Objecten uitlijnen en verdelen

Opmerking:

Inclusieve taal: vanaf InDesign 2022 (versie 17.0) vervangen we niet-inclusieve taal om de kernwaarden van Adobe van inclusiviteit te weerspiegelen. Verwijzingen naar 'Master'-pagina's worden vervangen door 'Parent'-pagina's in onze Help-artikelen voor de Engelse, Deense, Hongaarse, Spaanse, Italiaanse, Braziliaanse, Portugese en Japanse landinstellingen.

Overzicht van het deelvenster Uitlijnen

U kunt het deelvenster Uitlijnen (Venster > Object en lay-out > Uitlijnen) gebruiken om objecten horizontaal of verticaal uit te lijnen of te verdelen langs de selectie, marges, pagina of spread. Denk aan het volgende wanneer u werkt met het deelvenster Uitlijnen:

 • Het deelvenster Uitlijnen is niet van invloed op objecten waarvoor u de opdracht Positie vergrendelen hebt gekozen en wijzigt de uitlijning van tekstalinea's in kaders niet.

 • Tekstuitlijning wordt niet beïnvloed door de opties die zijn ingesteld bij Objecten uitlijnen (Zie Tekst uitlijnen of uitvullen.)

 • In het dialoogvenster Sneltoetsen (Bewerken > Sneltoetsen) kunt u aangepaste sneltoetsen instellen voor uitlijning en verdeling. (Selecteer Objecten in Productgebied.)

Uitlijnen, deelvenster

A. Knoppen voor verticale uitlijning B. Knoppen voor verticale verdeling C. Afstandverdeling gebruiken D. Knoppen voor horizontale uitlijning E. Knoppen voor horizontale verdeling F. Opties voor uitlijningslocatie 

Objecten uitlijnen of verdelen

In het deelvenster Uitlijnen kunt u geselecteerde objecten horizontaal of verticaal uitlijnen of gelijkmatig verdelen op de selectie, marges, pagina of spread.

Horizontaal verdeelde objecten op basis van selectie (boven) en ten opzicht van marges (onder)

 1. Selecteer de objecten die u wilt uitlijnen of verdelen.
 2. Kies Venster > Object en lay-out > Uitlijnen om het deelvenster Uitlijnen weer te geven.
  Opmerking:

  Als u meer deelvensteropties wilt weergeven of verbergen, kiest u Opties tonen of Opties verbergen in het menu van het deelvenster.

 3. Geef in het menu onder aan het deelvenster op of u de objecten wilt uitlijnen of verdelen op basis van de selectie, marges, pagina of spread.
 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u objecten wilt uitlijnen, klikt u op de knop voor het gewenste type uitlijning.
  • Als u objecten wilt verdelen, klikt u op de knop voor het gewenste type verdeling. Als u bijvoorbeeld op de knop Linkerranden distribueren klikt en Uitlijnen op selectie is ingeschakeld, wordt aan elke linkerrand van alle geselecteerde objecten dezelfde afstand toegevoegd.
  De opties van Horizontaal midden distribueren gebruiken voor een gelijkmatige verdeling

  A. Hiermee zorgt u dat de afstand tussen de middelpunten van de objecten steeds gelijk is B. Hiermee houdt u de algehele breedte hetzelfde als voorafgaand aan de transformatie 

  • Als u de afstand tussen de middelpunten of de randen van objecten wilt instellen, selecteert u Afstand gebruiken onder Objecten verdelen en typt u vervolgens de afstand die u wilt toepassen. Klik op een knop om de geselecteerde objecten langs hun horizontale of verticale as te verdelen.

  De opties van Horizontaal midden distribueren gebruiken en een waarde toevoegen voor Afstand gebruiken

  A. Hiermee worden de middelpunten van de objecten op een gelijke afstand geplaatst op basis van een opgegeven waarde B. Hiermee wordt de algehele breedte van de objecten als een groep gewijzigd 

  • Als u de afstand tussen objecten wilt instellen (tussen tegenoverliggende randen), selecteert u Afstand gebruiken onder Afstand verdelen en geeft u de gewenste afstand tussen de objecten op. (Als de optie Afstand verdelen niet zichtbaar is, kiest u Opties tonen in het menu van het deelvenster Uitlijnen.) Klik op de knop Afstand verdelen om de objecten te verdelen over de horizontale of verticale as.
  De opties van Horizontale ruimte distribueren gebruiken en een waarde toevoegen voor Afstand gebruiken

  A. Hiermee maakt u afstanden van een opgegeven waarde tussen elk object B. Hiermee wordt de algehele breedte van de objecten als een groep gewijzigd 

Wanneer u gelijkmatige afstand met verticale verdeling gebruikt, worden de geselecteerde objecten van onder tot boven gelijkmatig verdeeld, te beginnen bij het bovenste object. Wanneer u gelijkmatige afstand met horizontale verdeling gebruikt, worden geselecteerde objecten van links tot rechts gelijkmatig verdeeld, te beginnen bij het object dat zich het meest links bevindt.

Opmerking:

U kunt ook gebruikmaken van de functie Slim spatiëren om objecten uit te lijnen of te verdelen terwijl u ze verplaatst. Als twee verticale objecten bijvoorbeeld 12 punten van elkaar verwijderd zijn, worden, als u een derde object 12 punten onder het tweede object verplaatst, tijdelijke hulplijnen weergegeven, zodat u het object magnetisch kunt uitlijnen.

Objecten uitlijnen met het gereedschap Tussenruimte

Met het gereedschap Tussenruimte kunt u snel de tussenruimte tussen twee of meer objecten aanpassen. U kunt het gereedschap ook gebruiken om tegelijkertijd het formaat te wijzigen van meerdere objecten met op dezelfde manier uitgelijnde randen, waarbij de tussenruimte tussen de objecten ongewijzigd blijft. U kunt zo uw lay-out in één stap aanpassen door de ruimte tussen objecten rechtstreeks te bewerken.

Het gereedschap Tussenruimte negeert vergrendelde objecten en stramienpagina-items.

 1. Selecteer het gereedschap Tussenruimte .

 2. Plaats de aanwijzer tussen twee objecten en voer een of meer van de volgende handelingen uit.

  • Sleep om de tussenruimte te verplaatsen en het formaat van alle objecten langs de tussenruimte te wijzigen.

  • Houd Shift ingedrukt en sleep om alleen de tussenruimte tussen de twee dichtstbijzijnde objecten te verplaatsen.

  • Houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt om het formaat van de tussenruimte te wijzigen in plaats van deze te verplaatsen. Als u Shift ook ingedrukt houdt, wordt alleen de tussenruimte tussen de twee dichtstbijzijnde objecten aangepast.

  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt om de tussenruimte en de objecten in dezelfde richting te verplaatsen. Als u ook Shift ingedrukt houdt, worden alleen de twee dichtstbijzijnde objecten verplaatst.

  • Houd Ctrl+Alt (Windows) of Command+Option (Mac OS) ingedrukt om de grootte van de tussenruimte te wijzigen en de objecten te verplaatsen. Houd ook Shift ingedrukt om alleen de tussenruimte tussen de twee dichtstbijzijnde objecten te wijzigen en alleen deze objecten te verplaatsen.

Opmerking:

Selecteer het gereedschap Tussenruimte en open het deelvenster Gereedschaphints (Venster > Hulpmiddelen > Gereedschaphints) om informatie over het gereedschap Tussenruimte weer te geven.

Objecten verdelen met Actief verdelen

Wanneer u meerdere geselecteerde objecten transformeert, kunt u de ruimte tussen de geselecteerde objecten proportioneel aanpassen. U hoeft het formaat van de objecten dan niet aan te passen. U kunt dus de tussenruimte tussen vijf uitgelijnde rechthoeken aanpassen zonder de opdrachten voor verdelen te gebruiken.

 1. Selecteer de objecten.

 2. Begin een selectiekadergreep te slepen en houd de spatiebalk tijdens het slepen ingedrukt. Blijf slepen om de tussenruimte tussen de objecten te wijzigen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account