Over voorkeuren en standaardinstellingen

Voorkeuren zijn onder andere posities van deelvensters, maatopties en weergave-opties voor afbeeldingen en typografie. Voorkeurinstellingen bepalen hoe InDesign-documenten en ‑objecten in eerste instantie werken.

Algemene voorkeuren instellen

In dit gedeelte komen de voorkeursinstellingen op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Voorkeuren aan de orde. Voor informatie over andere voorkeuren zoekt u naar de desbetreffende instelling.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren  > Algemeen (Windows) of InDesign > Voorkeuren > Algemeen (Mac OS) en kies het type voorkeur dat u wilt opgeven.
 2. Kies een nummeringsmethode in het menu Weergeven in de sectie Paginanummering. (Zie De absolute nummering of sectienummering in het deelvenster Pagina's weergeven.)
 3. Geef in het deelvenster Downloaden en insluiten van lettertypen een drempel voor het starten van het maken van een subset van het lettertype op basis van het aantal glyphs in het lettertype op. Deze instelling is van invloed op de downloadopties in de dialoogvensters Afdrukken en Exporteren.
 4. In het gedeelte Tijdens schalen kunt u de weergave van geschaalde objecten in deelvensters en het gedrag van de inhoud van geschaalde kaders instellen.
  • Selecteer Toepassen op inhoud als u de tekengrootte wilt aanpassen wanneer tekstkader wordt geschaald. (Zie Tekst schalen.) Als u deze optie hebt geselecteerd en u een afbeeldingskader schaalt, verandert de grootte in procenten van de afbeelding, maar wordt het percentage van het kader weer ingesteld op 100%. (Zie Objecten schalen.)

  • Selecteer Schaalpercentage aanpassen om bij het schalen van tekst de oorspronkelijke tekengrootte gevolgd door de nieuwe tekengrootte tussen haakjes weer te geven. Als u deze optie hebt geselecteerd en u afbeeldingskaders schaalt, verandert de grootte in procenten van zowel het kader als de afbeelding.

 5. Klik op Alle waarschuwingsdialoogvensters opnieuw instellen om alle waarschuwingen weer te geven, ook de waarschuwingen die u niet wilt weergeven. (Wanneer waarschuwingen verschijnen, kunt u een selectievakje inschakelen om te zorgen dat een waarschuwing niet meer wordt weergegeven.)

Standaardinstellingen opgeven

Als u instellingen wijzigt wanneer er geen documenten zijn geopend, worden dit de standaardinstellingen voor nieuwe documenten. Is er wel een document geopend, dan zijn die instellingen alleen op dat document van toepassing.

Als u instellingen wijzigt terwijl er geen objecten zijn geselecteerd, worden de instellingen gebruikt als standaardinstellingen voor nieuwe objecten.

Standaardinstellingen voor nieuwe documenten wijzigen

 1. Alle documenten sluiten.
 2. Wijzig de instellingen voor menu-items, deelvensters of dialoogvensters.

Opmerking:

Als u over het algemeen voor documenten hetzelfde paginaformaat en dezelfde taal gebruikt, kunt u deze standaardinstellingen wijzigen als er geen document is geopend. Wilt u bijvoorbeeld het standaard paginaformaat wijzigen, dan sluit u alle documenten, kiest u Bestand > Documentinstelling en selecteert u een paginaformaat. Sluit alle documenten om een standaardwoordenboek in te stellen en kies Bewerken > Voorkeuren > Woordenboek (Windows) of InDesign > Voorkeuren > Woordenboek (Mac OS). Selecteer vervolgens een optie in het menu Taal.

Standaardinstellingen voor nieuwe objecten in een document opgeven

 1. Open een InDesign-document en kies Bewerken > Alles deselecteren.
 2. Wijzig de instellingen voor menu-items, deelvensters of dialoogvensters.

Alle voorkeuren en standaardinstellingen herstellen

Als InDesign onverwacht gedrag vertoont, kunt u dit probleem vaak oplossen door voorkeuren te verwijderen. (Dit wordt ook wel 'voorkeuren weggooien' genoemd.)

Het verdient aanbeveling een reservekopie te maken van de voorkeursbestanden met de naam InDesign Defaults en InDesign SavedData. Bij problemen kunt u deze reservekopiebestanden dan over de beschadigde voorkeursbestanden heen kopiëren, zodat u uw voorkeuren niet hoeft te verwijderen en er geen aanpassingen verloren gaan.

In Adobe InDesign Presets (PDF, alleen Engelstalig) geeft Mike Witherell een uitgebreid overzicht van de bestanden die bij het herstellen van voorkeuren betrokken zijn.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • (Windows) Start InDesign en druk op Shift+Ctrl+Alt. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of de voorkeurenbestanden mogen worden verwijderd.

  • (Mac OS) Druk op Shift+Option+Command+Control en start InDesign. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of de voorkeurenbestanden mogen worden verwijderd.

De verschillende programmavoorkeuren en standaardinstellingen worden in de voorkeurenbestanden van Adobe InDesign opgeslagen. Deze bestanden, waaronder het bestand met standaardinstellingen van InDesign, worden bij het afsluiten van InDesign opgeslagen. Als u bestanden handmatig wilt verwijderen of hernoemen, gaat u naar volgende locaties van de voorkeurenbestanden:

 • Mac OS

  Opgeslagen InDesign-gegevens

  Users/[gebruiker]/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [versie]/InDesign SavedData

  InDesign-standaardinstellingen

  Users/[gebruiker]/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [versie]/InDesign Defaults

 • Windows XP

  Opgeslagen InDesign-gegevens

  \Documents and Settings\[gebruikersnaam]\Local Settings\Application Data\Adobe\InDesign\Version [versie]\Caches

  InDesign-standaardinstellingen

  \Documents and Settings\[gebruikersnaam]\Application Data\Adobe\InDesign\Version [versie]

 • Windows Vista of Windows 7

  Opgeslagen InDesign-gegevens

  Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [versie]\Caches\InDesign SavedData

  InDesign-standaardinstellingen

  C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [versie]\InDesign Defaults

Over stijlen en voorinstellingen van InDesign

U kunt instellingen opslaan om deze later opnieuw te gebruiken, waaronder de instellingen voor de volgende items:

Wijzig de functie-instellingen in het dialoogvenster en sla vervolgens de instellingen op. Stijlen worden opgeslagen in het document waarin ze zijn gemaakt. U kunt de instellingen van een ander document gebruiken door de stijlen en voorinstellingen uit dat document te importeren of te laden. Bovendien kunnen de meeste voorinstellingen worden geëxporteerd naar of opgeslagen in een bestand dat naar andere computers kan worden gestuurd.

In Adobe InDesign Presets (PDF, alleen Engelstalig) geeft Mike Witherell een uitgebreide lijst van voorinstellingen.

Ook kunt u stijlen en voorinstellingen in alle documenten in een boekbestand gebruiken. Zie Documenten in een boekbestand synchroniseren voor meer informatie.