Meer informatie over het opschonen van code in Dreamweaver, controleren op compatibiliteit van browsers, valideren van XML-documenten en pagina's XHTML-compatibel maken.

Code opschonen

U kunt automatisch lege tags verwijderen, geneste font-tags combineren en rommelige of onleesbare HTML- of XHTML-code verbeteren.

Zie Bestaande documenten openen en bewerken voor informatie over het opschonen van HTML die is gegenereerd vanuit een Microsoft Word-document.

 1. In een geopend document kiest u Extra > HTML opruimen.

 2. Selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster dat verschijnt en klik op OK.

  Opmerking:

  afhankelijk van de grootte van het document en het aantal geselecteerde opties kan het enkele seconden duren om het document op te schonen.

  Lege containertags verwijderen

  Hiermee verwijdert u tags zonder inhoud ertussen. De tags <b></b> en <font color="#FF0000"></font> zijn bijvoorbeeld lege tags, maar de tag <b> in <b>enige tekst</b> is dat niet.

  Overbodige geneste tags verwijderen

  Hiermee verwijdert u alle overbodige exemplaren van een tag. In de code <b>Dit is wat ik <b>werkelijk</b> wilde zeggen</b> zijn bijvoorbeeld de b-tags rond het woord werkelijk overbodig. Deze worden verwijderd.

  Niet-Dreamweaver HTML-commentaar verwijderen

  Hiermee verwijdert u alle commentaar dat niet is ingevoegd met Dreamweaver. De tag <!‑‑begin body text--> zou bijvoorbeeld worden verwijderd, maar de tag <!‑‑TemplateBeginEditable name="doctitle”‑‑> niet omdat de tag Dreamweaver-commentaar is dat het begin van een bewerkbaar gedeelte in een sjabloon aangeeft.

  Speciale Dreamweaver-opmaakcode verwijderen

  Hiermee verwijdert u commentaar dat Dreamweaver aan code toevoegt om ervoor te zorgen dat documenten automatisch kunnen worden bijgewerkt wanneer sjablonen en bibliotheekitems worden bijgewerkt. Als u deze optie selecteert wanneer u code opschoont in een document dat op een sjabloon is gebaseerd, wordt het document losgekoppeld van de sjabloon. Zie v voor meer informatie.

  Specifieke tag(s) verwijderen

  Hiermee verwijdert u de tags die u opgeeft in het aangrenzend tekstvak. Gebruik deze optie als u aangepaste tags wilt verwijderen die zijn ingevoegd door andere visuele editors en andere tags die u niet op uw site wilt weergeven (zoals blink) U moet meerdere tags van elkaar scheiden met komma's (bijvoorbeeld font,blink).

  Geneste <font>-tags indien mogelijk combineren

  Hiermee geeft u op dat twee of meer font-tags moeten worden samengevoegd wanneer deze hetzelfde tekstbereik controleren. <font size="7"><font color="#FF0000">big red</font></font> zou bijvoorbeeld worden gewijzigd in <font size="7" color="#FF0000">big red</font>.

  Logboek tonen bij voltooiing

  Toont een waarschuwingsvenster met informatie over de wijzigingen die in het document zijn aangebracht nadat de opschoonbewerking is voltooid.

Controleren of tags en haakjes in evenwicht zijn

U kunt controleren of de tags, ronde haakjes(( )), accolades ({ }) en vierkante haakjes ([ ]) op de pagina in evenwicht zijn. In evenwicht betekent dat er bij elke begintag, bij elk rond of vierkant haakje openen en bij elke accolade openen een bijbehorend afsluitend exemplaar aanwezig is en omgekeerd.

Controleren op evenwichtige tags

 1. Open het document in de codeweergave.
 2. Plaats de invoegpositie in de geneste code die u wilt controleren.
 3. Selecteer Bewerken > Bovenliggende tag selecteren.

  De omsluitende bijbehorende tags (en de inhoud ervan) worden in de code geselecteerd. Als u Bewerken > Bovenliggende tag blijft selecteren en de tags in evenwicht zijn, worden in Dreamweaver uiteindelijk de buitenste html- en /html-tag geselecteerd.

Controleren op evenwichtige ronde of vierkante haakjes of accolades

 1. Open het document in de codeweergave.
 2. Plaats de invoegpositie in de code die u wilt controleren.
 3. Selecteer Bewerken > Code > Haakjes in evenwicht brengen.

  Alle codes tussen de omsluitende haakjes of accolades wordt geselecteerd. Als u nogmaals Bewerken > Code > Haakjes in evenwicht brengen selecteert, wordt alle code tussen de haakjes of haakjes rondom de nieuwe selectie geselecteerd.

Controleren op browsercompatibiliteit

Met behulp van de functie voor de controle van de browsercompatibiliteit kunt u combinaties van HTML en CSS opsporen die voor problemen zorgen in bepaalde browsers. Met deze functie kunt u ook controleren of de code in uw documenten eventuele CSS-eigenschappen of -waarden bevat die niet worden ondersteund door uw doelbrowsers.

XML-documenten valideren

U kunt voorkeursinstellingen voor de validatiefunctie opgeven, specifieke problemen aangeven waarop de validatiefunctie moet controleren en instellen welke foutsoorten moeten worden gemeld.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Voor een XML- of XHTML-bestand selecteert u Bestand > Valideren > Als XML.

  • Op het tabblad Validatie van het deelvenster Resultaten wordt het bericht “Geen fouten of waarschuwingen” weergeven of worden de gevonden syntaxisfouten vermeld.

 2. Dubbelklik op een foutbericht om de fout in het document te markeren.
 3. Als u het rapport wilt opslaan als een XML-bestand, klikt u op de knop Rapport opslaan.
 4. Als u het rapport in uw primaire browser wilt weergeven (van waaruit u het rapport kunt afdrukken), klikt u op de knop Bladeren in rapport.

Documenten valideren met W3C-validatie

Dankzij de geïntegreerde ondersteuning van W3C-validatie kunt u met Dreamweaver webpagina's maken die aan de normen voldoen. De W3C-validatie valideert uw HTML- en XML-documenten tegen de normen voor HTML, XHTML of XML. U kunt geopende documenten valideren en bestanden die op een liveserver zijn geplaatst.

Fouten in uw bestanden kunt u oplossen met het rapport dat na de validatie wordt gegenereerd.

Opmerking:

Bij de voorkeursinstellingen in Dreamweaver kunt u de parser opgeven op basis waarvan uw documenten moeten worden gevalideerd. Deze voorkeur wordt gebruikt als alternatieve parser in gevallen waarin DOCTYPE niet automatisch kan worden gedetecteerd.

Een geopend document valideren

 1. Selecteer Venster> Resultaten > Validatie om het deelvenster Validatie te openen. In dit deelvenster worden de resultaten van de validatie weergegeven.

 2. Kies Bestand > Valideren > Huidig document (W3C).

Een livedocument valideren

Voor livedocumenten valideert Dreamweaver de code die wordt ontvangen door de browser. Deze code wordt weergegeven als u met de rechtermuisknop in uw browser klikt en de optie voor het weergeven van de broncode kiest. Het valideren van livedocumenten is met name nuttig voor dynamische pagina's die PHP, JSP enzovoort gebruiken.

De optie Livedocument valideren is alleen beschikbaar als de URL van de te valideren pagina begint met http.

 1. Selecteer Venster > Resultaten > Validatie om het deelvenster Validatie te openen. In dit deelvenster worden de resultaten van de validatie weergegeven.

 2. Klik op Live View.

 3. Kies Bestand > Valideren > Livedocument (W3C).

Voor livedocumenten wordt een afzonderlijk venster geopend wanneer u op een fout dubbelklikt in het deelvenster voor W3C-validatie. In het venster wordt de door de browser gegenereerde code weergegeven, waarbij de regel met de fout is gemarkeerd.

Validatie-instellingen aanpassen

 1. Selecteer Venster > Resultaten > Validatie om het deelvenster Validatie te openen.

 2. Klik op het afspeelpictogram van de W3C-validatie in het deelvenster W3C-validatie. Selecteer Instellingen.

 3. Selecteer een DOCTYPE voor validatie als in het document geen expliciete instelling voor DOCTYPE is opgegeven.

 4. Schakel de opties uit als u geen fouten en waarschuwingen wilt weergeven.

 5. Klik op Beheren als u waarschuwingen of fouten wilt verwijderen die u hebt verborgen met het deelvenster W3C-validatie. Wanneer u waarschuwingen en fouten verwijdert, worden deze niet weergegeven als u Alles tonen selecteert in het deelvenster W3C-validatie.

 6. Schakel Meldingsvenster van W3C-validatie niet weergeven in als dit venster niet wilt weergeven wanneer u begint met de validatie.

Werken met validatierapporten

Nadat de validatie is voltooid, worden de validatierapporten weergegeven in het deelvenster W3C-validatie.

 • Selecteer de fout/waarschuwing in het deelvenster W3C-validatie voor meer informatie over de fout of waarschuwing. Klik op Meer informatie.

 • Klik op Rapport opslaan om het rapport als XML-bestand op te slaan.

 • Klik op Bladeren in rapport om het volledige rapport in HMTL-indeling weer te geven. Het HTML-rapport bevat een volledig overzicht van de fouten en waarschuwingen en een samenvatting.

 • Selecteer de fout in het deelvenster W3C-validatie om naar de coderegel te gaan die de fout bevat. Klik op de knop Opties en kies Ga naar regel.

 • Als u fouten/waarschuwingen wilt verbergen, selecteert u de fout/waarschuwing. Klik op de knop Opties en kies Fout verbergen.

 • Als u alle fouten en waarschuwingen wilt weergeven, inclusief de verborgen fouten, klikt u op de knop Opties. Kies vervolgens Alles tonen. De fouten en waarschuwingen die u hebt verwijderd in het dialoogvenster Voorkeuren, worden niet weergegeven.

 • Als u alle resultaten in het deelvenster W3C-validatie wilt wissen, klikt u op de knop Opties. Kies vervolgens Resultaten wissen.

Voorkeuren voor de validatiefunctie instellen

Dreamweaver biedt naast W3C-validatie ook ondersteuning voor externe codevalidatieprogramma's die u installeert als extensies. Als u een extensie voor een extern validatieprogramma installeert, worden de voorkeursinstellingen van het programma weergegeven in de categorie W3C-validatie van het dialoogvenster Voorkeuren.

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Dreamweaver > Voorkeuren (Macintosh).
 2. Selecteer W3C-validatie in de lijst Categorie aan de linkerkant.

 3. Selecteer de tagbibliotheken die voor de validatie moeten worden gebruikt.

  U kunt niet meerdere versies van dezelfde tagbibliotheek of taal selecteren. Als u bijvoorbeeld HTML 4.01 selecteert, kunt u niet ook HTML 5 selecteren. Selecteer de vroegste versie aan de hand waarvan u wilt valideren. Als een document bijvoorbeeld geldige HTML 4.01-code bevat, is dit ook geldige HTML 5-code.

 4. Selecteer weergaveopties voor de soorten fouten en waarschuwingen die moeten worden opgenomen in het validatierapport.
 5. Klik op Toepassen om de wijzigingen toe te passen en klik op Sluiten om het dialoogvenster Voorkeuren te sluiten.

Pagina's XHTML-compatibel maken

Wanneer u een pagina maakt, kunt u deze XHTML-compatibel maken. U kunt ook een bestaand HTML-document XHTML-compatibel maken.

XHTML-compatibele documenten maken

 1. Selecteer Bestand > Nieuw.
 2. Selecteer een categorie en een type pagina dat u wilt maken.
 3. Selecteer een van de XHTML-documenttypedefinities (DTD) in het pop-upmenu DocType uiterst rechts in het dialoogvenster en klik op Maken.

  U kunt een HTML-document bijvoorbeeld XHTML-compatibel maken door XHTML 1.0 Transitional of XHTML 1.0 Strict te selecteren in het pop‑upmenu

  Opmerking:

  niet alle documenttypen kunnen XHTML-compatibel worden gemaakt.

Standaard XHTML-compatibele documenten maken

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren of Dreamweaver > Voorkeuren (Mac OS X) en selecteer vervolgens de categorie Nieuw document.
 2. Selecteer een standaarddocument, selecteer een van de XHTML-documenttypedefinities in het pop-upmenu Standaarddocumenttype (DTD) en klik op OK.

  U kunt een HTML-document bijvoorbeeld XHTML-compatibel maken door XHTML 1.0 Transitional of XHTML 1.0 Strict te selecteren in het pop‑upmenu

Een bestaand HTML-document XHTML-compatibel maken

 1. Open een document en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Voor een document zonder frames selecteert u Bestand > Converteren. Selecteer daarna een van de XHTML-documenttypedefinities.

   U kunt een HTML-document bijvoorbeeld XHTML-compatibel maken door XHTML 1.0 Transitional of XHTML 1.0 Strict te selecteren in het pop‑upmenu

  • Voor een document met frames selecteert u een frame en selecteert u Bestand > Converteren. Selecteer daarna een van de XHTML-documenttypedefinities.

 2. Als u het hele document wilt converteren, herhaalt u deze stap voor elk frame en voor het framesetdocument.

Opmerking:

U kunt een instantie van een sjabloon niet converteren omdat de instantie in dezelfde taal moet zijn opgesteld als de sjabloon waarop deze is gebaseerd. Een document dat is gebaseerd op een XHTML-sjabloon, zal bijvoorbeeld altijd een XHTML-document zijn, terwijl een document dat is gebaseerd op een niet-XHTML-compatibele HTML-sjabloon, altijd een HTML-document zal zijn dat niet kan worden geconverteerd naar een XHTML-document of een document in een andere taal.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid