Meer informatie over het instellen van coderingsvoorkeuren, codethema's, codeopmaak en voorkeuren voor het herschrijven van code in Dreamweaver.

U kunt naar eigen behoefte coderingsvoorkeuren instellen, zoals coderingsopmaak en kleurgebruik.

Opmerking:

 • Als u geavanceerde voorkeuren wilt instellen, gebruikt u de tagbibliotheek-editor (zie Tagbibliotheken beheren).
 • Dreamweaver ondersteunt opmaak voor de bestandstypen CSS, JS en PHP. Zie Code opmaken voor informatie over hoe u de opmaak van PHP-, CSS- en JS-code aanpast.

Het uiterlijk van de code instellen

U kunt tekstterugloop instellen, regelnummers voor code weergeven, syntaxiskleuren voor code-elementen instellen, inspringing instellen en verborgen tekens weergeven via het menu Weergave > Codeweergaveopties.

 1. Een document weergeven in de codeweergave of de codecontrole.
 2. Selecteer Weergave > Codeweergaveopties.

 3. Schakel een of meer van de volgende opties in of uit:

  Tekstterugloop

  Hiermee kunt u de coderegels laten teruglopen, dat wil zeggen dat ze tijdelijk zodanig worden afgebroken dat u de regels kunt bekijken zonder horizontaal te moeten schuiven. Als u deze optie inschakelt, worden er geen regeleinden ingevoegd, maar wordt alleen het lezen van de code gemakkelijker.

  Regelnummers

  Hiermee kunt u regelnummers naast de code weergeven.

  Verborgen tekens

  Hiermee kunt u speciale tekens weergeven in plaats van witruimte. Zo wordt een spatie vervangen door een stip, een tab door een dubbele chrevron en een regeleinde door een alineamarkering.

  Opmerking:

  Tijdelijke regeleinden die Dreamweaver gebruikt voor tekstterugloop, worden niet weergegeven met een alineamarkering.

  Syntaxiskleuring

  Hiermee kunt u codekleuren in- of uitschakelen. Zie Codekleuren instellen voor informatie over het wijzigen van het kleurenschema.

  Automatisch inspringen

  Hiermee kunt u ervoor zorgen dat code automatisch inspringt wanneer u op Enter drukt terwijl u code schrijft. De nieuwe coderegel springt in tot hetzelfde niveau als de vorige regel. Zie de optie Tabgrootte in De codeopmaak wijzigen voor informatie over hoe u de grootte van de inspringing wijzigt.

De codeopmaak wijzigen

U kunt het uiterlijk van uw code wijzigen door opmaakvoorkeuren in te stellen, zoals inspringing, regellengte en het gebruik van hoofdletters en kleine letters voor namen van tags en kenmerken.

Alle opties voor codeopmaak, behalve de optie Hoofdlettergebruik vervangen in, worden alleen automatisch toegepast op nieuwe documenten of toevoegingen aan documenten die u daarna maakt.

Als u bestaande HTML-documenten opnieuw wilt opmaken, opent u het document en selecteert u Bewerken > Code > Bronopmaak toepassen.

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren.
 2. Selecteer Codeopmaak in de lijst Categorie aan de linkerkant.
 3. Stel vervolgens de volgende opties naar wens in:

  Inspringen

  Hiermee geeft u aan of code die is gegenereerd door Dreamweaver, wel of niet moet inspringen (op basis van de regels voor inspringing die in de voorkeuren zijn ingesteld).

  Opmerking:

  De meeste inspringingsopties in dit dialoogvenster zijn alleen van toepassing op code die door Dreamweaver is gegenereerd en niet op code die u zelf typt. Als u wilt dat elke nieuwe regel code die u typt, inspringt tot hetzelfde niveau als de vorige regel, selecteert u Weergave > Codeweergaveopties > Automatisch inspringen. Zie Het uiterlijk van de code instellen voor meer informatie.

  Met

  (Tekstvak en pop‑upmenu) Hiermee kunt u opgeven hoeveel spaties of tabs Dreamweaver moet gebruiken voor het laten inspringen van de gegenereerde code. Als u bijvoorbeeld 3 typt in het tekstvak en Tabs selecteert in het pop‑upmenu, springt de code die Dreamweaver genereert, in met drie tabtekens voor elk inspringingsniveau.

  Tabgrootte

  Hiermee bepaalt u hoeveel tekens breed elk tabteken in de codeweergave wordt weergegeven. Als Tabgrootte bijvoorbeeld is ingesteld op 4, wordt elke tab in de codeweergave weergeven als een spatie van vier tekens breed. Als Inspringen met daarnaast is ingesteld op 3 tabs, springt de code die door Dreamweaver wordt gegenereerd, in met drie tabtekens voor elk inspringingsniveau, wat in de codeweergave wordt weergegeven als een spatie van twaalf tekens groot.

  Opmerking:

  Dreamweaver gebruikt spaties of tabs voor inspringingen. Wanneer u code invoegt, wordt een reeks spaties niet omgezet in een tab.

  Emmet

  Selecteer deze optie als u van plan bent om Emmet-afkortingen te gebruiken terwijl u code schrijft. Als u deze optie selecteert, zorgt u ervoor dat wanneer u op Tab drukt, Dreamweaver de Emmet-afkorting omzet in volledige HTML- of CSS-code. Zie De Emmet-toolkit gebruiken met Dreamweaver voor meer informatie over het gebruik van Emmet.

  Type regeleinde

  Hiermee kunt u het type externe server (Windows, Macintosh of UNIX) opgeven die als host optreedt voor de externe site. Als u het juiste type regeleindeteken selecteert, zorgt u ervoor dat de HTML-broncode correct wordt weergegeven op de externe server. Deze instelling is ook handig als u werkt met een externe teksteditor die alleen bepaalde soorten regeleinden herkent. Gebruik bijvoorbeeld CR LF (Windows) als Kladblok uw externe editor is en gebruik CR (Macintosh) als SimpelTekst uw externe editor is.

  Opmerking:

  Voor servers waarmee u verbinding maakt via FTP is deze optie alleen van toepassing op de binaire overdrachtsmodus. In de ASCII-overdrachtsmodus negeert Dreamweaver deze optie. Als u bestanden downloadt in de ASCII-modus, stelt Dreamweaver regeleinden in op basis van het besturingssysteem van uw computer. Als u bestanden uploadt in de ASCII-modus, worden alle regeleinden ingesteld op CR LF.

  TD-tag: Geen regeleinde opnemen binnen de TD-tag

  Hiermee lost een weergaveprobleem op dat zich voordoet in sommige oudere browsers als een spatie of regeleinde direct komt na een <td>-tag of direct voor een </td>-tag. Als u deze optie selecteert, voegt Dreamweaver geen regeleinde toe na de tag <td> of voor de tag </td>, zelfs niet als de opmaak in de tagbibliotheek aangeeft dat het regeleinde aanwezig moet zijn.

  Geavanceerde opmaak

  Hiermee kunt u opmaakopties instellen voor afzonderlijke tags en kenmerken in de tagbibliotheek-editor.

  Witruimteteken

  (Alleen in de Japanse versie) Hiermee kunt u kiezen tussen &nbsp; en de Zenkaku-spatie voor HTML-code. Het witruimteteken dat u met deze optie selecteert, wordt gebruikt voor lege tags wanneer u een tabel maakt en wanneer de optie Meerdere opeenvolgende spaties toestaan is ingeschakeld voor pagina's met Japanse codering.

  Minimumformaat voor code invouwen

  De standaardinstelling voor het minimum aantal regels code voor samenvouwen is twee regels. Met deze standaardinstelling kunnen alle codefragmenten met ten minste twee regels code worden samengevouwen. Codefragmenten die kleiner zijn dan twee regels, kunnen alleen worden samengevouwen door de code te selecteren. Zie Code samenvouwen en uitvouwen voor meer informatie over het samenvouwen van code.

Voorkeuren voor het herschrijven van code instellen

Met de voorkeuren voor het herschrijven van code kunt u opgeven of en hoe Dreamweaver de code moet wijzigen wanneer u documenten opent, formulierelementen kopieert en plakt en kenmerkwaarden en URL's invoert met hulpmiddelen, zoals de eigenschappencontrole. Deze voorkeuren zijn niet van toepassing wanneer u HTML of scripts bewerkt in de codeweergave.

Als u de opties voor herschrijven uitschakelt, worden in het documentvenster items voor ongeldige opmaak weergegeven voor HTML-code die Dreamweaver zou herschrijven.

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Dreamweaver > Voorkeuren (Macintosh).
 2. Selecteer Code herschrijven in de lijst Categorie aan de linkerkant.
 3. Stel vervolgens de volgende opties naar wens in:

  Onjuist geneste en niet-afgesloten tags corrigeren

  Hiermee worden overlappende tags herschreven. <b><i>tekst</b></i> wordt herschreven als <b><i>tekst</i></b>. Deze optie voegt ook afsluitende aanhalingstekens en haakjes in als deze ontbreken.

  Namen van formulieritems wijzigen als deze worden geplakt

  Hiermee voorkomt u dubbele namen voor formulierobjecten. Deze optie is standaard ingeschakeld.

  Opmerking:

  in tegenstelling tot de andere opties in dit voorkeurenvenster wordt deze optie niet toegepast wanneer u een document opent, maar alleen wanneer u een formulierelement kopieert en plakt.

  Extra afsluitende tags verwijderen

  Hiermee verwijdert u eindtags waarvoor geen bijbehorende begintag aanwezig is.

  Waarschuwen wanneer tags worden gecorrigeerd of verwijderd

  Hiermee geeft u een overzicht weer van technisch ongeldige HTML-codes die Dreamweaver heeft geprobeerd te corrigeren. In dit overzicht wordt de locatie van het probleem vermeld (aan de hand van regel- en kolomnummers), zodat u de correctie kunt vinden en kunt controleren of het resultaat naar wens is.

  Deze code nooit herschrijven: In bestanden met extensies

  Hiermee kunt u voorkomen dat Dreamweaver code herschrijft in bestanden met de opgegeven bestandsextensies. Deze optie is met name handig voor bestanden met tags van derden.

  <, >, & en &#34; in kenmerkwaarden coderen met &

  Hiermee zorgt u ervoor dat de kenmerkwaarden die u invoert of bewerkt met hulpmiddelen van Dreamweaver, zoals de eigenschappencontrole, alleen geldige tekens bevatten. Deze optie is standaard ingeschakeld.

  Opmerking:

  Deze optie en de volgende opties zijn niet van toepassing op URL's die u in de codeweergave typt. Ook wijzigen ze bestaande code in een bestand niet.

  Speciale tekens niet coderen

  Hiermee voorkomt u dat Dreamweaver URL's zodanig verandert dat deze alleen geldige tekens bevatten. Deze optie is standaard ingeschakeld.

  Speciale tekens in URL's coderen met &#

  Hiermee zorgt u ervoor dat URL's die u invoert of bewerkt met hulpmiddelen van Dreamweaver, zoals de eigenschappencontrole, alleen geldige tekens bevatten.

  Speciale tekens in URL's coderen met %

  Deze optie werkt op dezelfde manier als de voorgaande optie, maar er wordt een andere methode gebruikt om speciale tekens te coderen. Deze coderingsmethode (met het procentteken) is vaker compatibel met oudere browsers, maar werkt minder goed met tekens uit sommige talen.

Voorkeuren voor coderingstips instellen

Gebruik de voorkeuren voor coderingstips om op te geven hoe u wilt dat coderingstips werken. 

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Dreamweaver > Voorkeuren (Macintosh).

  Voorkeuren voor coderingstips instellen
 2. Selecteer Coderingstips in de categorie aan de linkerkant.

 3. Stel vervolgens de volgende opties naar wens in:

  Tags sluiten

  Geef op hoe u wilt dat Dreamweaver tags sluit.

  • Nadat u '</' hebt getypt
  • Nadat u '>' van een openingstag hebt getypt. Selecteer deze optie als u wilt dat Dreamweaver automatisch een afsluitende tag toevoegt nadat u de openingstag sluit.
  • Nooit. Stel deze optie in als u niet wilt dat Dreamweaver automatisch sluitingstags toevoegt.

  Coderingstips inschakelen

  Selecteer deze optie als u het weergeven van coderingstips en codevoltooiing in Dreamweaver wilt in- of uitschakelen. Zie Coderingstips en codevoltooiingvoor meer informatie over de functies voor coderingstips en codevoltooiing van Dreamweaver.

  Beschrijvende knopinfo inschakelen

  Selecteer deze optie als u wilt dat er beschrijvingen worden weergegeven bij uw coderingstips. Deze beschrijvingen bevatten aanvullende informatie over de code die u schrijft.

  Automatisch accolades invoegen Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt er automatisch een afsluitende accolade ingevoegd wanneer de gebruiker een openingsaccolade typt. Als deze optie is uitgeschakeld, wordt er geen afsluitende accolade ingevoegd wanneer de gebruiker een openingsaccolade typt. Dit is op alle typen accolades en alle bestandstypen (html, php, css, js) van toepassing.

  Automatisch aanhalingstekens invoegen Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt er automatisch een afsluitend aanhalingsteken ingevoegd wanneer de gebruiker een openingsaanhalingsteken typt. Als deze optie is uitgeschakeld, wordt er geen afsluitend aanhalingsteken ingevoegd wanneer de gebruiker een openingsaanhalingsteken typt. Dit is op zowel enkele als dubbele aanhalingstekens en alle bestandstypen (html, php, css, js) van toepassing.

Voorkeur voor automatisch aanvullen van codes instellen

U kunt het automatisch toevoegen van afsluitende haakjes en aanhalingstekens in- en uitschakelen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Open het bestand brackets.json vanaf de volgende locatie:

  • Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2018\nl_NL\Configuration\Brackets\
  • Mac: ~/Bibliotheek/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2018/nl_NL/Configuration/Brackets/
    
 2. Als u het automatisch invoegen van afsluitende haakjes wilt uitschakelen, stelt u autoCloseBraces in op false.

 3. Als u het automatisch invoegen van bijpassende aanhalingstekens wilt uitschakelen, stelt u autoCloseQuotes in op false.

  Als u het automatisch invoegen van afsluitende haakjes en bijpassende aanhalingstekens wilt inschakelen, stelt u de hierboven genoemde waarden in op true.

  Voorkeur voor automatisch aanvullen van code instellen in Dreamweaver
  Voorkeur voor automatisch aanvullen van code instellen in Dreamweaver
 4. Sla het .json-bestand op en start Dreamweaver.

PHP-voorkeuren instellen

U kunt selecteren in welke ontwikkelomgeving voor PHP-codering u wilt werken. U kunt dit doen voor afzonderlijke sites waaraan u werkt of voor alle PHP-bestanden die zijn opgeslagen buiten Dreamweaver-sites.

Dreamweaver stelt vervolgens de coderingstips en de linting-controles voor de geselecteerde PHP-taalversie in.

Als u voorkeuren voor de PHP-codeversie wilt instellen voor niet-sitespecifieke bestanden, gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Dreamweaver > Voorkeuren (Macintosh).

 2. Selecteer PHP in de lijst met categorieën aan de linkerkant van het venster.

 3. Kies een PHP-versie in de vervolgkeuzelijst PHP-versie en klik op Toepassen.

Als u de PHP-versie voor een specifieke site wilt instellen, gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer in het dialoogvenster Site-instelling onder Geavanceerde instellingen de optie PHP.

 2. Kies een PHP-versie in de vervolgkeuzelijst PHP-versie en klik op Opslaan.

  PHP-voorkeuren instellen per site
  PHP-voorkeuren instellen per site

Kleurenthema's en codethema's instellen

Wanneer u Dreamweaver start, kunt u het kleurenthema van uw voorkeur kiezen. U kunt deze voorkeur ook op elk gewenst moment wijzigen.

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Dreamweaver > Voorkeuren (Macintosh).
 2. Selecteer Interface in de lijst Categorie aan de linkerkant.

 3. Kies een thema in de lijst met kleurenthema's. 

 4. Nadat u het interfacethema hebt ingesteld, stelt u het codethema in.

  U kunt kiezen tussen een licht of donker codethema.

 5. Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan.

  U kunt de codekleuren verder aan uw wensen aanpassen. Zie voor meer informatie Codekleuren aanpassen.

Een externe editor gebruiken

U kunt een externe editor instellen die moet worden gebruikt voor het bewerken van bestanden met specifieke bestandsnaamextensies. U kunt bijvoorbeeld vanuit Dreamweaver een teksteditor starten, zoals BBEdit, Kladblok of TextEdit om JavaScript-bestanden (JS-bestanden) te bewerken.

U kunt verschillende externe editors toewijzen aan verschillende bestandsnaamextensies.

Een externe editor instellen voor een bestandstype

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren.
 2. Selecteer Bestandstypen/editors in de lijst Categorie links, stel de opties in en klik op OK.

  Openen in de codeweergave

  Hiermee geeft u de bestandsextensies op die automatisch moeten worden geopend in de codeweergave.

  Gewijzigde bestanden opnieuw laden

  Hiermee geeft u op wat er moet gebeuren wanneer Dreamweaver detecteert dat er extern wijzigingen zijn aangebracht in een document dat in Dreamweaver is geopend.

  Opslaan bij het starten

  Hiermee geeft u op of Dreamweaver het huidige document altijd moet opslaan voordat de editor wordt gestart, het document nooit moet opslaan of u moet vragen of het document moet worden opgeslagen telkens wanneer u de externe editor start.

  Fireworks

  U kunt Fireworks met Dreamweaver verbinden door hier het pad naar de toepassing op te geven.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid