Podstawowe informacje o opodatkowaniu dla obywateli USA i cudzoziemców z prawem pobytu

Na tej stronie podano podstawowe informacje o opodatkowaniu dla dostawców Adobe Stock, którzy są obywatelami lub cudzoziemcami z prawem pobytu w USA.

Przegląd informacji o podatkach

Sprzedaż licencji na dzieła pracy twórczej stanowi działalność gospodarczą. W przypadku dostawców Adobe Stock dochód generowany ze sprzedaży w USA podlega opodatkowaniu podatkiem potrącanym u źródła (ang. withholding tax), pobieranym przez amerykański Urząd Skarbowy IRS (Internal Revenue Service). 

IRS to urząd administracji publicznej USA odpowiedzialny za pobór podatków i egzekwowanie prawa podatkowego. Zarówno Adobe, jako firma amerykańska, jak i nasi dostawcy muszą przestrzegać przepisów prawa podatkowego USA i składać w urzędzie IRS odpowiednie deklaracje podatkowe dotyczące podatku potrącanego u źródła. Każdy dostawca musi złożyć deklarację na formularzu odpowiadającym jego konkretnej sytuacji. Deklaracje te są niezbędne w celu określenia, czy od dochodu jest należny amerykański podatek potrącany u źródła.

Poniżej podano informacje pomocne w wyborze odpowiedniego formularza deklaracji podatkowej. Zachęcamy do przeanalizowania poniższych kroków i skontaktowania się z doradcą prawnym lub podatkowym w celu uzyskania rozstrzygającej decyzji. 

Uwaga:

Podane tu informacje stanowią ogólne wytyczne. Adobe nie udziela porad podatkowych. W przypadku braku zaakceptowanego formularza cały dochód dostawcy będzie podlegać maksymalnej stawce podatku potrącanego u źródła, wynoszącej 30%.

Przejrzyj swój profil

Upewnij się, że wszystkie Twoje informacje są aktualne, przeglądając swój profil na stronie konta dostawcy. Informacje niezgodne z prawdą spowodują odrzucenie formularza i nałożenie na dochód podatku potrącanego u źródła.

Przesyłanie formularzy podatkowych

Formularze podatkowe należy wypełnić i podpisać cyfrowo na stronie konta dostawcy. Po każdej zmianie sytuacji życiowej, która ma wpływ na opodatkowanie (np. zawarciu związku małżeńskiego, zmianie nazwiska, rozwodzie, założeniu lub rozwiązaniu firmy) należy uaktualnić formularze. System prowadzi użytkownika przez serię opcji, aby pomóc w wyborze odpowiedniego formularza. Wybrany formularz można wypełnić i wysłać bezpośrednio z portalu Dostawcy.

Osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilne i komandytowe albo przedsiębiorstwa

Formularz W9: Dostawca składa zazwyczaj formularz W-9, aby uniknąć potrącania przez Adobe podatku od jego dochodu z usługi Adobe Stock. W przypadku dostawców zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych formularz W-9 musi zawierać nadany w USA numer SSN, EIN lub ITIN. W przeciwnym razie formularz jest nieważny.

Instrukcje do formularza W-9

Rozliczenie na koniec roku

Pod koniec każdego roku musimy złożyć w urzędzie IRS rozliczenie całego dochodu osiągniętego w danym roku ze sprzedaży na obszarze USA. Osobom fizycznym, które osiągnęły przychód przekraczający 10 $, wystawiamy formularz nr 1099 z wyszczególnieniem tego przychodu. Natomiast przedsiębiorstwom nie wystawiamy formularza 1099. Przychody podlegają zgłoszeniu i opodatkowaniu niezależnie od tego, czy dostawca zażądał wypłaty. Podatek od dochodu płaci się tylko raz, dlatego nie trzeba płacić go po raz drugi przy podejmowaniu środków.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto