Inhoud en objecten zoeken en vervangen

Zoeken en vervangen is handig als uw document revisies doorloopt. U kunt tekst, objecten, lettertypen, glyphs en kleuren globaal zoeken en vervangen.

Het dialoogvenster Zoeken/Wijzigen
Het dialoogvenster Zoeken/Wijzigen

A. Tabbladen Zoeken/Wijzigen B. Vak Zoeken naar C. Vak Wijzigen in D. Het bereik van uw zoekopdracht selecteren, zoals één document of alle documenten E. Een zoekrichting opgeven F. Speciale tekens zoeken en vervangen 

Tab

Beschrijving

Tekens, een woord, een aantal woorden of tekst met opmaak, zoeken en wijzigen. U kunt speciale tekens zoeken en vervangen, zoals symbolen, markeringen en spatietekens. Gebruik zo nodig jokertekens om uw zoekopdracht uit te breiden.

Geavanceerde, op patronen gebaseerde zoektechnieken gebruiken om tekst en opmaak te zoeken en te vervangen.

Glyphs zoeken en deze vervangen met gebruik van Unicode- of GID/CID-waarden; dit is vooral handig bij het zoeken en vervangen van glyphs in Aziatische talen.

Opmaakeffecten en kenmerken in objecten en kaders zoeken en vervangen. U kunt bijvoorbeeld zoeken naar objecten met een lijn van vier punten en deze lijn vervangen door een slagschaduw.

Specifieke instanties van een kleur zoeken en wijzigen. U kunt kleuren zoeken in objecten, tekststijlen, lijnen en gekoppelde middelen.

Kleuren zoeken en wijzigen

Kleur zoeken/wijzigen
Rechtstreeks vanuit Stalen naar het deelvenster Zoeken/Wijzigen gaan om kleuren te zoeken

U kunt snel een kleur zoeken in een document of in meerdere geopende documenten tegelijk in InDesign. Klik op Kleur in het dialoogvenster Zoeken/Wijzigen om specifieke instanties van een kleur te zoeken en deze desgewenst door een andere kleur te vervangen. U kunt het tabblad Kleur ook gebruiken om ongebruikte kleuren in het deelvenster Stalen te zoeken.

 1. Klik op Bewerken > Alles deselecteren om ervoor te zorgen dat geen enkel object is geselecteerd.
 2. Als u een kleur wilt zoeken, klikt u in het deelvenster Stalen op Deze kleur zoeken. Als u wilt zoeken en vervangen in meerdere documenten, zorgt u dat al deze documenten zijn geopend in InDesign.
 3. Selecteer in het menu Kleur zoeken de kleur die u wilt wijzigen.
 4. Als u deze kleur wilt vervangen door een nieuwe kleur, gebruikt u een van de volgende opties:
  • Selecteer in het menu Kleur wijzigen de kleur waardoor u de gevonden kleur wilt vervangen.
  • Klik op Nieuw kleurstaal selecteren om een nieuw staal te maken. Klik op Toevoegen om dit staal op te slaan in het deelvenster Stalen.
 5. Klik op Volgende zoeken. Wanneer de eerste instantie van de kleur is gemarkeerd, klikt u op Alles wijzigen. Wanneer een waarschuwing aangeeft dat alle andere instanties worden vervangen, klikt u op OK.

Tekst zoeken en wijzigen

Als u lettertypen in een document wilt zoeken en vervangen, is het raadzaam de opdracht Lettertype zoeken/vervangen te gebruiken in plaats van Zoeken/Wijzigen.

Tekst zoeken en wijzigen

 1. Als u een stuk tekst of een artikel wilt doorzoeken, selecteert u de tekst of plaatst u de invoegpositie in het artikel. Als u meer dan één document wilt doorzoeken, opent u de documenten.
 2. Kies Bewerken > Zoeken/Wijzigen en klik op het tabblad Tekst.
 3. Geef het bereik van uw zoekopdracht op in het menu Zoeken in en klik op de gewenste pictogrammen om vergrendelde lagen, stramienpagina's, voetnoten en andere elementen in de zoekopdracht op te nemen.

 4. Geef in het vak Zoeken naar een beschrijving op waarnaar u wilt zoeken:
  • Typ of plak de tekst die u wilt zoeken.

  • Als u tabs, spaties of andere speciale tekens wilt zoeken en vervangen, selecteert u een representatief teken (metateken) in het pop-upmenu rechts van het vak Zoeken naar. U kunt ook jokertekens gebruiken zoals Willekeurig cijfer of Willekeurig teken.

  Metatekens gebruiken als u naar speciale tekens wilt zoeken
  Gebruik metatekens als u naar speciale tekens wilt zoeken, zoals een tab.

 5. Typ of plak de vervangende tekst in het vak Wijzigen in. U kunt ook een representatief teken selecteren in het pop-upmenu rechts van het vak Wijzigen in.
 6. Klik op Zoeken.
 7. U hervat het zoeken door te klikken op Volgende zoeken, Wijzigen (om de huidige instantie te wijzigen), Alles wijzigen (een bericht geeft het totale aantal wijzigingen aan) of Wijzigen/Zoeken (om de huidige instantie te wijzigen en de volgende instantie te zoeken).
 8. Het dialoogvenster Zoeken/Wijzigen van InDesign heeft knoppen voor twee zoekrichtingen: vooruit en achteruit. De optie Vooruit zoeken is standaard ingeschakeld; selecteer Achteruit zoeken om de zoekrichting om te keren. Met deze nieuwe functie kunt u zoeken naar tekenreeksen op de tabbladen Tekst, GREP en Glyph.

 9. Klik op Gereed.

Als de zoekopdracht niet het gewenste resultaat oplevert, controleert u of de opmaakkenmerken uit de vorige zoekopdracht zijn verwijderd. Mogelijk moet u uw zoekopdracht uitbreiden, bijvoorbeeld wanneer u alleen in een selectie of een artikel zoekt in plaats van het hele document. Of misschien bent u op zoek naar tekst die wordt weergegeven op een item, zoals een vergrendelde laag, voettekst of verborgen voorwaardelijke tekst die niet in de actieve zoekopdracht is opgenomen.

Wilt u de opgegeven tekst bij nader inzien toch niet vervangen, dan kiest u Bewerken > Ongedaan maken Tekst vervangen (of Ongedaan maken Alle tekst vervangen).

Als u de volgende instantie van een eerder opgezocht tekstfragment wilt opzoeken zonder daarvoor het venster Zoeken/Wijzigen te openen, kiest u Bewerken > Volgende zoeken. Eerder opgezochte zoekreeksen worden bovendien opgeslagen in het dialoogvenster Zoeken/Wijzigen. U kunt een zoekreeks selecteren in het menu rechts van de optie.

Opgemaakte tekst zoeken en wijzigen

 1. Kies Bewerken > Zoeken/Wijzigen.
 2. Klik op Meer opties als de opties Opmaak zoeken en Opmaak wijzigen niet worden weergegeven. U kunt ook op Minder opties klikken om minder opties weer te geven.

 3. Klik in het vak Opmaak zoeken of klik op het pictogram Te zoeken kenmerken opgeven  rechts van het gedeelte Opmaakinstellingen zoeken.
 4. Selecteer links in het dialoogvenster Opmaakinstellingen zoeken een bepaalde opmaak, geef de opmaakkenmerken op en klik op OK.

  Sommige opmaakopties van OpenType staan in de secties OpenType-opties en Standaard tekenopmaak (menu Positie). Lees het desbetreffende onderwerp in de Help voor InDesign voor informatie over OpenType en andere opmaakkenmerken.

  Opmerking:

  Als u alleen opmaak wilt zoeken (of opmaak wilt vervangen), laat u het vak Zoeken naar of Wijzigen in leeg.

 5. Als u opmaak wilt toepassen op de gevonden tekst, klikt u in het vak Opmaak wijzigen of klikt u op het pictogram Te wijzigen kenmerken opgeven  in het gedeelte Opmaakinstellingen wijzigen. Selecteer een opmaaktype, geef de opmaakkenmerken op en klik op OK.
 6. Met de knoppen Zoeken en Wijzigen kunt u de tekst opmaken.

Nadat u een bepaalde opmaak voor de zoekcriteria hebt opgegeven, staan er informatiepictogrammen boven de vakken Zoeken naar of Wijzigen in. Deze pictogrammen geven aan dat opmaakkenmerken zijn ingesteld en dat de zoek- of wijzigingsbewerking aan de hand hiervan wordt beperkt.

Opmerking:

Als u alle opmaakkenmerken snel uit Opmaakinstellingen zoeken of Opmaakinstellingen wijzigen wilt verwijderen, klikt u op de knop Wissen in het desbetreffende gedeelte.

Gangbare technieken voor Zoeken/Wijzigen

Zoekopdrachten met jokertekens

Geef jokertekens op, zoals Willekeurig cijfer of Elke spatie, om uw zoekopdracht uit te breiden. Wanneer u bijvoorbeeld 'b^?l' typt in het vak Zoeken naar, wordt gezocht naar de woorden 'bal', 'bel', 'bil', 'bol' en 'bul'. U kunt jokertekens typen of een optie kiezen in het submenu voor jokertekens in het pop‑upmenu naast het tekstvak Zoeken naar.

Klembord gebruiken voor het zoeken naar metatekens

Als u wilt zoeken naar metatekens zoals em‑streepjes of opsommingstekens, kunt u de tekst eerst selecteren en deze plakken in het vak Zoeken naar, zodat u de metatekens niet handmatig hoeft in te voeren. In InDesign worden geplakte speciale tekens automatisch omgezet in het metatekenequivalent.

Vervangen door de inhoud van het klembord

U kunt zoekitems vervangen door opgemaakte of niet opgemaakte inhoud die u hebt gekopieerd naar het klembord. U kunt zelfs tekst vervangen door een gekopieerde afbeelding. Kopieer in dat geval het item en kies in het dialoogvenster Zoeken/Wijzigen een optie in het submenu Overige van het pop‑upmenu rechts van het vak Wijzigen in.

Ongewenste tekst zoeken en verwijderen

U kunt ongewenste tekst verwijderen door de desbetreffende tekst op te geven in het vak Zoeken naar en het vak Wijzigen in leeg te laten. (Er mag dan geen opmaak in dit vak zijn ingesteld.)

XML-labels

U kunt XML-labels toepassen op tekst die u wilt zoeken.

Zoeken in voorwaartse of in achterwaartse richting

U kunt in voorwaartse of achterwaartse richting zoeken. Dat stelt u in staat te zoeken naar tekst die u in eerste instantie had overgeslagen bij het zoeken. U kunt dus vooruit en achteruit zoeken naar tekst, zonder dat u de zoekopdracht opnieuw hoeft uit te voeren.

Zoekopties voor het zoeken en wijzigen van tekst

Zoeken

Dit menu bevat opties die het bereik van de zoekopdracht bepalen.

Document

Doorzoek het hele document of kies Alle documenten om alle geopende documenten te doorzoeken.

Artikel

Selecteer Artikel om alle tekst in het geselecteerde kader te doorzoeken, inclusief tekst in andere verbonden tekstkaders en overlopende tekst. Selecteer Artikelen om artikelen in alle geselecteerde kaders te controleren. Deze optie wordt alleen weergegeven als een tekstkader is geselecteerd of als een invoegpositie is geplaatst.

Tot einde van artikel

Selecteer deze optie om vanaf de invoegpositie te zoeken. Deze optie wordt alleen weergegeven als een invoegpositie is geplaatst.

Selectie

Selecteer deze optie om alleen in geselecteerde tekst te zoeken. Deze optie wordt alleen weergegeven als er tekst is geselecteerd.

Inclusief vergrendelde lagen

Zoekt naar tekst op lagen die zijn vergrendeld via het dialoogvenster Laagopties. U kunt de tekst op vergrendelde lagen niet vervangen.

Inclusief vergrendelde artikelen

Zoekt naar tekst in artikelen die zijn uitgecheckt als onderdeel van een InCopy-workflow. U kunt tekst in vergrendelde artikelen niet vervangen.

Inclusief verborgen lagen

Zoekt naar tekst op lagen die zijn verborgen via het dialoogvenster Laagopties. Wanneer tekst op een verborgen laag wordt gevonden, ziet u een markering op de plaats van de tekst, maar u ziet de tekst niet. U kunt tekst op verborgen lagen vervangen.

Tekst in een verborgen voorwaarde wordt altijd uit zoekopdrachten weggelaten.

Inclusief stramienpagina's 

Zoekt naar tekst op stramienpagina's.

Inclusief voetnoten

Zoekt naar tekst in voetnoten.

Hoofdlettergevoelig

Zoekt alleen het woord dat of de woorden die exact overeenkomen met de schrijfwijze van het woord in het vak Zoeken naar. Als u bijvoorbeeld PrePress als zoekwoord opgeeft, worden Prepress, prepress of PREPRESS niet gevonden.

Heel woord

Negeert zoektekst als deze deel uitmaakt van een ander woord. Als u bijvoorbeeld naar het hele woord mak zoekt, wordt maken niet gevonden.

Zoeken met GREP-uitdrukkingen

Op het tabblad GREP van het dialoogvenster Zoeken/Wijzigen kunt u GREP-uitdrukkingen samenstellen om alfanumerieke reeksen en patronen te zoeken in lange documenten of in vele geopende documenten. U kunt de GREP-metatekens handmatig invoeren of ze kiezen in de lijst Speciale tekens voor zoeken. Bij GREP-zoekopdrachten wordt standaard onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

Op InDesign GREP van InDesign Secrets vindt u een lijst met GREP-bronnen.

 1. Kies Bewerken > Zoeken/Wijzigen en klik op het tabblad GREP.

 2. Geef onderaan in het dialoogvenster het bereik van uw zoekopdracht op in het menu Zoeken in en klik op de gewenste pictogrammen om vergrendelde lagen, stramienpagina's, voetnoten en andere elementen in de zoekopdracht op te nemen.

 3. Voer in het vak Zoeken naar een of meer van de volgende stappen uit om een GREP-uitdrukking samen te stellen:

  • Voer de zoekopdracht handmatig in. (Zie Metatekens voor zoeken.)

  • Klik op het pictogram Speciale tekens voor zoeken rechts van de optie Zoeken naar en kies opties in de submenu's Locaties, Herhalen, Overeenkomst, Toetsen en Posix om de zoekopdracht samen te stellen.

 4. Typ of plak de vervangende tekst in het vak Wijzigen in.

 5. Klik op Zoeken.

 6. U hervat het zoeken door te klikken op Volgende zoeken, Wijzigen (om de huidige instantie te wijzigen), Alles wijzigen (een bericht geeft het totale aantal wijzigingen aan) of Wijzigen/Zoeken (om de huidige instantie te wijzigen en de volgende instantie te zoeken).

 7. Het dialoogvenster Zoeken/Wijzigen van InDesign heeft knoppen voor twee zoekrichtingen: vooruit en achteruit. De optie Vooruit zoeken is standaard ingeschakeld; selecteer Achteruit zoeken om de zoekrichting om te keren. Met deze nieuwe functie kunt u zoeken naar tekenreeksen op de tabbladen Tekst, GREP en Glyph.

Opmerking:

U kunt ook gebruikmaken van GREP-stijlen om een tekenstijl toe te passen op tekst die overeenkomt met een GREP-uitdrukking. Het dialoogvenster GREP-stijlen biedt een goede manier om uw GREP-uitdrukking te testen. Voeg de voorbeelden die u wilt zoeken toe aan een alinea en en geef vervolgens een tekenstijl en GREP-uitdrukking op in het dialoogvenster GREP-stijlen. Wanneer u Voorvertoning inschakelt, kunt u de uitdrukking bewerken totdat deze voor alle voorbeelden correct is.

Tips voor het samenstellen van GREP-zoekopdrachten

Hier volgen enkele tips voor het samenstellen van GREP-uitdrukkingen.

 • Veel zoekopdrachten op het tabblad GREP lijken op die op het tabblad Tekst, maar houd er rekening mee dat u, afhankelijk van het tabblad dat u gebruikt, andere codes moet invoeren. In het algemeen beginnen de metatekens op het tabblad Tekst met een ^ (zoals ^t voor een tab) en de metatekens op het tabblad GREP met een \ (zoals \t voor een tab). Deze regel geldt echter niet voor alle metatekens. Zo wordt een alinea-einde op het tabblad Tekst aangegeven met ^p en met \r op het tabblad GREP. Zie Metatekens voor zoeken voor een lijst met de metatekens die worden gebruikt op het tabblad Tekst en GREP.

 • Als u wilt zoeken naar een teken dat een symbolische betekenis heeft in GREP, typt u een backslash voor dat teken om aan te geven dat het volgende teken letterlijk dient te worden opgevat. As u bijvoorbeeld ( . ) typt, wordt naar een willekeurig teken in een GREP-zoekopdracht gezocht. Als u echt naar een punt wilt zoeken, typt u '\.'

 • Sla de GREP-zoekopdracht op als een query als u de zoekopdracht vaak gaat uitvoeren of als u deze door iemand anders wilt laten gebruiken. (Zie Items zoeken/wijzigen met gebruik van query's.)

 • Gebruik haakjes als u uw zoekopdracht wilt verdelen in subuitdrukkingen. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar 'mat' of 'mot', kunt u de reeks m(a|o)t gebruiken. Haakjes zijn vooral handig om groepen aan te geven. Als u zoekt naar 'de (kat) en de (hond)', wordt 'kat' bijvoorbeeld aangegeven als Gevonden tekst 1 en 'hond' als Gevonden tekst 2. U kunt de Gevonden tekst-uitdrukkingen (zoals $1 voor Gevonden tekst 1) gebruiken als u slechts een gedeelte van de gevonden tekst wilt wijzigen.

Voorbeelden van GREP-zoekopdrachten

Gebruik deze voorbeelden om optimaal gebruik te maken van GREP-uitdrukkingen.

Voorbeeld 1: zoeken naar tekst tussen aanhalingstekens

Stel dat u wilt zoeken naar een willekeurig woord dat tussen aanhalingstekens staat (zoals 'Spanje') en dat wilt de aanhalingstekens wilt verwijderen en een stijl op het woord wilt toepassen (zodat het woord Spanje wordt in plaats van 'Spanje'). De uitdrukking (')(\w+)(') bevat drie groepen, die worden aangegeven door haakjes ( ). De eerste en derde groep zoeken naar alle aanhalingstekens en de tweede groep zoekt naar een of meer woordtekens.

U kunt de Gevonden tekst-uitdrukkingen gebruiken om te verwijzen naar deze groepen. Zo verwijst $0 naar alle gevonden tekst, terwijl $2 alleen verwijst naar de tweede groep. Door $2 in te voegen in het veld Wijzigen in en een tekenstijl op te geven in het veld Opmaak wijzigen, kunt u zoeken naar een woord tussen aanhalingstekens en dit woord vervolgens vervangen door een tekenstijl. Aangezien alleen $2 is opgegeven, worden de groepen $1 en $3 verwijderd. (Wanneer u $0 of $1$2$3 opgeeft in het veld Wijzigen in, wordt de tekenstijl ook op de aanhalingstekens toegepast.)

GREP-voorbeeld
GREP-voorbeeld

A. Zoeken naar alle woordtekens die tussen aanhalingstekens staan B. De tekenstijl wordt toegepast op de tweede groep (het woord) en de eerste en derde groep (aanhalingstekens openen en sluiten) worden verwijderd C. Opgegeven tekenstijl 

In dit voorbeeld wordt alleen gezocht naar één woord tussen aanhalingstekens. Als u wilt zoeken naar woordgroepen die tussen haakjes staan, kunt u jokertekenuitdrukkingen, zoals (\s*.*\w*\d*) toevoegen, waarmee u kunt zoeken naar spaties, tekens, woordtekens en cijfers.

Voorbeeld 2: telefoonnummers

InDesign bevat een aantal voorinstellingen voor zoekopdrachten die u kunt selecteren in het menu Query's. U kunt bijvoorbeeld de query voor telefoonnummeromzetting kiezen. Deze query ziet er als volgt uit:

\(?(\d\d\d)\)?[-. ]?(\d\d\d)[-. ]?(\d\d\d\d)

Telefoonnummers in de Verenigde Staten kunnen uiteenlopende notaties hebben, zoals 206-555-3982, (206) 555-3982, 206.555.3982 en 206 555 3982. Met deze zoekreeks wordt gezocht naar al deze variaties. De eerste drie cijfers (\d\d\d) van het telefoonnummer kunnen al dan niet tussen haakjes staan en om die reden staat er een vraagteken na de haakjes: \(? en \)?. De backslash \ geeft aan dat het eigenlijke haakje wordt gezocht en dat dit geen deel uitmaakt van een subuitdrukking. Met de vierkante haakjes [ ] wordt gezocht naar alle tekens die tussen deze haakjes staan, dus in dit geval wordt met [-. ] gezocht naar een afbreekstreepje, een punt of een spatie. Het vraagteken na de haakjes geeft aan dat de elementen tussen de haakjes optioneel zijn in de zoekopdracht. Ten slotte worden de cijfers tussen haakjes gezet. Hiermee worden groepen aangegeven waarnaar kan worden verwezen in het veld Wijzigen in.

U kunt de verwijzingen naar groepen in het veld Wijzigen in naar wens bewerken. Zo kunt u de volgende uitdrukkingen gebruiken:

206.555.3982 = $1.$2.$3

206-555-3982 = $1-$2-$3

(206) 555-3982 = ($1) $2-$3

206 555 3982 = $1 $2 $3

Meer GREP-voorbeelden

Experimenteer met de voorbeelden in de onderstaande tabel voor meer informatie over GREP-zoekopdrachten.

Uitdrukking

Zoekreeks

Voorbeeldtekst

Overeenkomsten (vet weergegeven)

Tekenklasse

[ ]

[abc]

Zoeken naar de letter a, b of c.

Maria cuenta bien.

Mariacuentabien.

Begin van alinea

^

^~_.+

Hiermee wordt het begin van de alinea (^) doorzocht op een em-streepje (~_) gevolgd door een willekeurig teken ( . ), een of meer keren (+).

'We saw—or at least we think we saw—a purple cow.'

—Konrad Yoes

'We saw—or at least we think we saw—a purple cow.'

—Konrad Yoes

Negatieve lookahead

(?!patroon)

InDesign (?!CS.*?)

De negatieve lookahead komt alleen overeen met de zoekreeks als deze niet wordt gevolgd door het opgegeven patroon.

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS en InDesign CS2

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS en InDesign CS2

Positieve lookahead

(?=patroon)

InDesign (?=CS.*?)

De positieve lookahead komt alleen overeen met de zoekreeks als deze wordt gevolgd door het opgegeven patroon.

Gebruik vergelijkbare patronen voor negatieve lookbehinds (?<!patroon) en positieve lookbehinds (?<=patroon).

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS en InDesign CS2

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS en InDesign CS2

Groepen

( )

(quick) (brown) (fox)

The quick brown fox jumps up and down.

The quick brown fox jumps up and down.

Alle gevonden tekst = quick brown fox; Gevonden tekst 1= quick; Gevonden tekst 2 = brown; Gevonden tekst 3= fox

Niet-markerende haakjes

(?:uitdrukking)

(quick) ($:brown) (fox)

The quick brown fox jumps up and down.

The quick brown fox jumps up and down.

Alle gevonden tekst = quick brown fox; Gevonden tekst 1= quick; Gevonden tekst 2 = fox

Onderscheid hoofdletters/kleine letters ingeschakeld

(?i)

(?i)appel

U kunt ook (?i:appel) gebruiken

Appel appel APPEL

AppelappelAPPEL

Onderscheid hoofdletters/kleine letters uitgeschakeld

(?-i)

(?i)appel

Appel appel APPEL

Appel appel APPEL

Meerdere regels ingeschakeld

(?m)

(?m)^\w+

In dit voorbeeld zoekt de uitdrukking naar een of meer (+) woordtekens (\w) aan het begin van een regel (^). Met de uitdrukking (?m) kunnen alle regels in de gevonden tekst als aparte regels worden behandeld.

(?m)^\w komt overeen met het begin van elke alinea. (?-m)^\w komt alleen overeen met het begin van het artikel.

Een Twee Drie Vier Vijf Zes Zeven Acht

Een Twee Drie Vier Vijf Zes Zeven Acht

Meerdere regels uitgeschakeld

(?-m)

(?m)^\w+

Een Twee Drie Vier Vijf Zes Zeven Acht

Een Twee Drie Vier Vijf Zes Zeven Acht

Enkele regel ingeschakeld

(?s)

(?s)c.a

Hiermee wordt gezocht naar willekeurige tekens ( . ) tussen de letters c en a. De uitdrukking (?s) komt overeen met elk willekeurig teken, ook als dit op de volgende regel staat.

(.) komt overeen met alles behalve een harde return. (?s)(.) komt overeen met alles, waaronder harde returns.

abc abc abc abc

abc abcabc abc

Enkele regel uitgeschakeld

(?-s)c.a

abc abc abc abc

abc abc abc abc

Aantal herhalingen

{ }

b{3} precies drie keer een overeenkomst

b(3,} minimaal drie keer een overeenkomst

b{3,}? minimaal drie keer een overeenkomst (kleinste overeenkomst)

b{2,3} minimaal twee keer en maximaal drie keer een overeenkomst

b{2,3}? minimaal twee keer en maximaal drie keer een overeenkomst (kleinste overeenkomst)

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

Metatekens voor zoeken

Metatekens geven een teken of symbool in InDesign weer. Metatekens in het gedeelte Tekst van het dialoogvenster Zoeken/Wijzigen beginnen met een caret-teken (^) en metatekens in het GREP-gedeelte beginnen met een tilde (~) of een backslash (\). U kunt metatekens typen in het tabblad Tekst of in het tabblad GREP van het dialoogvenster Zoeken/Wijzigen.

Opmerking:

U kunt tijd besparen tijdens het corrigeren van leestekenfouten door zoekreeksen op te slaan als query's.

Teken:

Metateken op het tabblad Tekst:

Metateken op het tabblad GREP:

Tabteken

^t

\t

Einde van alinea

^p

\r

Geforceerd regeleinde

^n

\n

Elk paginanummer

^#

~#

Huidig paginanummer

^N

~N

Volgend paginanummer

^X

~X

Vorig paginanummer

^V

~V

* Elke variabele

^v

~v

Sectiemarkering

^x

~x

* Markering verankerd object

^a

~a

* Markering voetnootverwijzing

^F

~F

* Indexmarkering

^I

~I

Opsommingsteken

^8

~8

Japans opsommingsteken

^5

~5

Caret-teken

^^

\^

Backslash

\

\\

Copyright-symbool

^2

~2

Weglatingsteken

^e

~e

Tilde

~

\~

Alineasymbool

^7

~7

Symbool geregistreerd handelsmerk

^r

~r

Sectiesymbool

^6

~6

Symbool handelsmerk

^d

~d

Haakje openen

(

\(

Haakje sluiten

)

\)

Accolade openen

{

\{

Accolade sluiten

}

\}

Vierkant haakje openen

[

\[

Vierkant haakje sluiten

]

\]

Em-streepje

^_

~_

En-streepje

^=

~=

Zacht afbreekstreepje

^-

~-

Vast afbreekstreepje

^~

~~

Ideografische spatie

^(

~(

Em-spatie

^m

~m

En-spatie

^>

~>

Eén derde spatie

^3

~3

Kwart spatie

^4

~4

Eén zesde spatie

^%

~%

Uitlijnspatie

^f

~f

Haarfijne spatie

^|

~|

Vaste spatie

^s

~s

Vaste spatie (vaste breedte)

^S

~S

Dunne spatie

^<

~<

Cijferspatie

^/

~/

Interpunctiespatie

^.

~.

^ Inhoud op het Klembord, opgemaakt

^c

~c

^ Inhoud op het Klembord, zonder opmaak

^C

~C

Alle dubbele aanhalingstekens

"

"

Alle enkele aanhalingstekens

'

'

Rechte dubbele aanhalingstekens

^"

~"

Dubbele aanhalingstekens openen

^{

~{

Dubbele aanhalingstekens sluiten

^}

~}

Recht enkel aanhalingsteken

^'

~'

Enkel aanhalingsteken openen

^[

~[

Enkel aanhalingsteken sluiten

^]

~]

Standaard harde return

^b

~b

Kolomeinde

^M

~M

Kadereinde

^R

~R

Pagina-einde

^P

~P

Oneven-pagina-einde

^L

~L

Even-pagina-einde

^E

~E

Handmatig regeleinde

^k

~k

Rechts ingesprongen tab

^y

~y

Inspringen tot hier

^i

~i

Einde geneste stijl

^h

~h

Non-joiner

^j

~j

* Variabele voor doorlopende koptekst (alineastijl)

^Y

~Y

* Variabele voor doorlopende koptekst (tekenstijl)

^Z

~Z

* Variabele voor aangepaste tekst

^u

~u

* Variabele voor laatste paginanummer

^T

~T

* Variabele voor hoofdstuknummer

^H

~H

* Variabele voor aanmaakdatum

^S

~S

* Variabele voor wijzigingsdatum

^o

~o

* Variabele voor uitvoerdatum

^D

~D

* Variabele voor bestandsnaam

^l (kleine letter L)

~l (kleine letter L)

* Willekeurig cijfer

^9

\d

* Willekeurig teken dat geen cijfer is

\D

* Willekeurige letter

^$

[\l\u]

* Willekeurig teken

^?

. (voegt punt in in Wijzigen in)

* Spatie(s) (spatie of tab)

^w

\s (voegt spatie in in Wijzigen in)

* Willekeurig teken dat geen spatie is

\S

* Elk woordteken

\w

* Willekeurig teken dat geen woordteken is

\W

* Elke hoofdletter

\u

* Willekeurig teken dat geen hoofdletter is

\U

* Elke kleine letter

\l

* Willekeurig teken dat geen kleine letter is

\L

^ Alle gevonden tekst

$0

Gevonden tekst 1-9

$1 (geeft het nummer van de gevonden groep aan, zoals $3 voor de derde groep; groepen staan tussen haakjes)

* Kanji

^K

~K

* Begin van woord

\<

* Einde van woord

\>

* Woordgrens

\b

* Tegenovergestelde van woordgrens

\B

* Begin van alinea

^

* Einde van alinea [locatie]

$

* Nul of één keer

?

* Nul of meer keren

*

* Eén of meer keren

+

* Nul of één keer (kleinste overeenkomst)

??

* Nul of meer keren (kleinste overeenkomst)

*?

* Eén of meer keren (kleinste overeenkomst)

+?

* Subexpressie markeren

( )

* Subexpressie niet markeren

(?: )

* Tekenset

[ ]

* Of

|

* Positieve Lookbehind

(?<= )

* Negatieve Lookbehind

(?<! )

* Positieve Lookahead

(?= )

* Negatieve Lookahead

(?! )

* Onderscheid hoofdletters/kleine letters ingeschakeld

(?i)

* Onderscheid hoofdletters/kleine letters uitgeschakeld

(?-i)

* Meerdere regels ingeschakeld

(?m)

* Meerdere regels uitgeschakeld

(?-m)

* Enkele regel ingeschakeld

(?s)

* Enkele regel uitgeschakeld

(?-s)

* Willekeurig alfanumeriek teken

[[:alnum:]]

* Willekeurige letter

[[:alpha:]]

* Willekeurig witruimteteken (spatie of tab)

[[:blank:]]

* Willekeurig Control-teken

[[:control:]]

* Willekeurig grafisch teken

[[:grafiek:]]

* Willekeurig afdrukbaar teken

[[:afdrukken:]]

* Willekeurige leestekens

[[:punct:]]

* Willekeurig teken met een code die hoger is dan 255 (geldt alleen voor klassen voor brede tekens)

[[:unicode:]]

* Willekeurig hexadecimaal cijferteken 0-9, a-f en A-F

[[:xdigit:]]

* Willekeurig teken uit een bepaalde glyph-set, zoals a, à, á, â, ã, ä, å, A, À, Á, Â, Ã, Ä en Å

[[=a=]]

* Kan alleen worden ingevoerd in het vak Zoeken naar en niet in het vak Wijzigen in.

^ Kan worden ingevoerd in het vak Wijzigen in, maar niet in het vak Zoeken naar.

Objecten zoeken en wijzigen

Met de opdracht Zoeken/Wijzigen kunt u zoeken naar de kenmerken en effecten die zijn toegepast op objecten, afbeeldingskaders en tekstkaders en kunt u deze vervangen. Stel bijvoorbeeld dat u voor alle slagschaduwen dezelfde kleur, transparantie en verschuivingsafstand wilt instellen. U kunt dan met de opdracht Zoeken/Wijzigen in het hele document naar slagschaduwen zoeken en deze vervangen.

Objecten zoeken of wijzigen

 1. Kies Bewerken > Zoeken/Wijzigen.
 2. Klik op het tabblad Object.
 3. Klik in het vak Objectopmaak zoeken of klik op het pictogram Te zoeken kenmerken opgeven  .
 4. Selecteer links in het dialoogvenster Opties voor zoeken objectopmaak een bepaalde opmaak, geef de opmaakkenmerken op en klik op OK.

  Controleer of de juiste status is geactiveerd voor de categorieën die u wilt doorzoeken. U kunt drie statussen gebruiken voor iedere effectencategorie: ingeschakeld, uitgeschakeld of genegeerd. Als u Slagschaduw bijvoorbeeld inschakelt, wordt slagschaduwopmaak opgenomen in de zoekopdracht. Wanneer u Slagschaduw uitschakelt, wordt gezocht naar objecten waarvoor slagschaduwopmaak uitgeschakeld is. Wanneer u slagschaduwen negeert, worden slagschaduwen helemaal niet opgenomen in de zoekopdracht.

 5. Als u opmaak wilt toepassen op het gevonden object, klikt u in het vak Objectopmaak wijzigen of klikt u op het pictogram Te wijzigen kenmerken opgeven  in het gedeelte Opmaakinstellingen wijzigen. Selecteer een opmaaktype, geef de opmaakkenmerken op en klik op OK.
 6. Klik op de knoppen Zoeken en Wijzigen om de objecten op te maken.

Glyphs zoeken en wijzigen

Het gedeelte Glyph van het dialoogvenster Zoeken/Wijzigen is vooral nuttig voor het vervangen van glyphs met dezelfde Unicode-waarde door vergelijkbare glyphs, zoals alternatieve glyphs.

In Finding and Changing Glyphs op InDesign Secrets vindt u een duidelijk voorbeeld van het zoeken en wijzigen van glyphs.

 1. Kies Bewerken > Zoeken/Wijzigen.
 2. Geef onder aan het dialoogvenster een bereik op in het menu Zoeken in en klik op pictogrammen om te bepalen of elementen zoals bijvoorbeeld vergrendelde lagen, stramienpagina's en voetnoten in de zoekopdracht moeten worden opgenomen.

 3. Selecteer bij Glyph zoeken de lettertypefamilie en de lettertypestijl waarin de glyph zich bevindt.

  In het menu Lettertypefamilie worden alleen de lettertypen weergegeven die op tekst in het huidige document zijn toegepast. Er worden geen lettertypen weergegeven in ongebruikte stijlen.

 4. Voer de glyph die u wilt zoeken op een van de volgende manieren in het vak Glyph in:
  • Klik op de knop naast het vak Glyph en dubbelklik vervolgens op een glyph in het deelvenster. Dit deelvenster functioneert net zo als het deelvenster Glyphs.

  • Kies Unicode of GID/CID en voer de code voor de glyph in.

  Opmerking:

  U kunt de gewenste glyph ook op andere manieren invoeren in het vak Glyph. Selecteer een glyph in het documentvenster en kies Geselecteerde glyph laden in Zoeken in het contextmenu of selecteer een glyph in het deelvenster Glyphs en kies Glyph laden in Zoeken in het contextmenu.

 5. Voer bij Glyph wijzigen de vervangende glyph in op dezelfde manier als de glyph waarnaar u zoekt.
 6. Klik op Zoeken.
 7. U hervat het zoeken door te klikken op Volgende zoeken, Wijzigen (om de laatst gevonden glyph te wijzigen), Alles wijzigen (een bericht geeft het totale aantal wijzigingen aan) of Wijzigen/Zoeken (om de huidige instantie te wijzigen en de volgende instantie te zoeken).
 8. Het dialoogvenster Zoeken/Wijzigen van InDesign heeft knoppen voor twee zoekrichtingen: vooruit en achteruit. De optie Vooruit zoeken is standaard ingeschakeld; selecteer Achteruit zoeken om de zoekrichting om te keren. Met deze nieuwe functie kunt u zoeken naar tekenreeksen op de tabbladen Tekst, GREP en Glyph.

 9. Klik op Gereed.

Lettertypen zoeken en wijzigen

Gebruik de opdracht Lettertype zoeken/vervangen om lettertypen te zoeken die in het document worden gebruikt en daar een overzicht van te geven. Met uitzondering van de lettertypen in een geïmporteerde afbeelding kunt u alle lettertypen vervangen door elk ander lettertype dat op het systeem is geïnstalleerd. U kunt zelfs een lettertype vervangen dat deel uitmaakt van een tekststijl. Belangrijk:

 • Een lettertypenaam wordt één keer weergegeven voor alle keren dat het lettertype in de opmaak voorkomt, en wordt nogmaals weergegeven voor elke keer dat het wordt gebruikt in geïmporteerde afbeeldingen. Als een bepaald lettertype bijvoorbeeld drie keer in de opmaak en drie keer in geïmporteerde afbeeldingen wordt gebruikt, wordt de naam van het lettertype vier keer weergegeven in het dialoogvenster Lettertype zoeken/vervangen: één keer voor alle keren dat het in de opmaak is gebruikt en drie keer voor de geïmporteerde afbeeldingen. Als lettertypen niet volledig in afbeeldingen worden ingesloten, wordt de lettertypenaam mogelijk niet weergegeven in het dialoogvenster Lettertype zoeken/vervangen.

 • Lettertype zoeken/vervangen is niet beschikbaar in een artikeleditorvenster.

 • Pictogrammen geven het soort lettertype aan of de omstandigheden waarin het wordt gebruikt, zoals Type 1-lettertypen , geïmporteerde afbeeldingen , TrueType-lettertypen , OpenType-lettertypen  en ontbrekende lettertypen .

 • U kunt samengestelde lettertypen zoeken en wijzigen, maar u kunt geen deellettertypen wijzigen die deel uitmaken van samengestelde lettertypen.

 • Gebruik de opdracht Tekst > Lettertype zoeken/vervangen om er zeker van te zijn dat de uitvoer consistent is door een analyse te maken van het lettertypegebruik op pagina's en in geïmporteerde afbeeldingen. Gebruik de opdracht Bewerken > Zoeken/Wijzigen om specifieke tekstkenmerken, tekens of stijlen te zoeken of te wijzigen.

 1. Kies Tekst > Lettertype zoeken/vervangen.

 2. Selecteer een of meer lettertypenamen in de lijst Lettertypen in document.
 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Om naar de eerste instantie van het in de lijst geselecteerde lettertype te zoeken, klikt u op Eerste zoeken. De tekst die gebruikmaakt van het lettertype wordt weergegeven. De knop Eerste zoeken is niet beschikbaar als het geselecteerde lettertype wordt gebruikt in geïmporteerde afbeeldingen of als er meerdere lettertypen in de lijst zijn geselecteerd.

  • Klik op Afbeelding zoeken om een geïmporteerde afbeelding te selecteren waarin een lettertype voorkomt dat in de lijst wordt aangegeven aan de hand van een pictogram voor geïmporteerde afbeeldingen . De afbeelding wordt ook weergegeven. De knop Afbeelding zoeken is niet beschikbaar als het geselecteerde lettertype wordt gebruikt in de opmaak of als er meerdere lettertypen in de lijst zijn geselecteerd.

 4. Klik op Meer info om de details over een geselecteerd lettertype weer te geven. Klik op Minder info om de details te verbergen. Het gebied Info is leeg als er meerdere lettertypen in de lijst zijn geselecteerd.

  Een lettertype kan worden vermeld als onbekend als het bestand van de geselecteerde afbeelding er geen informatie over geeft. Lettertypen in bitmapafbeeldingen (zoals TIFF-afbeeldingen) worden niet weergegeven in de lijst omdat dit bitmaps zijn en geen tekens.

 5. U vervangt het lettertype door in de lijst Vervangen door het gewenste lettertype te selecteren en een van onderstaande stappen uit te voeren:
  • Klik op Wijzigen om één instantie van het geselecteerde lettertype te vervangen. Deze optie is niet beschikbaar als u meerdere lettertypen hebt geselecteerd.

  • Klik op Wijzigen/Zoeken om die instantie van het lettertype te wijzigen en de volgende instantie op te zoeken. Deze optie is niet beschikbaar als u meerdere lettertypen hebt geselecteerd.

  • Klik op Alles wijzigen om alle instanties van het in de lijst geselecteerde lettertype te vervangen. Als u een alinea- of tekenstijl die het gezochte lettertype bevat, opnieuw wilt definiëren, selecteert u Stijl opnieuw definiëren wanneer alles wordt gewijzigd.

  Als het desbetreffende lettertype niet meer in uw bestand voorkomt, wordt de lettertypenaam verwijderd uit de lijst Lettertypen in document.

  Opmerking:

  Als u lettertypen in geïmporteerde afbeeldingen wilt wijzigen, gebruikt u het programma waarmee de afbeelding oorspronkelijk is geëxporteerd. Vervolgens vervangt u de afbeelding of werkt u de koppeling bij in het deelvenster Koppelingen.

 6. Nadat u op Wijzigen hebt geklikt, klikt u op Volgende zoeken om naar de volgende plaats in het document te zoeken waar het lettertype voorkomt.
 7. Klik op Gereed.

U kunt het dialoogvenster Lettertype zoeken/vervangen openen tijdens preflighting van een document. Ga in het dialoogvenster Preflight naar het tabblad Lettertypen en klik op Lettertype zoeken/vervangen.

Opmerking:

Als u wilt zien in welke systeemmap een lettertype voorkomt, selecteert u het lettertype in het dialoogvenster Lettertype zoeken/vervangen en kiest u Tonen in Verkenner (Windows) of Tonen in Finder (macOS).

Items zoeken/wijzigen met gebruik van query's

U kunt tekst, objecten en glyphs zoeken en wijzigen met gebruik van of door het samenstellen van een query. Een query is een gedefinieerde zoek- en wijzigingsbewerking. InDesign beschikt over meerdere vooraf ingestelde query's voor het wijzigen van de leestekenopmaak en voor andere handige bewerkingen, zoals het wijzigen van de notatie van telefoonnummers. Als u een query hebt samengesteld en deze opslaat, kunt u de query steeds weer opnieuw uitvoeren en doorgeven aan anderen.

Zoeken met gebruik van query's

 1. Kies Bewerken > Zoeken/Wijzigen.
 2. Kies een query in de lijst Query.

  De query's worden gegroepeerd op type.

 3. Geef een zoekbereik op in het menu Zoeken in.

  Het zoekbereik wordt niet opgeslagen bij de query.

 4. Klik op Zoeken.
 5. Als u wilt blijven zoeken, klikt u op Volgende zoeken, Wijzigen (om de laatst gevonden tekst of het laatste leesteken te wijzigen), Alles wijzigen (een bericht geeft het totale aantal wijzigingen aan) of Zoeken/Wijzigen (om tekst of leestekens te wijzigen en uw zoekopdracht voort te zetten).

Nadat u een zoekquery hebt geselecteerd, kunt u de instellingen aanpassen om de zoekopdracht te verfijnen.

Query's opslaan

Sla een query op in het dialoogvenster Zoeken/Wijzigen als u de query opnieuw wilt uitvoeren of wilt delen met anderen. De namen van opgeslagen query's worden weergegeven in de lijst Query in het dialoogvenster Zoeken/Wijzigen.

 1. Kies Bewerken > Zoeken/Wijzigen.
 2. Selecteer Tekst, GREP of een ander tabblad voor het gewenste type zoekopdracht.
 3. Klik onder het menu Zoeken in op pictogrammen om te bepalen of elementen als verborgen lagen, stramienpagina's en voetnoten in de zoekopdracht worden opgenomen.

  Deze elementen worden opgenomen in de opgeslagen query. Het bereik van de zoekopdracht wordt echter niet opgeslagen in de query.

 4. Definieer de velden Zoeken naar en Wijzigen in. (Zie Metatekens voor zoeken en Zoeken met GREP-uitdrukkingen.)
 5. Klik op de knop Zoekopdracht opslaan in het dialoogvenster Zoeken/Wijzigen en typ een naam voor de query.

Als u de naam van een bestaande query kiest, wordt u gevraagd of u deze wilt vervangen. Klik op Ja als u de bestaande query wilt bijwerken.

Query's verwijderen

 1. Selecteer de query in de lijst Query en klik op de knop Query verwijderen.

Query's laden

Aangepaste query's worden opgeslagen als XML-bestanden. De namen van aangepaste query's worden weergegeven in de lijst Query in het dialoogvenster Zoeken/Wijzigen.

 1. Als u een query van iemand hebt gekregen en u wilt de query laden om deze in de lijst Query weer te geven, dient u het querybestand naar de desbetreffende locatie te kopiëren:

  Mac OS

  Users\[gebruikersnaam]\Bibliotheek\Preferences\Adobe InDesign\\[Versie]\[Taal]\Find-Change Queries\[type query]

  Windows XP

  Documents and Settings\[gebruikersnaam]\Application Data\Adobe\InDesign\[versie]\[taal]\Find-Change Queries\[type query]

  Windows Vista en Windows 7

  Gebruikers\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[Versie]\[Taal]\Find-Change Queries\[type query]

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account