenfor fremhever funksjonaliteten som finnes under Mottakerruting.

  • Slik legger du til en ny mottaker foran eller etter en eksisterende mottaker:
   • Klikk på legg til-ikonet.
   • Velg rollen (alle roller som er aktivert for kontoen, vil være tilgjengelig) du vil sette inn

   

  • Hvis du vil angi en parallell gren, klikker du på legg til-ikonet over en mottaker og velger Parallelle grener

   

  • Hvis du vil slette en mottaker, fører du markøren over mottakerboblen og klikker på slett-ikonet.

   

  • Hvis du vil tilpasse en mottaker, fører du markøren over mottakerboblen og klikker på rediger-ikonet.

  Når du redigerer en mottaker, kan du konfigurere følgende:

  • Mottaker-etiketten – Tilpass etiketten til mottakeren. Standardetiketten for mottakere kan for eksempel endres til Innkjøper. 
   • Etikettene for mottakere må være unike innenfor en arbeidsflyt.
  • E-postadresse – Oppgi e-postadressen som er standard for mottakeren.
  • Denne mottakeren er avsenderen – Når denne er merket settes avsenderen inn som mottakeren
  • Merk som mottakergruppe – Når denne er merket, vil mottakeren vises som en tom mottakergruppe for avsenderen under sendeprosessen.  Avsenderen må konfigurere e-postadressene for mottakergruppen
  • Rolle – Oppdater mottakerens rolle (Underskriver eller Godkjenner).
  • Påkrevd – Aktiver dette alternativet hvis det er påkrevd med en signatur fra mottakeren.
  • Kan redigeres – Aktiver dette alternativet for å tillate at avsenderen oppdaterer e-postadressen til denne mottakeren på Send-siden.
  • Bekreftelse av identitet – Velg hvilken type identitetsbekreftelse som kreves for underskriveren 
   • Ingen, Adobe Sign, Telefon, KBA, Passord og Nettidentitet er de mulige alternativene
   • Det er bare alternativene som har blitt aktivert for Adobe Sign-kontoen, som vil vises
  Merk:

  Hvis passord velges som legitimeringsmetode, vil det samme passordet bli lagt til som dokumentsikkerhet, slik at PDF-filen ikke vises før passordet er oppgitt.

 3. Husk å klikke på Lagre for å lagre eventuell mottakerkonfigurering som er utført.

   

  Nedenfor ser du et eksempel på Mottaker-informasjon og ruting der etikettene til både underskrivere ("Buyer" og "Sales Director") og godkjenneren ("VP Sales") har blitt tilpasset. 

 1. Klikk på E-postmeldinger i stolpen til venstre for å gå til E-postmeldinger-delen.

  • Under E-postmeldinger kan du styre hvilke meldinger som skal sendes i underskrivings- og godkjenningsprosessen på grunnlag av ulike hendelser. 
  • Du kan for eksempel angi at det skal sendes varselmeldinger til mottakere og kopimottakere hvis en avtale blir kansellert. 

 2. Merk av for de hendelsene du vil skal utløse e-postvarsling.

 1. Klikk på Dokumenter i stolpen til venstre for å gå til Dokumenter-delen.

 2. I Dokumenter-delen kan du konfigurere følgende:

  • Dokumenttittel – Oppgi en tittel for dokumentet. Denne tittelen vises i Dokumenter-området på Send-siden når du sender ved bruk av arbeidsflyten.
  • Filer – Klikk på Legg til filer-ikonet for å legge ved et dokument fra Adobe Sign-biblioteket. Dette dokumentet blir automatisk lagt ved når du sender ved bruk av denne arbeidsflyten.
   • Hvis ingen fil er valgt, tillater arbeidsflyten av avsenderen oppgir en fil ved sending av avtaler.
   • Hvis et dokument er merket som Påkrevd, blir det lagt ved avtalen automatisk når arbeidsflyten startes.
   • Slett fil – Hvis du legger ved feil fil, kan du klikke på slett-ikonet (X) ved siden av filnavnet for å fjerne den.
  • Dokumentnavn – Oppgi et meningsfylt navn som identifiserer dokumentet for avsenderen. Dette standardnavnet på det opplastede bibliotekdokumentet kan overskrives.
  • Påkrevd – Angir om dokumentet er obligatorisk.
  • Legg til dokument – Klikk på Legg til dokument for å legge til rader for ekstra dokumenter.
   •  Dokumenttitler må ha unike verdier.
  • Slett rad – Klikk på slett rad-ikonet (X) for å slette hele raden.
 3. Her følger et eksempel på en konfigurert Dokumenter-del:

 1. Klikk på Inndatafelt for avsender i stolpen til venstre for å gå til Inndatafelt for avsender.

  Disse inndatafeltene er tilordnet skjemafelt som er definert i vedlagte dokumenter (enten som en del av arbeidsflytens utforming eller som en fil avsenderen har lastet opp).

  Avsenderen kan bruke disse feltene til å forhåndsutfylle innhold før en avtale sendes til mottakeren.

 2. Klikk på Legg til felt i panelet Inndatafelt for avsender.

  Deretter kan du konfigurere følgende for hver rad som legges til:

  • Felttittel – Oppgi en tittel for feltet. Denne verdien vises på Send-siden som en referanse for avsenderen.
  • Dokumentfeltnavn – Angi feltnavnet til et felt i det vedlagte bibliotekdokumentet.
   • Feltnavnet som oppgis her, stemme overens med skjemafeltnavnet i dokumentet.
  • Standardverdi – Oppgi en eventuell standardverdi.
  • Påkrevd – Aktiver dette alternativet hvis det må oppgis en verdi i dette feltet før avtalen sendes.
  • Kan redigeres – Aktiver dette alternativet for å tillate at avsenderen av avtalen endrer standardverdien.
  • Klikk på slett rad-ikonet (X) for å slette hele raden.

   

  Nedenfor ser du et eksempel på Inndatafelt for avsender


Sende med en tilpasset arbeidsflyt

Du kan sende en avtale ved å bruke en arbeidsflyt. Når du velger en arbeidsflyt, viser Send-siden de tilpassede feltene som er definert, inkludert tilpassede instruksjoner, standardmottakere og så videre.


Signere og godkjenne en arbeidsflytavtale

Arbeidsflytavtalen sendes ut i den rekkefølgen som rutingen angir. Underskrivere og godkjennere kan signere ved å bruke koblingen i Vennligst signer/Vennligst godkjenn-meldingen, eller på Behandle-sidene hvis de er registrerte brukere av Adobe Sign. Dette fungerer på samme måte som den vanlige sendeprosessen.

Historikken og revisjonsrapporten til arbeidsflytavtalen er tilgjengelig på Behandle-siden. Mens avtalen er til behandling kan du legge til påminnelser og utføre andre oppgaver.


Redigere en tilpasset arbeidsflyt

 1. Logg på som kontoadministrator, og gå til: Konto > Arbeidsflyter.

 2. Klikk for å velge en arbeidsflyt fra listen Arbeidsflyter.

 3. Klikk på Åpne på hurtigmenyen. Da vises Workflow Designer.

  Når Workflow Designer er åpen, kan arbeidsflyten redigeres. Alle avsnitt kan endres etter behov, men ingen endringer vil bli lagret før du klikker på Oppdater.

   

  Du kan gjøre følgende endringer i Workflow Designer:

Adobe-logoen

Logg på kontoen din