Tekst bewerken

Tekst bewerken in een tekstlaag

Als u een tekstlaag hebt gemaakt, kunt u de tekst op de laag bewerken en er laagopdrachten op toepassen. In tekstlagen kunt u nieuwe tekst invoegen, bestaande tekst wijzigen en tekst verwijderen. Wanneer stijlen worden toegepast op een tekstlaag, krijgt alle tekst deze stijlkenmerken.

U kunt ook de richting (horizontaal of verticaal) van een tekstlaag wijzigen. Wanneer een tekstlaag verticaal is, loopt de tekst van boven naar beneden. Bij een horizontale tekstlaag loopt de tekst van links naar rechts.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer de tool Horizontale tekst  of de tool Verticale tekst  (of selecteer de tool Verplaatsen  en dubbelklik op de tekst).

  • Selecteer in de modus Expert de tekstlaag in het deelvenster Lagen.

  Wanneer u op een bestaande tekstlaag klikt, past de tool Tekst bij het invoegpunt zich aan de richting van de laag aan.

 2. Plaats het invoegpunt in de tekst en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik om het invoegpunt in te stellen.

  • Selecteer een of meer tekens die u wilt bewerken.

  • Voer de gewenste tekst in.

 3. Leg de tekstlaag vast door een van de volgende handelingen uit te voeren:
  • Klik op de knop Vastleggen  op de optiebalk.

  • Klik in de afbeelding.

  • Selecteer een andere tool in de toolbox.

Tekens selecteren

 1. Selecteer een tekstgereedschap.
 2. Selecteer de tekstlaag in het deelvenster Lagen of klik in de tekst om automatisch een tekstlaag te selecteren.
 3. Plaats het invoegpunt in de tekst en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Sleep om een of meer tekens te selecteren.

  • Dubbelklik om één woord te selecteren.

  • Klik drie keer om een gehele tekstregel te selecteren.

  • Klik in de tekst en klik vervolgens terwijl u Shift ingedrukt houdt om een reeks tekens te selecteren.

  • Kies Selecteren > Alles om alle tekens in de laag te selecteren.

  • Als u met de pijltoetsen tekens selecteert, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de toets pijl-rechts of pijl-links klikt.

Een lettertypefamilie en -stijl kiezen

Een lettertype bestaat uit een set letters, cijfers of symbolen waarvan de dikte, de breedte en de stijl hetzelfde zijn. Wanneer u een lettertype selecteert, kunt u de lettertypefamilie (bijvoorbeeld Arial) en de tekststijl afzonderlijk kiezen. Een tekststijl is een variant van een afzonderlijk lettertype in de lettertypefamilie, bijvoorbeeld Standaard, Vet of Cursief. Het aanbod van beschikbare tekststijlen verschilt per lettertype.

Als een lettertype niet de gewenste stijl heeft, kunt u faux (onechte) versies van vet en cursief toepassen. Een faux lettertype is een door de computer gegenereerde versie van een lettertype dat ongeveer overeenkomt met een alternatief lettertype-ontwerp.

 1. Als u de bestaande tekst wijzigt, selecteert u een of meer tekens waarvan u het lettertype wilt wijzigen. Als u het lettertype van alle tekens in een laag wilt wijzigen, selecteert u de tekstlaag in het deelvenster Lagen en gebruikt u vervolgens de knoppen en menu's op de optiebalk om het lettertype, de tekenstijl, tekengrootte, uitlijning en kleur te wijzigen.
 2. Op de optiebalk kiest u een lettertypefamilie in het pop-upmenu Lettertypefamilie instellen.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies een letterstijl in het pop-upmenu Letterstijl op de optiebalk.

  • Als de gekozen lettertypefamilie niet de stijl Vet of Cursief bevat, klikt u op de knop Faux vet, Faux cursief of beide.

  Opmerking:

  De kleur van de ingevoerde tekst wordt bepaald door de huidige voorgrondkleur. U kunt de tekstkleur echter wijzigen vóór of na het invoeren van tekst. Wanneer u bestaande tekstlagen bewerkt, kunt u de kleur wijzigen van afzonderlijke tekens of van alle tekst in een laag.

Een tekengrootte kiezen

De tekstgrootte bepaalt hoe groot tekst in de afbeelding verschijnt. De werkelijke grootte van het lettertype hangt van de resolutie van de afbeelding af. Een hoofdletter in 72-punts tekst is ongeveer 2,5 cm hoog in een afbeelding van 72 ppi. Hogere resoluties verkleinen een bepaalde tekstpuntgrootte omdat de pixels in afbeeldingen met hogere resoluties dichter op elkaar zijn gepakt.

 1. Als u bestaande tekst wijzigt, selecteert u een of meer tekens waarvan u de grootte wilt wijzigen. U wijzigt de grootte van alle tekens in een laag door de tekstlaag in het deelvenster Lagen te selecteren.
 2. Selecteer de tool Horizontale tekst  of Verticale tekst  .
 3. Op de optiebalk selecteert of typt u een nieuwe waarde voor de tekengrootte. U kunt een grootte invoeren die groter is dan 72 punten. De ingevoerde waarde wordt omgezet in de standaardmaateenheid. Als u een andere maateenheid wilt gebruiken, typt u de eenheid (in, cm, pt, px of pica) achter de waarde in het tekstvak Tekengrootte instellen.
  Opmerking:

  De standaardmaateenheid voor tekst is punten. U kunt de standaardmaateenheid ook wijzigen in de sectie Eenheden & linialen van het dialoogvenster Voorkeuren. Kies Bewerken > Voorkeuren > Eenheden & linialen en vervolgens een maateenheid bij Tekst.

Tekstkleur wijzigen

U kunt de kleur van de tekst wijzigen voor- of nadat u deze hebt ingevoerd. Wanneer u bestaande tekstlagen bewerkt, kunt u de kleur wijzigen van afzonderlijke tekens of van alle tekst in een laag. U kunt ook een verloop toepassen op tekst in een tekstlaag.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer een tekstgereedschap als u de kleur van tekst wilt wijzigen voordat u deze invoert.

  • U wijzigt de kleur van bestaande tekst door een teksttool te selecteren en vervolgens te slepen om de tekst te selecteren.

 2. Als u een kleur wilt kiezen in de lijst met kleurstalen, klikt u op het menu Kleur op de optiebalk. Als u een kleur wilt selecteren en toevoegen aan het palet, klikt u op .

Stijl toepassen op tekst

U kunt effecten toepassen op tekst. Elk effect in het deelvenster Effecten kan worden toegepast op tekst in een laag.

Voor (boven) en na (midden en onder) het toepassen van stijlen op tekst.

 1. Als het nieuwe tekst betreft, schrijft en wijst u de tekst toe waarop u een stijl wilt toepassen. Maak vervolgens een keuze uit de beschikbare voorinstellingen in de optiebalk voor het gereedschap.
 2. Voor bestaande tekst selecteert u een laag die tekst bevat.
 3. Open het deelvenster Effecten en dubbelklik op de miniatuur van een stijl die u op de tekst wilt toepassen.

Tekst verdraaien

Verdraaien wil zeggen dat u de vorm van tekst aanpast op basis van een bepaalde geometrie. U kunt tekst bijvoorbeeld verdraaien, zodat deze de vorm krijgt van een boog of een golf. Verdraaien is van toepassing op alle tekens in een tekstlaag. Het is niet mogelijk individuele tekens te verdraaien. U kunt tekst met faux vet niet verdraaien.

Tekstlaag met verdraaiing

 1. Selecteer een tekstlaag in de werkruimte Bewerken.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer een teksttool en klik op de knop Verdraaien op de optiebalk voor de tool.

  • Kies Laag > Tekst > Tekst verdraaien.

 3. Kies een verdraaiingsstijl in het pop-upmenu Stijl. De stijl is bepalend voor de basisvorm van de verdraaide tekst.
 4. Selecteer een richting voor het verdraaiingseffect, Horizontaal of Verticaal.
 5. (Optioneel) Geef waarden voor de extra verdraaiingsopties op om de richting en het perspectief van de verdraaiing in te stellen:
  • Met Buigen geeft u de mate van de verdraaiing op.

  • Kies Horizontale vervorming en Verticale vervorming om perspectief toe te passen op de verdraaiing.

 6. Klik op OK.

De verdraaiing van tekst ongedaan maken

 1. Selecteer een tekstlaag waarop verdraaiing is toegepast.
 2. Selecteer een teksttool en klik op de knop Verdraaien  op de optiebalk of kies Laag > Tekst > Tekst verdraaien.
 3. Kies Geen in het pop-upmenu Stijl en klik op OK.

De richting van een tekstlaag wijzigen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer de tekst en klik vervolgens op de knop Tekstrichting in-/uitschakelen op de optiebalk.

  • Selecteer een tekstlaag en kies Laag > Tekst > Horizontaal of Laag > Tekst > Verticaal.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account