Werken met clip- en tijdlijnmarkeertekens

Clip- en tijdlijnmarkeertekens

Door markeertekens te plaatsen, kunt u belangrijke punten in een clip of film aangeven. Markeertekens kunnen u helpen de clips te plaatsen, rangschikken en synchroniseren. U kunt hiermee zelfs opmerkingen aan de tijdlijn van de Professionele weergave toevoegen.

Een film of een clip kan maximaal 100 genummerde markeertekens (van 0 tot en met 99) bevatten. Bovendien kan een film of clip een onbeperkt aantal niet-genummerde markeertekens hebben. U kunt ook menumarkeertekens toevoegen die u kunt gebruiken voor het maken van een schijfmenu in Adobe Premiere Elements.

Het werken met clips en tijdlijnmarkeertekens komt in grote lijnen overeen met het werken met in- en uitpunten. In- en uitpunten, echter, stellen de werkelijke begin- en eindpunten van een clip in. Markeertekens dienen alleen ter referentie en zijn niet van invloed op clips in de uiteindelijke film.

Markeertekens in de tijdlijn van de Professionele weergave

A. Tijdlijnmarkeerteken B. Menumarkeerteken C. Markeertekenmenu D. Maatmarkeerteken 

Opmerking: met de knop Maten vaststellen maakt u markeertekens op de belangrijkste maten in uw soundtrack zodat u de clip kunt synchroniseren op de maten.

Markeertekens die worden toegevoegd aan een clip die in een film is geplaatst, worden alleen in die versie van de clip weergegeven. Markeertekens die u aan een bronclip toevoegt, verschijnen in elke instantie van de clip die vervolgens aan de film toevoegt. Het toevoegen van markeertekens aan een bronclip heeft geen gevolgen voor instanties van de clip die al in een film zijn opgenomen.

Wanneer u een clip in het deelvenster Projectelementen selecteert, geeft het deelvenster Monitor alleen de clipmarkeertekens in de clip weer.

Wanneer u een clip in de tijdlijn van de Professionele weergave selecteert, worden alleen tijdlijnmarkeertekens weergegeven. De clipmarkeertekens worden als pictogrammen weergegeven in de clip in de tijdlijn van de Professionele weergave. Tijdlijnmarkeertekens, echter, worden in het tijdliniaal weergegeven.

Opmerking:

Zie Werken met clip- en tijdlijnmarkeertekens in de Help van Adobe Premiere Elements voor informatie over het toevoegen, verplaatsen en verwijderen van markeertekens in een clip of film.

Clip- en tijdlijnmarkeertekens toevoegen

U kunt markeertekens toevoegen aan een clip in het deelvenster Projectelementen, aan een instantie van een clip in de tijdlijn van de Professionele weergave of aan het tijdliniaal. Er zijn twee typen markeertekens: clipmarkeertekens en tijdlijnmarkeertekens.

Normaal voegt u clipmarkeertekens toe om belangrijke punten binnen een afzonderlijke clip aan te geven (bijvoorbeeld om een bepaalde actie of een bepaald geluid te identificeren). Tijdlijnmarkeertekens worden toegevoegd aan het tijdliniaal om scènes, titellocaties of andere belangrijke punten binnen de film, te markeren. Tijdlijnmarkeertekens kunnen opmerkingen en URL's bevatten om webpagina's te koppelen.

U kunt markeertekens nummeren of ongenummerde markeertekens gebruiken. Gebruik genummerde markeertekens als u veel markeertekens wilt gebruiken. U kunt bijvoorbeeld snel van markeerteken 5 naar markeerteken 40 springen als de markeertekens genummerd zijn. Als ze niet genummerd zijn, kunt u alleen tussen aangrenzende markeertekens springen.

Als u markeertekens wilt gebruiken om opmerkingen te melden, kunt u de nummers gebruiken als handige referentie. U kunt bijvoorbeeld opmerkingen, zoals "Controleer de kleur van markeerteken 12" of "Zie opmerkingen van markeerteken 42" voor een medewerker invoeren.

Een markeerteken aan een bronclip of clipvariant toevoegen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een markeerteken wilt toevoegen aan een bronclip, dubbelklikt u op de clip het deelvenster Projectelementen.

  • Als u een markeerteken wilt toevoegen aan een clipinstantie, dubbelklikt u op de clip in de tijdlijn van de Professionele weergave.

  De clip wordt geopend in het voorvertoningsvenster.

 2. Verplaats de huidige-tijdindicator in het voorvertoningsvenster naar het frame waar u het markeerteken wilt instellen.
 3. Kies Clip > Clipmarkeerteken instellen en selecteer Niet-genummerd, Volgend beschikbaar genummerd markeerteken of Ander genummerd markeerteken.
 4. Als u Ander genummerd markeerteken selecteert, typt u een nummer in het veld Genummerd markeerteken instellen en klikt u op OK.

Als u een markeerteken hebt toegevoegd aan de bronclip, wordt dit opgeslagen in de clip en is dit zichtbaar in alle volgende instanties van de clip in de tijdlijn van de Professionele weergave.

Als u een markeerteken hebt toegevoegd aan de clipinstantie, is dit alleen zichtbaar in die specifieke instantie van de clip in de tijdlijn van de Professionele weergave.

Een markeerteken toevoegen aan de tijdlijn van de Professionele weergave

 1. Klik op een lege ruimte in een video- of audiotrack in de tijdlijn van de Professionele weergave. De tijdlijn van de Professionele weergave wordt actief en de selectie van een eventuele eerder geselecteerde clip wordt ongedaan gemaakt.
 2. Verplaats de huidige-tijdindicator in de tijdlijn van de Professionele weergave naar het frame waar u het markeerteken wilt instellen.
 3. Klik met de rechtermuisknop of houd de Ctrl-toets ingedrukt en klikt in het tijdliniaal of het deelvenster Monitor of kies Tijdlijn > Tijdlijnmarkeerteken instellen en kies een van de volgende opties:

  Niet-genummerd

  Hiermee stelt u een niet-genummerd markeerteken in.

  Volgend beschikbaar genummerd markeerteken

  Hiermee stelt u een genummerd markeerteken in met het laagste niet-gebruikte nummer.

  Ander genummerd markeerteken

  Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u een willekeurig niet-gebruikt nummer van 0 tot en met 99 kunt opgeven.
  Tip: u kunt markeertekens invoegen terwijl u een film of clip afspeelt. Klik op het pictogram Niet-genummerd markeerteken instellen in het deelvenster Monitor of druk op de *-toets op de locaties die u wilt markeren.

Het markeerteken verschijnt in het tijdliniaal van de tijdlijn van de Professionele weergave op de locatie van de huidige-tijdindicator.

Opmerkingen, hoofdstukinformatie of URL-koppelingen in een tijdlijnmarkeerteken opnemen

U kunt tijdlijnmarkeertekens niet alleen gebruiken om belangrijke frames in een film aan te duiden, maar u kunt er ook opmerkingen, hoofdstuknummers of URL's in opnemen. U kunt opmerkingen, hoofdstuknummers of webkoppelingen alleen opnemen in tijdlijnmarkeertekens, niet in clipmarkeertekens.

Als u uw film importeert naar Adobe® Encore®, kunt u tijdlijnmarkeertekens gebruiken om hoofdstukkoppelingen op te geven. In Encore worden tijdlijnmarkeertekens met tekst of getallen in het veld Hoofdstuk automatisch omgezet in hoofdstukpunten. Bovendien wordt de inhoud van het veld Opmerking in het veld Beschrijving van het hoofdstukpunt geplaatst.

Als u op frames gebaseerde webpagina's kunt ontwerpen, gebruikt u voor uw onlinefilm tijdlijnmarkeertekens om andere delen van de webpagina te wijzigen.

Met tijdlijnmarkeertekens kunt u een URL en webpaginaframe opgeven. Als u de film in een op frames gebaseerde webpagina opneemt, wordt elke opgegeven koppeling in het opgegeven frame door de browser weergegeven.

Terwijl de film wordt afgespeeld, kan uw webpagina veranderen telkens wanneer een markeerteken wordt bereikt. Zo kunt u in een familiewebpagina bijvoorbeeld commentaar en stilstaande beelden over de vakantie aan de andere frames van de webpagina toevoegen terwijl u uw vakantiefilm afspeelt. Deze methode vereist een zorgvuldige planning om de frames en inhoud te coördineren. U moet de film exporteren naar een bestandstype dat door webmarkeertekens wordt ondersteund: QuickTime of Windows Media.

De markeertekens kunnen langer zijn dan de duur van één frame. In de tijdlijn van de Professionele weergave wordt de rechterzijde van het pictogram van een tijdlijnmarkeerteken uitgebreid om de duur ervan op te geven.

 1. In het tijdliniaal in de tijdlijn van de Professionele weergave dubbelklikt u op een tijdlijnmarkeerteken om het dialoogvenster Markeerteken te openen.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een opmerking wilt maken, typt u de gewenste tekst in het veld Opmerkingen.

  • Als u de duur van het markeerteken wilt wijzigen, sleept u de duurwaarde of klikt u op de waarde om deze te selecteren en vervolgens voert u een nieuwe waarde in en drukt u op Enter.

  • Als u een hoofdstukpunt voor Adobe Encore wilt maken, typt u de naam of het nummer van het hoofdstuk in het vak Hoofdstuk.

  • Als u een webkoppeling wilt maken, voert u het webadres en het framenummer in de vakken URL en Framedoel in. Het framenummer dient overeen te komen met een frame in de webpagina die de film bevat.

 3. Klik op Vorige of Volgende als u opmerkingen wilt invoeren of opties voor andere tijdlijnmarkeertekens wilt opgeven.
 4. Herhaal de stappen 1 tot en met 3 totdat u alle gewenste wijzigingen in de tijdlijnmarkeertekens hebt aangebracht en klik op OK.

Markeertekens verplaatsen en verwijderen

U kunt markeertekens naar de tijdlijn van de Professionele weergave slepen. Als u de bestaande clipmarkeertekens in de film wilt wijzigen, opent u een instantie van de clip in het venster Voorvertoning en brengt u de wijzigingen aan. U kunt clipmarkeertekens niet rechtstreeks in de tijdlijn van de Professionele weergave manipuleren.

Tijdlijnmarkeertekens zijn niet bijgevoegd aan de frames die ze markeren. Wanneer u een clip invoegt, blijven de bestaande tijdlijnmarkeertekens op hun oorspronkelijke positie in het tijdliniaal staan. Clipmarkeertekens verschuiven echter tezamen met de clip.

Een markeerteken verplaatsen

 1. Sleep het markeerteken in het tijdliniaal van de tijdlijn van de Professionele weergave naar een nieuwe positie. Als u verder sleept dan een van de uiteinden van het tijdliniaal, verschuift het tijdliniaal.
  Opmerking:

  U kunt geen clipmarkeerteken in de tijdlijn van de Professionele weergave verplaatsen. In plaats daarvan opent u de clip in het venster Voorvertoning en sleept u het markeerteken naar het tijdliniaal van het venster Voorvertoning.

Een tijdlijnmarkeerteken verwijderen

 1. Verplaats in de tijdlijn van de Professionele weergave de huidige-tijdindicator naar het tijdlijnmarkeerteken.
  Opmerking:

  Als u de huidige-tijdindicator precies op een markeerteken wilt plaatsen, moet u ofwel volledig inzoomen op het tijdliniaal, zodat u de exacte locatie kunt zien, of Tijdlijn > Naar tijdlijnmarkeerteken gaan kiezen en Volgende, Vorige of Genummerd kiezen in het menu.

 2. Kies Tijdlijn > Markeerteken tijdlijn wissen en kies een optie in het menu.

  Markeerteken tijdlijn op huidige-tijdindicator

  Hiermee verwijdert u het tijdlijnmarkeerteken bij de huidige tijd. (Als de optie niet beschikbaar is, hebt u de huidige-tijdindicator niet precies op het markeerteken geplaatst.)

  Alle markeertekens

  Hiermee verwijdert u alle tijdlijnmarkeertekens uit de film.

  Genummerd

  Hiermee verwijdert u een genummerd tijdlijnmarkeerteken uit een lijst met genummerde markeertekens.

  Opmerking: u kunt een tijdlijnmarkeerteken niet verwijderen door het van de tijdliniaal weg te slepen.

Een clipmarkeerteken verwijderen

 1. Selecteer de clip in de tijdlijn van de Professionele weergave.
 2. Verplaats de huidige-tijdindicator naar het clipmarkeerteken.
  Opmerking:

  Als u de huidige-tijdindicator precies op een markeerteken wilt plaatsen, moet u volledig inzoomen op het tijdliniaal, zodat u de exacte locatie ervan kunt zien. Of kies Tijdlijn > Naar tijdlijnmarkeerteken gaan en kies Volgende, Vorige of Genummerd in het menu.

 3. Kies Clip > Markeerteken clip wissen en kies een optie in het menu:

  Huidig markeerteken

  Hiermee verwijdert u het markeerteken bij de huidige tijd. (Als de optie niet beschikbaar is, hebt u de huidige-tijdindicator mogelijk niet precies op het markeerteken geplaatst.)

  Alle markeertekens

  Hiermee verwijdert u alle clipmarkeertekens uit de clip.

  Genummerd

  Hiermee verwijdert u een genummerd clipmarkeerteken uit een lijst met alle genummerde markeertekens.

Alle markeertekens wissen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u alle clipmarkeertekens van een clip wilt wissen, selecteert u de clip in de tijdlijn van de Professionele weergave.

  • Als u alle tijdlijnmarkeertekens in de tijdlijn van de Professionele weergave wilt wissen, zorgt u ervoor dat er geen clips zijn geselecteerd in de film.

 2. Kies Clip > Markeerteken clip wissen > Alle markeertekens of Tijdlijn > Markeerteken tijdlijn wissen > Alle markeertekens.

Naar een clip- of tijdlijnmarkeerteken in de tijdlijn van de Professionele weergave gaan

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u naar een clipmarkeerteken in een clip wilt gaan, selecteert u de clip in de tijdlijn van de Professionele weergave.

  • Als u een tijdlijnmarkeerteken in een film wilt verplaatsen, dient u ervoor te zorgen dat er geen clips zijn geselecteerd in de tijdlijn van de Professionele weergave.

 2. Kies Clip > Ga naar clipmarkeerteken of Tijdlijn > Naar markeerteken op tijdlijn en kies Volgende, Vorige of Genummerd in het menu.
  Opmerking:

  Selecteer de opdracht Magnetisch in het menu Tijdlijn om het positioneren van clips bij een markeerteken te vergemakkelijken. (Een vinkje geeft aan dat de optie is geselecteerd.) Vervolgens wordt door de clips een snap uitgevoerd op de markeertekens terwijl u deze naar hun positie in de tijdlijn van de Professionele weergave sleept.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account