Standaardpaginanummering toevoegen

U kunt op uw pagina's een markering voor huidig paginanummer toevoegen om aan te geven waar een paginanummer op de pagina moet komen te staan en hoe dit eruit moet zien. Omdat een paginanummermarkering automatisch wordt bijgewerkt, is het paginanummer altijd correct, zelfs wanneer u pagina's aan het document toevoegt, eruit verwijdert of opnieuw rangschikt. Paginanummers kunnen als tekst worden opgemaakt.

Een paginanummermarkering toevoegen aan een stramienpagina

Markeringen voor paginanummers worden doorgaans toegevoegd aan stramienpagina's. Als stramienpagina's op documentpagina's worden toegepast, wordt de paginanummering automatisch bijgewerkt. Hetzelfde geldt voor kop- en voetteksten.

Paginanummer op stramien A (links) en pagina 5 op basis van hetzelfde stramien (rechts)

Als het automatische paginanummer op een stramienpagina staat, wordt het voorvoegsel van de stramienpagina weergegeven. Op een documentpagina geeft het automatische paginanummer het paginanummer weer. Op een plakbord verschijnt de code PB.

Bekijk de zelfstudievideo Paginanummering toevoegen.

  1. Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op de stramienpagina waaraan u het paginanummer wilt toevoegen. Zie Stramienen maken voor informatie over het maken van stramienen.

  2. Maak een tekstkader dat groot genoeg is voor het langste paginanummer en de tekst die u desgewenst naast het paginanummer wilt weergeven. Plaats dat tekstkader daar waar u het paginanummer wilt laten weergeven.

    Bij documenten met naast elkaar liggende pagina's maakt u aparte tekstkaders voor de linker- en rechterstramienpagina's.

  3. Plaats in het tekstkader voor het paginanummer de tekst die voor of na het paginanummer moeten komen te staan (zoals "Pagina").

  4. Klik met de invoegpositie daar waar u het paginanummer wilt plaatsen en kies Tekst > Speciaal teken invoegen > Markeringen > Huidig paginanummer.

  5. Pas de stramienpagina toe op de documentpagina's waarop u de paginanummering wilt weergeven. Zie Stramienen toepassen voor informatie over het toepassen van stramienen.

Opmerking:

Als u het paginanummer van de eerste pagina in het document wilt verwijderen, kunt u daarvoor uit twee mogelijkheden kiezen. U kunt een ander stramien of het stramien Geen toepassen, of het stramientekstkader op de documentpagina vervangen en verwijderen. Houd de toetsencombinatie Ctrl/Cmd+Shift ingedrukt en klik op een stramientekstkader om het nummer te vervangen.

De stijl van de paginanummering wijzigen

Pagina's worden standaard genummerd met Arabische cijfers (1, 2, 3...), maar u kunt pagina's ook met kleine Romeinse cijfers (i, ii, iii...), standaard Romeinse cijfers (I, II, III...) of alfanumeriek (a, b, c...) nummeren. U kunt ook pagina's nummeren met gebruikmaking van voorafgaande nullen. Elk deel van het document waarvoor een andere nummeringsstijl wordt gebruikt, wordt een sectie genoemd.

In Japanse, Chinese of Koreaanse versies worden standaard de Arabische cijfers gebruikt voor paginanummers. Als u echter de opdracht Nummerings- en sectie-opties gebruikt, kunt u de stijl van de nummering opgeven, zoals Romeinse cijfers, Arabische cijfers, Kanji enzovoort. Met de optie Stijl kunt u het aantal cijfers in het paginanummer selecteren, bijvoorbeeld 001 of 0001. Elk deel van het document waarvoor een andere nummeringsstijl wordt gebruikt, wordt een sectie genoemd. Zie Sectienummering definiëren voor meer informatie over secties.

In het dialoogvenster Nummerings- en sectie-opties kunt u een andere opmaak voor de paginanummeringsstijl instellen. U kunt dit dialoogvenster ook gebruiken om de paginanummering opnieuw te laten starten of om een specifiek nummer in te stellen waarmee u de paginanummering wilt laten starten.

  1. Selecteer in het deelvenster Pagina's de pagina waarop u de nieuwe nummeringsstijlsectie wilt laten beginnen.

  2. Kies Layout > Nummerings- en sectie-opties.

  3. Geef de gewenste opties op en klik op OK. Zie Opties documentnummering.

Een pictogram van de sectie-indicator  verschijnt boven het paginapictogram in het deelvenster Pagina's, ter indicatie van het begin van een nieuwe sectie.

Opmerking:

Een cijfer of letter vóór het huidige paginanummer dat u hebt ingevoegd, geeft aan dat er een sectievoorvoegsel is opgenomen. Als u dit voorvoegsel niet wilt gebruiken, schakelt u Voorvoegsel opnemen bij paginanummering in het dialoogvenster Nummerings- en sectie-opties uit.

Algemene taken voor paginanummering

InDesign bevat verschillende functies waarmee u paginanummeringseffecten kunt maken.

Resultaat:

Handeling:

Paginanummering toevoegen aan documenten in een boek.

Sectie- en hoofdstuknummers toevoegen.

Doorlopende kop- of voettekst maken die gebruikmaakt van tekstvariabelen zoals de aanmaakdatum, de bestandsnaam of de actieve koptekst of titel.

Het effect "Pagina x van y" maken waarin x de huidige pagina is en y het totale aantal pagina's.

Een markering voor het huidige paginanummer voor x invoegen en de tekstvariabele voor het laatste paginanummer voor y invoegen (kies Tekst > Tekstvariabelen > Variabele invoegen > Laatste paginanummer).

Een "Vervolg op pagina x"-sprongregel voor artikelen maken.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account