Toegankelijkheidsfuncties in PDF's

Een document of een toepassing is toegankelijk als personen met handicaps, zoals motorische beperkingen, blindheid of slecht gezichtsvermogen, het kunnen gebruiken. Met de toegankelijkheidsfuncties in Acrobat, Acrobat Reader en Adobe Portable Document Format (PDF) kunnen mensen met een handicap PDF-documenten gebruiken, met of zonder schermlezers, schermvergrotingen of brailleprinters.

Het toegankelijk maken van PDF's levert meestal voor alle gebruikers voordelen op. De documentstructuur die ervoor zorgt dat een PDF goed hardop door een schermlezer kan worden gelezen, maakt het bijvoorbeeld ook mogelijk dat het document in een mobiel apparaat opnieuw kan worden geplaatst en op een klein scherm kan worden weergegeven. Verder zorgt de vooraf ingestelde tabvolgorde van een toegankelijk PDF-formulier ervoor dat alle gebruikers, niet alleen gebruikers met een motorische beperking, het formulier gemakkelijker kunnen invullen.

De toegankelijkheidsfuncties in Acrobat en Acrobat Reader vallen in twee brede categorieën. Er zijn functies om het lezen van PDF-documenten makkelijker te maken, en eigenschappen om toegankelijke PDF-documenten te maken. Toegankelijke PDF-documenten maakt u met Acrobat, niet met Reader.

Functies voor toegankelijk lezen van PDF's

 • Voorkeuren en opdrachten voor het optimaliseren van uitvoer voor hulpprogramma's en -apparaten, zoals opslaan als toegankelijke tekst voor een brailleprinter

 • Voorkeuren en opdrachten om de navigatie van PDF's toegankelijker te maken, zoals automatisch schuiven en het openen van PDF's op de laatste gelezen pagina

 • Instellingsassistent voor toegankelijkheid voor het eenvoudig instellen van de meeste voorkeuren die met toegankelijkheid te maken hebben

 • Toetsenbordalternatieven voor muishandelingen

 • Mogelijkheid om de tekst van een PDF weer te geven in een grotere letter en om een PDF met meerdere kolommen tijdelijk opnieuw te plaatsen in één, duidelijk leesbare kolom

 • Hardop lezen tekst naar spraak converteren

 • Ondersteuning voor schermlezers en schermvergrotingen

Functies voor het maken van toegankelijke PDF's

 • Gecodeerde PDF's maken vanuit ontwerptoepassingen

 • Niet-gecodeerde PDF's converteren naar gecodeerde PDF's

 • Beveiligingsinstelling die toestaat dat schermlezers toegang hebben tot tekst, maar voorkomt dat gebruikers tekst kopiëren, afdrukken, bewerken of uitpakken

 • Mogelijkheid tekst toe te voegen aan gescande pagina's om de toegankelijkheid te verbeteren

 • (Acrobat Pro) Gereedschappen voor het bewerken van de leesvolgorde en documentstructuur

 • (Acrobat Pro) Gereedschappen voor het maken van toegankelijke PDF-formulieren

Acrobat Standard biedt enkele functies om bestaande PDF's toegankelijk te maken.Met Acrobat Pro kunt u taken uitvoeren die nodig zijn om sommige PDF-documenten en -formulieren toegankelijk te maken, zoals de leesvolgorde bewerken of codes voor de documentstructuur bewerken.

Aanvullende bronnen

Zie voor meer informatie over toegankelijkheidsfuncties de volgende bronnen:

 • Toegankelijkheid in Acrobat, overzicht, nieuwe functies en FAQ: /www.adobe.com/nl/accessibility/products/acrobat/
 • Informatie en nieuws over toegankelijkheid in Adobe-producten: /blogs.adobe.com/accessibility/pdf/

 • Toegankelijke PDF-documenten maken: www.adobe.com/nl/accessibility

 • Algemene tips voor toegankelijkheid: /http://acrobatusers.com/forum/accessibility/

Toegankelijke PDF's

Toegankelijke PDF's hebben de volgende kenmerken.

Doorzoekbare tekst

Als een document alleen uit gescande tekstafbeeldingen bestaat, is het niet toegankelijk, omdat de inhoud uit afbeeldingen bestaat en de tekst niet doorzoekbaar is. De woorden kunnen niet door hulpprogramma's worden gelezen of uitgepakt en gebruikers kunnen de tekst niet selecteren of bewerken en de PDF niet toegankelijker maken. Voordat u andere toegankelijkheidsfuncties voor het document kunt gebruiken, moet u de gescande tekstafbeeldingen met OCR (Optical Character Recognition, optische tekenherkenning) converteren naar doorzoekbare tekst.

Alternatieve tekstbeschrijvingen (Acrobat Pro)

Schermlezers kunnen documenteigenschappen zoals afbeeldingen en interactieve formuliervelden, alleen lezen als er alternatieve tekst aan is gekoppeld. Schermlezers kunnen webkoppelingen wel lezen maar u kunt meer betekenisvolle beschrijvingen als alternatieve tekst opgeven. Alternatieve tekst en knopinfo kunnen veel gebruikers helpen, waaronder gebruikers met leerhandicaps.

Fonts waarmee tekens als tekst kunnen worden uitgepakt (Acrobat Pro)

De fonts in een toegankelijke PDF moeten voldoende gegevens bevatten om in Acrobat alle tekens als tekst uit te pakken voor andere doeleinden dan het weergeven van tekst op het scherm. Als u een PDF met een schermlezer of met het gereedschap Hardop lezen laat lezen, worden tekens door Acrobat als Unicode-tekst uitgepakt. Acrobat pakt tekens ook uit als Unicode wanneer u tekst opslaat voor een brailleprinter. Het uitpakken mislukt als in Acrobat niet kan worden bepaald hoe het font naar Unicode-tekens moet worden geconverteerd.

Leesvolgorde en documentstructuurcodes (Acrobat Pro)

Via een schermlezer of ander hulpmiddel voor het converteren van tekst naar spraak kan tekst in een document alleen op een begrijpelijke manier aan de gebruiker worden gepresenteerd als het document gestructureerd is. De documentstructuurcodes in een PDF bepalen wat de leesvolgorde is en wat de koppen, alinea's, secties, tabellen en andere pagina-elementen zijn.

Interactieve formuliervelden (Acrobat Pro)

Sommige PDF's bevatten formulieren die een gebruiker op een computer moet invullen. Om toegankelijk te zijn, moeten formuliervelden interactief zijn, zodat de gebruiker waarden in de formuliervelden kan invoeren.

Navigatiehulpmiddelen (Acrobat Pro)

Navigatiehulpen in een PDF zijn onder andere koppelingen, bladwijzers, kopteksten, inhoudsopgave en vooraf ingestelde tabvolgorde van formuliervelden. Navigatiehulpen zorgen dat gebruikers snel een overzicht krijgen van het document zonder het helemaal door te lezen. Vooral bladwijzers zijn handig. Deze worden op basis van de kopteksten van een document gemaakt.

Documenttaal (Acrobat Pro)

Als u de documenttaal in een PDF opgeeft, kunnen sommige schermlezers naar de juiste taal overschakelen.

Beveiliging die niet in conflict komt met ondersteunende software (Acrobat Pro)

Sommige auteurs van PDF's staan niet toe dat gebruikers tekst afdrukken, kopiëren, uitnemen of bewerken of dat zij opmerkingen plaatsen bij de tekst. De tekst van een toegankelijke PDF moet beschikbaar zijn voor een schermlezer. Met Acrobat kunt u voorkomen dat de beveiligingsinstellingen van invloed zijn op het vermogen van de schermlezer om geschreven tekst om te zetten in spraak.

Zie /www.webaim.org/techniques/acrobat/ voor meer informatie over de toegankelijkheid van PDF's.

Codes, toegankelijkheid, leesvolgorde en opnieuw plaatsen

PDF-codes lijken in veel opzichten op XML-codes. PDF-codes bepalen de documentstructuur: welke tekst een koptekst is, uit welke inhoud een sectie bestaat, welke tekst een bladwijzer is, enzovoort. Een logische boomstructuur met codes geeft de structuur van het document weer. Daarom geven codes de leesvolgorde aan en zorgen ze voor betere navigatie, vooral in lange, complexe documenten, zonder het uiterlijk van de PDF te wijzigen.

Hulpprogramma's bepalen aan de hand van de logische boomstructuur hoe de inhoud van het document moet worden gepresenteerd en geïnterpreteerd. De meeste hulpprogramma's bepalen de juiste leesvolgorde van tekst aan de hand van codes voor de documentstructuur. Codes voor de documentstructuur laten hulpprogramma's de betekenis van afbeeldingen en andere inhoud omzetten in een andere indeling, zoals geluid. Een niet-gecodeerd document heeft geen structuurinformatie en Acrobat moet een structuur afleiden op basis van de voorkeursinstellingen voor de leesvolgorde. Dit kan ertoe leiden dat pagina-items in de verkeerde volgorde of helemaal niet worden gelezen.

Als u een document opnieuw wilt plaatsen om op het kleine scherm van een mobiel apparaat weer te geven, bent u ook afhankelijk van deze documentstructuurcodes.

Opmerking:

Als u in Acrobat PDF's maakt, worden er vaak automatisch codes aan toegevoegd. Als u wilt controleren of een PDF codes bevat, kiest u Bestand > Eigenschappen en bekijkt u de waarde voor Gecodeerde PDF in het deelvenster Geavanceerd op het tabblad Beschrijving.

In Acrobat Pro wordt de logische boomstructuur weergegeven in het deelvenster Codes. U ziet hier documentinhoud als pagina-elementen die op verschillende niveaus zijn genest.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account