Paden, segmenten en ankerpunten selecteren

Voordat u de vorm van een pad kunt wijzigen of een pad kunt bewerken, moet u de ankerpunten of segmenten van het pad selecteren of een combinatie van beide selecteren.

Ankerpunten selecteren

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Als u de punten kunt zien, kunt u met de tool Direct selecteren op de punten klikken om ze te selecteren. Houd Shift ingedrukt en klik om meerdere punten te selecteren.
 • Selecteer de tool Direct selecteren en sleep een kader rond de ankerpunten. Houd Shift ingedrukt en sleep rond extra ankerpunten om deze te selecteren.
 • U kunt ankerpunten selecteren op geselecteerde of niet-geselecteerde paden. Plaats de tool Direct selecteren boven het ankerpunt totdat de aanwijzer een leeg vierkantje weergeeft voor niet-geselecteerde paden en een gevuld vierkantje voor geselecteerde paden in een vergrote status. Klik vervolgens op het ankerpunt. Houd Shift ingedrukt en klik op extra ankerpunten om deze te selecteren.
 • Selecteer de tool Lasso en sleep rond de ankerpunten. Houd Shift ingedrukt en sleep rond extra ankerpunten om deze te selecteren.

Padsegmenten selecteren

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Selecteer de tool Direct selecteren en klik binnen 2 pixels van het segment of sleep een selectiekader over een gedeelte van het segment. Houd Shift ingedrukt en klik of sleep rond extra padsegmenten om deze te selecteren.
 • Selecteer de tool Lasso  en sleep rond een gedeelte van het padsegment. Houd Shift ingedrukt en sleep rond extra segmenten om deze te selecteren.

Alle ankerpunten en segmenten in een pad selecteren

 1. Selecteer de tool Direct selecteren  of, in Illustrator, de tool Lasso.
 2. Sleep rond het gehele pad.

  Als het pad is gevuld, kunt u met de tool Direct selecteren ook binnen het pad klikken om alle ankerpunten te selecteren.

Een pad kopiëren

Selecteer een pad of een segment met de tool Selecteren of Direct selecteren en voer een van de volgende handelingen uit:

 • Gebruik de standaardmenufuncties om paden in of tussen toepassingen te kopiëren en te plakken.
 • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en sleep het pad naar de gewenste positie. Laat vervolgens de muisknop en de toets Alt of Option weer los.

Ankerpunten toevoegen en verwijderen

Met extra ankerpunten krijgt u meer controle over het pad of kunt u een open pad verlengen. Het is echter verstandig niet meer punten toe te voegen dan nodig is. Een pad met minder punten kan makkelijker worden bewerkt, weergegeven en afgedrukt. U kunt een pad minder complex maken door overbodige punten te verwijderen. Het toevoegen en verwijderen van ankerpunten werkt op vergelijkbare wijze in de verschillende Adobe-toepassingen.

Het deelvenster Tools bevat drie tools voor het toevoegen of verwijderen van punten: de tool Pen , de tool Ankerpunt toevoegen  en de tool Ankerpunt verwijderen . U kunt ook de Knop Geselecteerde ankerpunten verwijderen in het regelpaneel gebruiken.

Standaard verandert de tool Pen in de tool Ankerpunt toevoegen als u de tool op een geselecteerd pad plaatst of in de tool Ankerpunt verwijderen als u de tool op een ankerpunt plaatst.

Opmerking:

Gebruik niet de toetsen Delete en Backspace of de opdrachten Bewerken > Knippen en Bewerken > Wissen om ankerpunten te verwijderen. Met deze toetsen en opdrachten worden het punt en de met dat punt verbonden lijnsegmenten verwijderd.

Een ankerpunt toevoegen of verwijderen

 1. Selecteer het pad dat u wilt wijzigen.

 2. Om een ankerpunt toe te voegen, selecteert u de tool Pen of Ankerpunt toevoegen. Vervolgens plaatst u de aanwijzer op het padsegment en klikt u hierop.

 3. Als u een ankerpunt wilt verwijderen, voer dan een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer het punt met de tool Direct selecteren en klik op Geselecteerde ankerpunten verwijderen  in het regelpaneel.

  • Selecteer de tool Pen of Ankerpunt verwijderen, plaats de aanwijzer op het ankerpunt en klik hierop.

Losse ankerpunten zoeken en verwijderen

Losse ankerpunten zijn individuele punten die niet met andere ankerpunten zijn verbonden. Het is aan te raden losse ankerpunten op te zoeken en te verwijderen.

 1. Deselecteer alle objecten.

 2. Kies Selecteren > Object > Losse ankerpunten.

 3. Kies de opdrachten Bewerken > Knippen of Bewerken > Wissen of druk op de toetsen Delete of Backspace op het toetsenbord.

Automatisch overschakelen op de tool Pen uitschakelen of tijdelijk opheffen

U kunt het automatisch overschakelen op de tool Ankerpunten toevoegen of Ankerpunten verwijderen uitschakelen of tijdelijk opheffen.

 • Als u het overschakelen tijdelijk wilt opheffen, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de tool Pen op het geselecteerde pad of op een ankerpunt plaatst. Dit is handig wanneer u een nieuw pad bovenop een bestaand pad wilt laten beginnen. Als u wilt voorkomen dat Shift de tool Pen beperkt, laat u Shift los voordat u de muisknop loslaat.

 • Als u het overschakelen wilt uitschakelen, kies dan Bewerken > Voorkeuren > Algemeen (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Algemeen (Mac OS) en selecteer Automatisch toevoegen/verwijderen uitschakelen.

Paden vloeiend maken en vereenvoudigen

U kunt de vormgeving van paden vloeiend maken en paden vereenvoudigen door overbodige ankerpunten te verwijderen.

Een pad vloeiend maken

 1. Selecteer het object.

 2. Selecteer de tool Vloeiend .

 3. Sleep de tool langs de lengte van het padsegment dat u vloeiend wilt maken.

 4. Ga door tot de lijn of het pad vloeiend genoeg is.

  Gebruik van de tool Vloeiend
  Gebruik van de tool Vloeiend

  A. Origineel pad B. Langs het pad slepen met de tool Vloeiend C. Resultaat 
 5. Dubbelklik op de tool Vloeiend en stel de volgende opties in om de mate van vloeiendheid in te stellen:

  Getrouwheid

  Hiermee bepaalt u hoe ver u de muis of de pen moet verplaatsen voordat een nieuw ankerpunt aan het pad wordt toegevoegd. De waarde 2,5 betekent bijvoorbeeld dat penseelbewegingen van minder dan 2,5 pixels niet worden geregistreerd. De waarde van Getrouwheid ligt in het bereik van 0,5 tot 20 pixels. Hoe hoger de waarde is, des te vloeiender en minder complex het pad is.

  Vloeiendheid

  Hiermee bepaalt u de mate van vloeiendheid die wordt toegepast als u de tool gebruikt. U kunt voor Vloeiendheid een percentage van 0% tot 100% instellen. Hoe hoger de waarde, hoe vloeiender het pad wordt.

Opmerking:

U kunt een vloeiende curve krijgen, terwijl u de tegenoverliggende curven intact houdt. Selecteer de tool Ankerpunt, druk op Option/Alt en klik op een willekeurige handgreep om de tegenoverliggende handgrepen te koppelen en het punt vloeiend te maken.

Pair-handles
Tegenoverliggende handgrepen koppelen met de tool Ankerpunt

A. Hoekpunten hebben handgrepen die niet zijn gekoppeld B. De tegenoverliggende handgrepen zijn gekoppeld, wat resulteert in een vloeiende curve 

Een pad vereenvoudigen

Hebt u problemen wanneer u illustraties bewerkt die te veel ankerpunten en complexe paden bevatten? Gebruik de optie Vereenvoudigen om al uw problemen met het bewerken van complexe paden op te lossen.

Met deze optie kunt u overbodige ankerpunten verwijderen en een optimaal, vereenvoudigd pad genereren voor uw complexe illustraties, zonder belangrijke wijzigingen aan te brengen in de vorm van het pad.

Belangrijkste voordelen: U kunt paden eenvoudig en nauwkeurig bewerken, het vectorbestand wordt kleiner en het bestand wordt sneller weergegeven en afgedrukt.

Pad vereenvoudigen
Het aantal ankerpunten verminderen om complexe paden te vereenvoudigen

Hoe vereenvoudig ik een pad?

Voer de volgende stappen uit:

 1. Selecteer het object.

 2. Kies Object > Pad > Vereenvoudigen.

  Er wordt een dialoogvenster weergegeven met basisopties voor het vereenvoudigen van het pad.

  Interface om paden te vereenvoudigen
  Basisopties die worden weergegeven wanneer u Object > Vereenvoudigen kiest

  A. Minimum aantal ankerpunten B. Schuifregelaar om aantal ankerpunten te verminderen C. Maximum aantal (originele) ankerpunten D. Pad automatisch vereenvoudigen E. Meer opties weergeven 
 3. Selecteer de volgende opties in het dialoogvenster:

  • Schuifregelaar Ankerpunten verminderen: Standaard is de schuifregelaar ingesteld op de door het systeem gegenereerde, vereenvoudigde waarde. U kunt de schuifregelaar verplaatsen om het aantal ankerpunten te verminderen en het pad verder te vereenvoudigen. De positie en de waarde van de schuifregelaar bepalen hoezeer het vereenvoudigde pad overeenkomt met de curves van het oorspronkelijke pad.  
   • Minimum aantal ankerpunten: Wanneer de schuifregelaar in de buurt komt van of gelijk is aan de minimumwaarde, zijn er minder ankerpunten, maar wijkt de kromming van het gewijzigde pad iets af van het oorspronkelijke pad.
   • Maximum aantal ankerpunten: Wanneer de schuifregelaar in de buurt komt van of gelijk is aan de maximumwaarde, komt de kromming van het gewijzigde pad overeen met het oorspronkelijke pad met een vergelijkbaar aantal ankerpunten.
  • Automatisch vereenvoudigen: Nadat u het aantal ankerpunten hebt gewijzigd, kunt u klikken op de optie Automatisch vereenvoudigen om de schuifregelaar in te stellen op de automatisch berekende vereenvoudigde waarde. Standaard wordt de waarde van de schuifregelaar ingesteld op deze vereenvoudigde waarde.
  • Meer opties: Klik op de knop met de drie puntjes (...) als u meer opties wilt weergeven in het dialoogvenster Vereenvoudigen.

Meer opties instellen

In het dialoogvenster Vereenvoudigen kunt u verschillende aanvullende opties instellen om het pad te vereenvoudigen.

Pad vereenvoudigen

Curve vereenvoudigen

Verplaats de schuifregelaar om op te geven hoezeer het vereenvoudigde pad moet overeenkomen met het oorspronkelijke pad. Hoe hoger de waarde, hoe meer punten er worden gemaakt en hoe meer het pad overeenkomt. Eventuele bestaande ankerpunten worden genegeerd, behalve de eindpunten van een curve en hoekpunten (tenzij u een waarde invoert voor de hoekdrempel).

Hoekdrempel voor hoekpunten

Verplaats de schuifregelaar om de vloeiendheid van hoekpunten te bepalen. Als de hoek van een hoekpunt een lagere waarde heeft dan de opgegeven hoekdrempel, wordt het hoekpunt niet gewijzigd. Met deze optie houdt u de hoeken scherp, zelfs als de waarde voor Curve vereenvoudigen laag is.

Opmerking:

 • Schakel het vakje Voorvertoning in als u een livevoorvertoning van het vereenvoudigde pad op het canvas wilt zien.
 • Bekijk het nieuwe en originele aantal ankerpunten om het vereenvoudigde pad te vergelijken met het oorspronkelijke pad. Deze getallen worden automatisch bijgewerkt wanneer u het aantal ankerpunten en/of de waarde voor de hoekdrempel wijzigt.

Omzetten in rechte lijnen

Hiermee maakt u rechte lijnen tussen de oorspronkelijke ankerpunten van het object. Hoekpunten worden verwijderd als deze een grotere hoek hebben dan de waarde die is ingesteld bij Hoekdrempel voor hoekpunten.

Met deze optie gebruikt het vereenvoudigde pad alleen hoekankerpunten, waardoor een minder complex pad wordt gemaakt met enkele verschillen ten opzichte van het origineel.

Oorspronkelijk pad weergeven

Het oorspronkelijke pad wordt weergegeven achter het vereenvoudigde pad, zodat u de verschillen tussen de beiden paden kunt bekijken.

De positie van ankerpunten middelen

 1. Selecteer twee of meer ankerpunten (op hetzelfde pad of op verschillende paden).

 2. Kies Object > Pad > Gemiddelde nemen.

 3. Geef aan of u wilt middelen langs de horizontale as (x), de verticale as (y) of beide assen, en klik op OK.

Vloeiende punten in hoekpunten omzetten en omgekeerd

U kunt de vloeiende punten op een pad omzetten in hoekpunten en andersom. Met de opties in het regelpaneel kunt u snel meerdere ankerpunten omzetten. Met de tool Ankerpunt omzetten kunt u ervoor kiezen om slechts één zijde van het punt om te zetten. Verder kunt u de curve exact wijzigen tijdens het omzetten van het punt.

Een of meer ankerpunten omzetten via het regelpaneel

Als u de opties voor het omzetten van ankerpunten in het regelpaneel wilt gebruiken, selecteert u niet het hele object, maar alleen de relevante ankerpunten. Als u meerdere objecten selecteert, moet een van de objecten slechts gedeeltelijk zijn geselecteerd. Als u gehele objecten selecteert, veranderen de opties in het regelpaneel in opties die betrekking hebben op het gehele object.

 1. Als u een of meer hoekpunten wilt omzetten in vloeiende punten, selecteert u de punten en klikt u vervolgens op de knop Geselecteerde ankerpunten omzetten in vloeiend  in het regelpaneel.

 2. Als u een of meer vloeiende punten wilt omzetten in hoekpunten, selecteert u de punten en klikt u vervolgens op de knop Geselecteerde ankerpunten omzetten in hoek  in het regelpaneel.

Een ankerpunt nauwkeurig omzetten met de tool Ankerpunt omzetten

 1. Selecteer het gehele pad dat u wilt wijzigen, zodat de bijbehorende ankerpunten worden weergegeven.

 2. Selecteer de tool Ankerpunt omzetten .

 3. Plaats de tool Ankerpunt omzetten op het gewenste ankerpunt en ga dan als volgt te werk:

  • Als u een hoekpunt in een vloeiend punt wilt omzetten, sleept u een richtingspunt van het hoekpunt af.

  Tool Ankerpunt omzetten
  Een richtingspunt van een hoekpunt afslepen om een vloeiend punt te maken

  • U zet een vloeiend punt om in een hoekpunt zonder richtingslijnen door op het vloeiend punt te klikken.

  Tool Ankerpunt omzetten
  Op een vloeiend punt klikken om een hoekpunt te maken

  • U zet een vloeiend punt om in een hoekpunt met onafhankelijke richtingslijnen door een van de twee richtingspunten te slepen.

  Tool Ankerpunt omzetten
  Een vloeiend punt naar een hoekpunt omzetten

  • Om een hoekpunt zonder richtingslijnen om te zetten in een hoekpunt met onafhankelijke richtingslijnen, sleept u eerst een richtingspunt weg van een hoekpunt (waardoor dit verandert in een vloeiend punt met richtingslijnen). Laat alleen de muisknop los (houd de toetsen ingedrukt die u wellicht hebt gebruikt om de tool Ankerpunt omzetten te activeren) en sleep een van de twee richtingspunten.

Wissen in illustraties

U kunt delen van een illustratie wissen met de tool Padgummetje of Gummetje of met het gummetje op een Wacom-tekenpen. Met de tool Padgummetje  kunt u delen van een pad wissen door langs het pad te tekenen. Met deze tool kunt u het wissen beperken tot een padsegment, zoals één hoek van een driehoek. Met de tool Gummetje  en het gummetje op een Wacom-tekenpen kunt u elk deel van een illustratie wissen, ongeacht de structuur ervan. U kunt de tool Gummetje toepassen op paden, samengestelde paden, paden binnen groepen van Actieve verf en knippaden.

Wissen in illustraties
Met de tool Padgummetje kunt u delen van een pad wissen (links); met de tool Gummetje kunt u een deel van een gegroepeerd object wissen (rechts)

Een deel van een pad wissen met de tool Padgummetje

 1. Selecteer het object.

 2. Selecteer de tool Padgummetje .

 3. Sleep de tool langs de lengte van het padsegment dat u wilt wissen. Sleep voor het beste resultaat in een enkele, vloeiende beweging.

Objecten wissen met de tool Gummetje

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u specifieke objecten wilt wissen, selecteert u de objecten of opent u de objecten in de isolatiemodus.

  • Als u een willekeurig object in het tekengebied wilt wissen, selecteert u geen van de objecten.

  Als u niets hebt geselecteerd, wist de tool Gummetje door en over alle lagen heen.

 2. Selecteer de tool Gummetje .

 3. (Optioneel) Dubbelklik op de tool Gummetje en geef de opties op.

 4. Sleep over het gebied dat u wilt wissen. U kunt de tool op de volgende manieren gebruiken:

  • Houd tijdens het slepen Shift ingedrukt als u met de tool Gummetje alleen verticaal, horizontaal of diagonaal wilt gummen.

  • Houd tijdens het slepen Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt als u een selectiekader rond een gebied wilt maken en daarbinnen alles wilt wissen. Als u een vierkant selectiekader wilt, drukt u tijdens het slepen op Alt + Shift (Windows) of op Option + Shift (Mac OS).

Objecten wissen met het gummetje van een Wacom-tekenpen

Als u een tekenpen omkeert, wordt automatisch de tool Gummetje geactiveerd. Als u de tekenpen nogmaals omkeert, wordt de laatst gebruikte tool weer geactiveerd.

 • Draai de tekenpen om en sleep over het gebied dat u wilt wissen. Als u harder drukt, neemt de breedte van het gewiste pad toe. (Het is mogelijk dat u eerst de optie Druk moet selecteren in het dialoogvenster Opties voor gummetje.)

Opties voor de tool Gummetje

U kunt de opties voor de tool Gummetjes wijzigen door te dubbelklikken op de tool in het deelvenster Tools.

Opmerking:

U kunt de diameter altijd vergroten door op ] te drukken of verkleinen door op [ te drukken.

Hoek

Hiermee bepaalt u de rotatiehoek voor de tool. Sleep de pijlpunt in de voorvertoning of voer in het tekstvak Hoek een waarde in.

Ronding

Hiermee bepaalt u de ronding van de tool. Sleep een van de zwarte stippen in de voorvertoning van of naar het midden, of geef een waarde op in het tekstvak Ronding. Hoe hoger de waarde, des te groter de ronding.

Diameter

Hiermee bepaalt u de diameter van de tool. Gebruik de schuifregelaar Diameter of geef een waarde op in het tekstvak Diameter.

Met het vervolgkeuzemenu rechts van elke optie kunt u variaties aanbrengen in de vorm van de tool. Kies een van de volgende opties:

Vast

Hiermee wordt een vaste hoek, ronding of diameter ingevoerd.

Willekeurig

Hiermee stelt u in dat er wordt gewerkt met willekeurige variaties in de hoek, ronding of diameter. Typ een waarde in het tekstvak Variatie om het bereik op te geven voor de variatie in de penseelkenmerken. Bijvoorbeeld met een diameter van 15 en een variatie van 5, kan de diameter variëren van 10 tot en met 20.

Druk

Hiermee stelt u in dat de hoek, ronding of diameter varieert op basis van de druk van een tekenpen. Deze optie is vooral handig bij Diameter. Deze optie is alleen beschikbaar als u een grafisch tablet gebruikt. Typ een waarde in het tekstvak Variatie om op te geven hoeveel de penseelkenmerken kunnen variëren ten opzichte van de oorspronkelijke waarde. Als de waarde voor Ronding bijvoorbeeld 75% is en de waarde voor Variatie 25%, is de lichtste lijn 50% en de zwaarste lijn 100%. Hoe lichter de druk, des te groter de hoek van de penseelstreek.

Pendrukschijf

Hiermee stelt u in dat de variatie van de diameter wordt aangestuurd met behulp van de pendrukschijf.

Overhelling

Hiermee stelt u in dat de hoek, ronding of diameter varieert op basis van de overhelling van een tekenpen. Deze optie is vooral handig bij Ronding. Deze optie is alleen beschikbaar als u een grafisch tablet gebruikt dat de hellingsrichting van de pen kan detecteren.

Draairichting

Hiermee stelt u in dat de hoek, ronding of diameter varieert op basis van de druk van een tekenpen. Deze optie is vooral handig om de hoek van kalligrafische penselen te variëren, met name wanneer u het penseel als een verfkwast gebruikt. Deze optie is alleen beschikbaar als u een grafisch tablet gebruikt dat kan bepalen in welke mate de pen verticaal is.

Rotatie

Hiermee stelt u in dat de hoek, ronding of diameter varieert op basis van de rotatiewijze van de tekenpenpunt. Deze optie is vooral handig om de hoek van kalligrafische penselen te variëren, met name wanneer u het penseel als een stift met platte punt gebruikt. Deze optie is alleen beschikbaar als u een grafisch tablet gebruikt dat dit type rotatie kan detecteren.

Een pad splitsen

U kunt een pad splitsen op elk ankerpunt of langs elk segment. Neem de volgende richtlijnen in acht bij het splitsen van paden:

 • Als u een gesloten pad in twee open paden wilt splitsen, moet u het pad op twee plaatsen delen. Deelt u een gesloten pad slechts een keer, dan krijgt u één pad met een tussenruimte.

 • Paden die als gevolg van delen ontstaan, nemen de instellingen van het originele pad over, zoals de lijndikte en vulkleur. De uitlijning van de lijn wordt automatisch opnieuw ingesteld op het middelpunt.

 1. (Optioneel) Selecteer het pad om de huidige ankerpunten weer te geven.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer de tool Schaar en klik op het pad op de plaats waar u het wilt splitsen. Als u het pad in het midden van een segment splitst, worden de twee nieuwe eindpunten boven op elkaar weergegeven en is er één eindpunt geselecteerd.
  • Selecteer de tool Mes en versleep de aanwijzer over het object. De sneden die u maakt met de tool Mes worden op het object weergegeven als lijnen.
  • Selecteer het ankerpunt waar u het pad wilt splitsen en klik op de knop Pad knippen bij geselecteerde ankerpunten  in het deelvenster Beheer. Als u een pad op een ankerpunt splitst, wordt boven op het oorspronkelijke ankerpunt een nieuw ankerpunt gemaakt en is er één ankerpunt geselecteerd.

  Zie Objecten knippen, splitsen en verkleinen voor meer informatie.

 3. Gebruik de tool Direct selecteren om het nieuwe ankerpunt of padsegment aan te passen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid