Als u het standaard tweepuntsperspectiefraster wilt weergeven in een document, kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:

 • Klik op Weergave > Perspectiefraster > Raster tonen.

 • Druk op Ctrl+Shift+I (Windows) of Cmd+Shift+I (Mac) om het perspectiefraster weer te geven. U kunt dezelfde sneltoets gebruiken om het zichtbare raster te verbergen.

 • Klik op de tool Perspectiefraster in het deelvenster Tools.

Perspectiefraster
Perspectiefraster

A. Widget voor het wisselen van vlak B. Linkerverdwijnpunt C. Verticaal rasterbereik D. Liniaal voor perspectiefraster E. Rechterverdwijnpunt F. Horizonlijn G. Hoogte van horizon H. Grondniveau I. Niveau van horizon J. Rasterbereik K. Grootte van rastercel L. Grondniveau M. Rasterbereik N. Besturingselement voor rechterrastervlak O. Besturingselement voor horizontaal rastervlak P. Besturingselement voor linkerrastervlak Q. Oorsprong 

De Perspectiefraster-gereedschapsgroep bestaat uit de tool Perspectiefraster en de tool Perspectiefselectie .

U kunt de tool Perspectiefraster selecteren in het deelvenster Tools of u drukt op Shift+P. Wanneer de tool Perspectiefraster is geselecteerd, wordt het volgende weergegeven:

 • Besturingselementen voor linker- en rechterraster om vlakken aan te passen

 • Hoogte van horizon

 • Positie van linker en rechter verticaal vlak

 • Zichtbaarheid en bereik van een rastercel

 • Grootte van rastercel

 • Oorsprong

 • Linker- en rechtergrondniveauwidgets voor rasterverplaatsingen

Wanneer u het perspectiefraster selecteert, verschijnt bovendien een widget voor het wisselen van vlak. U kunt deze widget gebruiken om het actieve rastervlak te selecteren. In het perspectiefraster is een actief vlak het vlak waarop u een object tekent om weer te geven wat een waarnemer ziet van dat gedeelte van de scène.

Widget voor het wisselen van vlak
Widget voor het wisselen van vlak

A. Linkerrastervlak B. Geen actief rastervlak C. Rechterrastervlak D. Horizontaal rastervlak 

Zie de video Perspectiefrasters definiëren.

U kunt opties instellen om de widget in elk van de vier hoeken van het scherm te plaatsen en om ervoor te kiezen om de widget weer te geven wanneer het perspectiefraster zichtbaar is. Als u deze opties wilt instellen, dubbelklikt u op het pictogram Perspectiefraster in het deelvenster Tools. In het dialoogvenster Opties voor perspectiefraster kunt u het volgende selecteren:

Widget van actief vlak weergeven

Deze optie is standaard geselecteerd. Als u dit selectievakje uitschakelt, wordt de widget niet samen met het perspectiefraster weergegeven.

Positie van widget

U kunt ervoor kiezen de widget in de linkerbovenhoek, rechterbovenhoek, linkeronderhoek of rechteronderhoek van het documentvenster weer te geven.

Wanneer u de tool Perspectiefselectie selecteert, worden de linker-, rechter- en horizontale rasterbesturingselementen weergegeven. U kunt overschakelen naar de tool Perspectiefselectie door te drukken op Shift+V of door deze optie te selecteren in het deelvenster Tools. Met de tool Perspectiefselectie kunt u:

 • Objecten, tekst en symbolen in perspectief plaatsen

 • Tussen actieve vlakken schakelen met behulp van sneltoetsen

 • Objecten in perspectiefruimte verplaatsen, schalen en dupliceren

 • Objecten loodrecht verplaatsen en dupliceren ten opzichte van de huidige positie in het perspectiefvlak

Met de tool Perspectiefselectie worden de actieve vlakken in het perspectiefraster aangegeven door de volgende aanwijzers.

Actief vlak

Aanwijzers

Linkerrastervlak

Rechterrastervlak

Horizontaal rastervlak

De tool Perspectiefselectie zet de objecten vast op het actieve vlak terwijl objecten worden verplaatst, geschaald, gedupliceerd en in perspectief worden geplaatst. Objecten worden binnen 1/4e afstand van de celgrootte op de rasterlijnen vastgezet ('magnetisch').

U kunt het magnetisch vastzetten in- of uitschakelen via Weergave > Perspectiefraster > Raster magnetisch.

De optie is standaard ingeschakeld.