Ziyaretçilerin web sayfasını değiştirebilmesi veya bazı görevleri başlatabilmesi açısından belgelere JavaScript kodu yerleştirmek için Adobe Dreamweaver'da JavaScript davranışları kullanın.

Adobe Dreamweaver davranışları belgelere JavaScript kodu yerleştirir, böylece ziyaretçiler web sayfasını çeşitli yöntemlerle değiştirebilir veya bazı görevleri başlatabilir. Davranış, bir olayın ve bu olayla tetiklenen bir eylemin birleşimidir. Davranışlar panelinde bir eylem ve ardından bu eylemi tetikleyen bir olay belirleyerek davranış eklersiniz.

Not:

Davranış kodu, istemci tarafındaki JavaScript kodudur, diğer bir deyişle tarayıcılarda çalışır, sunucularda çalışmaz.

Olaylar, tarayıcılar tarafından üretilen, ziyaretçinin sayfanızda bir şey yaptığını belirten mesajlardır. Örneğin ziyaretçi işaretçiyi bir bağ üzerine getirdiğinde, tarayıcı bu bağ için onMouseOver olayı üretir; ardından tarayıcı yanıt olarak bir JavaScript kodunu (görüntülenen sayfada belirtilmiştir) çağırıp çağırmayacağını denetler. Farklı sayfa öğeleri için farklı olaylar tanımlanmıştır; örneğin, onMouseOver ve onClick, bağlarla ilişkilendirilirken onLoad görüntülerle ve belgenin body bölümüyle ilişkilendirilir.

Eylem, tarayıcı penceresi açma, AP öğesini görüntüleme veya gizleme, ses çalma veya Adobe Shockwave filmini durdurma gibi bir görevi yerine getirmek üzere önceden yazılan JavaScript kodudur. Dreamweaver ile gelen eylemler tarayıcılar arası maksimum uyumluluğu sağlar.

Sayfa öğesine bir davranış ekledikten sonra davranış, bu olay her gerçekleştiğinde kendisiyle ilişkilendirilen eylemi (JavaScript kodu) çağırır. (Belirli bir eylemi tetiklemek için kullanabileceğiniz olaylar tarayıcıya göre değişir.) Örneğin bir bağa Açılır Mesaj eylemi eklerseniz ve onMouseOver olayıyla tetikleneceğini belirlerseniz, işaretçi bu bağın üzerine her geldiğinde mesajınız açılır.

Tek bir olay çeşitli eylemleri tetikleyebilir ve bu eylemlerin hangi sırada gerçekleşeceğini belirleyebilirsiniz.

Dreamweaver yaklaşık iki düzine eylem sunar; diğer eylemler www.adobe.com/go/dreamweaver_exchange_tr adresindeki Exchange web sitesinde ve üçüncü taraf geliştiricilerin sitelerinde bulunabilir. JavaScript konusunda bilgiliyseniz, kendi eylemlerinizi de yazabilirsiniz.

Not:

Davranış ve eylem terimleri Dreamweaver terimleridir, HTML terimleri değildir. Tarayıcının bakış açısından bir eylem, sadece JavaScript kodunun başka bir bölümüdür.

Davranışlar paneline genel bakış

Davranışlar panelini (Pencere > Davranışlar) sayfa öğelerine (esas olarak etiketlere) davranışlar eklemek ve daha önce eklenen davranışların parametrelerini değiştirmek için kullanırsınız.

Seçili sayfa öğesine önceden eklenen davranışlar, olaya göre davranış listesinde (panelin ana alanında) alfabetik olarak görüntülenir. Aynı olay için birden fazla eylem listelenmişse, listede görüntülendikleri sıraya göre yürütülür. Davranış listesinde herhangi bir davranış listelenmiyorsa, seçili öğeye eklenmiş davranış yoktur.

Davranışlar paneli aşağıdaki seçeneklere sahiptir:

Ayarlanan Olayları Göster

Sadece geçerli belgeye eklenen davranışları görüntüler. Olaylar, istemci tarafı ve sunucu tarafı kategorilerinde düzenlenmişlerdir. Her kategorinin olayları daraltılabilir listededir. Ayarlanan Olayları Göster varsayılan görünümdür.

Tüm Olayları Göster

Belirtilen kategorinin tüm olaylarını alfabetik sırada görüntüler.

Davranış Ekle (+)

Seçili öğeye eklenebilecek eylemlerin menüsünü görüntüler. Bu listeden bir eylem seçtiğinizde, eylem için parametreleri tanımlayabileceğiniz bir iletişim kutusu görüntülenir. Eylemlerin tümü soluk ise, seçili öğeyle herhangi bir eylem üretilemez.

Olay Kaldır (–)

Seçili olayı ve eylemi davranış listesinden çıkarır.

Yukarı ve aşağı ok düğmeleri

Seçili eylemi, belirli bir olayın davranış listesinde yukarı veya aşağı taşır. Sadece belirli bir olayın eylem sırasını değiştirebilirsiniz; örneğin, onLoad olayının çeşitli eylemlerinin sırasını değiştirebilirsiniz, ancak tüm onLoad eylemleri davranış listesinde bir arada kalır. Ok düğmeleri, listede yukarı veya aşağı taşınamayan eylemler için devre dışı bırakılmıştır.

Olaylar

Sadece bir olay seçildiğinde görüntülenen, eylemi tetikleyebilen tüm olayların açılır menüsünü görüntüler (bu menü, seçili olay adının yanındaki ok düğmesi tıklatıldığında görüntülenir). Seçili nesneye bağlı olarak farklı olaylar görüntülenebilir. Beklediğiniz olaylar görüntülenmezse, doğru sayfa öğesinin veya etiketin seçili olduğundan emin olun. (Belirli bir etiketi seçmek için Belge penceresinin sol alt köşesindeki etiket seçiciyi kullanın.)

Not:

Parantez içindeki olay adları sadece bağlar için kullanılabilir; bu olay adlarından birini seçme, otomatik olarak seçili sayfa öğesine boş bir bağ ekler ve davranışı öğenin yerine bu bağa ekler. Boş bağ HTML kodunda href="javascript:;" ile belirtilir.

Olaylar hakkında

Her tarayıcı, Davranış panelinin Eylemler (+) menüsünde listelenen eylemlerle ilişkilendirilmiş bir dizi olay sunar. Web sayfanızın ziyaretçisi sayfayla etkileşime geçtiğinde (örneğin bir görüntüyü tıklattığında) tarayıcı olayları üretir; bu olaylar bir eylemi gerçekleştiren JavaScript işlevlerini çağırmak için kullanılabilir. Dreamweaver, bu olaylarla tetikleyebileceğiniz birçok ortak eylemi sağlar.

Tarayıcıların sağladığı olayların adları ve açıklamaları için www.adobe.com/go/dreamweaver_support_tr adresindeki Dreamweaver Destek Merkezi'ne bakın.

Seçili nesneye bağlı olarak Olaylar menüsünde farklı olaylar görüntülenebilir. Belirtilen sayfa öğesi için tarayıcıda desteklenen olayları bulmak üzere belgenize sayfa öğesini yerleştirin ve buna bir davranış ekleyin, ardından Davranışlar panelinde Olaylar menüsüne bakın. (Varsayılan olarak, olaylar HTML 4.01 olay listesinden alınır ve birçok modern tarayıcıda desteklenir.) İlgili nesneler henüz sayfada yoksa veya seçilen nesne olayları alamıyorsa, olaylar devre dışı bırakılabilir (soluk renkli). Beklenen olaylar görüntülenmezse, doğru nesnenin seçili olduğundan emin olun.

Bir görüntüye davranış ekliyorsanız, kimi olaylar (onMouseOver gibi) parantez içinde görüntülenir. Bu olaylar sadece bağlarda kullanılabilir. Bunlardan birini seçtiğinizde, boş bağı tanımlamak için Dreamweaver görüntünün çevresine <a> etiketi getirir. Boş bağ Özellik denetçisinin Bağ kutusunda javascript:; ile gösterilir. Bu bağı başka bir sayfaya olan gerçek bir bağa dönüştürmek istiyorsanız, bağ değerini değiştirebilirsiniz, ancak farklı bir bağ ile değiştirmeden JavaScript bağını silerseniz, davranışı silersiniz.

Belirli bir tarayıcıda belirli bir olayla kullanabileceğiniz etiketleri görmek için Dreamweaver/Configuration/Behaviors/Events klasöründeki dosyalarda olayı arayın.

Davranış uygulama

Belgenin tamamına (diğer bir deyişle <body> etiketine), bağlara, görüntülere ve diğer çeşitli HTML öğelerine davranışlar ekleyebilirsiniz.

Seçtiğiniz hedef tarayıcı belirli bir öğe için desteklenen olayları belirler.

Her olay için birden fazla eylem belirleyebilirsiniz. Eylemler, Davranışlar panelinin Eylemler sütununda listelendiği sırada gerçekleşir ancak bu sırayı değiştirebilirsiniz.

 1. Sayfa üzerinde görüntü veya bağ gibi bir öğeyi seçin.

  Sayfanın tamamına davranış eklemek için Belge penceresinin sol alt köşesindeki etiket seçicide <body> etiketini tıklatın.

 2. Pencere > Davranışlar'ı seçin.
 3. Artı (+) düğmesini tıklatın ve Davranış Ekle menüsünden bir eylem seçin.

  Menüde soluk görüntülenen eylemler seçilemez. İstenen nesne geçerli belgede olmadığı için bu eylemler soluk olabilir. Örneğin, belgede Shockwave veya SWF dosyaları yoksa, Shockwave veya SWF Uygulamasını Denetle eylemi soluktur.

  Bir eylemi seçtiğinizde eylemin parametrelerini ve talimatlarını görüntüleyen bir iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Eylemin parametrelerini girin ve Tamam'ı tıklatın.

  Dreamweaver uygulamasında sağlanan tüm eylemler modern tarayıcılarda çalışır. Bazı eylemler eski tarayıcılarda çalışmaz ancak hataya neden olmaz.

  Not:

  Hedeflenen eylemlerin benzersiz kimlikleri olmalıdır. Örneğin, bir görüntüye Görüntü Değiştir davranışı uygulamak istiyorsanız, görüntünün kimliği olmalıdır. Öğe için tanımlanmış kimliğiniz yoksa, Dreamweaver otomatik olarak bir tane belirler.

 5. Eylemi tetikleyecek varsayılan olay Olaylar sütununda görüntülenir. Bu, tetiklenmesini istediğiniz olay değilse, Olaylar açılır menüsünden farklı bir olay seçin. (Olaylar menüsünü açmak için Davranışlar panelinde bir olay veya eylem seçin ve olay adı ile eylem adı arasında görüntülenen aşağıyı gösteren siyah oku tıklatın.)

Davranışı değiştirme veya silme

Bir davranış ekledikten sonra eylemi tetikleyen olayı değiştirebilir, eylemler ekleyebilir veya kaldırabilir ve eylemlerin parametrelerini değiştirebilirsiniz.

 1. Davranış eklenmiş bir nesne seçin.
 2. Pencere > Davranışlar'ı seçin.
 3. Değişikliklerinizi yapın:
  • Eylemin parametrelerini değiştirmek için adını çift tıklatın veya eylemi seçin ve Enter (Windows) veya Return (Macintosh) tuşuna basın, ardından parametreleri değiştirip Tamam'ı tıklatın.

  • Belirli bir olayın eylemler sırasını değiştirmek için bir eylem seçin ve Yukarı veya Aşağı okunu tıklatın. Ayrıca, eylemi seçebilir ve diğer eylemler arasında istediğiniz konuma kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

  • Bir davranışı silmek için davranışı seçin ve Eksi (–) düğmesini tıklatın veya Sil'e basın.

Davranışı güncelleştirme

 1. Davranış eklenmiş bir öğe seçin.
 2. Pencere > Davranışlar'ı seçin ve davranışı çift tıklatın.
 3. Davranış iletişim kutusunda değişikliklerinizi yapın ve Tamam'ı tıklatın.

  Bu davranışın sayfadaki tüm yinelemeleri güncelleştirilir. Sitenizdeki diğer sayfalarda bu davranış varsa, bunları her sayfada güncelleştirmelisiniz.

Üçüncü taraf davranışları indirme ve yükleme

Dreamweaver için Exchange web sitesinde (www.adobe.com/go/dreamweaver_exchange_tr) birçok eklenti vardır.

 1. Pencere > Davranışlar seçeneğini belirleyin ve Davranış Ekle menüsünden Daha Fazla Davranış Al öğesini seçin.

  Birincil tarayıcınız açılır ve Exchange sitesi görüntülenir.

 2. Paketlere gözatın veya arayın.
 3. İstediğiniz eklenti paketini indirin ve yükleyin.

Daha fazla bilgi için bkz. Dreamweaver'da eklenti ekleme ve yönetme.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi