Beskrivning

Ett formvisningsobjekt. Instansiera inte denna klass direkt.

Utökar

  • flwebgl.event.EventDispatcher

Metoder

getBounds(targetCoordinateSpace, bFastBounds)

Beskrivning

    Den här metoden returnerar markeringsramen.

Parametrar

Returnerar

  • Visningsobjektets gränser
  • Typ – flwebgl.geom.Rect
NamnTypBeskrivning
targetCoordinateSpace
Form eller filmklipp (Valfritt, standard = undefined) Det visningsobjekt som definierar vilket koordinatsystem som ska användas. Om inget anges returneras de lokala gränserna.
bFastBounds
boolean
Det index i vilket det underordnade objektet ska läggas till.

getGlobalColorTransform()

Beskrivning

    Returnerar visningsobjektets globala färgomformning

Returnerar

  • Typ – flwebgl.geom.ColorTransform

getGlobalTransform()

Beskrivning

    Returnerar visningsobjektets globala omformning

Returnerar

  • Typ – flwebgl.geom.Matrix

getLocalColorTransform()

Beskrivning

    Returnerar visningsobjektets lokala färgomformning

Returnerar

  • Typ – flwebgl.geom.ColorTransform

getLocalTransform()

Beskrivning

    Returnerar visningsobjektets lokala omformning

Returnerar

  • Typ – flwebgl.geom.Matrix

getName()

Beskrivning

    Returnerar det här visningsobjektets namn

Returnerar

  • Typ – String

isVisible()

Beskrivning

     Returnerar visningsobjektets synlighetsflagga

Returnerar

  • Typ – boolesk

setLocalColorTransform(colorTransform)

Beskrivning

    Anger visningsobjektets lokala färgomformning

Parametrar

NamnTypBeskrivning
colorTransformflwebgl.geom.ColorTransformDen färgomformning som ska anges

setLocalTransform(transform)

Beskrivning

    Anger visningsobjektets lokala omformning

Parametrar

Exempel

Titta på exemplet under setLocalTransform(transform) i klassen MovieClip.

NamnTypBeskrivning
transformflwebgl.geom.MatrixDen omformning som ska anges

setName(name)

Beskrivning

    Anger det här visningsobjektets namn

Parametrar

NamnTypBeskrivning
namestringVisningsobjektets namn

setVisible(flag)

Beskrivning

    Anger det här visningsobjektets synlighetsflagga

Parametrar

Exempel

Titta på exemplet under funktionen setVisible(flag) i klassen MovieClip.

NamnTypBeskrivning
flagbooleanSynlighetsflaggan