fl_cc_appicon_128

Wersja 2014 programu Adobe® Flash Professional® CC udostępnia środowisko tworzenia animacji i materiałów multimedialnych przeznaczonych do udostępniania w Internecie. Projektanci elementów wizualnych mogą w nim tworzyć zawartość interaktywną wyświetlaną w spójny sposób na komputerach i urządzeniach przenośnych. W dalszej części tego artykułu zawarto krótkie omówienie nowych funkcji dostępnych w najnowszej aktualizacji oprogramowania Flash Professional CC, jak również łącza do innych zasobów z dodatkowymi informacjami.

Aktualizacja programu Adobe Flash Professional CC 2014 z lipca 2014 udostępnia interfejs czasu wykonywania biblioteki WebGL (Web Graphics Library), który umożliwia dodawanie elementów interaktywnych do animacji WebGL przez modyfikowanie elementów sceny i sterowanie odtwarzaniem. 


Adobe Flash Professional CC 2014 | Luty 2015

Nowość w programie Flash Professional CC 2014 | Luty 2015

Aktualizacja programu Flash Professional CC 2014 z lutego 2015 pozwala pakować 64-bitowe pliki binarne zgodne z obowiązkowym wymaganiem wprowadzonym przez firmę Apple® od 1 lutego 2015. Środowisko AIR 16.0 dla systemu iOS umożliwia generowanie 64-bitowych plików binarnych z aktywną opcją Włącz szybsze pakowanie na zakładce Wdrożenie okna dialogowego ustawień środowiska AIR for iOS, która jest domyślnie włączona.

Uwaga: Środowisko AIR 16.0 nie jest jeszcze wydane dla systemu Android, dlatego w przypadku tej wersji nie jest dostępne środowisko współużytkowane. Można korzystać z osadzonego środowiska wykonawczego AIR dla aplikacji Android.

Więcej informacji o pakowaniu aplikacji AIR for iOS można znaleźć w artykule Pakowanie aplikacji dla środowiska AIR for iOS.

Optymalizacja formatu Canvas HTML5

Nowość w programie Flash Professional CC 2014 | Luty 2015

Ta wersja umożliwia zoptymalizowanie danych wyjściowych typu dokumentu HTML5 Canvas przez pominięcie eksportowania nieużywanych zasobów multimedialnych, takich jak dźwięki czy bitmapy znajdujące się w bibliotece. To ustawienie jest domyślnie włączone. Żadne nieużyte materiały bez połączeń nie są eksportowane. Dane wyjściowe zawierają tylko te elementy multimedialne (dźwięki czy bitmapy), których użyto na stole montażowym. Skutkuje to znaczną redukcją rozmiaru danych wyjściowych, szczególnie jeśli biblioteka zawiera szereg takich elementów, które nie są używane.

Program Flash CC nie eksportuje następujących elementów z biblioteki HTML5 Canvas:

 • Nieużywane elementy z biblioteki, takie jak symbole, dźwięki i niepołączone bitmapy
 • Zasoby na warstwach pomocniczych
 • Zasoby w warstwie ukrytej, jeśli w ustawieniach publikowania nie jest zaznaczona opcja Uwzględniaj warstwy ukryte
 • Zasoby w nieużytych klatkach symboli graficznych

Jeśli materiały obejmują zasoby w dowolnych z powyższych kategorii, program Flash Professional minimalizuje rozmiar publikowanych danych wyjściowych, pomijając wszystkie nieużywane i ukryte zasoby.

Więcej informacji na temat tej funkcji zawiera artykuł Tworzenie i publikowanie dokumentu z elementem Canvas języka HTML5.

Podział dźwięków

Nowość w programie Flash Professional CC 2014 | Luty 2015

Menu kontekstowe podziału dźwięku umożliwia rozdzielenie dźwięku przesyłanego strumieniowo znajdującego się na osi czasu. Funkcja Podziel audio umożliwia wstrzymanie dźwięku, gdy jest to konieczne, i wznowienie jego odtwarzania od tego samego momentu w późniejszej klatce na osi czasu.

Aby podzielić dźwięk na osi czasu:

 1. Wybierz polecenie Plik > Importuj > Importuj do biblioteki. 
 2. Wybierz klip audio i importuj go do biblioteki.
 3. Utwórz nową warstwę na osi czasu i dodaj do niej klip. 
 4. W obszarze Właściwości > Dźwięk wybierz typ synchronizacji: przesyłanie strumieniowe.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy klatkę, w której chcesz podzielić dźwięk, i wybierz polecenie Podziel audio.
Więcej informacji na temat dzielenia dźwięków można uzyskać w artykule Korzystanie z dźwięków a programie Flash.

Obsługa maskowania w zestawie SDK platform niestandardowych

Nowość w programie Flash Professional CC 2014 | Luty 2015

W tej wersji jest obsługiwane maskowanie w usłudze IFrameCommandGenerator. Nowy interfejs ITimelineBuilder2 pochodzący z istniejącego interfejsu ITimelineBuilder zawiera metody, które wtyczka musi implementować, aby ta funkcja działała.

Pobierz plik CustomPlatformSupport_Eshwar_M04.zip z sekcji plików do pobrania, aby użyć najnowszego zestawu SDK obsługi platform niestandardowych i wtyczki przykładowej.

Więcej informacji o używaniu zestawu SDK obsługi platform niestandardowych można znaleźć w artykule Włączanie obsługi platform niestandardowych.

Adobe Flash Professional CC 2014 | Październik

Nowość w programie Flash Professional CC 2014 | Październik

Program Flash Professional CC w wersji z października 2014 zawiera zestaw SDK obsługi platform niestandardowych, który umożliwia rozszerzanie środowiska Flash o funkcje związane z formatami niestandardowymi — niedostępne natywnie w programie Flash. Interfejsy API obsługi platform niestandardowych w połączeniu z kodem przykładowym dostępnym w zestawie SDK umożliwiają tworzenie wtyczek dla nowych formatów i rozpowszechnianie ich za pośrednictwem witryny dodatków firmy Adobe. Użytkownicy mogą pobierać dodatki odpowiednie do swoich potrzeb związanych z publikowaniem ze strony dodatków firmy Adobe i instalować je w programie Flash Professional CC 2014, aby rozpocząć tworzenie i publikowanie zasobów projektowych. 

Więcej informacji o obsłudze platform niestandardowych można uzyskać w artykule Obsługa platform niestandardowych.

Informacje o tworzeniu wtyczek przy użyciu zestawu SDK obsługi platform niestandardowych można uzyskać w artykule Włączanie obsługi platform niestandardowych.

Instrukcje na temat pobierania, instalowania i używania wtyczek obsługi platform niestandardowych można znaleźć w artykule Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych

Kompletne informacje na temat interfejsów API obsługi platform niestandardowych można znaleźć w dokumentacji tych interfejsów.

Linia pomocnicza animacji

Nowość w programie Flash Professional CC 2014 | Październik

Dzięki linii pomocniczej animacji program Adobe Flash Professional CC ułatwia dostosowywanie tworzonych animacji, pozwalając zdefiniować ścieżkę dla animowanych obiektów. Jest to szczególnie pomocne podczas pracy nad animacją, w której ruch biegnie po ścieżce — a nie linii prostej. Ten proces wymaga dwóch warstw, aby uzyskać animację. Jedna warstwa zawiera obiekt przeznaczony do animowania, a druga — ścieżkę definiującą, według której obiekt ulega zmianom w trakcie animacji. Linia pomocnicza animacji współpracuje tylko z animacjami klasycznymi.

Więcej informacji o linii pomocniczej informacji wraz z przykładami można znaleźć w artykule Linia pomocnicza animacji.

Własny pędzel

Nowość w programie Flash Professional CC 2014 | Październik

Narzędzie Pędzel (B) w programie Adobe Flash Professional CC umożliwia indywidualne zdefiniowanie pędzla przez określenie jego parametrów, takich jak kształt i kąt. Pozwala to tworzyć w projektach naturalne kompozycje przez dostosowanie narzędzia Pędzel do konkretnych potrzeb. Aby utworzyć własny pędzel w programie Flash Professional, wybierz narzędzie Pędzel z przybornika w Inspektorze właściwości.

Więcej informacji o tworzeniu i modyfikowaniu własnych pędzli można znaleźć w artykule Własne pędzle.

Obsługa skryptów dźwięków i klatek w dokumentach WebGL

Nowość w programie Flash Professional CC 2014 | Październik

Typ dokumentu WebGL uzupełniono o następujące funkcje:

Dźwięk: Typ dokumentu WebGL w programie Flash Professional obsługuje teraz odtwarzania dźwięków. Program pozwala importować dźwięki i osadzać je w dokumentach WebGL, sterować ich odtwarzaniem za pośrednictwem ustawień synchronizacji (do zdarzeń, do rozpoczęcia i do zakończenia), jak również odtwarzać dźwięk z osi czasu podczas działania aplikacji.

Skrypty: W panelu Operacje można napisać kod JavaScript, który będzie wykonywany po wejściu do klatki przez odtwarzacz. Zmienna this w kontekście skryptów klatek odnosi się do wystąpienia klasy MovieClip, do którego należy. Skrypty klatek mają dostęp do funkcji i zmiennych JavaScript zadeklarowanych w pliku HTML kontenera. Skopiowanie klatki lub warstwy z dokumentu ActionScript i wklejenie tego elementu do dokumentu WebGL powoduje dodanie komentarzy do skryptów.

Podpowiedzi do kodu: Typ dokumentu WebGL obsługuje podpowiedzi do kodu. Kontekstowe sugestie dotyczące kodu ułatwiają pisanie programów.

Wydajność: Zoptymalizowany proces publikowania dokumentów WebGL przyspiesza ich udostępnianie. Ta wersja zawiera szereg ulepszeń zwiększających wydajność dokumentów WebGL, które zapewniają szybsze działanie zawartości na urządzeniach.

Więcej informacji o tworzeniu i publikowaniu interaktywnych dokumentów WebGL można znaleźć w artykule Tworzenie i publikowanie dokumentu WebGL.

Większa użyteczność

Nowość w programie Flash Professional CC 2014 | Październik

Ta wersja oferuje następujące ulepszenia funkcjonalności:

 • Panel przekształceń zawiera nowe opcje odbicia w poziomie i w pionie.
 • Menu kontekstowe zawiera teraz brakujące opcje, takie jak Przekształć, Wyrównaj i Ułóż.
 • Menu kontekstowe Edytora ruchu zawiera opcję Odbij, która umożliwia odbijanie krzywych właściwości ruchu.

Publikowanie aplikacji dla urządzeń z systemem Android i procesorami z zestawem instrukcji Intel x86

Nowość w programie Flash Professional CC 2014 | Październik

W tej wersji programu Flash Professional programiści aplikacji mogą pakować aplikacje AIR w trybach ze zintegrowanym lub udostępnionym środowiskiem dla urządzeń z systemem Android i procesorami z zestawem instrukcji Intel x86.

Publikowanie aplikacji AIR z udostępnionym środowiskiem wykonawczym

Nowość w programie Flash Professional CC 2014 | Październik

Od tej wersji programiści aplikacji mogą pakować aplikacje AIR przy użyciu opcji udostępnionego środowiska wykonawczego. Udostępnione środowisko wykonawcze ogranicza rozmiar aplikacji w porównaniu do zintegrowanego środowiska wykonawczego (które oznacza dołączenie środowiska AIR do aplikacji). Gdy podczas publikowania jest wybrana opcja udostępnionego środowiska wykonawczego, w ramach działań instalatora środowisko wykonawcze jest pobierane z określonej lokalizacji.

Importowanie plików SWF

Nowość w programie Flash Professional CC 2014 | Październik

Program Flash Professional umożliwia importowanie plików SWF. Funkcja importowania plików SWF jest jedną z najczęściej sugerowanych przez społeczność użytkowników programu Flash Professional. Pozwala ona wprowadzać zasoby w podstawowych formach do programu Flash Professional na potrzeby dalszych modyfikacji.

Plik SWF jest plikiem renderowanym, dlatego dane wielu typów, na przykład dźwięki, animacje, szczegóły warstw i ścieżki ruchu, nie mogą być importowane z powrotem do programu Flash.

Adobe Flash Professional CC 2014 | Lipiec

Nowości w programie Flash Professional CC 2014 | Lipiec

Program Flash Professional CC z lipca 2014 udostępnia bibliotekę interfejsów użytkownika formatu Web Graphics Library (WebGL). Interfejs API umożliwia modyfikowanie elementów sceny i sterowanie odtwarzaniem animacji z przyspieszaniem sprzętowym utworzonych w formacie dokumentu WebGL.

Więcej informacji o interfejsie API środowiska wykonawczego WebGL można znaleźć w artykule Dokumentacja interfejsu API środowiska wykonawczego WebGL — indeks.

Aby poznać sposób tworzenia tej animacji interaktywnej w formacie WebGL, wykonaj procedurę opisaną na stronie Pierwsze kroki z animacjami WebGL.

Nowy, ulepszony Edytor ruchu

Nowości w programie Flash Professional CC 2014 | Czerwiec

W programie Flash Professional CC z maja 2014 został ponownie wprowadzony Edytor ruchu z intuicyjnym, funkcjonalnym interfejsem. Nowy Edytor ruchu pozwala na wygodniejszą edycję animacji ruchu. Edytor ruchu jest nie tylko wygodnie dostępny z osi czasu, lecz również został znacząco udoskonalony. Ułatwia i przyspiesza teraz wykonywanie prostych czynności montażu związanych z krzywymi właściwości. Dzięki nowemu Edytorowi ruchu można tworzyć złożone, atrakcyjne animacje przypominające rzeczywiste ruchy obiektów, nie wkładając w to dużo pracy.

Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł Edytowanie animacji ruchu w Edytorze ruchu.

Tworzenie i publikowanie zawartości WebGL

Nowości w programie Flash Professional CC 2014 | Czerwiec

Program Flash Professional CC oferuje natywną obsługę formatu Web Graphics Library (WebGL). Teraz bezpośrednio w programie Flash Professional CC można tworzyć i publikować zawartość WebGL. Najnowsza aktualizacja zawiera nowy typ dokumentu WebGL (zapowiedź), który obejmuje predefiniowane ustawienia dokumentu i publikowania. Teraz można pracować ze znanymi narzędziami osi czasu, przestrzeni roboczej i innymi funkcjami programu Flash Pro, tworząc przy tym zawartość WebGL.

Program Flash Professional CC korzysta z przyspieszania GPU do przetwarzania i renderowania zawartości WebGL (zintegrowanej w większości nowoczesnych przeglądarek).

Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł Tworzenie i publikowanie dokumentu WebGL.

UWAGA: Typ dokumentu WebGL jest funkcją eksperymentalną, dostępną tylko w charakterze zapowiedzi. Obsługa elementów interaktywnych jest w nim ograniczona.

HelpQuestions_Flash-04

Eksportowanie do formatu SVG

Nowości w programie Flash Professional CC 2014 | Czerwiec

Program Flash Professional CC umożliwia eksportowanie kompozycji w formacie skalowanej grafiki wektorowej (SVG, Scalable Vector Graphics). Format SVG jest otwartym standardem internetowym przeznaczonym do tworzenia i publikowania grafiki wektorowej. Dzięki formatowi SVG można łatwo tworzyć kompozycje wysokiej jakości i osadzać je w większości stron internetowych.

Często stosowane formaty obrazów, takie jak JPEG, PNG, BMP i GIF, obsługują niskie rozdzielczości i zajmują często dużo miejsca, co wydłuża czas wczytywania stron. Dzięki obsłudze formatu SVG program Flash Professional CC pozwala uzyskać grafikę o najwyższej jakości, która nie ulega rasteryzacji przy skalowaniu (jest niezależna od rozdzielczości).

Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł Eksportowanie do formatu SVG.

HelpQuestions_Flash-02

Wzbogacanie pociągnięć za pomocą narzędzia Zmienna szerokość

Nowości w programie Flash Professional CC 2014 | Czerwiec

Dostępne w programie Flash Professional CC narzędzie Zmienna szerokość ułatwia poprawianie pociągnięć. Za pomocą narzędzia Szerokość można dodawać szerokości różnych rodzajów (i różnej grubości) do rysunków na stole montażowym. Dodanie zmiennej szerokości pozwala łatwo uzyskać rozbudowaną kompozycję na podstawie prostych pociągnięć. Program Flash Professional umożliwia tworzenie i zapisywanie profilów szerokości, co ułatwia stosowanie zmiennej szerokości do rysunków na stole montażowym.

Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł Wzbogacanie pociągnięć za pomocą narzędzia Szerokość.

HelpQuestions_Flash-03

Animowanie pociągnięć ze zmienną szerokością

Teraz istnieje możliwość animowania kształtów pociągnięć ze zmienną szerokością. Do tej pory w programie Flash Pro możliwe było używanie wyłącznie pociągnięć wypełnionych. Teraz wprowadzono opcję realizacji atrakcyjnych pociągnięć dostępną za pomocą narzędzia Zmienna szerokość. Program Flash Pro pozwala też animowanie pociągnięć wypełnionych powiązanych z domyślnymi i własnymi profilami szerokości.

Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł Animowanie kształtów pociągnięć przy użyciu narzędzia Zmienna szerokość.

Panel Kuler

Nowości w programie Flash Professional CC 2014 | Czerwiec

Program Flash Professional CC zawiera teraz zintegrowany panel Kuler, który jest połączony z aplikacją internetową służącą do tworzenia motywów kolorystycznych na telefonie iPhone lub w przeglądarce komputerowej. Za pomocą panelu Kuler i usługi Creative Cloud można synchronizować ciekawe kolory bezpośrednio z programem Flash Professional CC. Aby utworzyć motyw kolorystyczny przy użyciu usług Kuler, odwiedź na tę stronę.

Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł Praca z panelem Kuler.

Tworzenie rozszerzeń HTML5 dla programu Flash Professional CC

Ulepszenia w programie Flash Professional CC 2014 | Czerwiec

Funkcje programu Flash Professional CC można uzupełniać za pomocą rozszerzeń HTML. Dotąd program Flash Professional CC obsługiwał tylko integrację z rozszerzeniami SWF spakowanymi przy użyciu narzędzia Adobe Extension Builder. Program Adobe Extension Builder 3 pozwala tworzyć i pakować rozszerzenia HTML, które można również publikować na giełdzie Adobe Exchange. Program Flash Professional CC udoskonalono tak, aby mógł korzystać z rozszerzeń HTML spakowanych przy użyciu narzędzia Extension Builder 3. Rozszerzenia te można pobierać z giełdy Adobe Exchange. Do zarządzania nimi służy narzędzie Adobe Extension Manager dostępne z poziomu programu Flash Professional CC.

Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł Tworzenie rozszerzeń HTML.

Synchronizowanie przestrzeni roboczych przy użyciu usługi Adobe Creative Cloud

Ulepszenia w programie Flash Professional CC 2014 | Czerwiec

Ustawienia przestrzeni roboczych programu Flash Professional CC można teraz synchronizować z usługą Creative Cloud. Po dostosowaniu przestrzeni roboczej do osobistych wymagań można przy użyciu usługi Creative Cloud powielić te modyfikacje na innych komputerach.  

Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł Synchronizowanie preferencji programu Flash Professional z usługą Creative Cloud.

Inne ważne ulepszenia

Opcja cofania na poziomie obiektu została ponownie włączona i jest dostępna w oknie dialogowym Właściwości. Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł Cofanie, ponawianie i panel Historia.

Zostało także ponownie włączone eksportowanie plików projektora. Uwaga: Funkcja eksportowania plików projektora jest dostępna w menu Polecenia. Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł Eksportowanie plików projektora

Wymagania systemowe

Wymagania systemowe programu Adobe Flash Professional CC 2014 są opisane na stronie Wymagania systemowe | Flash Professional.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online