Tekst uitlijnen

Tekst uitlijnen of uitvullen

Tekst kan aan één rand of aan beide randen (of inzetten) van een tekstkader worden uitgelijnd. Tekst is uitgevuld als de tekst aan beide randen is uitgelijnd. U kunt alle tekst in een alinea uitvullen met uitzondering van de laatste regel (Links uitvullen of Rechts uitvullen) en met inbegrip van de laatste regel (Alle regels uitvullen). Als de laatste regel slechts weinig tekens bevat, kunt u een speciaal teken voor het einde van het artikel gebruiken en een uitlijnspatie maken.

Links uitvullen (links) en Alle regels uitvullen (rechts)

Opmerking:

Als u alle tekstregels uitvult en u Adobe Composer alinea gebruikt, wordt tekst doorgeschoven, zodat de tekst overal in de alinea even dicht op elkaar staat en een aantrekkelijke vormgeving krijgt. U kunt de spatiëring in uitgevulde tekst nauwkeurig instellen.

Als u de tekst centreert of uitvult op een kaderraster, is de tekst niet langer precies uitgelijnd met het raster. U kunt de uitlijning van alinea's ook instellen voor alle alinea's in het kaderraster.

 1. Selecteer tekst.
 2. Klik op een van de knoppen voor Uitlijning (Links uitlijnen, Centreren, Rechts uitlijnen, Links uitvullen, In midden uitvullen, Rechts uitvullen en Volledig uitvullen) in het deelvenster Alinea of het regelpaneel.
 3. (Optioneel) Klik op Uitlijnen naar rug of Uitlijnen weg van rug.

  Wanneer u de optie Uitlijnen naar rug toepast op een alinea, wordt de tekst op de linkerpagina rechts uitgelijnd, maar als dezelfde tekst doorloopt (of als het kader wordt verplaatst) naar een rechterpagina, wordt de tekst links uitgelijnd. Wanneer u op vergelijkbare wijze de optie Uitlijnen weg van rug toepast op een alinea, wordt de tekst op de linkerpagina links uitgelijnd, terwijl de tekst op de rechterpagina rechts wordt uitgelijnd.

  In verticale kaders heeft uitlijnen met of weg van de rug geen effect omdat de tekstuitlijning parallel loopt aan de rugrichting.

Opmerking:

Als u de linkerzijde van een tekstregel links wilt uitlijnen en de rechterzijde rechts, plaatst u de invoegpositie op de plaats waar u de tekst rechts wilt uitlijnen. Druk op Tab en lijn de rest van de regel rechts uit.

Alinea's op een basislijnraster uitlijnen

Het basislijnraster staat voor de regelafstand voor platte tekst in een document. U kunt voor alle elementen van de pagina veelvouden van deze regelafstand gebruiken, zodat tekst altijd correct wordt uitgelijnd tussen kolommen en van pagina tot pagina. Als u voor de platte tekst in een document bijvoorbeeld een 12‑punts regelafstand gebruikt, kunt u voor de koptekst een 18‑punts regelafstand instellen en 6 punten ruimte toevoegen voor de alinea's die op de koppen volgen.

Met een basislijnraster krijgt u consistentie in de locaties van tekstelementen op een pagina. U kunt de regelafstand voor de alinea aanpassen, zodat de basislijnen ervan worden uitgelijnd op het onderliggende raster van de pagina. Dit komt van pas als u de basislijnen van tekst in meerdere kolommen of aangrenzende tekstkaders wilt uitlijnen. Wijzig instellingen voor het basislijnraster met het deelvenster Rasters van het dialoogvenster Voorkeuren.

U kunt ook alleen de eerste regel van een alinea op het basislijnraster uitlijnen en de andere regels volgens de opgegeven waarde van de regelafstand uitlijnen.

Als u het basislijnraster wilt weergeven, klikt u op Weergave > Rasters en hulplijnen > Basislijnraster tonen.

Opmerking:

Het basislijnraster is alleen zichtbaar als het zoomniveau van het document groter is dan de ingestelde weergavedrempel in de rastervoorkeuren. U moet misschien inzoomen om het basislijnraster te kunnen zien.

Alinea's uitlijnen op het basislijnraster

 1. Selecteer tekst.
 2. Klik in het deelvenster Alinea of het regelpaneel op Uitlijnen op basislijnraster  .
Opmerking:

Om te voorkomen dat de regelafstand van de tekst wordt gewijzigd, stelt u voor de regelafstand van het basislijnraster dezelfde waarde (of een veelvoud ervan) in als voor de tekst.

De eerste regel op het basislijnraster uitlijnen

 1. Selecteer de alinea's die u wilt uitlijnen.
 2. Kies Alleen eerste regel op raster uitlijnen in het menu van het deelvenster Alinea of in het menu van het regelpaneel.
 3. Klik in het deelvenster Alinea of het regelpaneel op Uitlijnen op basislijnraster  .

Een uitgebalanceerde titeltekst maken

U kunt onregelmatig uitgelijnde tekst over meerdere regels op elkaar afstemmen. Deze functie is vooral bedoeld voor koppen die uit meerdere regels bestaan, pull-quotes en gecentreerde alinea's.

Voor en na het op de titel toepassen van de optie Ongelijke regels met elkaar in evenwicht brengen

 1. Klik in de alinea die u in evenwicht wilt brengen.
 2. Kies Ongelijke regels met elkaar in evenwicht brengen in het menu van het deelvenster Alinea of van het regelpaneel.

Deze functie heeft alleen effect als Adobe Composer alinea is geselecteerd.

Alinea's maken die zich uitstrekken over meerdere kolommen of die kolommen splitsen

Een alinea kan zich uitstrekken over meerdere kolommen in een tekstkader, zodat een bredere kop ontstaat. U kunt kiezen of een alinea zich uitstrekt over alle kolommen of over een bepaald aantal kolommen. Wanneer een alinea zich uitstrekt over meerdere kolommen in een tekstkader met meerdere kolommen, wordt alle tekst voor de desbetreffende alinea uitgebalanceerd.

U kunt een alinea ook opsplitsen in meerdere kolommen in hetzelfde tekstkader.

 

Alinea die zich uitstrekt over meerdere kolommen en die meerdere kolommen opsplitst

A. Koptekst die zich uitstrekt over kolommen B. Opgesplitste kolom 

Een alinea uitstrekken over meerdere kolommen

 1. Plaats het invoegpunt in de alinea.

  U kunt deze functie ook deel laten uitmaken van een alineastijl, zoals een kopstijl.

 2. Kies Meerdere kolommen in het regelpaneelmenu of in het menu van het deelvenster Alinea.

 3. Kies Meerdere kolommen in het menu Alinealayout.

 4. Kies het aantal kolommen waarover u de alinea wilt uitstrekken in het menu Uitstrekken over. Kies Alle als u de alinea over alle kolommen wilt uitstrekken.

 5. Als u extra ruimte voor of na de alinea wilt toevoegen, geeft u waarden op bij Ruimte voor uitstrekken en Ruimte na uitstrekken en vervolgens klikt u op OK.

Een alinea die wordt opgesplitst in meerdere kolommen

 1. Plaats het invoegpunt in de alinea.

  U kunt deze functie ook deel laten uitmaken van een alineastijl, zoals een kopstijl.

 2. Kies Meerdere kolommen in het regelpaneelmenu of in het menu van het deelvenster Alinea.

 3. Kies Gesplitste kolommen in het menu Alinealayout.

 4. Geef de volgende opties op en klik op OK:

  Subkolommen

  Kies het aantal kolommen waarin u de alinea wilt opsplitsen.

  Ruimte voor splitsen/Ruimte na splitsen

  Voeg ruimte toe voor of na de opgesplitste alinea.

  Binnenste tussenruimte

  Stel de ruimte in tussen de opgesplitste alinea's.

  Buitenste tussenruimte

  Stel de ruimte in tussen de buitenzijde van de opgesplitste alinea's en de marges.

Tekst uitlijnen of verticaal in een tekstkader uitvullen

U kunt tekstregels in een kader langs de verticale as van het kader uitlijnen of verdelen. Op deze manier is tekst zo overal in kaders en kolommen gelijk te houden.

U kunt tekst aan de bovenkant, in het midden of aan de onderkant van het kader uitlijnen met de waarden van de regelafstand van elke alinea en de waarden van de alineaspatiëring. Ook kunt u tekst verticaal uitvullen, waarbij de afstand tussen de regels los van de waarden van de regelafstand en de alineaspatiëring evenredig wordt verdeeld.

Verticaal uitvullen: onder (links) en uitvullen (rechts)

Het verticaal uitlijnen en uitvullen van tekst wordt berekend vanuit de basislijnpositie van elke tekstregel in het kader. Denk aan het volgende als u de verticale uitlijning gaat aanpassen:

 • De bovenkant van het kader is gedefinieerd als de basislijn van de eerste regel van tekst die aan de bovenkant is uitgelijnd. De optie voor de verschuiving van de eerste basislijn in het venster Opties tekstkader heeft invloed op deze waarde.

 • De onderkant van het kader is gedefinieerd als de basislijn van de laatste regel van tekst die aan de onderkant is uitgelijnd. Voetnoottekst wordt niet uitgevuld.

 • Wanneer de optie Uitlijnen op basislijnraster wordt toegepast op alinea's die aan de bovenkant, in het midden of aan de onderkant zijn uitgelijnd, worden alle regels op het basislijnraster uitgelijnd. Bij de optie Uitgevuld worden alleen de eerste en laatste regels op de basislijn uitgelijnd.

 • Als u de inzetwaarden voor boven of onder in het venster Opties tekstkader aanpast, verandert u de locatie van respectievelijk de eerste of laatste basislijn.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Selecteer een tekstkader met het selectiegereedschap.

  • Klik met het tekstgereedschap  in het tekstkader.

 2. Kies Object > Opties tekstkader.
 3. Kies in het deelvenster Verticaal uitvullen in het venster Opties tekstkader een van de volgende opties in het menu Uitlijnen:
  • Selecteer Boven om tekst vanaf de bovenkant van het kader verticaal uit te lijnen. (Dit is de standaardinstelling.)

  • Selecteer Gecentreerd om tekst in het kader te centreren.

  • Selecteer Onder om tekst vanaf de onderkant van het kader verticaal uit te lijnen.

  • Selecteer Uitvullen om tekst evenredig verticaal uit te lijnen tussen de boven- en onderkant van het kader.

 4. Als u Uitvullen kiest en u wilt niet dat de regelafstand onevenredig groot wordt ten opzichte van de ruimte tussen de alinea's, moet u een waarde voor Limiet alinea-afstand opgeven. De ruimte tussen alinea's wordt uitgerekt tot aan de waarde die u hebt opgegeven. Als de tekst dan nog niet in het kader past, wordt de ruimte tussen de regels zo aangepast dat de tekst het hele kader vult. De waarde voor de ruimte tussen alinea's wordt toegepast naast de waarden voor Afstand voor en Afstand na die u hebt opgegeven in het deelvenster Alinea.
  De maximale ruimte tussen alinea's ingesteld op nul (links) en 1 pica (rechts)

  Opmerking:

  Ga voorzichtig te werk als u tekstkaders met meerdere kolommen verticaal wilt uitvullen. Als de laatste kolom slechts een paar regels bevat, kunnen er te veel witregels tussen de regels komen te staan.

 5. Klik op OK.
Opmerking:

Een makkelijke manier om de maximale ruimte tussen alinea's aan te passen is door Voorvertoning te selecteren en te klikken op Pijl-omhoog of Pijl-omlaag naast Maximale ruimte tussen alinea's totdat de ruimte tussen de alinea's in overeenstemming is met de regelafstand.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account