Problemen met databaseverbindingen oplossen

Problemen oplossen met de rechten, Microsoft-foutmeldingen en MySQL-foutmeldingen in Dreamweaver.

Opmerking:

De gebruikersinterface van nieuwere versies van Dreamweaver is vereenvoudigd. Daarom zijn sommige opties die in dit artikel worden beschreven, niet beschikbaar in nieuwere versies van Dreamweaver. Meer informatie vindt u in dit artikel.

Problemen met rechten oplossen

Een van de meest voorkomende problemen is dat van ontoereikende map- of bestandsrechten. Als uw database zich op een Windows 2000- of Windows XP-computer bevindt en u krijgt een foutbericht wanneer u probeert een dynamische pagina weer te geven in een webbrowser of in Live View, kan de fout het gevolg zijn van een probleem met de rechten.

De rechten van het Windows-account die toegang zoekt tot de database, zijn ontoereikend. Het account kan ofwel het anonieme Windows-account (standaard IUSR_computernaam) zijn ofwel een specifiek gebruikersaccount als de pagina is beveiligd voor bevoegde toegang.

U moet de rechten wijzigen om het IUSR_computernaam-account de juiste rechten te geven, zodat de webserver toegang kan krijgen tot het databasebestand. Bovendien moeten ook voor de map die het databasebestand bevat, bepaalde rechten zijn ingesteld om gegevens naar die database te kunnen schrijven.

Als de pagina bestemd is voor anonieme toegang, geeft u het IUSR_computernaam-account het volledige beheer over de map en het databasebestand, zoals in de onderstaande procedure wordt beschreven.

Als er bovendien naar het pad naar de database wordt verwezen met UNC (\\Server\Share), moet u controleren of in de rechten voor het delen volledige toegang tot het account IUSR_computernaam is ingesteld. Deze stap is ook van toepassing als de bestanden zich op de lokale webserver bevinden.

Als u de database vanaf een andere locatie kopieert, is het mogelijk dat de rechten niet naar de doelmap worden meegenomen. In dat geval moet u de rechten voor de database wijzigen.

De rechten voor het databasebestand controleren of wijzigen (Windows XP)

 1. Controleer of u beheerdersrechten op de computer hebt.
 2. Zoek in Windows Verkenner het databasebestand of de map op die de database bevat, klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map en kies Eigenschappen.
 3. Selecteer het tabblad Beveiliging.
  Opmerking:

  Deze stap is alleen van toepassing als u een NTFS-bestandssysteem hebt. Als u een FAT-bestandssysteem hebt, bevat het dialoogvenster geen tabblad Beveiliging.

 4. Als het IUSR_computernaam-account niet in de lijst Groep of Gebruikersnamen staat, klikt u op de knop Toevoegen om deze toe te voegen.
 5. Klik in het dialoogvenster Gebruikers of groepen selecteren op Geavanceerd.

  In het dialoogvenster worden nu meer opties weergegeven.

 6. Klik op Locaties en selecteer de naam van de computer.
 7. Klik op Nu opzoeken om een lijst weer te geven met accountnamen die bij de computer horen.
 8. Selecteer het IUSR_computernaam-account en klik op OK; klik vervolgens nogmaals op OK om het dialoogvenster te sluiten.
 9. Als u de volledige rechten aan het IUSR-account wilt toewijzen, selecteert u Volledig beheer en klikt u op OK.

De rechten voor het databasebestand controleren of wijzigen (Windows 2000)

 1. Controleer of u beheerdersrechten op de computer hebt.
 2. Zoek in Windows Verkenner het databasebestand of de map op die de database bevat, klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map en kies Eigenschappen.
 3. Selecteer het tabblad Beveiliging.
  Opmerking:

  Deze stap is alleen van toepassing als u een NTFS-bestandssysteem hebt. Als u een FAT-bestandssysteem hebt, bevat het dialoogvenster geen tabblad Beveiliging.

 4. Als het IUSR_computernaam-account niet in de lijst met Windows-accounts staat in het dialoogvenster Bestandsrechten, klikt u op de knop Toevoegen om deze toe te voegen.
 5. Selecteer in het dialoogvenster Gebruikers, computers of groepen selecteren de naam van de computer in het menu Zoeken in om een lijst weer te geven met accountnamen die bij de computer horen.
 6. Selecteer het IUSR_computernaam-account en klik op Toevoegen.
 7. Als u de volledige rechten aan het IUSR-account wilt toewijzen, selecteert u Volledig beheer in het menu Type toegang en klikt u op OK.

  Voor een nog strengere beveiliging kunnen er nog rechten worden ingesteld zodat de leesrechten worden uitgeschakeld voor de webmap die de database bevat. Het bekijken van de map is dan niet toegestaan, maar webpagina's hebben nog wel toegang tot de database.

  Zie de volgende technische notities in het Support Center van Adobe voor meer informatie over het IUSR-account en de webserverrechten:

Microsoft-foutberichten oplossen

Deze Microsoft-foutberichten kunnen optreden wanneer u een dynamische pagina opvraagt bij de server als u Internet Information Server (IIS) gebruikt met een Microsoft-databasesysteem, zoals Access of SQL Server.

Opmerking:

Adobe biedt geen technische ondersteuning voor software van derden, zoals Microsoft Windows en IIS. Als u met deze informatie het probleem niet kunt oplossen, kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning van Microsoft of naar de ondersteuningswebsite van Microsoft gaan op http://support.microsoft.com/.

Ga voor meer informatie over 80004005-fouten naar 'INFO: handleiding voor het oplossen van 80004005-fouten in Active Server Pages en Microsoft Data Access Components (Q306518)' op de Microsoft-website op http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb; nl-nl; Q306518.

[[Referentie]80004005—Naam gegevensbron niet gevonden en geen standaardstuurprogramma opgegeven]

Deze fout treedt op wanneer u probeert een dynamische pagina te bekijken in een webbrowser of in Live View. Het foutbericht kan afhankelijk van uw database en webserver variëren. Andere variaties van het foutbericht zijn onder meer:

 • 80004005—SQLSetConnectAttr van stuurprogramma mislukt

 • 80004005—Algemene fout. Registersleutel 'DriverId' kan niet worden geopend

  Hieronder vindt u een aantal mogelijke oorzaken en oplossingen:

 • De pagina kan de DSN niet vinden. Controleer of er op zowel de webserver als de lokale computer een DSN is gemaakt.

 • Wellicht is de DSN ingesteld als een gebruikers-DSN in plaats van een systeem-DSN. Verwijder de gebruikers-DSN en maak een systeem-DSN die de gebruikers-DSN vervangt.

Opmerking:

Als u de gebruikers-DSN niet verwijdert, genereren de dubbele DSN-namen een nieuwe ODBC-fout.

Als u werkt met Microsoft Access, kan het databasebestand (.mdb) vergrendeld zijn. Dit kan worden veroorzaakt door een DSN met een andere naam die toegang zoekt tot de database. Zoek in Windows Verkenner het vergrendelingsbestand (.ldb) op in de map met het databasebestand (.mdb) en verwijder het .ldb-bestand. Als een andere DSN naar hetzelfde databasebestand verwijst, verwijdert u de DSN om de fout in de toekomst te voorkomen. Start de computer opnieuw op nadat u wijzigingen hebt aangebracht.

[[Referentie]80004005—Kan ‘(onbekend)’ niet gebruiken; bestand reeds in gebruik]

Deze fout treedt op wanneer u een Microsoft Access-database gebruikt en probeert een dynamische pagina weer te geven in een webbrowser of in Live View. Een andere variatie van dit foutbericht is “80004005—Microsoft Jet-database-engine kan het (onbekend) niet openen”.

Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een probleem met de rechten. Hieronder vindt u een aantal specifieke oorzaken en oplossingen:

 • Het account dat wordt gebruikt door Internet Information Server (doorgaans IUSR), heeft wellicht niet de juiste Windows-rechten voor een bestandsdatabase of voor de map die het bestand bevat. Controleer de rechten van het IIS-account (IUSR) in Gebruikersbeheer.

 • Wellicht hebt u geen rechten om tijdelijke bestanden te maken of te vernietigen. Controleer de rechten voor het bestand en de map. Controleer of u rechten hebt om tijdelijke bestanden te maken of te vernietigen. Tijdelijke bestanden worden doorgaans in dezelfde map gemaakt als de database, maar het bestand kan ook in andere mappen worden gemaakt, zoals /Winnt.

 • In Windows 2000 moet de time-outwaarde wellicht worden gewijzigd voor de DSN van de Access-database. Als u de time-outwaarde wilt wijzigen, selecteert u Start > Instellingen> Configuratiescherm > Systeembeheer > Gegevensbronnen (ODBC). Klik op het tabblad Systeem-DSN, markeer de juiste DSN en klik op de knop Configureren. Klik op de knop Opties en wijzig de time-outwaarde voor de pagina in 5000.

  Als u nog steeds problemen ondervindt, kunt u de volgende artikelen raadplegen van Microsoft Knowledge Base:

 • PRB: 80004005 "Kan '(onbekend)' niet gebruiken; bestand reeds in gebruik" op http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;nl-nl; Q174943.

 • PRB: Microsoft Access Database connectiviteitsfouten in Active Server Pages op http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;nl-nl; Q253604.

 • PRB: foutmelding 'Kan onbekend bestand niet openen' met toegang op http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;nl-nl; Q166029.

[[Referentie]80004005—Aanmelden mislukt()]

Deze fout treedt op wanneer u werkt met Microsoft SQL Server en probeert een dynamische pagina weer te geven in een webbrowser of in Live View.

Deze fout wordt gegenereerd door SQL Server als het ingediende aanmeldingsaccount of wachtwoord niet wordt geaccepteerd of herkend (als u een standaardbeveiliging gebruikt) of als een Windows-account niet aan een SQL-account kan worden gekoppeld (als u geïntegreerde beveiliging gebruikt).

Hieronder vindt u een aantal mogelijke oplossingen:

 • Als u standaardbeveiliging gebruikt, kloppen de accountnaam en het wachtwoord misschien niet. Probeer het account Admin en het bijbehorende wachtwoord van het systeem (UID= “sa” en geen wachtwoord), die moeten worden gedefinieerd op de regel van de verbindingstekenreeks. (In DSN's worden geen gebruikersnamen en wachtwoorden opgeslagen.)

 • Als u geïntegreerde beveiliging gebruikt, kunt u het Windows-account controleren waarmee de pagina wordt aangeroepen en het bijbehorende gekoppelde SQL-account (indien aanwezig) zoeken.

 • In SQL Server is geen onderstrepingsteken toegestaan in SQL-accountnamen. Als iemand handmatig het Windows IUSR_computernaam-account wil koppelen aan een SQL-account met dezelfde naam, mislukt dit. Koppel alle accounts die een onderstrepingsteken gebruiken, aan een accountnaam in SQL die geen onderstrepingsteken gebruikt.

[[Referentie]80004005—Bewerking moet een query gebruiken die kan worden bijgewerkt]

Deze fout treedt op wanneer een gebeurtenis een recordset bijwerkt of gegevens in een recordset invoegt.

Hieronder vindt u een aantal mogelijke oorzaken en oplossingen:

 • De rechten die zijn ingesteld voor de map die de database bevat, zijn te beperkend. Voor lezen/schrijven moeten IUSR-rechten worden ingesteld.

 • Voor het databasebestand zelf zijn geen volledige lees-/schrijfrechten ingesteld.

 • De database bevindt zich wellicht niet in de map Inetpub/wwwroot. U kunt de gegevens wel bekijken en doorzoeken maar deze niet bijwerken, tenzij de database zich in de map wwwroot bevindt.

 • De recordset is gebaseerd op een query die niet kan worden bijgewerkt. Een goed voorbeeld van query's in een database die niet kunnen worden bijgewerkt, zijn joins. U moet de structuur van uw query's herzien, zodat deze wel kunnen worden bijgewerkt.

  Zie voor meer informatie over deze fout, “PRB: ‘Error The Query Is Not Updateable’ When You Update Table Record,” in de Microsoft Knowledge Base op http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb; nl-nl; Q174640.

[[Referentie]80040e07—Onjuist gegevenstype in criteria-expressie]

Deze fout treedt op wanneer de server een pagina probeert te verwerken die het servergedrag Record invoegen of Record bijwerken bevat, en waarbij met als onderdeel van het servergedrag een poging wordt gedaan de waarde van een kolom Datum/tijd in een Microsoft Access-database in te stellen op een lege tekenreeks ("").

De gegevenstypen van Microsoft Access zijn dwingend; er wordt een strenge set met regels opgelegd voor bepaalde kolomwaarden. De lege tekenreekswaarde in de SQL-query kan niet worden opgeslagen in een kolom Datum/tijd in Access. De enige bekende manier om dit probleem te omzeilen is momenteel het invoegen in de kolommen Datum/tijd in Access van lege tekenreeksen ("") of een andere waarde die niet overeenkomt met de reeks waarden die zijn opgegeven voor het gegevenstype, te vermijden.

[[Referentie]80040e10—Te weinig parameters]

Deze fout treedt op wanneer een kolom die is opgegeven in uw SQL-query, niet in de databasetabel bestaat. Vergelijk de kolomnamen in uw databasetabel met de SQL-query. De oorzaak van deze fout is vaak een typefout.

[[Referentie]80040e10—Veld COUNT onjuist]

Deze fout treedt op wanneer u een afdrukvoorbeeld van de pagina bekijkt die als servergedrag Record invoegen bevat in een webbrowser en deze probeert te gebruiken om een record in te voegen in een Microsoft Access-database.

U probeert wellicht een record in te voegen in een databaseveld met een vraagteken (?) in de veldnaam. Het vraagteken wordt beschouwd als een speciaal teken voor bepaalde database-engines, waaronder Microsoft Access, en mag niet worden gebruikt voor databasetabelnamen of veldnamen.

Open uw databasesysteem en verwijder het vraagteken (?) uit de veldnamen en werk op uw pagina het servergedrag bij dat naar dit veld verwijst.

[[Referentie]80040e14—Syntaxisfout in INSERT INTO-instructie]

Deze fout treedt op wanneer de server een poging doet een pagina te verwerken die het servergedrag Record invoegen bevat.

Deze fout is doorgaans het resultaat van een of meer van de volgende problemen met de naam van een veld, object of variabele in de database:

 • Een gereserveerd woord als naam gebruiken. De meeste databases bevatten een lijst met gereserveerde woorden. Zo is “date” een gereserveerd woord dat niet voor kolomnamen in een database kan worden gebruikt.

 • Speciale tekens in de naam gebruiken. Voorbeelden van speciale tekens zijn onder meer:

  . / * : ! # & - ?

 • Een spatie in de naam gebruiken.

  De fout kan ook optreden wanneer er een invoermasker is gedefinieerd voor een object in de database en de ingevoegde gegevens niet overeenstemmen met het masker.

  U kunt dit probleem verhelpen door het gebruik van woorden als “date”, “name”, “select”, “where” en “level” te vermijden wanneer u kolomnamen opgeeft in uw database. Ook mag u geen spaties en andere speciale tekens gebruiken.

  Zie de volgende webpagina's voor lijsten met gereserveerde woorden voor algemene databasesystemen:

 • Microsoft Access op http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb; nl-nl; Q209187

 • MySQL op http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/reserved-words.html

[[Referentie]80040e21—ODBC-fout bij invoegen of bijwerken]

Deze fout treedt op wanneer de server een poging doet een pagina te verwerken die het servergedrag Record bijwerken of Record invoegen bevat. De database kan deze bewerking die het servergedrag probeert uit te voeren, niet verwerken.

Hieronder vindt u een aantal mogelijke oorzaken en oplossingen:

 • Met het servergedrag wordt een poging gedaan om een automatisch genummerd veld van een databasetabel bij te werken of om een record in te voegen in een dergelijk veld. Aangezien automatisch genummerde velden automatisch worden bijgewerkt door het databasesysteem, zal elke poging om deze van buitenaf in te vullen, stranden.

 • De gegevens die met het servergedrag worden bijgewerkt of ingevoegd, zijn het verkeerde type voor het databaseveld. Voorbeelden hiervan zijn het invoegen van een datum in een Booleaans veld (ja/nee), het invoegen van een tekenreeks in een numeriek veld of het invoegen van een onjuist opgemaakte tekenreeks in het veld Datum/tijd.

[[Referentie]800a0bcd—BOF of EOF is waar]

Deze fout treedt op wanneer u probeert een dynamische pagina te bekijken in een webbrowser of in Live View.

Het probleem treedt op wanneer op de pagina gegevens moeten worden weergegeven uit een lege recordset. Dit probleem kunt u oplossen door het servergedrag Regio tonen toe te passen op de dynamische inhoud die op de pagina moet worden weergegeven:

 1. Selecteer de dynamische inhoud op de pagina.

 2. Klik in het deelvenster Servergedrag op de plusknop (+) en selecteer Regio tonen> Regio tonen als recordset niet leeg is.

 3. Selecteer de recordset waaruit de dynamische inhoud moet komen en klik op OK.

 4. Herhaal stap 1 tot 3 voor elk element met dynamische inhoud op de pagina.

MySQL-foutberichten oplossen

Eén veelvoorkomend foutbericht dat u kunt krijgen tijdens het testen van een PHP-databaseverbinding met MySQL 4.1, is “Client ondersteunt gevraagd bekrachtigingsprotocol niet. Kijk of u MySQL-client kunt opwaarderen.”

Wellicht moet u terugvallen op een eerdere versie van MySQL of PHP 5 installeren en een aantal DLL's (Dynamic Link Libraries) kopiëren. Zie Een PHP-ontwikkelomgeving instellen voor uitgebreide instructies.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account