Podstawowe informacje o opodatkowaniu dochodów Adobe Stock dla osób niebędących obywatelami USA

Na tej stronie podano podstawowe informacje o opodatkowaniu dla dostawców Adobe Stock, którzy nie są obywatelami USA ani osobami z prawem stałego pobytu w tym kraju.

Przegląd informacji o podatkach

Sprzedaż licencji na dzieła pracy twórczej stanowi działalność gospodarczą. W przypadku dostawców Adobe Stock dochód generowany ze sprzedaży w USA podlega opodatkowaniu podatkiem potrącanym u źródła (ang. withholding tax), pobieranym przez amerykański Urząd Skarbowy IRS (Internal Revenue Service).

IRS to urząd administracji publicznej USA odpowiedzialny za pobór podatków i egzekwowanie prawa podatkowego. Zarówno Adobe, jako firma amerykańska, jak i nasi dostawcy muszą przestrzegać przepisów prawa podatkowego USA i składać w urzędzie IRS odpowiednie deklaracje podatkowe dotyczące podatku potrącanego u źródła. Każdy dostawca musi złożyć deklarację na formularzu odpowiadającym jego konkretnej sytuacji. Deklaracje te są niezbędne w celu określenia, czy od dochodu jest należny amerykański podatek potrącany u źródła.

Poniżej podano informacje pomocne w wyborze odpowiedniego formularza deklaracji podatkowej. Zachęcamy do przeanalizowania poszczególnych kroków opisanych poniżej i skontaktowania się z doradcą prawnym lub podatkowym w celu uzyskania rozstrzygającej decyzji. Obywatele USA i cudzoziemcy z prawem stałego pobytu w tym kraju powinni zapoznać się z artykułem Podstawowe informacje o opodatkowaniu dla obywateli USA i cudzoziemców z prawem pobytu.

Uwaga:

Podane tu informacje stanowią ogólne wytyczne. Adobe nie udziela porad podatkowych.W przypadku braku zaakceptowanego formularza cały dochód dostawcy będzie podlegać maksymalnej stawce podatku potrącanego u źródła, wynoszącej 30%.

Przejrzyj swój profil

Upewnij się, że wszystkie Twoje informacje są aktualne, przeglądając swój profil na stronie konta dostawcy. Informacje niezgodne z prawdą spowodują odrzucenie formularza i nałożenie na dochód podatku potrącanego u źródła.

Przesyłanie formularzy podatkowych

Formularze podatkowe należy wypełnić i podpisać cyfrowo na stronie konta dostawcy. Formularze podatkowe należy przekazać do Adobe Stock. Po każdej zmianie sytuacji życiowej, która ma wpływ na opodatkowanie (np. zawarciu związku małżeńskiego, zmianie nazwiska, rozwodzie, założeniu lub rozwiązaniu firmy) należy uaktualnić formularze. Prześlij formularze podatkowe, korzystając ze strony Konto dostawcy. System prowadzi użytkownika przez serię opcji, aby pomóc w wyborze odpowiedniego formularza.

Uwaga:

Bez względu na kraj, formularz podatkowy należy wypełnić w języku angielskim. Jeśli nie znasz dobrze języka angielskiego, wyszukaj w Google tłumaczenia formularzy podatkowych i użyj ich jako wskazówki. Zaleca się kontakt z doradcą podatkowym lub prawnym w celu uzyskania ostatecznej porady.

Osoby fizyczne

Osoby zamieszkałe w kraju, który zawarł umowę podatkową z USA: zazwyczaj składają formularz Form W-8 BEN, na podstawie którego dostawcy spoza USA mogą skorzystać z ulg wynikających z umowy podatkowej, aby obniżyć lub całkowicie wyeliminować amerykański podatek potrącany u źródła. Należy pamiętać, że stawki tego podatku należne od dochodu z prac wideo mogą być inne niż w przypadku innych typów plików.

Zobacz Stawki podatku potrącanego u źródła w podziale na kraje.

Mieszkańcy krajów, które nie zawarły umowy podatkowej z USA, składają zazwyczaj formularz W-8 BEN. Od wszystkich transakcji sprzedaży należny jest podatek potrącany u źródła w wysokości 30%.

Instrukcje do formularza W-8 BEN

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilne i komandytowe albo przedsiębiorstwa

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki cywilne, spółki komandytowe i przedsiębiorstwa, które nie są zarejestrowane na mocy prawa USA, muszą wybrać formularz W-8 odpowiedni do ich sytuacji.

Formularz W-8 ma wiele wersji:

Pomoc w wyborze i składaniu odpowiedniego formularza W-8 należy uzyskać od swojego doradcy podatkowego.

Rozliczenie na koniec roku

Pod koniec każdego roku musimy złożyć w urzędzie IRS rozliczenie całego dochodu osiągniętego w danym roku ze sprzedaży na obszarze USA. Na żądanie wysłane na adres adobetax@adobe.com przedstawiamy pisemne sprawozdanie statystyczne za dany rok na potrzeby lokalnych urzędów podatkowych. Przychody podlegają zgłoszeniu i opodatkowaniu niezależnie od tego, czy dostawca zażądał wypłaty. Podatek od dochodu płaci się tylko raz, dlatego nie trzeba płacić go po raz drugi przy podejmowaniu środków.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?