Beskrivning

Klassen Player är ingången till API:t för WebGL-miljön. Med den här klassen kan du initiera animeringen och styra dess uppspelning.

Syntax

new flwebgl.Player()

Egenskaper

NamnTypBeskrivning
S_OKtal 
E_ERRtalAllmän felkod
E_INVALID_PARAMtalOgiltiga parametrar skickades till funktionen
E_CONTEXT_CREATION_FAILEDtalWebGL stöds inte av webbläsaren
E_REQUIRED_EXTENSION_NOT_PRESENTtalWebGL stöds inte av webbläsaren
E_RESOURCE_LOADING_FAILEDtalDet gick inte att läsa in resursen

Metoder

getBackgroundColor()

Beskrivning

     Den här metoden returnerar scenens bakgrundsfärg.

Returnerar

  • Typ – flwebgl.geom.Color

getScenegraphFactory()

Beskrivning

     Den här metoden returnerar en fabrik för filmklippsinstanser.

Returnerar

  • Typ – flwebgl.sg.SceneGraphFactory  

getStage()

Beskrivning

    Den här metoden returnerar en referens till scenen.

Returnerar

  • Typ – flwebgl.sg.MovieClip

getStageHeight()

Beskrivning

    Den här metoden returnerar scenens höjd i pixlar.

Returnerar

  • Typ – tal  

getStageWidth()

Beskrivning

     Den här metoden returnerar scenens bredd i pixlar.

Returnerar

  • Typ – tal

init(canvas, content, textures, callback)

Beskrivning

    Den här metoden initierar programmet med resurser och arbetsyta. Inläsning av resurser sker asynkront. Den angivna återanropsfunktionen anropas efter att resursinläsningen har slutförts.

Parametrar

Returnerar

  • Returnerar S_OK om initieringen lyckades, i annat fall returneras en felkod
  • Typ – tal  
NamnTypBeskrivning
canvasHTMLCanvasElementHTML Canvas-målelementet
contentObjectInnehållets JSON-objekt
texturesArrayEn array med TextureAtlas-objekt
callbackFunctionDen återanropsfunktion som ska anropas efter att alla resurser har lästs in

play(scene)

Beskrivning

    Den här metoden spelar upp animeringen.

Parametrar

Returnerar

  • Typ – boolesk
NamnTypBeskrivning
scenestring(valfritt) Den scen som ska spelas upp. Om inget anges spelas alla scener upp.

setViewport(viewport)

Beskrivning

    Den här metoden anger visningsrutan.

Parametrar

NamnTypBeskrivning
viewportflwebgl.geom.RectDen visningsruta som ska anges

stop()

Beskrivning

    Den här metoden stoppar animeringen.