MovieClip

Beskrivning

Ett MovieClip är en behållare för former och andra MovieClip-instanser. Varje MovieClip spelar upp animeringen på sin tidslinje. Du kan använda SceneGraphFactory för att skapa MovieClip-instanser.

Utökar

 • flwebgl.event.EventDispatcher

Metoder

addChild(child)

Beskrivning

    Den här metoden lägger till det skickade underordnade objektet som det översta överordnade objektet för detta MovieClip. Det underordnade objektet kan vara en form eller ett filmklipp.

Parametrar

Returnerar

 • Anger om åtgärden lyckades
 • Typ – boolesk
Namn Typ Beskrivning
child Form eller filmklipp  Det objekt som ska läggas till som underordnat. 

addChildAt(child, index)

Beskrivning

    Den här metoden lägger till det skickade underordnade objektet vid angivet index för detta filmklipp. Det underordnade objektet kan vara en form eller ett filmklipp.

Parametrar

Returnerar

 • Anger om åtgärden lyckades
 • Typ – boolesk
Namn Typ Beskrivning
child Form eller filmklipp  Det underordnade objekt som ska läggs till i index.
index tal Det index i vilket det underordnade objektet ska läggas till.

getBounds(targetCoordinateSpace, bFastBounds)

Beskrivning

    Den här metoden returnerar markeringsramen.

Parametrar

Returnerar

 • Visningsobjektets gränser
 • Typ – flwebgl.geom.Rect
Namn Typ Beskrivning
targetCoordinateSpace
Form eller filmklipp 
(Valfritt, standard = undefined) Det visningsobjekt som definierar vilket koordinatsystem som ska användas. Om inget anges returneras de lokala gränserna.
bFastBounds
boolean
(Valfritt, standard = true) Anger om de ursprungliga gränserna eller standardgränserna ska returneras (snabb beräkning ) eller de omformade lokala gränserna (mer exakt men långsammare).

getChildAt(index)

Beskrivning

    Den här metoden returnerar det underordnade objektet vid angivet index för detta filmklipp. Om det inte finns något underordnat objekt vid angivet index returneras 'undefined'

Parametrar

Returnerar

 • Typ – form eller filmklipp

Exempel

I det här exemplet flyttas en nod från ett MovieClip till ett annat.

Namn Typ Beskrivning
index tal Det index vid vilket det underordnade objektet begärs.
    var stage = player.getStage();
    var mc1 = stage.getChildAt(0);
    var mc2 = stage.getChildAt(1);
    
    var child = mc1.getChildAt(0);
    mc2.addChildAt(child, 0);

getChildByName(name)

Beskrivning

    Den här metoden returnerar det underordnade visningsobjektet med angivet namn. Om det finns flera underordnade visningsobjekt med samma namn returnerar metoden det första objektet i listan över dem.

Parametrar

Returnerar

 • Underordnat objekt med angivet namn
 • Typ – tal
Namn Typ Beskrivning
name string Namnet på det underordnade objektet att söka efter

getChildIndex(child)

Beskrivning

    Metoden returnerar index för det underordnade objektet i listan över underordnade objekt. Om det underordnade objektet inte hittas returneras '1'.

Parametrar

Returnerar

 • Typ – tal
Namn Typ Beskrivning
child Form eller filmklipp  Underordnat objekt att söka efter.

getChildren()

Beskrivning

    Den här metoden returnerar filmklippets underordnade objekt.

Returnerar

 • Typ – En array med former eller filmklipp

getCurrentFrame()

Beskrivning

    Den här metoden returnerar det aktuella bildrutenumret. Bildrutenummer är 1-baserade.

Returnerar

 • Typ – tal

getCurrentFrameLabel()

Beskrivning

    Den här metoden returnerar etiketten vid den aktuella bilrutan på tidslinjen i MovieClip-instansen. Om den aktuella bildrutan saknar etikett returneras currentLabel som 'undefined'.

Returnerar

 • Typ – String

Exempel

Det här exemplet stoppar animeringen av ett MovieClip när det korsar en bildruta med etiketten "stop_anim".

 
function exitHandler(e) {
 var m = e.getTarget();
 var curLabel = m.getCurrentFrameLabel();
 
 if (curLabel == "stop_anim")
 m.stop();
}

var stage = player.getStage();
stage.addEventListener(flwebgl.events.Event.EXIT_FRAME, exitHandler);

getCurrentLabel()

Beskrivning

    Den här metoden returnerar den aktuella etiketten i vilken spelhuvudet befinner sig på tidslinjen i MovieClip-instansen. Om den aktuella bildrutan saknar etikett returnerar getCurrentLabel() namnet på föregående bildruta som hade en etikett. Om både den aktuella och den föregående bildrutan saknar etikett returnerar getCurrentLabel() värdet 'undefined'.

Returnerar

 • Typ – String

getFrameLabels()

Beskrivning

    Den här metoden returnerar en lista över alla etiketter i filmklippet eller scenen. Du kommer åt de olika etiketterna via deras egenskaper 'name' och 'frameNum'.

Returnerar

 • Array med {frameNum: number, name: string}

getGlobalColorTransform()

Beskrivning

    Den här metoden returnerar visningsobjektets globala färgomformning.

Returnerar

 • Typ – flwebgl.geom.ColorTransform

getGlobalTransform()

Beskrivning

    Den här metoden returnerar visningsobjektets globala omformning.

Returnerar

 •     Typ – flwebgl.geom.Matrix

getLocalColorTransform()

Beskrivning

    Den här metoden returnerar visningsobjektets lokala färgomformning.

Returnerar

 • Typ – flwebgl.geom.ColorTransform

getLocalTransform()

Beskrivning

    Den här metoden returnerar visningsobjektets lokala omformning.

Returnerar

 • Typ – flwebgl.geom.Matrix

getName()

Beskrivning

    Den här metoden returnerar det här visningsobjektets namn.

Returnerar

 • Typ – String

getNumChildren()

Beskrivning

    Den här metoden returnerar antalet underordnade objekt.

Returnerar

 • Typ – tal

getTotalFrames()

Beskrivning

    Den här metoden returnerar det totala antalet bildrutor i motsvarande tidslinje.

Returnerar

 • Typ – tal

gotoAndPlay(frame)

Beskrivning

    Den här metoden startar uppspelning av filmklippet vid angiven bildruta.

Parametrar

Exempel

Det här exemplet lägger till en hanterare i ett MovieClip, som får det att hoppa direkt till bildruta 15 efter att det korsat bildruta 5.

Namn Typ Beskrivning
frame ett tal eller en sträng Bildrutenummer eller bildruteetikett som begärts
function exitHandler(e) {
  var m = e.getTarget();
  var curFrame = m.getCurrentFrame();

  if (curFrame == 5)
    m.gotoAndPlay(15);
}

var stage = player.getStage();
stage.addEventListener(flwebgl.events.Event.EXIT_FRAME, exitHandler);

gotoAndStop(frame)

Beskrivning

    Den här metoden placerar spelhuvudet vid angiven bildruta i filmklippet och stoppar det där.

Parametrar

Namn Typ Beskrivning
frame ett tal eller en sträng Bildrutenummer eller bildruteetikett som begärts

isVisible()

Beskrivning

    Den här metoden returnerar visningsobjektets synlighetsflagga.

Returnerar

 • Typ – boolesk

play()

Beskrivning

    Den här metoden flyttar spelhuvudet på tidslinjen i filmklippet.

removeChild(child)

Beskrivning

    Den här metoden tar bort angivet underordnat objekt från filmklippet. Det underordnade objektet kan vara en form eller ett filmklipp.

Parametrar

Returnerar

 • Anger om åtgärden lyckades
 • Typ – boolesk
Namn Typ Beskrivning
child Form eller filmklipp  Det underordnade objekt som ska tas bort

removeChildAt(index)

Beskrivning

    Den här metoden tar bort det underordnade objektet vid angivet index från filmklippet. Det underordnade objektet kan vara en form eller ett filmklipp.

Parametrar

Returnerar

 • Anger om åtgärden lyckades
 • Typ – boolesk
Namn Typ Beskrivning
index tal Index för det underordnade objekt som ska tas bort.

setChildIndex(child, newIndex)

Beskrivning

Den här metoden kan användas för att ändra ordningen på underordnade objekt i ett MovieClip. När du använder metoden setChildIndex() och anger en indexposition som redan används är det bara positionerna mellan visningsobjektets tidigare och nya position som ändras. Inga andra positioner påverkas.

Parametrar

Exempel

I det här exemplet placeras det mest underordnade objektet på scenen ovanpå alla andra underordnade objekt.

Namn Typ Beskrivning
child Form eller filmklipp Det underordnade objekt som ska flyttas
newIndex Number Det underordnade visningsobjektets nya index
var stage = player.getStage();
var n = stage.getNumChildren();
var child = stage.getChildAt(n - 1);
stage.setChildIndex(child, 0);

setLocalColorTransform(colorTransform)

Beskrivning

    Den här metoden anger visningsobjektets lokala färgomformning.

Parametrar

Namn Typ Beskrivning
colorTransform flwebgl.geom.ColorTransform Den färgomformning som du vill ange

setLocalTransform(transform)

Beskrivning

    Den här metoden anger visningsobjektets lokala omformning.

Parametrar

Namn Typ Beskrivning
transform flwebgl.geom.Matrix Den omformning som du vill ange

Exempel

Det här exemplet ändrar den lokala omformningen för en MovieClip-instans på scenen genom att omforma den med 20 pixlar både vågrätt och lodrätt.

var stage = player.getStage();
var mc = stage.getChildAt(0);
var mat = mc.getLocalTransform();
mat.translate(20, 20);
mc.setLocalTransform(mat);

setName(name)

Beskrivning

    Den här metoden anger det här visningsobjektets namn.

Parametrar

Namn Typ Beskrivning
name string Visningsobjektets namn

setVisible(flag)

Beskrivning

    Den här metoden anger det här visningsobjektets synlighetsflagga.

Parametrar

Namn Typ Beskrivning
flag boolean Synlighetsflaggan

Exempel

I det här exemplet växlas synlighetsflaggan för scenens mest överordnade underordnade objekt.

var stage = player.getStage();
var mc = stage.getChildAt(0);
var visibiliity = mc.isVisible();
mc.setVisible(!visibiliity);

stop()

Beskrivning

    Den här metoden stoppar spelhuvudet i filmklippet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto