Opis

Obiekt MovieClip jest kontenerem kształtów i innych wystąpień klasy MovieClip. Każdy obiekt MovieClip odtwarza animację we własnej osi czasu. Do tworzenia wystąpień klasy MovieClip służy obiekt SceneGraphFactory.

Rozszerza

 • flwebgl.event.EventDispatcher

Metody

addChild(obiekt_potomny)

Opis

Ta metoda dodaje przekazany obiekt potomny jako obiekt potomny najwyższego poziomu tego obiektu MovieClip. Obiekt potomny może być kształtem lub obiektem MovieClip.

Parametry

Zwraca

 • Odpowiedź na pytanie, czy operacja zakończała się pomyślnie.
 • Typ: boolean
NazwaTypOpis
obiekt_potomnyShape lub MovieClipObiekt do dodania jako potomny.

addChildAt(obiekt_potomny, indeks)

Opis

Ta metoda zwraca przekazany obiekt potomny w określonym indeksie dla tego klipu filmowego. Obiekt potomny może być kształtem lub klipem filmowym.

Parametry

Zwraca

 • Odpowiedź na pytanie, czy operacja zakończała się pomyślnie.
 • Typ: boolean
NazwaTypOpis
obiekt_potomnyShape lub MovieClipObiekt potomny do dodania do indeksu.
indeksnumberIndeks, w którym ma zostać dodany obiekt potomny.

getBounds(targetCoordinateSpace, bFastBounds)

Opis

Ta metoda zwraca prostokąt obwiedni.

Parametry

Zwraca

 • Obwiednia obiektu ekranowego.
 • Typ: flwebgl.geom.Rect
NazwaTypOpis
targetCoordinateSpace
Shape lub MovieClip
(Opcjonalny, domyślnie niezdefiniowany) Obiekt ekranowy definiujący układ współrzędnych do użycia. Jeśli nie jest określony, zwraca obwiednię lokalną.
bFastBounds
boolean
(Opcjonalny, domyślnie true) Określa, czy należy wrócić do pierwotnej lub domyślnej obwiedni (szybsze obliczenia), czy do przekształconej obwiedni lokalnej (dokładniejszy, ale wolniejszy efekt).

getChildAt(indeks)

Opis

Ta metoda zwraca obiekt potomny w określonym indeksie danego klipu filmowego. Zwraca wartość „undefined”, jeśli w określonym indeksie nie ma żadnego obiektu potomnego.

Parametry

Zwraca

 • Typ: Shape lub MovieClip

Przykład

Ten przykładowy kod przenosi węzeł między obiektami MovieClip.

NazwaTypOpis
indeksnumberIndeks żądanego obiektu potomnego.
    var stage = player.getStage();
    var mc1 = stage.getChildAt(0);
    var mc2 = stage.getChildAt(1);
    
    var child = mc1.getChildAt(0);
    mc2.addChildAt(child, 0);

getChildByName(nazwa)

Opis

Ta metoda zwraca wystąpienie potomnego obiektu ekranowego o podanej nazwie. Jeśli więcej niż jeden potomny obiekt ekranowy ma tę samą nazwę, metoda zwraca pierwszy takich obiekt na liście obiektów potomnych.

Parametry

Zwraca

 • Obiekt potomny o podanej nazwie.
 • Typ: number
NazwaTypOpis
nazwastringNazwa obiektu potomnego do wyszukania.

getChildIndex(obiekt_potomny)

Opis

Ta metoda zwraca indeks obiektu potomnego na liście obiektów potomnych. W przypadku braku takiego obiektu zwracana jest wartość 1.

Parametry

Zwraca

 • Typ: number
NazwaTypOpis
obiekt_potomnyShape lub MovieClipObiekt potomny do wyszukania.

getChildren()

Opis

Ta metoda zwraca obiekty potomne klipu filmowego.

Zwraca

 • Typ: tablica obiektów Shape lub MovieClip

getCurrentFrame()

Opis

Ta metoda zwraca numer bieżącej klatki. Numery klatek zaczynają się od 1.

Zwraca

 • Typ: number

getCurrentFrameLabel()

Opis

Ta metoda zwraca etykietę bieżącej klatki na osi czasu dla wystąpienia obiektu MovieClip. Jeśli bieżąca klatka nie ma etykiety, zwracana jest wartość „undefined”.

Zwraca

 • Typ: String

Przykład

Ten przykładowy kod zatrzymuje animację obiektu MovieClip po przejściu klatki o etykiecie „koniec_animacji”.

 
function exitHandler(e) {
	var m = e.getTarget();
	var curLabel = m.getCurrentFrameLabel();
	
	if (curLabel == "stop_anim")
		m.stop();
}

var stage = player.getStage();
stage.addEventListener(flwebgl.events.Event.EXIT_FRAME, exitHandler);

getCurrentLabel()

Opis

Ta metoda zwraca etykietę wyznaczoną przez bieżące położenie głowicy odtwarzania na osi czasu wystąpienia obiektu MovieClip. Jeśli bieżąca klatka nie ma etykiety, metoda getCurrentLabel() zwraca nazwę poprzedniej klatki z etykietą. Jeśli nie ma etykiet bieżącej klatki ani poprzednich klatek, metoda getCurrentLabel() zwraca wartość „undefined”.

Zwraca

 • Typ: String

getFrameLabels()

Opis

Ta metoda zwraca listę wszystkich etykiet w klipie filmowym lub scenie. Dostęp do poszczególnych etykiet można uzyskać za pomocą właściwości „nazwa” i „numer_klatki”.

Zwraca

 • tablica {nrKlatki: number, nazwa: string}

getGlobalColorTransform()

Opis

Ta metoda zwraca globalne przekształcenie kolorów obiektu ekranowego.

Zwraca

 • Typ: flwebgl.geom.ColorTransform

getGlobalTransform()

Opis

Ta metoda zwraca przekształcenie globalne obiektu ekranowego.

Zwraca

 • Typ: flwebgl.geom.Matrix

getLocalColorTransform()

Opis

Ta metoda zwraca lokalne przekształcenie kolorów obiektu ekranowego.

Zwraca

 • Typ: flwebgl.geom.ColorTransform

getLocalTransform()

Opis

Ta metoda zwraca przekształcenie lokalne obiektu ekranowego.

Zwraca

 • Typ: flwebgl.geom.Matrix

getName()

Opis

Ta metoda zwraca nazwę danego obiektu ekranowego.

Zwraca

 • Typ: String

getNumChildren()

Opis

Ta metoda zwraca liczbę obiektów potomnych.

Zwraca

 • Typ: number

getTotalFrames()

Opis

Ta metoda zwraca łączną liczbę klatek odpowiedniej osi czasu.

Zwraca

 • Typ: number

gotoAndPlay(klatka)

Opis

Ta metoda rozpoczyna odtwarzanie klipu filmowego w określonej klatki.

Parametry

Przykład

Ten przykładowy kod dodaje do obiektu MovieClip moduł obsługi, który powoduje przejście bezpośrednio do klatki 15 po osiągnięciu klatki 5.

NazwaTypOpis
klatkanumber lub stringŻądany numer klatki lub etykieta klatki
function exitHandler(e) {
  var m = e.getTarget();
  var curFrame = m.getCurrentFrame();

  if (curFrame == 5)
    m.gotoAndPlay(15);
}

var stage = player.getStage();
stage.addEventListener(flwebgl.events.Event.EXIT_FRAME, exitHandler);

gotoAndStop(klatka)

Opis

Ta metoda przesuwa głowicę odtwarzania do określonej klatki klipu filmowego i zatrzymuje go.

Parametry

NazwaTypOpis
klatkanumber lub stringŻądany numer klatki lub etykieta klatki

isVisible()

Opis

Ta metoda zwraca flagę widoczności obiektu ekranowego.

Zwraca

 • Typ: boolean

play()

Opis

Ta metoda przesuwa głowicę odtwarzania na osi czasu klipu filmowego.

removeChild(obiekt_potomny)

Opis

Ta metoda zwraca dostarczony obiekt potomny z klipu filmowego. Obiekt potomny może być kształtem lub klipem filmowym.

Parametry

Zwraca

 • Odpowiedź na pytanie, czy operacja zakończała się pomyślnie.
 • Typ: boolean
NazwaTypOpis
obiekt_potomnyShape lub MovieClipObiekt potomny do usunięcia.

removeChildAt(indeks)

Opis

Ta metoda usuwa obiekt potomny w określonym indeksie danego klipu filmowego. Obiekt potomny może być kształtem lub klipem filmowym.

Parametry

Zwraca

 • Odpowiedź na pytanie, czy operacja zakończała się pomyślnie.
 • Typ: boolean
NazwaTypOpis
indeksnumberIndeks obiektu potomnego do usunięcia.

setChildIndex(obiekt_potomny, nowy_indeks)

Opis

Ta metoda umożliwia zmianę kolejności obiektów potomnych obiektu MovieClip. W przypadku użycia metody setChildIndex() i określenia indeksu (pozycji) z istniejącym obiektem jedyne pozycje ulegające zmianie to poprzednia i nowa pozycja obiektu ekranowego. Pozostałe obiekty pozostają niezmienione.

Parametry

Przykład

W tym przykładzie obiekt potomny najniższego poziomu stołu montażowego jest umieszczany nad wszystkimi obiektami potomnymi.

NazwaTypOpis
obiekt_potomnyShape lub MovieClipObiekt potomny do przeniesienia.
nowy_indeksNumberNowy indeks potomnego obiektu ekranowego.
var stage = player.getStage();
var n = stage.getNumChildren();
var child = stage.getChildAt(n - 1);
stage.setChildIndex(child, 0);

setLocalColorTransform(przekształcenie_kolorów)

Opis

Ta metoda ustawia lokalne przekształcenie kolorów obiektu ekranowego.

Parametry

NazwaTypOpis
przekształcenie_kolorówflwebgl.geom.ColorTransformPrzekształcenie kolorów, które ma zostać ustawione.

setLocalTransform(przekształcenie)

Opis

Ta metoda ustawia przekształcenie lokalne obiektu ekranowego.

Parametry

NazwaTypOpis
przekształcenieflwebgl.geom.MatrixPrzekształcenie, które ma zostać ustawione.

Przykład

Ten przykładowy kod modyfikuje przekształcenie lokalne wystąpienia klasy MovieClip na stole montażowym, wprowadzając translację o 20 pikseli w poziomie i pionie.

var stage = player.getStage();
var mc = stage.getChildAt(0);
var mat = mc.getLocalTransform();
mat.translate(20, 20);
mc.setLocalTransform(mat);

setName(nazwa)

Opis

Ta metoda ustawia nazwę danego obiektu ekranowego.

Parametry

NazwaTypOpis
nazwastringNazwa obiektu ekranowego.

setVisible(flaga)

Opis

Ta metoda ustawia flagę widoczności danego obiektu ekranowego.

Parametry

NazwaTypOpis
flagabooleanFlaga widoczności.

Przykład

Ten przykładowy kod przełącza flagę widoczności elementu potomnego najwyższego poziomu stołu montażowego.

var stage = player.getStage();
var mc = stage.getChildAt(0);
var visibiliity = mc.isVisible();
mc.setVisible(!visibiliity);

stop()

Opis

Ta metoda zatrzymuje głowicę odtwarzania w klipie filmowym.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online