Adobe Drive 4 — informacje o wersji

Witamy w programie Adobe Drive 4. Ten dokument zawiera najnowsze informacje o produktach i aktualizacjach oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji programu Adobe Drive.

Wprowadzenie

Program Adobe Drive umożliwia sprawną integrację systemów zarządzania zasobami z programami z pakietu Adobe Creative Suite® 6. Serwer, z którym nawiązano połączenie, wyświetlany jest jako dysk twardy lub zmapowany dysk sieciowy. Po podłączeniu serwera uzyskuje się realizowany na różny sposób dostęp do zapisanych na nim plików. W oknach dialogowych programów Adobe Photoshop®, Adobe Bridge, Adobe Illustrator®, Adobe InDesign® i Adobe InCopy® można używać aplikacji Eksplorator Windows, MAC OS Finder lub poleceń Otwórz, Importuj, Eksportuj, Umieść, Odłóż, Zapisz lub Zapisz jako.


Program Adobe Drive 4 obejmuje dwa fabrycznie dołączone konektory:

 • interfejs Adobe CQ Digital Asset Management Connector, umożliwiający uzyskanie dostępu do programu Adobe CQ Digital Asset Management (CQ DAM);
 • Interfejs CMIS, który zapewnia podstawowy dostęp do serwerów korzystających ze specyfikacji Content Management Interoperability Services (CMIS).

Po rozszerzeniu program Adobe Drive może obsługiwać systemy zarządzania zasobami innych producentów. Producenci ci mogą udostępnić niestandardowe interfejsy do programu Adobe Drive, aby zapewnić łatwy dostęp do zasobów zapisanych w ich systemach. Po dostosowaniu przez producenta systemu DAM (Digital Asset Management — zarządzanie danymi cyfrowymi) program Adobe Drive udostępnia zawartość zdalnego systemu DAM w postaci dysku sieciowego w lokalnym systemie plików, a następnie umożliwia korzystanie w ramach programów z pakietu Creative Suite z „podświetlonych” funkcji, takich jak wyświetlanie podglądu poprzednich wersji lub dodawanie komentarza podczas zapisywania pliku. Wspomniane funkcje są dostępne dopiero po zainstalowaniu na danym komputerze programu Adobe Drive (wraz z interfejsem stosownego producenta). Więcej informacji na temat dostępności interfejsu do programu Adobe Drive 4 może udzielić producent danego systemu zarządzania zasobami.

Co nowego w tej wersji

Program Adobe Drive 4 zawiera wymienione poniżej kluczowe aktualizacje i kilka ważnych poprawek.

Integracja z wersją CS6

Program Adobe Drive 4 jest w pełni zintegrowany z produktami pakietu Creative Suite 6, w tym z takimi programami jak Adobe Photoshop (wersja 32- i 64-bitowa), Adobe Bridge (wersja 32- i 64-bitowa), Adobe Illustrator (wersja 32- i 64-bitowa), Adobe InDesign oraz Adobe InCopy.

Automatyczne odkładanie plików dodanych za pomocą programów Finder lub Eksplorator

Wprowadzono funkcję automatycznego odkładania nowych plików dodanych do folderu — z którym nawiązano połączenie — za pomocą systemu plików (Mac OS Finder lub Eksplorator Windows).

 • Funkcja ta jest domyślnie włączona. Możesz ją wyłączyć, usuwając zaznaczenie w oknie dialogowym Ustawienia.
 • Jeśli w folderze, z którym nawiązano połączenie, utworzysz pliki bądź skopiujesz do niego nowe pliki, podczas gdy funkcja ta jest włączona, pliki te zostaną automatycznie odłożone.
 • W oknie dialogowym Ustawienia możesz wprowadzić domyślny opis, który będzie wykorzystywany jako komentarz dla nowo dodawanych plików podczas ich odkładania.

Nazwa wyświetlana połączenia z serwerem

Podczas dodawania nowego połączenia programu Adobe Drive można określić dla tego połączenia dostosowaną nazwę wyświetlaną. Będzie ona używana dla ikony połączenia oraz nazwy woluminu systemu plików.
Jeśli wartość Nazwa wyświetlana nie zostanie określona, pojawi się adres URL połączenia, aby takie połączenie zidentyfikować.

Wyświetlanie metadanych wersji historycznej w programie Adobe Bridge (tylko CQ DAM)

Kiedy wyświetlane są wersje historyczne zasobu zarządzanego przy użyciu serwera CQ DAM, metadane wybranej wersji są widoczne w panelu metadanych programu Adobe Bridge.

Łącze Aktualizacje w interfejsie użytkownika programu Adobe Drive Connect

Kliknięcie łącza „Aktualizacje” w interfejsie użytkownika programu Adobe Drive Connect powoduje, że program Adobe Application Manager sprawdza, czy są dostępne aktualizacje, po czym można wybrać najnowsze aktualizacje do zainstalowania.

Instalowanie programu Adobe Drive 4

Program Adobe Drive 4 jest używany z programami z pakietu Creative Suite (Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator i Adobe Bridge). Wymagania systemowe dotyczące pakietu Adobe Creative Suite 6 są dostępne pod adresem:

http://www.adobe.com/pl/products/creativesuite/design-web-premium/tech-specs.html/

Instalacja programu Adobe Drive 4 wymagała wcześniejszego zainstalowania wymienionych produktów pakietu Creative Suite.

Instalowanie

Program Adobe Drive można pobrać pod adresem:

http://www.adobe.com/go/adobedrive_pl/

Instalacja wymaga 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym. Niezbędne są również uprawnienia administratora.
System Windows:

 • Wypakuj pliki instalacyjne do wybranego folderu lokalnego.
 • Aby rozpocząć instalację, dwukrotnie kliknij plik Set-up.exe.

System MAC OS:

 • Dwukrotnie kliknij pobrany plik DMG (plik zostanie dodany do woluminu lokalnego w aplikacji MAC OS Finder).
 • Przejdź do tego woluminu i dwukrotnie kliknij plik Install.app, aby rozpocząć instalację.

Odinstalowywanie

Deinstalacja oprogramowania:

 • W systemie Windows XP wybierz opcję Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania, a następnie kliknij pozycję Adobe Drive 4.
 • W systemie Windows 7 wybierz opcję Programy i funkcje w Panelu sterowania, a następnie kliknij pozycję Adobe Drive 4.
 • W systemie MAC OS w folderze Aplikacje/Narzędzia/Programy instalacyjne Adobe kliknij dwukrotnie polecenie Odinstaluj Adobe Drive 4.

Znane problemy

W tej wersji występują następujące problemy. Najnowsze informacje dotyczące znanych problemów można znaleźć pod adresem: http://helpx.adobe.com/pl/drive.html

 • Informacje na temat błędów występujących podczas łączenia się z serwerem CQ DAM zawiera Nota techniczna interfejsu CQ DAM Connector.
 • Informacje na temat błędów występujących podczas łączenia się z serwerem CMIS zawiera Nota techniczna interfejsu CMIS Connector.
 • Po zakończeniu edytowania i zapisywania zasobu w programie Illustrator pojawia się następujący komunikat o błędzie: „Ten plik został zmodyfikowany poza programem Illustrator”. Można zignorować ten komunikat. [2904131]
 • W programie Illustrator menu „Odłóż” jest nadal włączone pomimo pracy w trybie offline. Kliknięcie tego menu nie spowoduje żadnego działania. [2941287]
 • Po nawiązaniu lub zakończeniu połączenia z serwerem za pośrednictwem interfejsu programu Adobe Drive Connect otwarte okno programu Adobe Bridge wielokrotnie pojawia się, a następnie chowa za innymi oknami. [3177120]
 • Jeśli użytkownik otworzy aktualny plik PSD w programie Photoshop, zmodyfikuje go, a następnie anuluje operację Zapisz jako, zostanie przywrócony status pliku „aktualny” i odłożenie pliku na serwer nie będzie możliwe. Aby odłożyć plik, należy go ponownie edytować, a następnie zapisać. [2850992]
 • W programie Adobe Bridge nie można utworzyć Kolekcji z plików zarządzanych za pomocą serwera, z którym nawiązano połączenie. [2937176]
 • [Tylko system Windows] Jeśli użytkownik otworzył i pobrał plik za pomocą programu InDesign, a następnie inny użytkownik zmienił nazwę lub położenie tego pliku, wyświetlony zostanie komunikat o usunięciu tego pliku i niemożności jego dalszego edytowania lub importowania. [2936906]
 • Jeśli pobrany dokument został zmodyfikowany i jest otwarty w programie InDesign w momencie utraty połączenia z serwerem, próba zapisania pliku spowoduje zawieszenie się programu InDesign. Obejście problemu: po otrzymaniu ostrzeżenia o utracie połączenia należy użyć polecenia Zapisz jako zamiast Zapisz, aby zapisać zmiany lokalnie. [2947072]
 • Jeśli użytkownik ma otwarty nowy plik w programie InDesign w trybie offline i przeniesie ten plik do innego zarządzanego folderu, otwarcie tego pliku za pomocą programu InDesign nie będzie możliwe. Aby otworzyć taki plik, należy zamknąć program InDesign i skopiować plik do innej lokalizacji, a następnie uruchomić ponownie program InDesign i otworzyć plik w nowej lokalizacji. [3133365]
 • Jeśli użytkownik otworzy aktualny zarządzany plik w programie InDesign w trybie online, a następnie zdecyduje się na jego edycję w trybie offline, zapisanie wprowadzonych zmian nie będzie możliwe. Należy wówczas użyć polecenia Zapisz jako, aby zapisać lokalnie nową tymczasową wersję pliku z wprowadzonymi zmianami. [3133357]
 • [Tylko system Mac OS] Jeśli użytkownik chce przeciągnąć zarządzany plik z programu Adobe Bridge i upuścić go w dokumencie programu InDesign lub Illustrator, w otwartym dokumencie pojawia się ramka tekstowa, a nie przenoszony plik. [3150063]
 • W przypadku eksportowania zarządzanego pliku programu InDesign, który zawiera łącza do zewnętrznych plików w formacie IDML (InDesign Markup Language), ścieżki tworzone dla tych łączy zależą od sposobu, w jaki w programie Adobe Drive nawiązano połączenie z serwerem DAM. Jeśli użytkownik połączy się z serwerem za pomocą adresu IP, wyeksportuje plik, następnie połączy się z serwerem jeszcze raz za pomocą nazwy domeny i ponownie wyeksportuje plik, to łącza w pliku w zależności od sposobu połączenia zostaną zapisane w różny sposób. Ścieżki dla łączy w wyeksportowanym pliku IDML będą niewłaściwe zwłaszcza wtedy, gdy podczas łączenia się z serwerem użytkownik określi nazwę wyświetlaną. [3196611]

Obejście: Łącząc się za pomocą programu Adobe Drive z serwerem, który zarządza plikami w programie InDesign, należy zawsze używać tego samego typu specyfikacji ścieżki (nazwa domeny lub adres IP). Nie należy używać nazwy wyświetlanej dla połączenia, ponieważ powoduje to zawsze nieprawidłowe odniesienie.

Obsługa klienta

Pracownicy działu obsługi klienta Adobe udzielają informacji o produktach i służą pomocą w sprawach związanych ze sprzedażą i rejestracją oraz w innych kwestiach o charakterze nietechnicznym. Informacje o sposobach kontaktu z działem obsługi klienta Adobe można znaleźć na stronie adobe.com właściwej dla danego regionu lub kraju, klikając łącze Kontakt.

Opcje pomocy i zasoby techniczne

Więcej informacji na temat pomocy technicznej dotyczącej tego produktu, w tym informacji o bezpłatnych i płatnych programach pomocy oraz rozwiązywaniu problemów, można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/support_pl/. Użytkownicy spoza Ameryki Północnej powinni przejść na stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl/, kliknąć menu rozwijane znajdujące się pod pytaniem „Inny kraj lub region?”, wybrać odpowiedni kraj albo region, a następnie kliknąć przycisk Przejdź. Można także kliknąć opcję Zmiana znajdującą się obok nazwy kraju u góry ekranu, aby wybrać inny kraj lub region.

Bezpłatne zasoby ułatwiające rozwiązywanie problemów obejmują bazę wiedzy o produktach Adobe, fora użytkowników programów Adobe, program Adobe Support Advisor itp. Adobe stale udostępnia dodatkowe narzędzia i informacje w Internecie, aby zapewnić wszechstronną pomoc w jak najszybszym rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

Pomoc dla programistów w zakresie pakietu Adobe Drive SDK jest dostępna pod adresem:

http://www.adobe.com/pl/support/programs/developer/incidentbundle/

Dodatkowe zasoby

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online