Kleur toepassen

Adobe InDesign beschikt over een aantal tools voor het toepassen van kleur, zoals de toolset, het deelvenster Stalen, het deelvenster Kleur, de kleurkiezer en het regelpaneel.

Als u een kleur toepast, kunt u opgeven of de kleur van toepassing is op de lijn of op de vulling van een object. De lijn is de rand (of het kader) van een object en de vulling is de achtergrond van een object. Als u een kleur toepast op een tekstkader, kunt u opgeven of de kleurwijziging het tekstkader of de tekst in het kader betreft.

 1. Selecteer als volgt het object dat u wilt kleuren:
  • Voor een pad of kader gebruikt u naar keuze de tool Selecteren  of de tool Direct selecteren .
  • Klik voor een grijswaardenafbeelding of monochrome afbeelding (1 bit) met de Inhoudgrijper of gebruik de tool Direct selecteren. U kunt slechts twee kleuren toepassen op grijswaardenafbeeldingen of monochrome afbeeldingen.
  • Voor teksttekens gebruikt u de tool Tekst  als u de tekstkleur van een enkel woord of de volledige tekst in een kader wilt wijzigen.

  Opmerking:

  Met het deelvenster Lijn wijzigt u de kleur van tussenruimten in een onderbroken, gestippelde of gestreepte lijn.

 2. Selecteer in de toolset of in het deelvenster Kleur of Stalen de optie Opmaak heeft gevolgen voor de tekst of Opmaak heeft gevolgen voor de container om op te geven of de kleur op de tekst of op het tekstkader moet worden toegepast.

 3. Selecteer in de toolset of in het deelvenster Kleur of Stalen het vak Vulling of Lijn en geef de vulling of lijn van het object op. (Als u een afbeelding hebt geselecteerd, heeft de instelling van het vak Lijn geen effect).
  Opgeven hoe kleur wordt toegepast in de toolset
  Opgeven hoe kleur wordt toegepast in de toolset

  A. Het vak Vulling B. Opmaak heeft gevolgen voor de container C. Het vak Lijn D. Opmaak heeft gevolgen voor de tekst 
 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Selecteer een kleur, tint of verloop in het deelvenster Stalen of het deelvenster Verloop.
  • Selecteer een kleur, tint of verloop in het menu Vulling of Lijn van het regelpaneel.
  • Dubbelklik op het vak Vulling of Lijn in de toolset of in het deelvenster Kleur om de kleurkiezer te openen. Selecteer de gewenste kleur en klik op OK.

Opmerking:

U kunt kleur toepassen op grijswaardenafbeeldingen op voorwaarde dat deze geen alfa- of steunkleurkanalen bevatten. Als u een afbeelding importeert met een uitknippad, selecteert u het uitknippad met de tool Direct selecteren als u alleen kleur wilt toepassen op het uitgeknipte gebied.

Een kleur kiezen met de kleurkiezer

Met de kleurkiezer kunt u kleuren kiezen uit een kleurveld of numeriek kleuren opgeven. U kunt kleuren definiëren met behulp van het RGB-, Lab- of CMYK-kleurmodel.

 1. Dubbelklik op het vak Vulling of Lijn in de toolset of in het deelvenster Kleur om de kleurkiezer te openen.
 2. U kunt het kleurenspectrum dat wordt weergegeven in de kleurkiezer wijzigen door op een letter te klikken: R (Rood), G (Groen) of B (Blauw); of L (Luminantie), a (groen-rode as) of b (blauw-gele as).
  Kleurkiezer
  Kleurkiezer

  A. Origineel kleur B. Nieuwe kleur C. Kleurveld D. Driehoekjes kleurregelaar E. Kleurenspectrum 
 3. Voer een van de volgende handelingen uit om een kleur te definiëren:
  • Klik of sleep binnen het kleurveld. Een kruiscursor geeft de positie van de kleur binnen het veld aan.
  • Sleep de driehoekjes van de kleurregelaar langs het kleurenspectrum of klik binnen het kleurenspectrum.
  • Geef waarden op in de tekstvakken.
 4. Als u de kleur wilt opslaan als een staal, klikt u op CMYK-staal toevoegen, RGB-staal toevoegen of Lab-staal toevoegen. InDesign voegt de kleur toe aan het deelvenster Stalen, met de kleurwaarden als naam.
 5. Klik op OK.

De laatst gebruikte kleur toepassen

In de toolset wordt de laatste kleur of het laatste verloop dat u hebt toegepast, weergegeven. U kunt deze kleur of dit verloop rechtstreeks vanuit de toolset toepassen.

 1. Selecteer het object of de tekst waarvan u de kleur wilt wijzigen.
 2. Klik in de toolset op de knop Vulling of Lijn, afhankelijk van welk gedeelte van de tekst of het object u van kleur wilt voorzien.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit in de toolset:
  • Klik op de knop Kleur  om de effen kleur toe te passen die het laatst is geselecteerd in het deelvenster Stalen of Kleur.
  • Klik op de knop Verloop  om het verloop toe te passen dat het laatst is geselecteerd in het deelvenster Stalen of Verloop.
  • Klik op de knop Geen  om de vulling of lijn van het object te verwijderen.

De kleur van de vulling of lijn verwijderen

 1. Selecteer de tekst of het object waarvan u de kleur wilt verwijderen.
 2. Klik in de toolset op de knop Vulling of Lijn, afhankelijk van welk gedeelte van de tekst of het object u wilt wijzigen.
 3. Klik op de knop Geen  om de vulling of lijn van het object te verwijderen.

Kleuren toepassen met behulp van slepen en neerzetten

Een manier om kleuren of verlopen toe te passen is door deze te slepen van een kleurbron naar een object of deelvenster. Met slepen en neerzetten kunt u kleuren of verlopen op objecten toepassen zonder dat u eerst de objecten hoeft te selecteren. U kunt het volgende slepen:

 • Het vak Vulling of Lijn in de toolset of een deelvenster.

 • Het vak Verloop in het deelvenster Verloop.

 • Stalen vanuit het deelvenster Stalen.

 • Het laatst gebruikte kleurenstaal binnen de kleuromvang, dat naast het pictogram voor een kleur buiten de kleuromvang  in een deelvenster staat.

U kunt kleuren of verlopen op de volgende objecten en deelvensters neerzetten:

 • De vulling of lijn van een pad. U plaatst een kleur op een vulling of lijn door tijdens het slepen van een kleur het midden van het sleeppictogram precies op de vulling of lijn van het pad te plaatsen en de muisknop los te laten.

 • Het deelvenster Stalen.

 

U kunt een of meer stalen uit het deelvenster Stalen of het kleurenstaal naast een pictogram voor een kleur buiten de kleuromvang slepen en vervolgens neerzetten in een ander InDesign-documentvenster. Hiermee voegt u de stalen toe aan het deelvenster Stalen van dat document.

Een kleur- of verloopstaal toepassen

 1. Selecteer met de tool Selecteren  een tekst- of objectkader of selecteer met de tool Tekst  een stuk tekst.

 2. Als het deelvenster Stalen niet is geopend, kiest u Venster > Kleur > Stalen.

 3. Selecteer in het deelvenster Stalen het vak Vulling of Lijn.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op de knop Tekst  om kleur op de geselecteerde tekst toe te passen.

  • Als u een kleur op een geselecteerd object of op een geselecteerde tekstcontainer (zoals een kader of een tabel) wilt toepassen, klikt u op de knop Object .

 5. Klik op een kleur- of verloopstaal. De geselecteerde kleur of het geselecteerde verloop wordt toegepast op alle geselecteerde tekst of objecten en weergegeven in het deelvenster Kleur en in het vak Vulling of Lijn van de toolset.

Opmerking:

U kunt de standaard vul- of lijnkleuren net zo instellen als de andere standaardinstellingen in InDesign. Kies Bewerken > Alles deselecteren om er zeker van te zijn dat er geen enkel object is geselecteerd en kies een kleur.

Een kleur toepassen met het deelvenster Kleur

Hoewel het deelvenster Stalen wordt aanbevolen voor het werken met kleuren, kunt u kleuren ook mengen in het deelvenster Kleuren. U kunt de actieve kleur uit het deelvenster Kleur aan het deelvenster Stalen toevoegen. Het deelvenster Kleur kan het beste worden gebruikt voor het mengen van naamloze kleuren.

Opmerking:

Als u een object selecteert dat gebruikmaakt van een benoemde staal en u bewerkt de kleur van het object met het deelvenster Kleur, wordt alleen de kleur van het desbetreffende object gewijzigd. Als u de kleur in het hele document wilt wijzigen, dubbelklikt u op het overeenkomstige staal in het deelvenster Stalen.

De kleur van de vulling of lijn bewerken

 1. Selecteer het object of de tekst waarvan u de kenmerken wilt wijzigen.
 2. Kies Venster > Kleur als het deelvenster Kleur niet wordt weergegeven.
 3. Selecteer het vak Vulling of Lijn in het deelvenster Kleur.
  Deelvenster Kleur
  Deelvenster Kleur

  A. Het vak Vulling B. Het vak Lijn C. Opmaak heeft gevolgen voor de container D. Opmaak heeft gevolgen voor de tekst 
 4. Als u een tekstkader hebt geselecteerd, klikt u op het vak Container  of het vak Tekst  om de kleur van de vulling of de tekst in het kader te wijzigen.
 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Stel de schuifregelaar Tint in, die standaard wordt weergegeven wanneer het object een staal uit het deelvenster Stalen gebruikt.
  • Kies een Lab-, CMYK- of RGB-kleurmodel in het menu van het deelvenster Kleur en wijzig de kleurwaarden met de schuifregelaars. U kunt ook numerieke waarden in de tekstvakken naast de schuifregelaars voor de kleur invoeren.
  • Plaats de aanwijzer op de kleurenbalk en klik.
  • Dubbelklik op het vak Vulling of Lijn en selecteer een kleur met de kleurkiezer. Klik op OK.
 6. Als een waarschuwingspictogram voor een kleur buiten de kleuromvang  verschijnt en u de CMYK-kleurwaarden wilt gebruiken die het dichtst bij de oorspronkelijk opgegeven kleur liggen, klikt u op het kleine kleurvak naast het waarschuwingspictogram.

Een staal van een kleur uit het deelvenster Kleur maken

 1. Controleer in het deelvenster Kleur of het actieve vak Vulling of Lijn de kleur bevat die u wilt toevoegen.
 2. Kies Aan stalen toevoegen in het deelvenstermenu.

Kleurmodi doorlopen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Houd Shift ingedrukt en klik in het deelvenster Kleur op de kleurenbalk onder in het deelvenster.
  • Houd Shift ingedrukt en klik in het venster Nieuwe kleurenstaal of Staalopties op het kleurenvak.
  • Selecteer in het venster Nieuw verloop of Opties verloop een verloopstop en zorg ervoor dat RGB, Lab of CMYK is geselecteerd in het menu Stopkleur. Houd Shift ingedrukt en klik op het kleurenvak.

Kleurthema's genereren met de tool Kleurthema

U kunt kleurthema's extraheren uit geselecteerde gebieden, afbeeldingen of objecten in uw InDesign-document. U kunt ook een kleur in een afbeelding, de hele afbeelding of de hele layout kiezen. U kunt in principe kleurthema's genereren op basis van alle kleuren in uw illustraties. Gebruik de tool Kleurthema om één kleur of thema te kiezen en een kleurthema toe te voegen aan het deelvenster Stalen. 

Voeg deze kleuren toe aan de layout en voeg ze toe aan het deelvenster Stalen. U kunt deze ook opslaan in uw Creative Cloud Libraries.

 1. Klik op de tool Kleurthema in de toolset. U kunt de sneltoets I gebruiken om te schakelen tussen de tool Kleurthema en de tool Pipet.

  Kleurthema
  Kleurthema

 2. Klik op een willekeurige locatie in de layout om een kleur te kiezen. U kunt ook de kleuren van in Adobe Photoshop, Illustrator of een ander bestand geplaatste illustraties gebruiken.

  De kleur blijft behouden nadat deze met de tool Kleurthema is geselecteerd. Als u na het kiezen van kleuren van tool wisselt om een andere bewerking uit te voeren, bijvoorbeeld om een object te tekenen, en vervolgens weer de tool Kleurthema selecteert, blijft het eerder gekozen thema behouden. Tenzij u op ESC drukt om het deelvenster te sluiten, blijft het gekozen thema behouden voor hergebruik. Wanneer u op ESC drukt, wordt alles gewist.

 3. Verplaats uw muis om de gebieden te zien die automatisch worden gemarkeerd door InDesign en waarvan u een kleurthema kunt maken. Klik op een sectie. InDesign maakt dan een kleurthema.

 4. Een kleurthema bestaat uit vijf verschillende kleuren. Klik op het vervolgmenu om de andere gegenereerde kleuren te bekijken.

 5. Opties van de tool Kleurthema
  Opties van de tool Kleurthema

  A. Klik om alle thema's te bekijken B. Het huidige kleurthema toevoegen aan stalen C. Opslaan in huidige CC Library 

  Een kleurthema bestaat uit vijf verschillende kleuren. Klik op het vervolgmenu (A in de afbeelding) om de andere themakeuzes te bekijken die voor hetzelfde kleurthema zijn gegenereerd, zoals Kleurrijk, Helder, Diep en Dof.

  Als het gegenereerde kleurthema u niet bevalt, drukt u op Escape en probeert u het nogmaals. U kunt ook op Alt drukken om tijdelijk over te schakelen op de kiesmodus en een nieuw thema te verzamelen.

  Houd Shift ingedrukt en klik om één (exacte) kleur als basiskleur in te stellen voor het thema. Kleurthema's worden gegenereerd op basis van Adobe Color-regels: Analoog, Monochromatisch, Triadisch, Complementair, Samengesteld en Tinten.

 6. Klik op één kleur in de tool Kleurthema om kleuren toe te passen. Plaats de muis boven het pagina-item. Een halfvol pipet verschijnt, klik om de vulling of de lijn te wijzigen.

  Wanneer u de muis over tekst beweegt, verandert het pipet in tekst. U kunt een kleur die u hebt gegenereerd met de tool Kleurthema toepassen op tekst.

 7. Dubbelklik op de tool Kleurthema. Kleuren die zijn gekozen en aan stalen zijn toegevoegd, houden zich aan het documentdoel en worden automatisch omgezet in de juiste kleurruimte voordat ze aan stalen worden toegevoegd of op andere objecten worden neergezet. U kunt kiezen uit drie opties:

  1. Converteren per doel document.
  2. Omzetten in CMYK.
  3. Omzetten in RGB.
  Opties Kleurthema
  Opties Kleurthema

 8. Opties van de tool Kleurthema
  Opties van de tool Kleurthema

  A. Klik om alle thema's te bekijken B. Het huidige kleurthema toevoegen aan stalen C. Opslaan in de huidige CC Library 

  Klik op B om deze kleuren toe te voegen aan het deelvenster Stalen. Het kleurthema wordt als een map toegevoegd aan het deelvenster Stalen.

  Als u een specifieke kleur aan het deelvenster Stalen wilt toevoegen, drukt u op Alt en klikt u op de knop Voeg het huidige kleurthema toe aan stalen.

 9. Kleurthema
  Kleurthema

  Klik op deze knop om het geselecteerde thema in het deelvenster op te slaan in de huidige CC Library in het deelvenster CC Libraries.

 10. U kunt kleurwaarden toepassen met de hexadecimale RGB-code in de workflows Kleurkiezer, Nieuw staal en Staal bewerken. U kunt kleurwaarden ook toepassen met gebruik van de hexadecimale RGB-code. Er zijn drie manieren waarop u een hexadecimale kleurwaarde kunt toepassen:

  • Met de Kleurkiezer in een nieuw staal: klik in het deelvenster Stalen om het vervolgmenu uit te breiden en kies Nieuw kleurstaal. Selecteer RGB bij Kleurmodus in het dialoogvenster Nieuw kleurstaal.
   Klik op de schermgrijper, houd de muisknop ingedrukt en klik op een willekeurige locatie op het scherm om de hexadecimale kleurwaarde van een willekeurige bron te bekijken. Klik op Toevoegen om de kleurstaal toe te voegen.
  Nieuw staal - Hexadecimale waarde
  Nieuw staal - Hexadecimale waarde

  • Staal bewerken: u kunt een staal ook bewerken door de hexadecimale waarde ervan te wijzigen. Dubbelklik op een staal en selecteer RGB in de vervolgkeuzelijst Kleurmodus.
  • Proxy van kleur: dubbelklik op de proxy van de kleur in de toolset. U kunt hier de hexadecimale waarde kiezen.

Kleuren toepassen met de tool Pipet

Kopieer met de tool Pipet  de vul- en lijnkenmerken, zoals de kleur, van alle objecten in een InDesign-bestand, inclusief de geïmporteerde afbeeldingen. De tool Pipet laadt standaard alle beschikbare vul- en lijnkenmerken van een object en stelt de standaardvul- en lijnkenmerken in van nieuwe objecten die u tekent. Gebruik het dialoogvenster Opties pipet voor het wijzigen van de kenmerken die door de tool Pipet worden gekopieerd. U kunt met de tool Pipet ook de kenmerken van het type en de transparantie kopiëren.

Opmerking:

Als een kenmerk niet in het dialoogvenster Opties pipet staat, kan dit niet worden gekopieerd met de tool Pipet.

Kleuren toepassen met de tool Pipet

 1. Selecteer een of meer objecten die de vul- en lijnkenmerken bevatten die u wilt wijzigen.

 2. Selecteer de tool Pipet .

 3. Klik op het object met de vul- en lijnkenmerken die u als voorbeeld wilt nemen. Het geladen pipet  verschijnt en de geselecteerde objecten worden automatisch bijgewerkt met de vul- en lijnkenmerken van het object waarop u hebt geklikt.

 4. Als u de kenmerken ook op andere objecten wilt toepassen, klikt u met het geladen pipet op de objecten. Als een object uit lijnen en niet uit een vulling bestaat, moet u klikken op de omtrek van het object.

Nieuwe kenmerken selecteren met het geladen tool Pipet

 1. Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt terwijl het Pipet is geladen. De tool Pipet verandert van richting en is leeg , ten teken dat er nieuwe kenmerken kunnen worden opgepakt.

 2. Houd Alt of Option ingedrukt en klik op een object dat de kenmerken bevat die u wilt kopiëren. Laat de toets Alt of Option los zodat u de nieuwe, geladen kenmerken op een ander object kunt neerzetten.

Instellingen voor de tool Pipet wijzigen

 1. Dubbelklik op de tool Pipet  in de toolset.

 2. Selecteer met de tool Pipet de kenmerken van de instellingen voor wisselende lijnen en vullingen die u wilt kopiëren en klik vervolgens op OK.

Opmerking:

Als u alleen de vul- of lijnkleur en geen andere kenmerken van het object wilt oppakken, houdt u Shift ingedrukt en klikt u met de tool Pipet op het object. Wanneer u vervolgens de kleur op een ander object toepast, wordt alleen de vul- of lijnkleur toegepast, afhankelijk van wat er boven op de werkbalk ligt (vulling of lijn).

Kleuren toepassen op grijswaardenafbeeldingen

In InDesign kunt u kleur toevoegen aan geplaatste grijswaardenafbeeldingen.

 1. Zorg ervoor dat de afbeelding is opgeslagen als een grijswaarden- of bitmapafbeelding in de PSD-, TIFF-, BMP- of JPG-indeling.

  In Photoshop kunt u Afbeelding > Modus > Bitmap of Afbeelding > Modus > Grijswaarden kiezen.

 2. Als u de afbeelding wilt selecteren, klikt u met de Inhoudgrijper of gebruikt u de tool Direct selecteren .

 3. Selecteer een kleur in het deelvenster Stalen of Kleur.

Een afbeelding die is opgeslagen als een PSD-bestand, kan meerdere lagen bevatten. In dat geval moet de onderste laag dekkend zijn. U kunt in InDesign geen kleur toepassen op een PSD-afbeelding met een transparante achtergrond. De grijswaardenafbeelding mag bovendien geen alfa- of steunkleurkanalen bevatten.

Kleurgroepen toevoegen en beheren

Met kleurgroepen kunt u uw kleurenschema's beter ordenen en veelgebruikte kleurstalen in verschillende toepassingen gebruiken. Met kleurgroepen kunt u:

 • Kleurstalen ordenen.
 • Kleurgroepen van een project in Illustrator laden.

Kleurgroepen toevoegen

 1. Als u een kleurgroep wilt maken, klikt u op het pictogram Kleurgroep in het deelvenster Stalen. U kunt ook een kleurgroep maken in het vervolg- en contextmenu.

  Nieuwe kleurgroep
  Nieuwe kleurgroep

  • Voer de naam van de kleurgroep in.
  • Selecteer de optie om het schema voor de kleurgroep te maken:
   • Geselecteerde stalen:  Selecteer deze optie als u de stalen in een kleurgroep wilt plaatsen op het moment van maken. Houd Ctrl (Windows) of Option (Mac) ingedrukt om meerdere kleurstalen te selecteren voordat u de optie Nieuwe kleurgroep selecteert. Als u geen stalen hebt geselecteerd, wordt er een lege kleurgroep gemaakt.
   • Pagina-item(s) geselecteerd:  De stalen van de geselecteerde pagina-items of de illustratie worden toegevoegd aan de gemaakte kleurgroep. Deze optie is standaard geselecteerd als u een illustratie hebt geselecteerd.

  Opmerking:

  Als u een naam aan de kleurgroep wilt geven op het moment van maken, kunt u een van de opties gebruiken of de Alt-toets (Windows) of de Option-toets (Macintosh) ingedrukt houden wanneer u op de knop Nieuwe kleurgroep klikt.

 2. U kunt een of meerdere stalen in de hoofdmap en andere kleurgroepen slepen en neerzeten in de gemaakte kleurgroep.

 3. Klik met de rechtermuisknop op een kleurstaal om andere opties te bekijken. U kunt overschakelen naar een weergave Kleurgroep om uitgebreid te werken met kleurgroepen. Klik op het filterpictogram onder aan het deelvenster en selecteer Kleurgroepen tonen. Zo kunt u uitgebreid met kleurgroepen werken. Stalen en verlopen van de hoofdmap zijn niet zichtbaar in deze weergave.

  Kleurgroepen tonen
  Kleurgroepen tonen

Diverse bewerkingen om kleurgroepen te beheren

U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren om kleurgroepen te beheren.

 • Een staal toevoegen aan een kleurgroep: selecteer de kleurgroep. Selecteer een staal en sleep deze in de kleurgroep.
 • Kleurgroep dupliceren: u kunt zowel vanuit het contextmenu als vanuit het vervolgmenu dupliceren Klik met de rechtermuisknop op een kleurgroep en selecteer Kleurgroep dupliceren. Alle stalen in de kleurgroep worden tegelijk met de kleurgroep gedupliceerd. Stalen in andere kleurgroepen krijgen niet dezelfde namen, om verwarring te voorkomen.
 • Kleurgroep degroeperen: u kunt groepen zowel vanuit het contextmenu als vanuit het vervolgmenu ongedaan maken. Klik met de rechtermuisknop op een kleurgroep en selecteer Kleurgroep degroeperen. Na het degroeperen worden alle stalen in de groep verplaatst naar de hoofdmap buiten de kleurgroep.
 • Naam van kleurgroep wijzigen: kleurgroepen kunnen worden hernoemd door de optie Opties voor kleurgroep in het context-/vervolgmenu te gebruiken. Dubbelklik op een groep om de naam van de kleurgroep te bewerken. U kunt kleurgroep ook inline bewerken.
 • Kleurgroep verwijderen: Selecteer een kleurgroep, klik met de rechtermuisknop en selecteer Kleurgroep verwijderen. Of selecteer de kleurgroep en selecteer Kleurgroep verwijderen in het vervolgmenu.

Opmerking:

Wanneer u een kleurgroep verwijdert, worden alle stalen in de kleurgroep verwijderd.

Een kleurgroep maken met een of meer geselecteerde pagina-items

U kunt illustraties van een of meerdere pagina-items in het document selecteren en een kleurgroep maken van de stalen in de pagina-items. U kunt stalen aan de kleurgroep toevoegen vanuit de pagina-items.

 1. Selecteer een of meer pagina-items in het document.

 2. Selecteer Nieuwe kleurgroep in het vervolg- of contextmenu.

 3. Selecteer Pagina-item(s) geselecteerd in het dialoogvenster Nieuwe kleurgroep. Als er meer dan één staal in het deelvenster Stalen is geselecteerd, is de standaardkeuze Geselecteerde stalen.

 4. Kleurgroepen werken in alle lijstweergaven (naam, kleine naam) en rasterweergaven (klein staal, groot staal). U kunt alle bewerkingen, zoals het maken en slepen van stalen en kleurgroepen, in alle verschillende weergaven uitvoeren in het deelvenster Stalen.

Stalen laden en opslaan vanuit een ASE-bestand

Met ASE-bestanden kunt u kleurstalen importeren en exporteren voor verschillende toepassingen, zoals Adobe Illustrator. U kunt ASE-bestanden importeren om kleurgroepen te laden in het deelvenster Stalen. Kleurgroepen kunnen ook als ASE-bestanden worden opgeslagen in het vervolgmenu Stalen. En als de kleurgroepen worden opgeslagen in Illustrator, kunnen ze worden geladen in InDesign.

Stalen laden

 1. Selecteer Stalen laden in het menu van het deelvenster Stalen.

 2. Selecteer het opgeslagen ASE-bestand. Klik op Openen.

Stalen opslaan

U kunt een kleurstaal of kleurgroep als ASE-bestand opslaan.

 1. Selecteer de kleurgroep of staal.

 2. Selecteer Stalen in het vervolgmenu.

 3. Voer de naam van het ASE-bestand in. Klik op Opslaan.

Thema's importeren uit de Color-app

U kunt thema's uit het deelvenster Kleur als kleurgroepen toevoegen aan het deelvenster Stalen in InDesign. Deze thema's worden gemaakt als kleurgroep met de naam van het thema.

 1. Selecteer Venster > Kleur.

 2. Selecteer een thema in het venster Bladeren.

  U kunt een van de volgende handelingen uitvoeren om het thema te exporteren naar InDesign:

  • Klik op de pijl naast een thema en selecteer Toevoegen aan het deelvenster Stalen.                       
  • Klik op het pictogram Geselecteerde thema toevoegen om het thema te importeren naar het deelvenster Stalen.

   

  Pictogram/optie Stalen toevoegen
  Pictogram/optie Stalen toevoegen

 3. U kunt ook naar het tabblad Maken in Color gaan, een regel selecteren via Regel selecteren en op het pictogram Dit thema aan Stalen toevoegen klikken.

  Thema toevoegen aan menu Stalen
  Thema toevoegen aan menu Stalen

Ondersteuning voor verouderde functies

Als u een IDML-bestand met kleurgroepgegevens in vorige versies opent, wordt in het deelvenster Stalen de platte stalenlijst weergegeven zonder kleurgroepen omdat kleurgroepen niet beschikbaar zijn in eerdere versies.