Codekleuren aanpassen

Meer informatie over het aanpassen van de kleuren van de code-elementen (codekleuren) in Dreamweaver, zoals code-opmerkingen.

In Dreamweaver kunt u de interfacekleuren wijzigen via Bewerken > Voorkeuren > Interface.

U kunt kiezen uit vier verschillende kleurenthema's en een licht of donker codethema selecteren. 

Nadat u de gewenste kleur en het gewenste codethema instelt, kunt u verdere aanpassingen maken in uw codekleuren in Dreamweaver door de kiezers in het geïntegreerde main.less-bestand te bewerken.

Kleurenthema's en codethema's instellen

Wanneer u Dreamweaver start, kunt u het kleurenthema van uw voorkeur kiezen. U kunt deze voorkeur ook op elk gewenst moment wijzigen.

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Dreamweaver > Voorkeuren (Macintosh).

 2. Selecteer Interface in de lijst Categorie aan de linkerkant.

 3. Kies een thema in de lijst met kleurenthema's.  

 4. Nadat u het interfacethema hebt ingesteld, stelt u het codethema in.

  U kunt kiezen voor een licht of donker codethema. U kunt dit thema vervolgens met een nieuwe naam opslaan en het verder aanpassen.

  Standaard codethema's
  Standaard codethema's

 5. Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan.

Codethema's aanpassen

Nadat u een codethema hebt geselecteerd, kunt u de codekleuren aanpassen door het codethema met een nieuwe naam op te slaan en het te bewerken.

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Dreamweaver > Voorkeuren (Macintosh).

 2. Selecteer een licht of donker codethema, klik vervolgens op het plusteken en sla het thema op met een nieuwe naam.

  Opmerking:

  De standaard lichte en donkere codethema's kunnen niet worden bewerkt. Eventuele wijzigingen moet u daarom aanbrengen in een kopie van het thema. De nieuwe thema's die u maakt, kunnen altijd worden bewerkt.

  Een nieuw thema maken
  Een nieuw thema maken

 3. Sla het standaardcodethema op met een nieuwe naam.

  Een codethema maken op basis van een standaardcodethema
  Een codethema maken op basis van een standaardcodethema

 4. Selecteer het nieuwe codethema en klik op het pictogram Bewerken.

  Het main.less-bestand wordt geopend in Dreamweaver en u kunt de kiezers in het thema nu bewerken om uw codekleuren aan te passen.

  De codeweergave wordt vernieuwd met de nieuwe kleuren wanneer het main.less-bestand opslaat.

Kiezers bewerken in het main.less-bestand

Neem, voordat u de kiezers in het main.less-bestand gaat bewerken, een paar minuten de tijd om de opmerkingen en instructies in het themabestand te lezen. Als u nog steeds niet zeker weet welke kiezer u moet bewerken, raadpleegt u de volgende bronnen:

 • Werken met kiezers: referentietabellen met informatie over de code-elementen die worden beïnvloed door een bepaalde kiezer.
 • De Token Inspector gebruiken: gebruik de Token Inspector om een bepaald bestand te 'inspecteren' en de code-elementen te markeren die worden beïnvloed door een bepaalde kiezer.
 • Als u de codekleuren voor opmerkingen wilt bewerken of de markeringskleur van gekoppelde tags wilt aanpassen, raadpleegt u de voorbeeldfragmenten in Voorbeelden van codeaanpassing.

Nu u weet welke kiezers u moet bewerken, kunt u de wijzigingen aanbrengen in het main.less-bestand.

 1. Ga naar het einde van het bestand tot u de volgende opmerking ziet:

  /* Custom code colors or overrides should start after this line */

 2. Voer de kiezers in voor de code-elementen waarvan u de kleuren wilt bewerken. Gebruik een syntaxis zoals in het volgende voorbeeld:

  .cm-tag {color: #00D0D0; }

  Opmerking:

  Als u meerdere codetalen binnen één bestand gebruikt en elke taal met zijn
  eigen codekleuren wilt kunnen onderscheiden, raadpleegt u Codekleuren voor bestanden met gemengde codes aanpassen.

 3. Als u meerdere elementen dezelfde kleur wilt geven, groepeer dan meerdere kiezers. In het volgende voorbeeld worden aan meerdere kiezers, gescheiden door komma's, één kleur toegewezen.

  .cm-atom, .cm-string, .cm-string-2, .cm-hr {color: #cf681d;}

 4. Als u wilt dat codekleuraanpassingen gelden voor een specifiek bestandstype, plaats de code-elementkiezers dan binnen de bestandstypekiezer, zoals weergegeven in het volgende voorbeeld:

  .HTML{
  .cm-tag{ color: #00D0D0;}
  }
 5. Sla het bestand op nadat u de wijzigingen hebt aangebracht.

  Dreamweaver vernieuwt de Codeweergave in alle geopende documenten met de nieuwe kleuren.

Opmerking:

Als uw wijzigingen syntaxisfouten of ongedefinieerde variabelen bevatten, zal Dreamweaver deze codewijzigingen niet laden en wordt in plaats daarvan het donkere standaardthema gebruikt.

Codekleuren voor bestanden met gemengde codes aanpassen

Als u werkt met gemengde-modusbestanden (een bestand dat verschillende coderingstalen bevat) zoals HTML/CSS, HTML/PHP of HTML/JavaScript, kunt u de codekleuren als volgt aanpassen:

 1. Maak een aangepast codethema met de instructies in Codethema's aanpassen. Selecteer het nieuwe thema en pas het thema toe.

 2. Sluit Dreamweaver af.

 3. Open het bestand package.json in een teksteditor.

  Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2017\nl_NL\Configuration\Brackets\extensions\user\\

  Mac: ~/Bibliotheek/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2017/nl_NL/Configuration/Brackets/extensions/user//

  Voeg de volgende regel in bij theme{}: 

  "addModeClass": true

  Het bestand package.json bewerken
  Het bestand package.json bewerken

 4. Open Dreamweaver en kies Bewerken > Voorkeuren > Interface. Selecteer vervolgens het nieuwe thema en klik op het pictogram Bewerken.

 5. Voeg de modusspecifieke stijlen toe aan het einde van het main.less-bestand.

  Gebruik de kiezers in de volgende tabel om codekleuren voor het bijbehorende bestandstype te bewerken.

  Kiezer

  Type van codebestand

  .cm-m-clike

  PHP

  .cm-m-css

  CSS, Less

  .cm-m-javascript

  JavaScript

  .cm-m-xml

  HTML, XML

  Als u bijvoorbeeld de codekleuren wilt aanpassen voor tagnamen in CSS en stijltags binnen HTML of PHP, gebruikt u de volgende syntaxis:

  .cm-tag {color: #BD46BD;} 
  .cm-m-css.cm-tag {color: #38D08B;}
 6. Sla het main.less-bestand op. 

  De wijzigingen in de codekleuren worden nu toegepast in uw codebestanden.

Voorbeelden van codeaanpassing

Bekijk de volgende voorbeelden om te begrijpen hoe u codekleuren kunt aanpassen voor verschillende scenario's.

De kleur van de markering van tagparen aanpassen

Zoek naar het volgende codefragment in het bestand main.less en pas de kleur aan.

.CodeMirror-matchingbracket, .CodeMirror-matchingtag {
  /* Ensure visibility against gray inline editor background */
  background-color: #B53A3A;
  color: #fff!important;
Opmerking:

Dit codefragment is afhankelijk van het thema. Mogelijk is het fragment niet in alle thema's aanwezig.

De kleur van codeopmerkingen aanpassen

Zoek naar het volgende codefragment in het bestand main.less en pas de kleur aan.

.cm-comment {color: #717171; font-style: italic;}

Werken met kiezers

Als u de kleuren van uw code-elementen wilt wijzigen, bewerkt u de eigenschappen van de kiezers in het main.less-bestand.

Voordat u echter begint met het wijzigen van de kiezers in het bestand main.less, is het belangrijk om te weten wat de verschillende kiezers inhouden en hoe die de code-elementen beïnvloeden. Raadpleeg de volgende tabel om te zien welke code-elementen in HTML-, CSS-, JavaScript- en PHP-bestanden door deze kiezers worden beïnvloed.

U kunt ook de Token Inspector gebruiken om meer inzicht te krijgen in de code-elementen waarop een bepaalde kiezer van invloed is.

Kiezers HTML CSS JavaScript PHP
.cm-atom  De namen van entiteiten zoals   Kleuren in hexadecimale, RGB- of HSL-indeling, vooraf gedefinieerde kenmerkwaarden zoals strong, none, auto, inherit enzovoort. true, false, null, undefined, NaN, Infinity True, False, Null en magic-constanten zoals __LINE__, __DIR__, enzovoort
.cm-attribute  Kenmerknaam Mediatypen zoals alles, braille, afdrukken, scherm, enzovoort    
.cm-bracket Taghaakjes zoals <, >, /> en </      
.cm-builtin    ID-kiezer   Geïntegreerde functies zoals htmlspecialchars, trim, substr, enzovoort.
.cm-comment  Commentaar Commentaar Commentaar Commentaren
.cm-def    “@ regel” variabele, functiedefinitie en functieparameter  De functienaam in functiedefinitie 
.cm-error  Afsluitende tags zonder een starttag
Een citaat voor een kenmerkwaarde ontbreekt
Fout wegens ontbrekende accolades {} of ontbrekende aanhalingstekens voor een eigenschapswaarde of een onbekende eigenschapsnaam    
.cm-keyword    Kleurnamen, !important, trefwoorden in @media zoals and, only, enzovoort. Trefwoorden voor controlestructuren (if, else…), in, of, from, default, public, private enzovoort Trefwoorden zoals function, if, else, new, echo, isset enzovoort
.cm-meta  <!DOCTYPE>-declaratie Browserspecifieke voorvoegsels zoals -webkit-, -o- enzovoort Weglatingsteken in gespreide syntaxis. Voorbeeld: myFunction(...iterableObj); <!DOCTYPE> Declaratie en PHP-starttags en afsluitende tags: <?php, ?>
.cm-number    Een getal met of zonder een eenheid Een getal zoals 12, 2,1, 123e-5, 0x11, 0b11, 0o11 enzovoort Een getal zoals 12, 2,1, 0x11, 0b11, 0123, 5,0e+19 enzovoort.
.cm-operator      Operatoren: +, -, *, +=, !==, &&, >>> enzovoort Operatoren zoals ===, &&, !, =>, +, - enzovoort
.cm-property    Eigenschapsnaam Objecteigenschap of -methode  
.cm-qualifier    Klassenkiezer    
.cm-string  kenmerkwaarde Standaard tekenreeks, zoals doorgegeven aan een url()-aanroep, lettertypenaam binnen aanhalingstekens, enzovoort. Letterlijke tekenreeks Letterlijke tekenreeks
.cm-string-2    Niet-standaardeigenschappen zoals scrollbar-arrow-color, scrollbar-base-color, enzovoort. Reguliere expressies  
.cm-tag  Tagnaam Tagkiezer    
.cm-variable    Lettertypenamen zonder aanhalingstekens Globale variabelen/functies, klasseverwijzingen De door de gebruiker gedefinieerde functienamen, interface-/klasseverwijzingen, klasseneigenschappen, zwemen,
.cm-variable-2    Aangepaste eigenschappen zoals main-bg-color Scoped-variabelen/functieverwijzingen Door gebruiker gedefinieerde en vooraf gedefinieerde variabelen, parameters of kenmerken
.cm-variable-3   Pseudoklassen zoals :hover en :focus en pseudo-elementen zoals ::first-letter, ::selection enzovoort    

In de volgende tabel staan de Dreamweaver-sjablonen en de bibliotheken die door de kiezers in het main.less-bestand worden beïnvloed.

Kiezer

Sjablonen (DWT)

Bibliotheek (LBI)

.cm-templateComment

Sjabloonopmerkingen

 

.cm-templateAttrVal

Kenmerkwaarden in sjabloonopmerkingen

 

.cm-instanceParam

InstanceParam-opmerking en -kenmerk

 

.cm-instanceParamAttrVal

InstanceParam-kenmerkwaarden

 

.cm-libraryItem

 

Bibliotheken die in een document zijn ingevoegd. Bijvoorbeeld: .cm-libraryItem { color: #3A3A3A; background-color: #A4A4A4; }

De volgende tabel geeft aan welke kiezers moeten worden gebruikt voor het aanpassen van codekleuren in scenario's waarin meerdere talen in één bestand aanwezig zijn.

Kiezer

Type van codebestand

.cm-m-clike

PHP

.cm-m-css

CSS, Less

.cm-m-javascript

JavaScript

.cm-m-xml

HTML, XML

De Token Inspector gebruiken

Voor meer informatie over hoe de kiezers in het main.less-themabestand code-elementen in codebestanden beïnvloeden (behalve voor HTML, CSS, JavaScript en PHP), gebruikt u de Token Inspector.

 1. Open de Token Inspector met Google Chrome.

  Het hulpmiddel TokenInspector bestaat uit de volgende secties:

  • Code-editor
  • Een optie om de modus te wijzigen
  • Een lijst met kiezers aan de rechterkant
  Inzicht krijgen in de kiezers met de Token Inspector
  Inzicht krijgen in de kiezers met de Token Inspector

  A. Code-editor B. Optie voor het wijzigen van de modus C. Lijst met kiezers 

 2. Kopieer en plak de inhoud van een bestand in de code-editor.

 3. Wijzig de modus van het bestand door de bestandsnaamextensie te typen en op Modus wijzigen te klikken.

  Als het bestand bijvoorbeeld een HTML-bestand is, wijzigt u de bestandsnaamextensie in HTML. De pagina wordt bijgewerkt na een wijziging in de modus en geeft bovenaan op de pagina de huidige modus weer.

  Modusaanduiding in Token Inspector
  Modusaanduiding in Token Inspector

 4. Selecteer het code-element waarvan u de weergave wilt bewerken.

  De Token Inspector markeert vervolgens de selectie.

 5. (Optioneel) U kunt een ook afzonderlijke kiezer selecteren om te zien welke code-elementen in uw codebestand worden beïnvloed door die kiezer.

 6. Noteer de gewenste kiezers die u wilt bewerken en bijwerken en sluit vervolgens Token Inspector.

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account