Händelse

Beskrivning

Klassen Event används som basklass när Event-objekt skapas. Event-objekt skickas som parametrar till händelselyssnare när en händelse inträffar. Du kan använda metoderna i händelselyssnarfunktioner för att ändra beteendet för Event-objektet. Du kan till exempel ange den aktuella händelselyssnaren som den sista som ska bearbeta en händelse genom att anropa metoden stopPropagation() eller stopImmediatePropagation().

Syntax

new flwebgl.events.Event(type, bubbles)

Parametrar

Namn Type Beskrivning
text
string
Typ av händelse
bubbles
boolean
Bestämmer om Event-objektet deltar i bubblingssteget av händelseflödet. Standardvärdet är false

Statiska egenskaper

Namn Type Beskrivning
flwebgl.events.Event.ENTER_FRAME string Skickas när ett MovieClip kommer in i en bildruta (innan tidslinjeanimeringen bearbetas)
flwebgl.events.Event.ADDED
string
Skickas när ett visningselement läggs till som underordnat objekt.
flwebgl.events.Event.FRAME_CONSTRUCTED string Skickas efter att den aktuella bildrutan har byggts (innan bildruteskript bearbetas).
flwebgl.events.Event.EXIT_FRAME string Skickas när ett MovieClip lämnar en bildruta (efter att tidslinjeanimeringen bearbetats).
flwebgl.events.Event.REMOVED
string
Skickas innan ett visningselement tas bort från det överordnade objektet.

 

 

Metoder

getBubbles()

Beskrivning

    Den här metoden anger om händelsen bubblar eller inte.

Returnerar

 • Typ – boolesk

getCurrentTarget()

Beskrivning

    Den här metoden returnerar det objekt som aktivt bearbetar Event-objektet med en händelselyssnare.

Returnerar

 • Typ – flwebgl.events.EventDispatcher

Exempel

Det här kodfragmentet lägger till en händelselyssnare både i scenen och i dess mest överordnade underordnade objekt. När ett underordnat objekt läggs till i 'mc' körs dess händelselyssnare (handlerFn2). Eftersom händelsen ADDED bubblar skickas den uppåt i hierarkin till scenens (handlerFn1) händelselyssnare efter att alla 'mc'-lyssnare har körts.

function handlerFn1(e) {
  console.log("Handler 1");
  var t1 = e.getTarget(); // First child of stage
  var t2 = e.getCurrentTarget(); // Stage
}

function handlerFn2(e) {
  console.log("Handler 2");
  var t1 = e.getTarget();  // First child of stage
  var t2 = e.getCurrentTarget();// First child of stage
}

var stage = player.getStage();
var mc = player.getChildAt(0);
stage.addEventListener(flwebgl.events.Event.ADDED, handlerFn1);
mc.addEventListener(flwebgl.events.Event.ADDED, handlerFn2);

getTarget()

Beskrivning

    Den här metoden returnerar målet för händelsen.

Returnerar

 • Typ – flwebgl.events.EventDispatcher

Exempel

Titta på exemplet under getCurrentTarget().

getType()

Beskrivning

    Den här metoden anger händelsens typ.

Returnerar

 • Typ String

stopImmediatePropagation()

Beskrivning

    Den här metoden förhindrar bearbetning av händelselyssnare i den aktuella noden och i eventuella efterföljande noder i händelseflödet.

Exempel

I det här exemplet läggs två lyssnare för händelsen ADDED till i scenens mest överordnade underordnade objekt (mc). Båda dessa körs när ett underordnad objekt läggs till i 'mc'. Men stopImmediatePropagation() anropas inifrån den första händelselyssnaren och alla andra lyssnare för 'mc' förhindras att ta emot händelsen (t.ex. handlerFn2). Dessutom förhindrar den även att händelsen bubblar uppåt i hierarkin till scenen.

function handlerFn1(e) {
  e.stopImmediatePropagation(); // Stops any other listeners from receiving this event
}

function handlerFn2(e) {
  console.log("This will not execute");
}

var stage = player.getStage();
var mc = player.getChildAt(0);
mc.addEventListener(flwebgl.events.Event.ADDED, handlerFn1);
mc.addEventListener(flwebgl.events.Event.ADDED, handlerFn2);

stopPropagation()

Beskrivning

Den här metoden förhindrar bearbetning av händelselyssnare i noder som följer den aktuella noden i händelseflödet.

Exempel

I det här exemplet läggs en lyssnare för händelsen ADDED till i scenens mest överordnade underordnade objekt (mc). Den körs när ett underordnad objekt läggs till i 'mc'. I den här händelselyssnaren hindras händelsen från att bubbla uppåt i hierarkin (till exempel till scenen).

function handlerFn(e) {
  e.stopPropagation(); // Stops the event from bubbling up the hierarchy
}

var stage = player.getStage();
var mc = player.getChildAt(0);
mc.addEventListener(flwebgl.events.Event.ADDED, handlerFn);
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto