SceneGraphFactory

Beskrivning

Fabriksklassen för att skapa scendiagramelement. Instansiera inte denna klass direkt. Använd Player för att få en referens.

Metoder

createMovieClipInstance(linkageName)

Beskrivning

    Skapar en ny filmklippsinstans med länkningsnamnet för angivet filmklipp

Parametrar

Returnerar

  • Typ – flwebgl.sg.MovieClip

Exempel

Det här exemplet skapar en ny instans av ett MovieClip med angivet länkningsnamn (som anges på panelen Bibliotek i Flash Professional).

Namn Typ Beskrivning
linkageName string Filmklippets länkningsnamn
var sgf = player.getScenegraphFactory();
var mc = sgf.createMovieClipInstance("MovieClipLinkageName")
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto