Meer informatie over het toevoegen en formatteren van tekst in Live View en de Codeweergave of door tekst en de bijbehorende eigenschappen te extraheren uit PSD-bestanden.

Tekst aan een document toevoegen

Als u tekst wilt toevoegen aan een Dreamweaver-document, kunt u rechtstreeks tekst in het documentvenster typen of tekst knippen en plakken. U kunt ook tekst uit andere documenten importeren.

Als u tekst in een Dreamweaver-document plakt, kunt u de opdracht Plakken of Plakken speciaal gebruiken. Met de opdracht Plakken speciaal kunt u de opmaak van de geplakte tekst op verschillende manieren opgeven. Als u bijvoorbeeld tekst uit een opgemaakt Microsoft Word-document in een Dreamweaver-document wilt plakken maar alle opmaak wilt verwijderen zodat u uw eigen CSS-stijlpagina op de geplakte tekst kunt toepassen, kunt u de tekst selecteren in Word, deze naar het Klembord kopiëren en met de opdracht Plakken speciaal de optie selecteren waarmee u alleen tekst plakt.

Als u de opdracht Plakken gebruikt voor het plakken van tekst uit andere toepassingen, kunt u plakvoorkeuren instellen als standaardopties.

Opmerking:

met Control+V (Windows) en Command+V (Macintosh) wordt altijd alleen tekst (zonder opmaak) geplakt in de codeweergave.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om tekst toe te voegen aan uw document:
  • Gebruik het deelvenster Extract om tekst te extraheren uit uw PSD-composities. Zie Tekst uit PSD-bestanden kopiëren voor meer gedetailleerde informatie.
  • Typ tekst rechtstreeks in het documentvenster.
  • Kopieer tekst uit een andere toepassing, schakel naar Dreamweaver, plaats de invoegpositie in de ontwerpweergave van het documentvenster en selecteer Bewerken > Plakken of Bewerken > Plakken speciaal.

  Als u Bewerken > Plakken speciaal selecteert, kunt u verschillende opmaakopties voor plakken selecteren.

  U kunt ook tekst plakken met de volgende sneltoetsen:

   

  De optie Plakken

  Sneltoets

  Plakken

  Control+V (Windows)

  Command+V (Mac)

  Plakken speciaal

  Control+Shift+V (Windows)

  Command+Shift+V (Mac)

   

Speciale tekens invoegen

Bepaalde speciale tekens worden in HTML weergegeven met een naam of een getal, aangeduid als een entiteit. HTML bevat entiteitsnamen voor tekens als het copyrightsymbool (©) het en-teken (&), en het gedeponeerd-handelsmerksymbool (®). Elke entiteit heeft zowel een naam (bijvoorbeeld —) als een numerieke equivalent, bijvoorbeeld —.

Opmerking:

HTML gebruikt de punthaken <> in de code, maar u wilt mogelijk de speciale tekens voor groter dan of kleiner dan gebruiken zonder dat Dreamweaver ze interpreteert als code. Gebruik in dit geval &#38;gt; voor groter dan (>) en &#38;lt; voor kleiner dan (<).

Veel benoemde entiteiten worden niet correct weergegeven in een groot aantal oudere browsers.

 1. Plaats de invoegpositie in het documentvenster op de plaats waar u een speciaal teken wilt invoegen.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer de naam van het teken in het vervolgmenu Invoegen > HTML > Teken.

  • Ga naar de categorie HTML van de invoegbalk, klik op de optie Tekens en selecteer het gewenste teken in het pop-upmenu.

  Opmerking:

  Er zijn heel wat andere speciale tekens beschikbaar; om er een te selecteren, selecteert u Invoegen > HTML > Teken > Overige..., of klikt u op de knop Tekens in de categorie HTML van het deelvenster Invoegen en selecteert u de optie Andere lettertekens. Selecteer een teken uit het dialoogvenster Andere lettertekens en klik op OK.

Witruimte toevoegen tussen tekens

In HTML kan er maar één spatie tussen tekens staan. Als u meer spaties wilt toevoegen in een document, moet u een vaste spatie invoegen. U kunt een voorkeur instellen waarmee automatisch vaste spaties worden toegevoegd in een document.

Een vaste spatie invoegen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer Invoegen > HTML > Speciale tekens > Vaste spaties.

  • Druk op Control+Shift+spatiebalk (Windows) of Option+spatiebalk (Mac).

  • Van het deelvenster Invoegen, selecteert u HTML, klikt u op de knop Tekens en selecteert u de optie Vaste spaties.

Een voorkeur instellen voor het toevoegen van vaste spaties

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Dreamweaver > Voorkeuren (Macintosh).
 2. Controleer of in de categorie Algemeen de optie Meerdere opeenvolgende spaties toestaan is ingeschakeld.

Witruimte tussen alinea's toevoegen

De manier van werken van Dreamweaver lijkt op die van heel wat tekstverwerkingstoepassingen: om een nieuwe alinea te maken, drukt u op Enter (Windows) of op Return (Macintosh). Webbrowsers voegen automatisch een lege regel met witruimte in tussen alinea's. U kunt één regel witruimte tussen alinea's toevoegen door een regeleinde in te voegen.

Een regeleinde toevoegen

 1. Druk op Enter (Windows) of Return (Macintosh).

Een regeleinde toevoegen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Druk op Shift+Enter (Windows) of Shift+Return (Macintosh).

  • Selecteer Invoegen > HTML > Speciale tekens > Regeleinde.

  • In het deelvenster Invoegen selecteert u HTML, klikt u op de knop Tekens en selecteert u Regeleinde.

Lijsten met opsommingstekens en nummering maken

U kunt een genummerde lijst (in rangorde), een lijst met opsommingstekens (zonder volgorde) en definitielijsten maken op basis van bestaande tekst of met nieuwe tekst die u in het documentvenster typt.

Voor definitielijsten worden geen voorlooptekens, zoals opsommingstekens of nummers, gebruikt. Ze worden vaak gebruikt in woordenlijsten of beschrijvingen. Lijsten kunnen ook worden genest. Geneste lijsten zijn lijsten die andere lijsten bevatten. U kunt bijvoorbeeld een geordende lijst of een lijst met opsommingstekens nesten binnen een andere genummerde of geordende lijst.

U gebruikt het dialoogvenster Lijsteigenschappen om het uiterlijk van een hele lijst of van een afzonderlijk lijstitem in te stellen. U kunt de nummeringsstijl instellen, de nummering opnieuw instellen of stijlopties voor opsommingstekens instellen voor afzonderlijke lijstitems of voor de hele lijst.

Een nieuwe lijst maken

 1. Plaats de invoegpositie in het Dreamweaver-document op de plaats waar u een lijst wilt toevoegen en ga vervolgens op een van de volgende manieren te werk:
  • In de HTML-eigenschappencontrole klikt u op Geordende lijst of Lijstitem.

  • Selecteer Invoegen > HTML en selecteer het gewenste type lijst: Niet-geordende lijst (met opsommingstekens) of Geordende lijst (met nummers).

   Het voorloopteken voor het opgegeven lijstitem wordt weergegeven in het documentvenster.

 2. Typ de tekst voor het lijstitem en druk vervolgens op Enter (Windows) of Return (Macintosh) om een nieuw lijstitem te maken.
 3. Beëindig de lijst door twee keer op Enter (Windows) of Return (Macintosh) te drukken.

Een lijst maken met bestaande tekst

 1. Selecteer een reeks alinea's waarvan u een lijst wilt maken.
 2. Selecteer Invoegen > HTML > Niet-geordende Lijst, Geordende lijst of Lijstitem.

Een geneste lijst maken

 1. Selecteer de lijstitems die u wilt nesten.

 2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Lijst > Inspringen.

  De tekst wordt ingesprongen in Dreamweaver en er wordt een afzonderlijke lijst gemaakt met de HTML-kenmerken van de oorspronkelijke lijst.

 3. Pas een nieuw lijsttype of een nieuwe lijststijl toe op de ingesprongen tekst via de hierboven beschreven procedure.

Lijsteigenschappen instellen voor een hele lijst

 1. Maak ten minste één lijstitem in het documentvenster. De nieuwe stijl wordt automatisch toegepast op andere items die u aan de lijst toevoegt.
 2. Met de invoegpositie in de tekst van het lijstitem, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Lijst > Eigenschappen. Het systeem geeft het dialoogvenster Lijsteigenschappen weer.

 3. Stel de opties in die u wilt definiëren voor de lijst:

  Lijsttype

  Hiermee geeft u lijsteigenschappen op, terwijl u met Lijstitem een afzonderlijk item in een lijst opgeeft. Gebruik het pop-upmenu om een lijst met opsommingstekens, een genummerde lijst, een maplijst of een menulijst te selecteren. Afhankelijk van het door u geselecteerde lijsttype worden er verschillende opties weergegeven in het dialoogvenster.

  Stijl

  Bepaalt de stijl van nummers of opsommingstekens die worden gebruikt voor een genummerde lijst of lijst met opsommingstekens. Alle items in de lijst hebben deze stijl, tenzij u een nieuwe stijl opgeeft voor items binnen de lijst.

  Beginaantal

  Stelt de waarde in voor het eerste item in een genummerde lijst.

 4. Klik op OK om de keuzen in te stellen.

Lijsteigenschappen instellen voor een lijstitem

 1. Plaats de invoegpositie in het documentvenster in de tekst van een lijstitem dat u wilt wijzigen.
 2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Lijst > Eigenschappen.

 3. Stel onder Lijstitem de opties in die u wilt definiëren:

  Nieuwe stijl

  Geeft een stijl voor het geselecteerde lijstitem. Stijlen in het menu Nieuwe stijl hebben betrekking op het type lijst dat wordt weergegeven in het menu Lijsttype. Als in het menu Lijstitem bijvoorbeeld Lijst met opsommingstekens wordt weergegeven, zijn in het menu Nieuwe stijl alleen opties voor opsommingstekens beschikbaar.

  Aantal opnieuw instellen op

  Hiermee kunt een specifiek getal instellen waar vanaf lijstitems moeten worden genummerd.

 4. Klik op OK om de opties in te stellen.

Tekst zoeken en vervangen

Zie Tekst zoeken en vervangen voor informatie over het zoeken en vervangen van tekst.

Afkortingen en letterwoorden definiëren

HTML biedt tags waarmee u afkortingen en letterwoorden kunt definiëren die u in uw pagina gebruikt voor zoekmachines, spellingcontrole, vertaalprogramma's of spraakprogramma's. U kunt bijvoorbeeld opgeven dat de afkorting ME in uw pagina voor mechanical engineer staat, of het letterwoord WHO voor World Health Organization.

 1. Selecteer de afkorting of het acroniem in de tekst van de pagina.
 2. Selecteer Invoegen > HTML > Tekstobjecten > Afkorting, of Invoegen > HTML > Tekstobjecten > Acroniem.
 3. Voer de volledige tekst van het acroniem of de afkorting in.
 4. Voer de taal in, bijvoorbeeld en voor Engels, du voor Nederlands of it voor Italiaans.

Voorkeuren voor kopiëren en plakken instellen

U kunt speciale voorkeuren voor plakken instellen als standaardopties als u Bewerken > Plakken gebruikt om tekst uit andere toepassingen te plakken. Als u bijvoorbeeld tekst altijd als alleen-tekst of als tekst met een basisopmaak wilt plakken, kunt u de standaardoptie instellen in het dialoogvenster met voorkeuren voor Kopiëren/Plakken.

Opmerking:

Als u tekst in een Dreamweaver-document plakt, kunt u de opdracht Plakken of Plakken speciaal gebruiken. Met de opdracht Plakken speciaal kunt u de opmaak van de geplakte tekst op verschillende manieren opgeven. Als u bijvoorbeeld tekst uit een opgemaakt Microsoft Word-document in een Dreamweaver-document wilt plakken maar alle opmaak wilt verwijderen zodat u uw eigen CSS-stijlpagina op de geplakte tekst kunt toepassen, kunt u de tekst selecteren in Word, deze naar het Klembord kopiëren en met de opdracht Plakken speciaal de optie selecteren waarmee u alleen tekst plakt.

Opmerking:

Voorkeuren die zijn ingesteld in het dialoogvenster met voorkeuren voor Kopiëren/Plakken, gelden alleen voor materiaal dat wordt geplakt in de ontwerpweergave.

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Dreamweaver Voorkeuren (Macintosh).
 2. Klik op de categorie Kopiëren/Plakken.
 3. Stel de volgende opties in en klik op OK.

  Alleen tekst

  Hiermee kunt u niet-opgemaakte tekst plakken. Als de oorspronkelijke tekst is opgemaakt, wordt alle opmaak, waaronder regeleinden en alinea's, verwijderd.

  Tekst met structuur

  Hiermee kunt u tekst plakken waarin de structuur behouden blijft, maar de basisopmaak niet. U kunt bijvoorbeeld tekst plakken en daarbij de structuur van alinea's, lijsten en tabellen behouden, zonder dat vette, cursieve en andere opmaak behouden blijft.

  Tekst met structuur en basisopmaak

  Hiermee kunt u zowel gestructureerde als eenvoudige HTML-tekst plakken (bijvoorbeeld paragrafen en tabellen, en tekst die is opgemaakt met de tag b, i, u, strong, em, hr, abbr of acronym).

  Tekst met structuur en volledige opmaak

  Hiermee kunt u tekst plakken waarin alle structuur, HTML-opmaak en CSS-stijlen behouden blijven.

  Opmerking:

  Met de optie Volledige opmaak worden geen CSS-stijlen behouden die uit een externe stijlpagina komen. Ook kunnen er geen stijlen behouden blijven als de toepassing van waaruit u plakt geen stijlen behoudt bij het kopiëren naar het Klembord.

  Regeleinden behouden

  Hiermee kunt u regeleinden behouden in geplakte tekst. Deze optie is uitgeschakeld als u Alleen tekst hebt geselecteerd.

  Alinea-afstanden van Word opruimen

  Selecteer deze optie als u Tekst met structuur of Tekst met structuur en basisopmaak hebt geselecteerd en extra witruimte tussen alinea's wilt verwijderen bij het plakken van de tekst.

  Zet gekrulde aanhalingstekens om in rechte Zet gekrulde aanhalingstekens om in rechte.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid