Översikt

Om Reader X och Acrobat X har installerats på samma dator, eller om det finns tidigare versioner av Acrobat på datorn, kan du välja vilket standardprogram som ska öppna PDF-filerna. Acrobat har större kapacitet och fler funktioner, men Reader X är säkrare tack vare ett inbyggd Skyddat läge. I Programsäkerhetsguiden hittar du mer information om säkerhet. 

Denna funktion finns endast i Adobes PDF-hanterare. Det går inte att växla till och från produkter av andra märken än Adobe, och i vissa fall påverkar den hanteringen av andra format med stöd för Acrobat – den ändrar exempelvis FDF och XDP men inte XFA och PDX.

Obs! Detta dokument förklarar standardbeteendet som slutanvändare ser när programmen installeras och körs. Information om konfiguration för företag finns i Administratörs- och IT-resurser nedan.

Varför är PDF-ägarskap viktigt?

Reader X introducerar konceptet skyddat läge, en omfattande funktion som motverkar säkerhetsrisker. Funktionen finns inte i Acrobat X, och Reader X anses vara betydligt säkrare medan Acrobat är mer kraftfull. Därför kan det vara fördelaktigt för användarna att regelbundet byta mellan Acrobat och Reader. 

När 9.x-produkter körs hämtas PDF-filer om man dubbelklickar på dem, oavsett vilken version eller produkt det är. Om till exempel Reader X är datorns standardhanterare för PDF-filer och Viewer 9 är öppen på datorn, öppnas PDF-filen i Reader X om man dubbelklickar på den. Eftersom det numera går att köra Acrobat och Reader samtidigt, kan det hända (beroende på datorns inställningar) att en dubbelklickning startar en ny process eller kopplar till en pågående process. Av säkerhetsskäl är det viktigt att kontrollera vilket program som öppnar PDF-filer. Produkternas X-versioner ger användaren möjligheten att välja vilken produkt som ska öppna PDF-filer, även om ett annat program redan körs på datorn.

X-produkterna kan växla fram och tillbaka mellan olika produkter och versioner (från 9.x eller senare).

Beteende vid installationen

Om en befintlig produkt upptäcks under installationen uppmanas användaren att välja standardvisningsprogram. Om det är Reader X som installeras är standardinställningen att den säkrare Reader ska väljas som standardvisare. Användare kan när som helst ändra samtliga standardvisningsprogram efter installationen. Under installationsprocessen blir i regel den säkrare Reader standardprogram, såvida användaren inte ändrar det.  

Välj standardvisare för PDF-filer

 

Konfiguration efter installationen

Så här ändrar du standardvisare: 

 1. Välj Redigera > Inställningar > Allmänt
 2. Klicka på Välj standardhanterare för PDF i programmets startmeny. Det krävs behörighet som administratör för att ändra standardhanterare. Här följer anvisningar för olika operativsystem:

  • Windows XP: Välj standardhanterare för PDF är endast aktiverat om användaren har administratörsbehörighet.
  • Windows 7 och Vista: Användare som inte har administratörsbehörighet måste aktivera Kontroll av användarkonto. Om det är inaktiverat kommer alternativet Välj standardhanterare för PDF inte att vara tillgängligt. Om det är aktiverad och användaren inte har loggat in som administratör, uppmanas användaren att logga in efter att ha klickat på denna knapp.
 3. Välj ett program i listrutan. Den nuvarande standardinställningen visas högst upp i listan.

 4. Klicka på Använd.

 5. Stäng webbläsaren om den är öppen, och öppna den sedan på nytt.
 
Inställningar av standardhanteraren för PDF

 

Frågor och svar

Varför är alternativet Välj standardhanterare för PDF inte tillgängligt?

Knappen kan vara inaktiverad av två skäl: 

 • Du har inte behörighet som administratör på en dator som använder Windows XP.
 • Kontroll av användarkonto är inaktiverat i Windows 7 och Vista för användare som inte har administratörsbehörighet.
 • Knappen är inaktiverad i Citrix-miljöer.

Varför är alternativet Visa webbläsare i PDF inaktiverat i Redigera > Inställningar > Internet?

Du har valt en annan PDF-visare som standard. Om t.ex. Acrobat.exe är standardhanteraren är Reader-inställningen nedtonad.

Kan jag växla till och från en Acrobat 8.x-produkt?

Nej. Fältet Välj Adobe-produkt innehåller bara 9.x och senare produkter.

Vilka funktioner påverkar det här?

 • Gränssnittåtgärder (dubbelklicka på en PDF-fil eller öppna en PDF-fil via e-post)
 • Generering av PDF-miniatyrbilder
 • PDF-ikoner
 • Förhandsgranskningshantering av PDF-filer
 • Egenskapssidan för PDF-filer
 • Visning av PDF-filer i en webbläsare
 • Sökning med PDF iFilter

Administratörs- och IT-resurser

Det finns information om konfiguration för administratörer i följande dokument i  Enterprise Library för produkter inom Acrobat-familjen

 • Anpassningsguide: Administratörer kan ange i installationsfilen att standardvisare för PDF-filer ska väljas innan distributionen sker på företagsnivå.
 • Informationshanterare för administratörer (AIM – Administrator's Information Manager): Ett AIR-program med konfigurationsinformation (en databas med register- och plist-inställningar som kan konfigureras).
 • Programsäkerhetsguide: Innehåller information om funktionen skyddat läge i Reader.

Låsa funktionen

Som standard kan man välja standardhanterare via användargränssnittet. Administratörer kan dock låsa den funktionen via HKLM\SOFTWARE\Policies\Adobe\<produkt>\<version>\FeatureLockDown\bDisablePDFHandlerSwitching. När bDisablePDFHandlerSwitching har värdet 1, inaktiveras gränssnittet och användarna kan inte ändra standardhanteraren.