Preflight-profielen

Het succes van een Preflight-inspectie is afhankelijk van een goede definitie van criteria voor de inspectie. De inspectiecriteria bevinden zich in een pakket dat een Preflight-profiel wordt genoemd. Een Preflight-profiel bevat een of meer controles, correcties of zowel controles als correcties. Elke controle bevat een of meer eigenschapinstructies die de PDF-inhoud valideren. Er wordt alleen een fout weergegeven als alle eigenschapinstructies in de controle een fout opleveren. In het dialoogvenster Preflight: Profiel bewerken kunt u opgeven welke waarden u wilt gebruiken en hoe u problemen wilt verwerken. U kunt bijvoorbeeld een profiel kiezen waarmee problemen eenvoudigweg worden gerapporteerd, of een profiel dat een probleem automatisch oplost op basis van de opgegeven parameters. Een profiel met een correctie is voorzien van het opgevulde grijze moersleutelpictogram.

Adobe Acrobat bevat verschillende vooraf gedefinieerde profielen die in groepen zijn ingedeeld, zoals Digitaal afdrukken, PDF-analyse, Prepress en PDF/A-, PDF/E- of PDF/X-compatibiliteit. U kunt de vooraf gedefinieerde profielen ongewijzigd gebruiken of veranderen om aangepaste profielen te maken. De controles waaruit de profielen bestaan (zogenaamde regels in lagere versies van Acrobat), zijn ingedeeld in categorieën, zoals Document, Pagina's, Afbeeldingen, enzovoort. Elke controle in een categorie betreft een bepaalde documenteigenschap.

Als u wilt weten welke documenteigenschappen door het Preflight-profiel worden geanalyseerd, raadpleegt u de informatie over elke geselecteerde controle in het dialoogvenster Preflight: Profiel bewerken. Hierin wordt beschreven welke criteria tijdens de controle worden gebruikt om een documenteigenschap te analyseren en mogelijk te corrigeren.

Profielen weergeven

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

   

  • Als het dialoogvenster Preflight niet is geopend, kiest u Gereedschappen > Afdrukproductie > Preflight.
  • Schakel naar de gewenste bibliotheek met behulp van de vervolgkeuzelijst boven in het venster.
  • Als een ander deelvenster wordt weergegeven in het dialoogvenster Preflight, klikt u op de tab Profielen.

   

 2. Vouw de gewenste profielgroepen uit.

  De lijst bevat alle vooraf gedefinieerde profielen en eventuele aangepaste profielen die u hebt gemaakt.

Favoriete profielen instellen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als het dialoogvenster Preflight niet is geopend, kiest u Gereedschappen > Afdrukproductie > Preflight.

  • Als een ander deelvenster wordt weergegeven in het dialoogvenster Preflight, klikt u op de tab Profielen.

 2. Vouw de gewenste groepen uit.
 3. Selecteer een profiel, klik op de markering naast de naam en kies Favoriet.

Overzicht van het dialoogvenster Preflight: Profiel bewerken

In het dialoogvenster Preflight: Profiel bewerken worden alle beschikbare profielen weergegeven en wordt aangegeven welke documenteigenschappen worden geanalyseerd. Via dit dialoogvenster kunt u een profiel ontgrendelen of vergrendelen, een nieuwe groep maken om profielen in te delen en inspectiecriteria opgeven. U hebt toegang tot aanvullende opties en gegevens door het profiel uit te vouwen.

U opent het dialoogvenster Preflight: profiel bewerken door in het dialoogvenster Preflight een profielgroep uit te vouwen, een profiel te selecteren en op Bewerken te klikken. U kunt ook Profielen bewerken kiezen in het menu Opties.

Dialoogvenster Preflight: Profiel bewerken
Dialoogvenster Preflight: Profiel bewerken

A. Profiel B. Vooraf gedefinieerde set controles C. Meer opties D. Profielgroepen 

Profielen toevoegen en verwijderen

U kunt uw eigen aangepaste Preflight-profielen maken. Voordat u een nieuw profiel maakt, kunt u kijken of er bestaande profielen zijn die ongeveer het gewenste resultaat leveren. Dupliceer indien mogelijk een bestaand profiel en wijzig alleen het relevante deel.

Een Preflight-profiel moet ten minste één controle of correctie en één eigenschap bevatten waarmee de PDF-inhoud wordt gevalideerd. Wanneer u een nieuwe controle maakt, kunt u bestaande eigenschappen gebruiken of nieuwe eigenschappen maken. Als u profielen maakt en bewerkt, krijgt u het beste resultaat als u alleen de controles toevoegt die u nodig hebt om de PDF-inhoud te valideren en als u de controles en eigenschappen eenvoudig houdt. U kunt bijvoorbeeld een PDF/X-profiel gebruiken om te controleren op bepaalde criteria en vervolgens controles toevoegen voor niet-PDF/X-criteria, zoals afbeeldingsresolutie.

Een profiel maken

 1. Klik in het deelvenster Profielen van het dialoogvenster Preflight op de knop Profielen selecteren .

 2. Kies Opties > Profiel maken.

 3. Typ een naam en een doel voor het nieuwe profiel en geef desgewenst andere opties op.

  Nieuw gemaakte profielen worden standaard weergegeven onder de groep Aangepaste profielen, tenzij u deze toewijst aan een andere groep.

 4. Vouw het profiel in de kolom aan de linkerkant uit.
 5. Wijzig (bestaande) controles.
 6. Voeg aanvullende controles en correcties toe.

Een profiel dupliceren

 1. Klik in het deelvenster Profielen van het dialoogvenster Preflight op de knop Profielen selecteren .

 2. Selecteer een bestaand profiel en kies Opties > Profiel dupliceren.

  Het duplicaatprofiel wordt toegevoegd aan dezelfde groep als het oorspronkelijke profiel.

Een profielgroep maken

 1. Selecteer een profiel in het dialoogvenster Preflight: Profiel bewerken.

 2. Kies Nieuwe groep in de vervolgkeuzelijst Groep.

 3. Typ een naam voor de groep en klik op OK.

  Opmerking:

  Als u een groep profielen selecteert, worden alle profielen verplaatst naar de nieuwe groep.

Een profiel verwijderen

 1. Selecteer het profiel in het dialoogvenster Preflight: Profiel bewerken en klik op Verwijderen .

Preflight-profielen importeren of exporteren

Preflight-profielen kunnen worden gedeeld met andere gebruikers. Afdrukservicebureaus kunnen Preflight-profielen bijvoorbeeld aan hun klanten aanbieden om ervoor te zorgen dat afdruktaken goed zijn gespecificeerd voordat deze worden aangeboden voor productie. Gebruikers in een werkgroep kunnen hun eigen profielen maken om een document te controleren voordat ze dit naar het web uploaden of op een speciale printer afdrukken, of om de interne productie te controleren.

Een profiel dat u wilt uitwisselen, neemt u op in een pakket voor importeren en exporteren. Het pakket bevat alle controles en eigenschappen voor het geselecteerde profiel.

Een Preflight-profiel importeren

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Kies in het dialoogvenster de optie Profiel importeren in het menu Opties.

  • Klik in het dialoogvenster Preflight: Profiel bewerken op het Importeren pictogram .

 2. Zoek het Preflight-pakketbestand (extensie .kfp) en klik op Openen. Het profiel wordt in de lijst met profielen weergegeven in de groep Geïmporteerde profielen.
 3. (Optioneel) Als het profiel is vergrendeld, kiest u Ontgrendeld in het pop-upmenu van het dialoogvenster Preflight: Profiel bewerken. U kunt een profiel bewerken nadat het is ontgrendeld.
 4. (optioneel) Voer desgevraagd het wachtwoord in.

Opmerking:

U kunt een Preflight-profiel ook importeren door het bestand naar het Acrobat -venster of het toepassingspictogram van Acrobat te slepen.

Een Preflight-profiel exporteren

 1. Geef het profiel zo nodig een andere naam (in het dialoogvenster Profiel bewerken) voordat u het exportproces start.
 2. Als u het profiel wilt vergrendelen voordat u het exporteert, kiest u Vergrendeld in het pop-upmenu van het dialoogvenster Preflight: Profiel bewerken. U kunt ook Met wachtwoord beveiligd selecteren en een wachtwoord invoeren.
 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Kies in het Preflight-dialoogvenster de optie Profiel exporteren in het menu Opties.

  • Klik in het dialoogvenster Preflight: Profiel bewerken op het Exporteren pictogram .

 4. Geef een locatie op voor het pakket en klik op Opslaan. Verander de naam van het bestand niet.

Profielen vergrendelen, ontgrendelen en met een wachtwoord beveiligen

U kunt ongeautoriseerde wijzigingen in Preflight-profielen voorkomen door profielen te vergrendelen en met een wachtwoord te beveiligen. Dat kan nuttig zijn als Preflight-profielen worden gedeeld door meerdere gebruikers. Het is mogelijk om Preflight-profielen te vergrendelen of met een wachtwoord te beveiligen wanneer u deze maakt of opslaat. Standaard zijn alle vooraf gedefinieerde Preflight-profielen vergrendeld.

Een vergrendeld Preflight-profiel ontgrendelen
Een vergrendeld Preflight-profiel ontgrendelen

Een profiel vergrendelen

 1. Selecteer een profiel in het dialoogvenster Preflight: Profiel bewerken.
 2. Kies Vergrendeld in het pop-upmenu, linksboven in het dialoogvenster.

  Vervolgens zijn de opties niet meer beschikbaar.

Een profiel met een wachtwoord beveiligen

 1. Selecteer een profiel in het dialoogvenster Preflight: Profiel bewerken.
 2. Kies Met wachtwoord beveiligd in het pop-upmenu, linksboven in het dialoogvenster.

 3. Typ het wachtwoord, voer het opnieuw in en klik op OK. U kunt hoofdletters en kleine letters, cijfers en leestekens gebruiken.

  Vervolgens zijn de opties niet meer beschikbaar.

Een profiel ontgrendelen of de beveiliging ervan opheffen

 1. Selecteer een profiel in het dialoogvenster Preflight: Profiel bewerken.
 2. Kies Ontgrendeld in het pop-upmenu, linksboven in het dialoogvenster.

 3. Typ desgevraagd het juiste wachtwoord en klik op OK.

Profielinstellingen wijzigen

U kunt de instellingen van één profiel wijzigen.

Algemene profielinstellingen wijzigen

 1. Open het dialoogvenster Preflight: Profiel bewerken.
 2. Vouw de profielgroep uit en selecteer een profiel.
 3. Als het profiel is vergrendeld, kiest u Ontgrendeld in het pop-upmenu.
 4. Wijzig een van de volgende instellingen:
  • Voer een nieuwe naam in voor het profiel en beschrijf het in het vak Doel.

  • Selecteer Met wachtwoord beveiligd in het pop-upmenu als u wachtwoordbeveiliging op het profiel wilt toepassen. Typ desgevraagd het wachtwoord, voer het opnieuw in en klik op OK. Kies anders Ontgrendeld.

  • Voer uw naam en e-mailadres in.

  • Wijs het profiel toe aan een groep. Selecteer een bestaande groep in het menu of selecteer Nieuwe groep, typ een naam en klik op OK. Groepen worden alfabetisch gesorteerd.

 5. Selecteer Vergrendeld in het pop-upmenu wanneer u klaar bent met het bewerken van een met een wachtwoord beveiligd profiel. U kunt het profiel ook opnieuw met een wachtwoord beveiligen.
 6. Klik op OK of klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan zonder het dialoogvenster te sluiten.

Bestaande controle- en waarschuwingsinstellingen wijzigen

 1. Open het dialoogvenster Preflight: Profiel bewerken.
 2. Vouw de profielgroep uit en selecteer een profiel.
 3. Als het profiel is vergrendeld, kiest u Ontgrendeld in het pop-upmenu.
 4. Vouw het profiel uit om de groepen met eigenschappen weer te geven die beschikbaar zijn voor het profiel.
 5. Selecteer een groep eigenschappen.
 6. Stel opties in om de criteria voor de inspectie op te geven. Welke opties u kunt opgeven, is afhankelijk van de geselecteerde categorie met eigenschappen in het profiel. U kunt criteria inschakelen of uitschakelen, waarden bewerken of een eigenschap activeren.
 7. Selecteer een waarschuwingsoptie in het pop-upmenu om op te geven hoe problemen tijdens de inspectie moeten worden afgehandeld.
 8. Klik op OK of klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan zonder het dialoogvenster te sluiten.

Preflight waarschuwingsopties

Voor elke controle in een profiel geeft u op hoe u problemen tijdens de inspectie wilt afhandelen. U kunt een keuze maken in het menu naast elk waarschuwingspictogram. Het pictogram voor de waarschuwing wordt naast de controle weergegeven in het dialoogvenster Preflight.

Fout

 Hiermee wordt een foutbericht gegenereerd voor deze controle (of voor andere controles in deze categorie). Kies deze optie voor problemen die u moet corrigeren voordat u kunt verdergaan met het volgende stadium in de werkstroom.

Waarschuwing

 Hiermee wordt een waarschuwingsbericht gegenereerd voor deze controle (of voor andere controles in deze categorie). Kies deze optie voor problemen waarvan u op de hoogte wilt zijn en die u mogelijk moet corrigeren vóór de definitieve uitvoer.

Info

 Hiermee wordt een eenvoudige notitie gegenereerd voor deze controle (of voor andere controles in deze categorie). Kies deze optie voor problemen waarvan u op de hoogte wilt zijn, maar die u niet hoeft te corrigeren vóór de definitieve uitvoer.

Niet actief

 Hiermee wordt nooit een waarschuwingsbericht gegenereerd voor deze controle (of voor andere controles in deze categorie). Kies deze optie voor problemen die geen invloed hebben op de uitvoerkwaliteit van het PDF-document. De tekstvakken worden pas beschikbaar nadat u de status hebt gewijzigd van Niet actief in een andere status.

Een profieloverzicht weergeven

Als u een profieloverzicht maakt, kunt u een beschrijving van elke controle en de bijbehorende inspectiecriteria in het profiel bekijken.

 1. Selecteer in het dialoogvenster Preflight een profiel en kies Profielsamenvatting maken in het menu Opties.
  Een profielsamenvatting is een PDF-bestand
  Een profielsamenvatting is een PDF-bestand.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid