Om FXG

När du skapar strukturerad grafik i Illustrator som ska användas i Adobe Flex® kan du spara den i FXG-format. FXG är ett grafikfilformat som baseras på en delmängd av MXML, det XML-baserade programmeringsspråket som används i Flex-ramverket. Du kan använda FXG-filer i program som Adobe Flash Builder/Adobe Flash Catalyst om du vill utveckla omfattande Internetprogram och -miljöer. När du sparar som FXG måste bilderna ha färre än totalt 16 777 216 pixlar och vara färre än 8 192 pixlar breda eller höga.

Mer information om hur du använder dessa format finns på Adobe Flex-webbplatsen på www.adobe.com/products/flex.

Du kan importera både Illustrator- (.ai) och FXG-dokument (.fxg) direkt till Flash Catalyst. Om du vill importera specifikt Flash Catalyst-innehåll i Illustrator ska du använda alternativet Redigera i Illustrator som finns i Flash Catalyst. Vissa objekt eller attribut behandlas emellertid olika i Illustrator och Flash Catalyst. Med hjälp av FXG-alternativen kan du styra omvandlingen av dessa objekt och attribut. Förutom den här möjligheten kan du också klistra in Illustrator-innehåll direkt i Flash Catalyst.

När du sparar innehåll i FXG-format i Illustrator kommer alla objekt eller attribut som inte är kompatibla med FXG-specifikationerna att expanderas, rastreras, kontureras eller tas bort baserat på hur komplext innehållet och FXG-mappningen är. Om du till exempel vill bevara teckningen med 3D-effekt, som inte stöds i FXG, rastreras innehållet när du sparar i FXG-format.

En lista över mappning av objekt och attribut mellan Illustrator och FXG finns i FXG-mappning av Illustrator-objekt och -attribut.

Metodtips för att använda FXG

Följ nedanstående riktlinjer när du sparar Illustrator-filer i FXG-format och redigerar dem i Flash Catalyst:

 • Använd Flash Catalyst eller en allmän RGB-profil när du skapar innehåll för FXG.

 • Undvik att använda penslar eftersom det kan medföra prestandaproblem på grund av expanderade banor.

 • FXG har endast mappning för Skugga, Innerglöd/yttre glöd och Oskärpa, såanvändi första hand dessa effekter.

 • Undvik lodrät eller vågrät skalförändring av text så att du undviker konturering när du sparar i FXG.

 • FXG har inte stöd för övergångar i filter. Om du behöver spara FXG med möjlighet att redigera filter eller spara automatiskt, ska du ange övergången till Normal när du använder filter (skugga, inre/yttre glöd) för alla objekt, så att utseendet blir korrekt.

 • I de flesta fall återges objekt som har skapats i Illustrator som pixelfästa i Flash Catalyst så att de lodräta och vågräta linjekanterna ser skarpa ut. Om du vill undvika att innehåll skiftas mellan Illustrator och Flash Catalyst ska du välja alternativet Justera till pixelstödraster när du arbetar i Illustrator. Mer information om hur du justerar objekt mot pixelstödrastret finns i Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden.

 • Objekt med ett annat blandningsläge än normalt och som blandas mot standarddokumentbakgrunden kanske visas på ett annat sätt i Flash Catalyst. Objekt med andra lägen än normalt ska alltid ha ett annat objekt bakom.

 • Skevade objekt stöds inte, och kan placeras på ett annat sätt när de importeras till Flash Catalyst.

 • Nio segment i stödraster för skalning går inte att använda i Flash Catalyst.

 • Reflekterade bitmappar och symboler går inte att använda i Flash Catalyst.

 • Dekor- och processfärger går inte att använda i Flash Catalyst.

 • Lodrät text går inte att använda i Flash Catalyst.

 • Varningsmeddelanden visas som hjälp när du ändrar data för markerade objekt eller attribut. I vissa fall är emellertid varningsmeddelandet inte relevant. Ett varningsmeddelande som ”Vissa Open Type-egenskaper tas bort” kan visas när du avsiktligt anger språket till ett annat värde änUSA. Dessa varningsmeddelanden om innehållets redigerbarhet visas bara om alternativet Spara privata Illustrator-data är markerat.

Spara en Illustrator-fil i FXG-format

Om du vill mappa Illustrator-innehåll i FXG och samtidigt bevara det mesta av utseendet och redigerbarheten, ska du spara dokumentet i FXG-format. Det här dokumentet kan öppnas i både Illustrator och Flash Catalyst.

 1. Klicka på Arkiv > Spara som eller på Arkiv > Spara kopia.

 2. Ange ett filnamn och välj en plats för filen.

 3. Välj Adobe FXG (*.FXG) som filformat och klicka på Spara. Dialogrutan Alternativ för FXG visas.

  Dialogrutan Alternativ för FXG
  Dialogrutan Alternativ för FXG

 4. Ange alternativ i dialogrutan Alternativ för FXG. Följande alternativ finns i dialogrutan:

  Spara privata Illustrator-data

  Alternativet är som standard markerat. Det ger bättre redigerbarhet när du importerar FXG-filer till Illustrator:

  FXG-filerna blir maximalt redigerbara om du importerar dessa filer till Illustrator.

  Obs! Det här alternativet garanterar inte att allt innehåll kan användas i det ursprungliga Illustrator-formatet. Penseldrag bevaras till exempel inte eftersom privata Illustrator-data för penseldrag inte bevaras. Effekterna bevaras emellertid vid FXG-importen via privata Illustrator-data.

  Inkludera oanvända symboler

  Använd det här alternativet om du vill behålla eller ta bort oanvända symboler i FXG-filen. Om du sparar symboler som inte används i FXG kan filstorleken öka.

  Nedsampla länkade bilder (72 ppi)

  Använd det här alternativet om du vill nedsampla länkade bilder till 72 ppi, som är standardkravet på Internet.

  Filter

  Skugga, Inre glöd, Yttre glöd och Gaussisk oskärpa stöds som filter i FXG. I Illustrator görs en avvägning mellan utseende och redigerbarhet för dessa filter när de exporteras. Om du vill bevara redigerbarheten för dessa filter på bekostnad av en del utseende, ska du välja Bibehåll redigerbarhet (konvertera till FXG). Om du föredrar utseende framför redigerbarhet ska du välja andra alternativ: Bevara utseende (utöka), Bevara utseende (rastrera).

  Text

  Om du vill bevara utseende och möjligheten att redigera ska du välja alternativet Automatisk konvertering. Om du inte kan upprätthålla redigerbarheten för den markerade teckningen expanderas den eller rastreras så att utseendet bevaras. Om du vill bevara textens visuella utseende ska du välja Bevara utseende (rastrera) eller Bevara utseende (skapa kontur) för att konvertera till vektorkontur så att filen blir mindre. Om texten ska bli så redigerbar som möjligt ska du välja Bibehåll redigerbarhet (konvertera till FXG). En del utseende kan emellertid försvinna med det här alternativet.

  Övertoningar

  Övertoningar är inte helt kompatibla med FXG när övertoningarna har fler än 16 stopp. Mittpunkter i övertoningen som inte är lika med 50 % mappas dessutom direkt till FXG. Illustrator försöker först att extrapolera dessa mittpunkter till faktiska stopp och om de inte kan extrapoleras rastreras övertoningarna.

  I Illustrator går det att fastställa prioriteten när övertoningar exporteras till FXG. Om innehållets redigerbarhet har hög prioritet ska du välja Bibehåll redigerbarhet (konvertera till FXG). Välj alternativet Automatisk konvertering om du vill bevara det visuella utseendet och upprätthålla redigerbarheten. Automatisk konvertering analyserar och fastställer om innehållet kan fortsätta att vara redigerbart och ändå motsvara utseendet. Om redigerbarheten gör så att utseendet inte upprätthålls rastreras teckningen.

  Övergång

  Du kan rastrera om du vill bevara utseendet, genom att välja Bevara utseende (rastrera) eller Automatisk konvertering så att Illustrator automatiskt expanderar eller rastrerar övertoningsalternativen baserat på övertoningens komplexitet.

  Visa kod

  Klicka på den här knappen om du vill visa FXG-koden innan FXG-filen skapas.

  FXG sparas alltid med alternativet Använd ritytor aktiverat. Ritytor importeras som lägen i Flash Catalyst.

  Obs!

  Ritytans intervall som anges när FXG-innehållet sparas bestämmer om sidor eller lägen skapas för Flash Catalyst. Om du sparar ett dokument med flera ritytor i FXG-format sparas inte det innehåll som finns helt utanför ritytan.

  För överlappande ritytor sparas allt innehåll som delas över ritytorna på varje sida när du sparar i FXG-format. Därför sparas flera sidor med samma innehåll.

 5. Klicka på OK. Om Illustrator gör några ändringar när innehållet sparas i FXG, visas innehållsändringarna i dialogrutan Spara FXG-varningar.

  Dialogrutan FXG-varning
  Dialogrutan FXG-varning

Arbetsflöde i Illustrator och Flash Catalyst

Om du vill importera eller öppna en FXG-fil i Illustrator klickar du på Arkiv > Öppna och markerar FXG-filen.

Du kan också öppna en FXG-fil i Illustrator genom att välja alternativet Redigera i Illustrator i Flash Catalyst. Mer information finns i Växlingsredigering av teckningar i dokumentationen för Adobe Flash Catalyst.

Obs!

Du kan inte länka FXG-innehåll i Illustrator, du kan bara bädda in det.

Lägga till eller redigera Flash Catalyst-objekt i Illustrator

Om du vill redigera objekt och attribut i en FXG-fil i Flash Catalyst, ska du använda alternativet Redigera i Illustrator i Flash Catalyst. De markerade objekten öppnas i Illustrator. När du har redigerat klart i Illustrator konverteras objekten till FXG-formatet och skickas tillbaka till Flash Catalyst.

Du kan redigera ett FXG-objekt i Illustrator medan du arbetar med filen i Flash Catalyst. Så här redigerar du ett objekt i Illustrator:

 1. I Flash Catalyst markerar du det objekt som du vill redigera i Illustrator.

 2. Gör något av följande:

  • Högerklicka på objektet och välj sedan alternativet Redigera i Adobe Illustrator CS5.

  • Välj Ändra > Redigera i Adobe Illustrator CS5.

  Illustrator CS5 öppnas och motsvarande FXG-fil öppnas automatiskt för redigering. Alternativen Klar och Avbryt visas i det övre vänstra hörnet i Illustrator-fönstret.

  Alternativen Klar och Avbryt för en FXG-fil som har öppnats i Illustrator
  Alternativen Klar och Avbryt för en FXG-fil som har öppnats i Illustrator

  Obs!

  Bara de markerade objekten kan redigeras i Illustrator. Alla andra objekt visas men de kan inte redigeras.

 3. Ändra det markerade objektet eller skapa nya objekt.

 4. Avsluta läget genom att klicka på Klar uppe till vänster i Illustrator.

  När du klickar på Klar konverteras det redigerade objektet och andra nya objekt till FXG-format och skickas tillbaka till Flash Catalyst.

  Om du klickar på Avbryt visas en dialogruta där du måste bekräfta att du inte vill spara ändringarna i filen.

  Dialogruta där du bekräftar att du avbryter redigeringen i Illustrator
  Dialogruta där du bekräftar att du avbryter redigeringen i Illustrator

 5. I Flash Catalyst anger du de alternativ som behövs i dialogrutan FXG-alternativ och klickar sedan på OK.

Importera Illustrator-innehåll till Flash Catalyst

I Flash Catalyst används FXG-formatet (.fxg) för att skapa omfattande Internetprogram och -miljöer. Du kan använda innehållet mellan Illustrator och Flash Catalyst på tre sätt:

 • Importera en AI-fil direkt i Flash Catalyst.

 • Importera en FXG-fil i Flash Catalyst, som har sparats som FXG i Illustrator.

 • Kopiera ett objekt från Illustrator och klistra in det i ett Flash Catalyst-dokument.

Mer information finns i Växlingsredigering av teckningar i dokumentationen för Adobe Flash Catalyst.

När du kopierar och klistrar in innehåll i Flash Catalyst kanske en del objekt och deras attribut inte är kompatibla med FXG-specifikationen. Du kan ange inställningar om du manuellt vill styra och bevara det visuella utseendet, redigerbarheten eller båda.

Så här klistrar du in ett Illustrator-objekt i Flash Catalyst:

 1. Markera och kopiera objektet från en öppen Adobe Illustrator CS5-fil.

 2. Klistra in objektet i en öppen Flash Catalyst-fil.

 3. I dialogrutan Importalternativ för Illustrator anger du rätt alternativ enligt steg 4 i Spara en Illustrator-fil i FXG-format.

FXG-mappning av Illustrator-objekt och -attribut

Följande är en lista över objekt och attribut som är direkt mappade till FXG:

Illustrator-objekt/-attribut

Underområde av objekt/attribut

FXG-tagg

Exportera till FXG

Importera FXG

Stöd för privata Illustrator-data

Beteende

Banor/Öppna

Flytta segment

<Path>

Direktmappning

Direktmappning

Nej

Linjesegment

<Path>

Direktmappning

Direktmappning

Nej

Kubiskt Bezier-segment

<Path>

Direktmappning

Direktmappning

Nej

Linje

<Line>

Direktmappning

Direktmappning

Nej

Stansade banor

<Path>

Direktmappning

Direktmappning

Nej

Former/Slutna banor

Oval

<Ellipse>

Direktmappning

Direktmappning

Nej

Rektangel/Rundad rektangel

<Rect>

Direktmappning

Direktmappning

Nej

Stjärna/Polygon

<Path>

Direktmappning

Direktmappning

Nej

Överstrålning

<Path>

Utvidgning

Utvidgning

Nej

Stansad form

<Group><Path>

Utvidgning

Utvidgning

Ja

Fyllning

Heltäckande fyllning

<Fill><Solid Colors>

Direktmappning

Direktmappning

Nej

Färger bevaras inte för bibliotek för färgrutor.

Process/Dekorfärg/Registrering/Global process

<Fill><Solid Colors>

Konvertera till heltäckande

Konvertera till heltäckande

Nej

Färger bevaras inte för bibliotek för färgrutor.

Linjär övertoningsfyllning

<Fill><LinearGradient>

Direktmappning

Direktmappning

Ja

Du kan välja övertoningsexport i FXG med hjälp av alternativen för att spara FXG.

Radiell övertoningsfyllning

<Fill><RadialGradient>

Direktmappning

Direktmappning

Ja

Du kan välja övertoningsexport i FXG med hjälp av alternativen för att spara FXG.

Mönsterfyllning

Rastrerad

Rastrerad

Nej

Flera fyllningar (Utseendepanelen)

Utvidgning

Utvidgning

Ja

Linje

Flera linjer (Utseendepanelen)

Utvidgning

Utvidgning

Ja

Mönsterpenseldrag

Rastrering

Rastrering

Nej

Heldragen färglinje

<Stroke><SolidColorStroke>

Direktmappning

Direktmappning

Nej

Färger bevaras inte för bibliotek för färgrutor.

Linjedjup

Direktmappning

Direktmappning

Nej

Hörn / Ändpunkter

<Stroke>

<joints=””>

<caps=””>

Direktmappning

Direktmappning

Nej

Streckad linje/Prickad linje/Linjejustering

Utvidgning

Utvidgning

Nej

Genomskinlighet

Opacitet för Objekt/Lager/Grupper/Fyllningar/Linjer

<alpha>

Direktmappning

Direktmappning

Nej

Alternativ på panelen Genomskinlighet

Genomskinlighet

Blockera

Rastrering

Rastrering

Ja

Isolera blandning

Rastrering

Rastrering

Ja

Alternativ på panelen Attribut

Panelen Attribut

Övertryck fyllning/Övertryck/Linje/Bildscheman/URL

Borttaget

Borttaget

Nej

Lager och underlager

<Group>

Direktmappning

Direktmappning

Nej

Dolda/Lås lager

Direktmappning

Direktmappning

Nej

Grupp

<Group>

Direktmappning

Direktmappning

Nej

Blandningsgrupp

Utvidgning

Utvidgning

Nej

Blandning hanteras med alternativen för att spara i FXG:

Auto: identifierar automatiskt hur komplex blandningen är baserat på steg och former, och rastrerar den om utdata är för komplexa. Utvidgar i annat fall.

Rastrera: rastrerar alltid blandningsutdata.

Direktfärgsgrupp

Utvidgning

Utvidgning

Nej

Symboler

<Graphic/Movie>

<Library><Definitions>

Direktmappning

Direktmappning

Nej

Monterade bilder (inbäddade/länkade)

Länkade/inbäddade bilder

Rastrering

Rastrering

Ja

Privata data skrivs för att bevara inbäddad grafik i Illustrator vid programbyte.

Rasterteckning

Rastrering

Rastrering

Nej

Opacitetsmask

<maskType=luminosity>

Direktmappning

Direktmappning

Ja

Effekter

3D

Extrudering och avfasning

Rastrering

Rastrering

Ja

Tumregeln för mappning av vektoreffekter i FXG är att expandera objektet med effekten. 3D-effekten rastreras dock eftersom expanderingen av objekt med 3D-effekter genererar flera banor och orsakar prestandaproblem i Flash Catalyst.

Kretslopp

Rastrering

Rastrering

Rastrering

Tumregeln för mappning av vektoreffekter i FXG är att expandera objektet med effekten. 3D-effekten rastreras dock eftersom expanderingen av objekt med 3D-effekter genererar flera banor och orsakar prestandaproblem i Flash Catalyst.

Rotera

Rastrering

Rastrering

Ja

Tumregeln för mappning av vektoreffekter i FXG är att expandera objektet med effekten. 3D-effekten rastreras dock eftersom expanderingen av objekt med 3D-effekter genererar flera banor och orsakar prestandaproblem i Flash Catalyst.

Effekter konverteras till form

Rektangel/Rundad rektangel/Oval

Utvidgning

Utvidgning

Ja

Förvräng och omforma

Förvräng fritt/Snörp ihop och bukta ut/Omforma/Vrid/Sicksack

Utvidgning

Utvidgning

Ja

Ruffa till/Specialjämka

Utvidgning

Utvidgning

Nej

Bana

Skapa ytterkontur/Konturobjekt/Konturlinje

Utvidgning

Utvidgning

Ja

Banhanteraren

Lägg till/Överlappa/Exkludera/Subtrahera/Minus undre/Dela upp/reducera/Sätt samman/Beskär/Skapa kontur/Hård blandning/Mjuk blandning/Svällning

Utvidgning

Utvidgning

Ja

Rastrera

Rastrera

Rastrera

Ja

Stilisera

Lägg till Pilar/Runda hörn/Klottra

Utvidgning

Utvidgning

Ja

Skugga

<filters>

<DropShadowfilter>

Direktmappning

Direktmappning

Ja

När du sparar innehåll som FXG är ”Läge” alltid angett till ”Flera” och ”Mörkhet” ersätts med den senast använda färgen i effekten Skugga.

Inre glöd

<filters>

<GlowFilter inner=”true”

Direktmappning

Direktmappning

Ja

När du sparar innehåll som FXG är ”Läge” alltid angett till ”Normal” och ”Centrera” konverteras till Kant.

Yttre glöd

<filters><GlowFilter> eller

<filters><GlowFilter inner="false">

Direktmappning

Direktmappning

Ja

När du sparar som FXG är ”Läge” angett till ”Normal”.

Tänj

Båge/Båge nedåt/Båge uppåt/Krök/Utbuktning/Snäcka nedåt/Snäcka uppåt/Flagga/Våg/Fisköga/Stegring/Fisk/Blås upp/Kläm ihop/Vrid

Utvidgning

Utvidgning

Ja

Oskärpa

Gaussisk oskärpa

<filters><BlurFilter>

Direktmappning

Direktmappning

Ja

Smart/radiell oskärpa

Rastrering

Rastrering

Ja

Diagram

Kolumn/Skiktat stapeldiagram/Stolpdiagram/Skiktat/Linjediagram/Ytdiagram/Punktdiagram/Cirkeldiagram/Radardiagram

Rastrering

Rastrering

Nej

Grafikformat

Utvidgning

Utvidgning

Nej

Kalkeringsobjekt

Utvidgning

Utvidgning

Nej

Bildscheman

Borttaget

Borttaget

Nej

Förvräng omslag

Utvidgning

Utvidgning

Nej

Okända teckningar

Rastrering

Rastrering

Nej

Nätteckning

Rastrering

Rastrering

Nej

Mönster

Rastrering

Rastrering

Nej

Urklippsbana och Urklippsgrupp

<Mask maskType="clip">

Direktmappning

Direktmappning

Nej

Maskerat objekt med fylld urklippsbana rastreras när FXG sparas.

Övertoning

Linjär/radiell övertoning/Övertoningsstopp/Plats/Vinkel

Direktmappning

Direktmappning

Ja

Övertoning hanteras med alternativen för att spara i FXG:

Auto: identifierar automatiskt om en övertoning kan mappas i FXG. Om övertoningen kan mappas sparas övertoningsmappningen i FXG-innehållet. I annat fall rastreras övertoningsobjektet.

Bevara redigerbarhet [Konvertera till FXG]: Med det här alternativet bevaras redigerbarheten för övertoningar i FXG framför utseende, oavsett vilken mappning som är tillgänglig.

Omformningar i Bild/Symboler/Övertoningar

Flytta/Skala

Direktmappning

Direktmappning

Nej

<Through Transform Effect>

Rotera/Spegla/Skala

Utvidgning

Utvidgning

Ja

Variabler

Borttaget

Borttaget

Flashtext

Borttaget

Borttaget

SVG-interaktivitet

Borttaget

Borttaget

Plug-in-grafik, Adobe

Utvidgning

Utvidgning

Nej

Plug-in-grafik, annan leverantör

Utvidgning

Utvidgning

Nej

Blandningsläge

Mörkare/Multiplicera/Efterbelys färg/Ljusare/Bildskärm/Färgskugga/Täcka över/Mjukt ljus/Skarpt ljus/Differens/Uteslutning/Nyans/Mättnad/Färg/Luminiscens

Direktmappning

Direktmappning

Nej

Penslar

Kalligrafisk/Spridning/Konstnärlig/Mönster/Borst

Utvidgning

Utvidgning

Nej

Enheter

Punkter/Pica/Tum/Millimeter/Centimeter

Konvertera till pixlar

Konvertera till Illustrator-enheter enligt inställningar

Nej

Pixlar

Direktmappning

Konvertera till Illustrator-enheter enligt inställningar

Nej

Dokumentprofiler

Konvertera till RGB-profil

Konvertera till RGB-profil

Nej

Dokumentorientering

Stående (lodrätt)/Liggande (vågrätt)

Borttaget

Borttaget

Ja

Perspektivstödraster

Borttaget

Borttaget

Nej

Bädda in färgprofil

Borttaget

Borttaget

Nej

Photoshop-effekter

Konstnärlig

Färgat ritstift/Stansa ut/Torr pensel/Kornig film/Fresk/Neonljus/Färgklickar/Palettkniv/Plastfilm/Kantlinje/Pastellkrita/Smetig penna/Svamp/Undermålning/Vattenfärg

Rastrering

Rastrering

Ja

Oskärpa

Gaussisk oskärpa

Direktmappning

Direktmappning

Ja

Radiell/smart oskärpa

Rastrering

Rastrering

Ja

Penseldrag

Markerade kanter/ Kantiga streck/ Korsstreck/ Mörka streck/ Bläckskiss/ Stänk/ Sprejade streck/ Sumi-e

Rastrering

Rastrering

Ja

Förvränga

Diffus glöd/ Glas/ Vattenringar

Rastrering

Rastrering

Ja

Förvandla pixlar

Färgraster /Kristallisera/Mezzotint/ Skapa fläckar

Rastrering

Rastrering

Ja

Skärpa

Oskarp mask

Rastrering

Rastrering

Ja

Skiss

Basrelief /Krita träkol/Träkol/ Krom/ Innehållskrita/ Strukturpenna/Raster/Brevpapper/ Fotokopia/ Gips/Nätform/ Stämpel/ Naggade kanter/Blött papper

Rastrering

Rastrering

Ja

Stilisera

Glödande kanter

Rastrering

Rastrering

Ja

Textur

Krackelering/ korn / Mosaikplattor/ Lapptäcke/ Målat glas/ Texturerare

Rastrering

Rastrering

Ja

Video

Osammanfläta/ NTSC-färger

Rastrering

Rastrering

Ja

Segment

Borttaget

Borttaget

Nej

Stödlinjer

Borttaget

Borttaget

Nej

Symboluppsättning

<Group><Symbol>

Utvidgning

Utvidgning

Nej

XMP

Borttaget

Borttaget

Nej

Flera ritytor

Enstaka rityta

<d:layerType=Page>

Direktmappning

Direktmappning

Nej

Objekt utanför ritytor ignoreras alltid.

 • Storleken på huvudgrafik är:

  • Bredd: Rityta med maximal bredd

  • Höjd: Rityta med maximal höjd

 • Använd alternativ för ritytor för FXG, genererar en enda FXG-fil med enbart sidor som motsvarar respektive rityta:

  • Illustrator genererar inte en FXG-fil för varje rityta.

  • Om du markerar alla ritytor genereras en enda FXG-fil med alla ritytor.

  • Om du markerar ett urval, till exempel 1, 3 och 5 genereras endast en enda FXG-fil med sidor som motsvarar ritytan 1, 3 och 5.

Följande textattribut är kompatibla med FXG:

Typ av attribut

Illustrator-attribut

FXG-tagg

Teckning/Kontur/Skugga/Konvertering/Partiellt

Teckenattribut

Teckensnittsnamn

fontFamily

Bevaras

Teckenstorlek

fontSize

Bevaras

inledande

lineHeight

Bevaras

understruken

textDecoration

Bevaras

genomstruken

lineThrough

Bevaras

spärra/knip

trackingRight

Bevaras

fyllningsfärg

color

Bevaras

genomskinlighet

textAlpha

Bevaras

kerning

Borttaget

baselinjeförskjutning

baselineShift

Bevaras

Japanska egenskaper (Aki, Tsume, Warichu, Tate-Chu -Yoko)

Texten kontureras för CJK-språk (för icke-standardvärden) och tas bort för andra.

Egenskaper för stycke

Justering

textAlign

Bevaras

Marginaljustera med sista raden justerad (vänster, mitten, höger eller alla)

textAlignLast

Bevaras

Indrag till vänster för första raden

textIndent

Bevaras

Vänster indrag

paragraphstartindent

Bevaras

Höger indrag

paragraphendindent

Bevaras

spaceBefore

paragraphspacebefore

Bevara

spaceAfter

paragraphspaceafter

Bevara

Horisontell/vertikal textram

blockProgression

Bevaras

RTF-attribut

bredd

width

height

height

x

x

y

y

Indragsavstånd

paddingLeft

Indragsavstånd

paddingRight

Indragsavstånd

paddingTop

Indragsavstånd

paddingBottom

Äldre text

Färdigställd

Text på bana

Färdigställd

Textobjekt med alternativ för text i figur som inte stöds

Alternativ för text i figur som inte stöds tas bort

Textobjekt som är figursatta

Färdigställda i autoläge

Textobjekt med ej rektangulär form

Andra funktioner

Andra teckenattribut än de som nämns i tabellen ovan

Borttaget

Andra attribut för stycken än de som nämns ovan

Borttaget

Teckenformat

Borttaget (utseendet bevaras)

Styckeformat

Borttaget (utseendet bevaras)

Tabbinställningar

tabStops

Bevaras

Open Type-funktioner

Bevaras (delvis)

Sammansatta teckensnitt

Ersätts med standardteckensnittet för skriptet.

Textramsfyllning

Objektet färdigställs

Följande är en lista över attribut som inte stöds av Illustrator men stöds av FXG:

Namn på attribut

FXG-tagg

Illustrator-import: nivå av stöd

Beteende

LinjärÖvertoningsfyllning

<Stroke><LinearGradientstroke>

Bevaras tills ej manipulerad

Illustrator bevarar FXG-data för det här attributet tills det manipuleras. Om redigering i Illustrator påverkar det här attributet direkt skriver Illustrator över data som gör att det här attributet tas bort.

RadialGradientstroke

<Stroke><RadialGradientstroke>

Bevaras tills ej manipulerad

Illustrator bevarar FXG-data för det här attributet tills det manipuleras. Om redigering i Illustrator påverkar det här attributet direkt skriver Illustrator över data som gör att det här attributet tas bort.

Färgomformning

Bevaras tills ej manipulerad

Illustrator bevarar FXG-data för det här attributet tills det manipuleras. Om redigering i Illustrator påverkar det här attributet direkt skriver Illustrator över data som gör att det här attributet tas bort.

Blandningslägen:

Lägg till/alfa/radera/invertera/subtrahera

Bevaras tills ej manipulerad

Illustrator bevarar FXG-data för det här attributet tills det manipuleras. Om redigering i Illustrator påverkar det här attributet direkt skriver Illustrator över data som gör att det här attributet tas bort.

Attribut med nio segment i grupper

Bevaras tills ej manipulerad

Illustrator bevarar FXG-data för det här attributet tills det manipuleras. Om redigering i Illustrator påverkar det här attributet direkt skriver Illustrator över data som gör att det här attributet tas bort.

Effekter:

Övertona avfasning/Avfasning/Övertona glöd/

Bevaras tills ej manipulerad

Illustrator bevarar FXG-data för det här attributet tills det manipuleras. Om redigering i Illustrator påverkar det här attributet direkt skriver Illustrator över data som gör att det här attributet tas bort.

Färgmatris/ Förskjutningskarta/ Konvolutering/ Filter för färgjustering

Bevaras tills ej manipulerad

Illustrator bevarar FXG-data för det här attributet tills det manipuleras. Om redigering i Illustrator påverkar det här attributet direkt skriver Illustrator över data som gör att det här attributet tas bort.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy