Bestanden en mappen op uw Dreamweaver-site camoufleren

Over het camoufleren van een site

Door sites te camoufleren kunt u mappen en bestanden uitsluiten van bewerkingen, zoals Ophalen en Plaatsen. U kunt ook alle bestanden van een bepaald type (zoals JPEG, FLV en XML) camoufleren voor sitebewerkingen. Dreamweaver onthoudt uw instellingen voor elke site, zodat u niet steeds opnieuw instellingen hoeft te selecteren wanneer u aan een site werkt.

Als u bijvoorbeeld aan een grote site werkt en u niet elke dag uw multimediabestanden wilt uploaden, kunt u sitecamouflage gebruiken om uw multimediamap te camoufleren. Dreamweaver zal dan de bestanden in die map uitsluiten van de sitebewerkingen die u uitvoert.

U kunt bestanden en mappen camoufleren op de externe en de lokale site. Als u bestanden en mappen camoufleert, worden deze uitgesloten van de volgende bewerkingen:

 • De bewerkingen Plaatsen, Ophalen, Inchecken en Uitchecken

 • Het genereren van rapporten

 • Het zoeken naar nieuwere lokale en externe bestanden

 • Het uitvoeren van bewerkingen op de gehele site, zoals het controleren en wijzigen van koppelingen

 • Het synchroniseren

 • Het werken met de inhoud van het middelenpaneel

 • Het bijwerken van sjablonen en bibliotheken

Opmerking:

U kunt nog steeds een bewerking op een specifieke gecamoufleerde map of een specifiek gecamoufleerd bestand uitvoeren door het betreffende item te selecteren in het deelvenster Bestanden en er een bewerking op uit te voeren. Als u een bewerking rechtstreeks op een bestand of map uitvoert, wordt de camouflage genegeerd.

Opmerking:

Dreamweaver sluit gecamoufleerde sjablonen en bibliotheekitems alleen uit van de bewerkingen Ophalen en Plaatsen. Dreamweaver sluit deze items niet uit van batchbewerkingen, omdat deze items anders niet meer overeen zouden komen met hun instanties.

Het camoufleren van sites in- en uitschakelen

Met sitecamouflage kunt u mappen, bestanden en bestandstypen op een site uitsluiten van bewerkingen die gelden voor de hele site, zoals Ophalen en Plaatsen. Sitecamouflage is standaard ingeschakeld. U kunt het camoufleren permanent uitschakelen of slechts tijdelijk uitschakelen als u een bewerking op alle bestanden, inclusief de gecamoufleerde bestanden wilt uitvoeren. Wanneer u sitecamouflage uitschakelt, worden alle gecamoufleerde bestanden weer zichtbaar gemaakt voor bewerkingen. Wanneer u de sitecamouflage weer inschakelt, worden bestanden die voorheen waren gecamoufleerd, opnieuw gecamoufleerd.

Opmerking:

U kunt met de optie Alles weer zichtbaar maken de camouflage van alle bestanden opheffen, maar hiermee schakelt u de camouflage niet uit. Het is evenmin mogelijk om alle mappen en bestanden die voorheen gecamoufleerd waren, in één keer opnieuw te camoufleren: u zult elke map, elk bestand en elk bestandstype apart opnieuw moeten camoufleren.

 1. Selecteer een bestand of map in het deelvenster Bestanden (Venster > Bestanden).
 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Macintosh) en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer Camoufleren > (hef de selectie op als u de functie wilt uitschakelen).

  • Selecteer Camoufleren > Instellingen om de categorie Camoufleren van het dialoogvenster Site-instelling weer te geven. Schakel Camoufleren inschakelen in of uit en schakel Bestanden camoufleren die eindigen met, in of uit om voor specifieke bestandstypen het camoufleren in of uit te schakelen. U kunt in het tekstvak achtervoegsels invoeren of verwijderen van bestanden die u wilt camoufleren of waarvan u de camouflage wilt opheffen.

Bestanden en mappen camoufleren en de camouflage verwijderen

U kunt specifieke bestanden en mappen camoufleren, maar u kunt niet alle bestanden en mappen of een hele site camoufleren. Wanneer u specifieke bestanden en mappen camoufleert, kunt u meerdere bestanden en mappen tegelijk camoufleren.

 1. Selecteer in het deelvenster Bestanden (Venster > Bestanden) een site waarvoor sitecamouflage is ingeschakeld.
 2. Selecteer de mappen of bestanden die u wilt camoufleren of waarvan u de camouflage wilt opheffen.
 3. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Macintosh) en selecteer Camoufleren > Camoufleren of Camoufleren > Weer zichtbaar maken in het snelmenu.

  Er verschijnt een rode streep door het bestands- of mappictogram om aan te geven dat de map is gecamoufleerd, of de rode streep verdwijnt om aan te geven dat de map niet meer is gecamoufleerd.

  Opmerking:

  U kunt nog steeds een bewerking op een specifieke gecamoufleerde map of een specifiek gecamoufleerd bestand uitvoeren door het betreffende item te selecteren in het deelvenster Bestanden en er een bewerking op uit te voeren. Als u een bewerking rechtstreeks op een bestand of map uitvoert, wordt de camouflage genegeerd.

Specifieke bestandstypen camoufleren of de camouflage ervan opheffen

U kunt opgeven welke specifieke bestandstypen moeten worden gecamoufleerd, zodat Dreamweaver alle bestanden met namen die eindigen met een specifiek patroon, camoufleert. U kunt bijvoorbeeld alle bestanden met de extensie .txt camoufleren. De bestandstypen die u invoert, hoeven echter geen bestandsextensies te zijn, maar kunnen elk willekeurig patroon aan het einde van een bestandsnaam zijn.

Specifieke bestandstypen binnen een site camoufleren

 1. Selecteer in het deelvenster Bestanden (Venster > Bestanden) een site waarvoor sitecamouflage is ingeschakeld.
 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Macintosh) en selecteer Camoufleren > Instellingen.
 3. Selecteer de optie Bestanden camoufleren die eindigen met, voer in het tekstvak de bestandstypen in die u wilt camoufleren en klik op OK.

  U kunt bijvoorbeeld .jpg invoeren om alle bestanden met een naam die eindigt op .jpg, te camoufleren in uw site.

  Als u meerdere bestandstypen wilt invoeren, moet u ze van elkaar scheiden met een spatie. Gebruik geen komma of puntkomma.

  In het deelvenster Bestanden verschijnt een rode streep door de bestanden van het door u gekozen type om aan te geven dat deze zijn gecamoufleerd.

  Opmerking:

  Bepaalde programma's maken back-upbestanden die eindigen met een bepaald achtervoegsel, zoals .bak. Dergelijke bestanden kunt u camoufleren.

  Opmerking:

  U kunt nog steeds een bewerking op een specifieke gecamoufleerde map of een specifiek gecamoufleerd bestand uitvoeren door het betreffende item te selecteren in het deelvenster Bestanden en er een bewerking op uit te voeren. Als u een bewerking rechtstreeks op een bestand of map uitvoert, wordt de camouflage genegeerd.

De camouflage van specifieke bestandstypen binnen een site opheffen

 1. Selecteer in het deelvenster Bestanden (Venster > Bestanden) een site waarvoor sitecamouflage is ingeschakeld.
 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Macintosh) en selecteer Camoufleren > Instellingen.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit op het tabblad Geavanceerd van het dialoogvenster Sitedefinitie:
  • Schakel de optie Bestanden camoufleren die eindigen met, uit om voor alle bestandstypen die in het tekstvak worden vermeld, de camouflage op te heffen.

  • Verwijder specifieke bestandstypen uit het tekstvak om de camouflage voor deze bestandstypen op te heffen.

 4. Klik op OK.

  De rode streep door de bestanden van het door u gekozen type verdwijnt, waarmee wordt aangegeven dat de camouflage voor deze bestanden is opgeheven.

De camouflage van alle bestanden en mappen opheffen

U kunt de camouflage voor alle bestanden en mappen op een site in één keer opheffen. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt. Het is niet mogelijk om alle items die voorheen waren gecamoufleerd, na deze actie in één keer opnieuw te camoufleren. U dient de items allemaal afzonderlijk opnieuw te camoufleren.

Opmerking:

Als u voor alle mappen en bestanden tijdelijk de camouflage wilt opheffen en als u deze items vervolgens weer opnieuw wilt camoufleren, moet u de sitecamouflage uitschakelen.

 1. Selecteer in het deelvenster Bestanden (Venster > Bestanden) een site waarvoor sitecamouflage is ingeschakeld.
 2. Selecteer een willekeurig bestand of een willekeurige map op deze site.
 3. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Macintosh) en selecteer Camoufleren > Alles weer zichtbaar maken.
  Opmerking:

  In deze stap maakt u ook de selectie ongedaan van de optie Bestanden camoufleren die eindigen met in de categorie Camoufleren van het dialoogvenster Sitedefinitie.

  De rode streep door bestands- en mappictogrammen verdwijnt om aan te geven dat de camouflage voor alle bestanden en mappen op de site is opgeheven.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account