EventDispatcher

Beskrivning

Klassen EventDispatcher är basklassen för alla klasser som skickar händelser.

Metoder

addEventListener(type, listener)

Beskrivning

    Klassen EventDispatcher registrerar ett händelselyssnarobjekt med ett EventDispatcher-objekt så att lyssnaren kan ta emot meddelanden om en händelse. Klassen kontrollerar inte om det finns dubbletter av en lyssnare eftersom klienten hanterar dessa.

Parametrar

Exempel

I det här exemplet läggs en lyssnare för händelsen ENTER_FRAME till på scenen.

Namn Typ Beskrivning
text string Händelsetyp
listener function Återanropsfunktionen. Den här funktionen måste acceptera ett Event-objekt som dess enda parameter och får inte returnera något
function handlerFn(e) {
    console.log("I'm in handler " + e.getType());
}
  
var stage = player.getStage();
stage.addEventListener(flwebgl.events.Event.ENTER_FRAME, handlerFn);

dispatchEvent(event)

Beskrivning

    Den här metoden skickar en händelse till alla objekt som har registrerade lyssnare för dess typ.

Parametrar

Namn Typ Beskrivning
event Event Den händelse som ska skickas

hasEventListener(type, listener)

Beskrivning

    Den här metoden kontrollerar om EventDispatcher-objektet har några lyssnare registrerade för en viss typ av händelse.

Parametrar

Returnerar

  • Typ – boolesk
Namn Typ Beskrivning
text string Händelsetyp
listener function (Valfritt) Om det anges kontrolleras om den här lyssnaren har lagts till.

removeEventListener(type, listener)

Beskrivning

    Den här metoden tar bort händelselyssnaren för angiven händelsetyp.

Parametrar

Namn Typ Beskrivning
text string Händelsetyp
listener function Den lyssnare som ska tas bort
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto