Handelingen ongedaan maken, opnieuw uitvoeren en annuleren

Veel bewerkingen in zowel de Elements Organizer als in Photoshop Elements kunnen ongedaan worden gemaakt of opnieuw worden uitgevoerd. Het is bijvoorbeeld mogelijk de laatst opgeslagen versie van een (deel van een) afbeelding te herstellen. Lage hoeveelheden geheugen beperken de mogelijkheid om deze opties te gebruiken.

 1. Als u een bewerking ongedaan wilt maken of opnieuw wilt uitvoeren, kiest u Bewerken > Ongedaan maken of Bewerken > Opnieuw.
 2. Als u een bewerking wilt annuleren, houdt u Esc ingedrukt totdat de bewerking die wordt uitgevoerd is gestopt.

Het deelvenster Historie gebruiken tijdens het bewerken

Met het deelvenster Historie (F10 of Venster > Historie) kunt u terugkeren naar elke recente afbeeldingstaat die tijdens de actieve werksessie is gemaakt. Telkens wanneer u een wijziging aanbrengt in de pixels van een afbeelding, wordt de nieuwe staat van die afbeelding aan het deelvenster Historie toegevoegd.

Als u bijvoorbeeld een deel van een afbeelding selecteert, erin tekent en dit roteert, worden elk van deze staten afzonderlijk in het deelvenster weergegeven. Vervolgens kunt u een van deze staten selecteren om de afbeelding terug te brengen naar de staat van voordat u de wijziging toepaste. Die staat is dan het uitgangspunt voor verdere bewerkingen.

Handelingen als zoomen en schuiven zijn niet van invloed op de pixels in de afbeelding en verschijnen niet in het deelvenster Historie. Hetzelfde geldt voor wijzigingen die van toepassing zijn op het hele programma, zoals wijzigingen in deelvensters, kleurinstellingen en voorkeuren.

Historie, deelvenster
A. Oorspronkelijke staat B. Staat C. Geselecteerde staat 

Houd u aan de volgende richtlijnen wanneer u het deelvenster Historie gebruikt:

 • Het deelvenster Historie bevat standaard de laatste 50 staten. Eerdere staten worden automatisch verwijderd om geheugen vrij te maken voor Photoshop Elements. U kunt het aantal staten instellen in de toepassingsinstellingen (Voorkeuren > Prestaties > Historiestaten). Het maximale aantal staten is 1000.

 • De oorspronkelijke staat van de foto wordt altijd boven aan het deelvenster Historie weergegeven. U kunt altijd terugkeren naar de oorspronkelijke staat van een afbeelding door op deze bovenste staat te klikken. U kunt ook op de oorspronkelijke staat klikken als u een afbeelding die u hebt bewerkt wilt vergelijken met het origineel.

 • Wanneer u het document sluit en weer opent, worden alle staten van de laatste werksessie uit het deelvenster gewist.

 • Staten worden onder aan de lijst toegevoegd. De eerste staat bevindt zich dus boven aan de lijst, de meest recente onderaan.

 • Bij elke staat wordt de naam van de tool of de opdracht weergegeven waarmee de afbeelding is gewijzigd.

 • Wanneer u een staat selecteert, worden de volgende staten (stappen die na de geselecteerde stap zijn uitgevoerd) grijs weergegeven. Hierdoor is duidelijk welke wijzigingen worden genegeerd als u vanaf de geselecteerde staat verder werkt.

 • Wanneer u een staat selecteert en de afbeelding vervolgens wijzigt, worden alle volgende staten gewist. Op dezelfde manier worden, wanneer u een staat verwijdert, niet alleen die staat maar ook alle volgende staten (bewerkingen) gewist.

Terugkeren naar een vorige staat van een afbeelding

Voer een of meer van de volgende handelingen uit in de modi Snel en Expert:

 • Klik op de naam van de staat in het deelvenster Historie.
 • Klik op de knop Ongedaan maken of Opnieuw op de taakbalk.
 • Kies Ongedaan of Opnieuw in het menu van het deelvenster Historie of in het menu Bewerken.

Als u de toetscombinatie voor Stap vooruit en Stap terug wilt instellen, kiest u Bewerken > Voorkeuren > Algemeen in Windows (Photoshop Elements > Voorkeuren > Algemeen in Mac OS) en kiest u een optie in het menu Stap terug/vooruit.

Een of meer staten verwijderen uit het deelvenster Historie ongedaan maken

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Als u een staat wilt verwijderen, klikt u op de naam van de staat en kiest u Verwijderen in het menu van het deelvenster Historie. Staten die na de geselecteerde staat komen, worden ook verwijderd.
 • Als u de lijst met staten uit het deelvenster Historie wilt verwijderen zonder de afbeelding te wijzigen, kiest u Historie wissen in het deelvenstermenu of kiest u Bewerken > Wissen > Historie wissen. Het kan zinvol zijn de historie te wissen om geheugen vrij te maken, vooral als u een waarschuwing krijgt dat er te weinig geheugen beschikbaar is voor Photoshop Elements.

Opmerking: Het wissen van het deelvenster Historie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Geheugen vrijmaken dat wordt gebruikt door het Klembord en het deelvenster Historie

U kunt items die u naar het Klembord hebt gekopieerd of staten in het deelvenster Historie ongedaan maken verwijderen om geheugen vrij te maken.

Voer een van de volgende handelingen uit in de modus Expert:

 • Als u geheugen wilt vrijmaken dat door het Klembord wordt gebruikt, kiest u Bewerken > Wissen > Klembordinhoud.
 • Als u geheugen wilt vrijmaken dat door het deelvenster Historie ongedaan maken wordt gebruikt, kiest u Bewerken > Wissen > Historie wissen of kiest u Historie wissen in het vervolgmenu van het deelvenster Historie.
 • Als u het geheugen wilt vrijmaken dat tegelijkertijd door het Klembord en het deelvenster Historie wordt gebruikt, kiest u Bewerken > Wissen > Alles.

Opmerking: Het wissen van het deelvenster Historie of het Klembord kan niet ongedaan worden gemaakt.