Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Justera beskärning och rotation

Modulen Framkalla innehåller verktyg och kontroller för att beskära och räta upp foton. Du arbetar med kontrollerna i Lightroom Classic genom att först ange en beskärningsgräns och sedan flytta och rotera bilden i relation till beskärningsgränsen. Du kan också använda traditionella verktyg för att beskära och räta upp och sedan dra direkt i fotot.

När justerar beskärningsövertäckningen eller flyttar bilden visas ett tredjedelsstödraster inom konturen för att hjälpa dig komponera den slutliga bilden. När du roterar bilden visas ett finare rutnät för att underlätta att justera mot raka linjer i bilden.

Videosjälvstudiekurs: Beskära en bild

Beskära ett foto

 1. Välj verktyget Beskärningsövertäckning () i verktygsremsan eller tryck på R.

  En kontur med justeringshandtag visas runt fotot.

 2. Dra fotot med pekaren för beskärningsramen eller dra i ett beskärningshandtag för att ställa in beskärningsgränsen. Med hörnhandtagen ändras både bredden och höjden.

  Obs!

  Sedan du dragit ett beskärningshandtag, använder du verktyget för beskärningsramen.

 3. Ändra placering av fotot genom att dra det inom beskärningsramen med handverktyget.
 4. (Valfritt) Om du vill behålla beskärningsbegränsningsramen inom bildområdet när du använder objektivkorrigeringen markerar du Begränsa för att tänja. Med hjälp av Begränsa för att tänja kan du förhindra att fotot förvrängs.
 5. Välj verktyget Beskärningsövertäckning eller tryck på Enter när du är klar med beskärningen och upprätningen.

Obs!

Om du vill bläddra mellan olika övertäckningar i beskärningsområdet trycker du på O. Om du vill visa stödrastret medan du beskär väljer du Verktyg > Verktygsövertäckning > Visa automatiskt. Om du vill stänga av stödrastret väljer du Verktyg > Verktygsövertäckning > Visa aldrig.

Beskära till en angiven proportion

 1. Välj verktyget Beskärningsövertäckning () i verktygsremsan.

  Hänglåsikonen i verktygslådan anger och kontrollerar om beskärningskontrollerna är begränsade.

 2. Välj en proportion på popup-menyn Proportioner intill hänglåset. Välj Ursprungligt för att ange fotots ursprungliga proportioner. Välj Ange anpassad om du vill ange en proportion som inte finns i listan.

  Obs!

  Om du vill välja verktyget Beskärningsövertäckning med de senast använda proportionerna trycker du på Skift+A.

  Upp till fem beskärningsproportioner sparas. Om du skapar ännu flera kommer de äldre att tas bort från listan.

 3. Dra i ett beskärningshandtag för att ställa in beskärningskonturen eller dra med verktyget för beskärningsram .

  Obs!

  Tryck på Skift när du drar ett beskärningshandtag för att tillfälligt låsa den aktuella proportionen.

Växla beskärningsorientering

 1. Välj verktyget Beskärningsövertäckning () i verktygsremsan.
 2. Ange beskärningsgräns genom att dra i fotot.
 3. Om du vill ändra orientering från liggande till stående eller från stående till liggande trycker du på X.

Räta upp ett foto

 1. Välj verktyget Beskärningsövertäckning () i verktygsremsan och gör sedan något av följande:
  • Rotera fotot med reglaget Vinkel.

  • Rotera fotot genom att flytta pekaren till ett hörnbeskärningshandtag så att ikonen Rotera () visas och rotera sedan fotot genom att dra. Rotationsaxeln är mitten av beskärningsrektangeln.

  • Välj verktyget Vinkel () och dra sedan fotot längs en linje som du vill ska vara våg- eller lodrät.

Obs!

Om du håller ned Alt samtidigt som verktyget Räta upp är valt visas ett stödraster som underlättar när du rätar upp fotot.

Rensa eller ångra en beskärning eller upprätning

 1. Klicka på Återställ i verktygslådan Beskärningsövertäckning.

Rotera eller vända ett foto i modulen Framkalla

 • Välj Foto > Rotera åt vänster eller Rotera åt höger om du vill rotera ett foto i 90-graders steg. Om du vill rotera ett foto mindre än 90° läser du Räta upp ett foto. Foton roteras med- eller moturs runt en mittpunkt.
 • Välj Foto > Vänd vågrätt om du vill vända på ett foto vågrätt så att du ser det spegelvänt. Objekt som visades till vänster visas nu till höger, och tvärt om. Eventuell text i fotot visas spegelvänt.
 • Välj Foto > Vänd lodrätt om du vill vända på ett foto lodrätt så att du ser det spegelvänt upp och ned.

Skärpa och brusreducering

Förbättra skärpan i ett foto

Det finns två lägen i Lightroom Classic där du kan förbättra skärpan i dina foton. Du kan dels förbättra den när du tittar och redigerar fotona och när du skriver ut eller exporterar dem. Skärpeinställningen ingår som en del av de kameraförval som används automatiskt på foton i Lightroom Classic

När du exporterar, skriver ut eller rastrerar ett foto för att redigera det i ett externt redigeringsprogram kommer skärpeinställningen för bilden att användas på den återgivna filen.

 1. Zooma in fotot till minst 100 % i modulen Framkalla.
 2. Om du vill visa ett område i fotot som visar effekten av skärpejustering drar du i panelen Navigator.
 3. Ändra skärpeinställningarna i panelen Detalj:

  Mängd

  Justerar kanterna. Om du ökar värdet på Mängd ökar skärpan. Ett nollvärde avaktiverar skärpan. Det är oftast bäst att ange Mängd till ett lägre värde för tydligare bilder. Justeringen hittar pixlar som skiljer sig från omgivande pixlar, baserat på det tröskelvärde som du anger, och ökar pixlarnas kontrast med det värde som du anger.

  Radie

  Justerar storleken på de detaljer som skärpan ska användas på. Foton med mycket stor detaljrikedom kan behöva ha en lägre inställning för radie. För foton med stora detaljer kan du använda en större radie. En för stor radie ger ofta ett onaturligt utseende.

  Detalj

  Justerar hur mycket av den högfrekventa informationens skärpa som ökas i bilden och hur mycket skärpan framhäver kanterna. Lägre inställningar ökar kantskärpan så att oskärpa försvinner. Använd högre om du vill göra bildens textur mer uttalad.

  Maskering

  Kontrollerar en kantmask. Med inställningen noll (0) används samma skärpa för hela bilden. Med inställningen 100 begränsas skärpan till områden närmast de skarpaste kanterna.

Håll ned Alt och dra ett skjutreglage så att du ser de områden som påverkas (vita) kontra de områden som maskeras ut (svarta).

Obs!

Om du vill avaktivera skärpa drar du skjutreglaget till noll (0) eller klickar på på/av-ikonen () i detaljpanelen.

Videosjälvstudiekurs: Öka skärpan på en bild

Minska brus i bilden

Bildbrus är ovidkommande störningar som minskar bildens kvalitet. Bildbrus består av luminansbrus (gråskalebrus), som gör att bilder ser korniga ut och kromabrus (färg) som vanligen visas som färgade element i bilder. Foton som har tagits med hög ISO-hastighet eller mindre sofistikerade digitalkameror kan ha synbart brus.

Lightroom Classic CC: Minska fotobrus
Genom att flytta skjutreglaget Färg åt höger kan du minska färgbruset (längst ned till höger). Lägg märke till att det finns färre antal färgpixlar jämfört med det ursprungliga fotot (längst upp till höger).

 1. (Valfritt) Zooma in i fotot till minst 1:1 för att bättre kunna se bildbruset och effekterna av skjutreglageförändringarna.
 2. Dra förhandsvisningen för 1:1 i panelen Detalj i modulen Framkalla för att se området som uppleves grynigt eller som uppvisar färgförändringar.
 3. Justera något skjutreglage i området Brusreducering i panelen Detalj. De första tre skjutreglagen påverkar luminansbruset. De sista två skjutreglagen påverkar färgbruset.

  Luminans

  Minskar luminansbrus.

  Detalj

  Kontrollerar tröskelvärdet för luminansbrus. Bra för foton med mycket brus. Vid höga värden behålls detaljrikedomen medan bruset kan öka. Vid låga värden blir resultatet tydligt medan vissa detaljer försvinner.

  Kontrast

  Kontrollerar luminanskontrasten. Bra för foton med mycket brus. Vid höga värden behålls kontrasten, men bilden kan bli fläckig eller spräcklig. Vid låga värden blir resultatet jämnare men mindre kontrastrik.

  Färg

  Minskar färgbrus

  Detalj

  Kontrollerar tröskelvärdet för färgbrus. Vid höga värden skyddas tunna och detaljerade kanter, men det kan leda till färgfläckar. Vid låga värden tas färgfläckar bort, men det kan leda till att färgen blöder.

Obs!

Om du vill avaktivera brusreducering drar du skjutreglaget för skärpeökning till noll eller klickar på på/av-ikonen () i detaljpanelen.

Videosjälvstudiekurs: Ta bort bildbrus i Lightroom Classic

Korrigera objektivförvrängningen och justera perspektivet

Objektivförvrängning

Kameraobjektiv kan ge olika problem vid olika brännvidder, bländare och fokusavstånd. Du kan använda panelen Objektivkorrigering i modulen Framkalla till att korrigera de här objektivförvrängningarna.

Vinjettering innebär att kanterna, särskilt hörnen, av ett foto blir mörkarna än mitten. Det märks särskilt tydligt när fotot innehåller ett objekt som ska ha en jämn skugga eller ton, som himlen i ett landskapsfoto.

Tunnförvrängning innebär att raka linjer ser ut som om de är böjda utåt.

Nåldyneförvrängning innebär att raka linjer ser ut som om de är böjda inåt.

Kromatisk avvikelse Kromatisk avvikelse medför att en färgkant visas längs kanterna på objekt. Den beror på att objektivet inte kan fokusera på olika färger på samma punkt, på avvikelser i sensormikroobjektiven och av överstrålning. I Lightroom Classic finns det en kryssruta som du kan använda till att automatiskt korrigera blåa/gula och röda/gröna färgkanter, vilket även kallas för lateral kromatisk avvikelse.

Lightroom 4.1 och senare innehåller skjutreglagekontroller för korrigering av lila/magenta och grön avvikelse (axiell kromatisk avvikelse). Axiell kromatisk avvikelse inträffar ofta i bilder som har tagits med stora bländare.

Lightroom Classic CC: Korrigera kromatisk avvikelse
Ursprungligt foto med blåa/gula kanter (vänster) och efter att den kromatiska avvikelsen åtgärdats (nedre högra).

Korrigera bildperspektiv och objektivfel automatiskt

Videosjälvstudiekurs: Objektivkorrigering i Lightroom Classic

Du kan använda alternativen under Profil i panelen Objektivkorrigering i modulen Framkalla till att korrigera vanliga objektförvrängningar. Profilerna är baserade på EXIF-metadata som identifierar den kamera och det objektiv som används till att ta fotot och sedan används profilen till att kompensera för det.

Objektivprofiler sparas på följande platser:

Mac OS

/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/LensProfiles/1.0/

Windows Vista eller Windows 7

C:\ProgramData\Adobe\CameraRaw\LensProfiles\1.0\

Obs!

Vilka objektivprofiler som finns i panelen Objektivkorrigeringar beror på om du justerar en raw- eller icke-raw-fil. Mer information och en lista med objektiv som stöds finns i Adobe-supportartikeln med objektiv som stöds

 1. Klicka på Profil och välj Aktivera profikorrigeringar i panelen Objektivkorrigeringar i modulen Framkalla.
 2. Om du vill ändra profilen väljer du nytt märke, ny modell eller ny profil.

  Obs!

  För vissa kameror finns det endast ett objektiv, och för vissa objektiv finns det endast en profil.

 3. Anpassa korrigeringen genom att justera skjutreglagen för Mängd:

  Förvrängning

  Med standardvärdet 100 används 100 % av korrigeringen av förvrängningen enligt profilen. Om du anger värden som är större än 100 används mer korrigering av förvrängningen, om du anger värden som är mindre än 100 används mindre korrigering av förvrängningen.

  Vinjettering

  Med standardvärdet 100 används 100 % av korrigeringen av vinjetteringen enligt profilen. Om du anger värden som är större än 100 används mer korrigering av vinjetteringen, om du anger värden som är mindre än 100 används mindre korrigering av vinjetteringen.

 4. (Valfritt) Om du vill lägga till ändringarna till standardprofilen klickar du på Konfigurera och väljer Spara nya standardvärden för objektivprofil.

Korrigera kromatisk avvikelse

Klicka på Färg i panelen Objektivkorrigering i modulen Framkalla så visas kontrollerna för kromatisk avvikelse och överstrålning.

Obs!

Zooma in i området som innehåller avvikelsen för att få en bättre vy över resultatet.

Mer information om färgavvikelse och hur du undviker den finns i New Color Fringe Correction Controls i Lightroom Classic Journal.

Ta bort röda/gröna och blåa/gula färgförskjutningar

 1. Markera kryssrutan Ta bort kromatisk avvikelse.

Ta bort lila eller gröna färgkanter i en hel bild med hjälp av pipettverktyget

 1. Klicka med pipettverktyget på fliken Färg i panelen Objektivkorrigeringar.
 2. Om du vill panorera och zooma in i kantområdet trycker du på Blanksteg. (Om du anger standardzoomen till 2:1 eller 4:1 kan du enklare visa kantfärgerna.)
 3. Klicka på de lila och gröna kantfärgerna.

  Skjutreglagen justeras automatiskt för den färg du klickar på. Om du klickar på en färg som är utanför det lila eller gröna nyansintervallet visas ett felmeddelande.

  Obs!

  Spetsen på pipettverktyget ändras till lila eller grönt om färgen under pipettverktyget är i det lila eller gröna nyansintervallet.

Ta bort lila/magenta och gröna kanter i en hel bild

 1. Justera skjutreglaget för mängden lila och grönt. Ju högre mängd, desto mer färgöverstrålning.

Se till att du inte använder en justering som påverkar lila eller gröna objekt i bilden.

Du kan justera nyansintervallet för lila eller grönt som påverkas av mängdskjutreglaget med hjälp av skjutreglagen Lila nyans och Grön nyans. Om du vill utöka eller minska intervallet för påverkade färger drar du i någon av ändpunkterna i skjutreglaget. Om du vill flytta nyansintervallet drar du mellan ändpunkterna i skjutreglaget. Det minsta avståndet mellan ändpunkterna är 10 enheter. Standardintervallet för de gröna skjutreglagen är smalt för att skydda gröna/gula bildfärger, som bladverk.

Obs!

Du kan skydda kanterna på lila och gröna objekt med hjälp av penseln för lokal justering. Se Ta bort lokala färgkanter.

Om du vill få hjälp med att visualisera justeringen håller du ned Alt när du drar i ett skjutreglage. Kantfärgen blir neutral när du drar för att ta bort färgen.

Ta bort lokala färgkanter

Lokala pensel- och övertoningsjusteringar tar bort kanterna för alla färger.

Obs!

För bästa resultat bör du utföra eventuella omformningsobjektivkorrigeringar innan du använder lokala färgkantsjusteringar.

 1. Välj pensel- eller övertoningsverktygen och dra i bilden. Se Använda lokala justeringar.
 2. Justera skjutreglaget Överstrålning. Om du anger ett positivt värde tas färgkanten bort. Med hjälp av negativa värden skyddar du områden i bilden från överstrålning som du använder på hela bilden. Om du anger värdet till -100 för ett område skyddar du området från all överstrålning. Om du till exempel använder mycket lila överstrålning i hela bilden kan det tunna ut eller ändra kanterna på lila objekt i bilden. Om du målar med överstrålningsvärdet -100 över de områdena skyddar du dem och ser till att de behåller sin ursprungliga färg.

Obs!

Lokal överstrålning är endast tillgängligt för processversion 2012.

Korrigera bildperspektiv och objektivfel manuellt

Du kan använda omformnings- och vinjetteringskorrigeringar både på ursprungliga och beskurna fotokanter. Med objektivvinjetteringar justerar du exponeringsvärdena så att mörka hörn blir ljusare.

 1. Klicka på Manuellt i panelen Objektivkorrigering.
 2. Justera något av följande under Omforma:

  Förvrängning

  Om du vill korrigera tunnförvrängning och räta ut linjer som är böjda ut från mitten drar du åt höger. Om du vill korrigera nåldyneförvrängning och räta ut linjer som är böjda mot mitten drar du åt vänster.

  Lodrätt

  Korrigera perspektivförvrängning som orsakats av att kameran har lutats uppåt eller nedåt. Används till att göra lodräta linjer parallella.

  Vågrätt

  Korrigera perspektivförvrängning som orsakats av att kameran har lutats åt vänster eller höger. Används till att göra vågräta linjer parallella.

  Rotera

  Korrigera kameralutning. Använder mitten av det ursprungliga, obeskurna fotot som axel för rotationen.

  Skala

  Justerar bildskalan uppåt eller nedåt. Används till att ta bort tomma områden som har orsakats av perspektivkorrigeringar eller -förvrängningar. Visa områden av bilden som sträcker sig utanför gränsen för beskärningen.

  Begränsa beskärning

  Begränsa beskärningen av bildområdet så att gråa kantpixlar inte tas med i det slutliga fotot.

 3. Justera båda eller något av följande under Objektivvinjettering:

  Mängd

  Om du vill göra hörnen mörkare flyttar du skjutreglaget Mängd åt höger (positiva värden). Flytta skjutreglaget åt vänster (negativt värde) för att göra hörnen mörkare.

  Mittpunkt

  Dra skjutreglaget Mittpunkt åt vänster (lägre värden) för att använda mängdändringen på ett större område bort från hörnen. Dra skjutreglaget åt höger (högre värden) för att begränsa ändringen till ett område som ligger närmare hörnen.

Effekterna Vinjettering, Korn och Ta bort dis

Använda en vinjettering efter beskärning

Om du vill lägga till en artistisk effekt till ett foto genom att använda en mörk eller ljus vinjettering använder du alternativen under Efterbeskärningsvinjettering i panelen Effekter. Du kan använda en efterbeskärningsvinjettering på ett beskuret eller en obeskuret foto.

I Lightroom Classic justeras exponeringen i det beskurna fotot vid efterbeskärningsvinjettering på ett adaptivt sett, vilket leder till att kontrasten i det ursprungliga fotot bevaras och ger en mer tilltalande effekt.

 1. Välj ett alternativ på menyn Format i området Efterbeskärningsvinjettering i panelen Effekter i modulen Framkalla:

  Högdagerprioritet

  Möjliggör återställning av högdagrar men kan leda till färgförskjutningar i mörka delar av ett foto. Passar för foton med ljusa områden, som speglande högdagrar.

  Färgprioritet

  Minimera färgförskjutningar i mörka områden av ett foto men kan inte användas för återställning av högdagrar.

  Färgövertäckning

  Blanda värdena för den beskurna bilden med svarta eller vita pixlar. Kan medföra att bilden ser "platt" ut.

 2. Justera skjutreglagen:

  Mängd

  Om du anger negativa värden blir hörnen i fotot mörkare. Om du anger positiva värden blir hörnen ljusare.

  Mittpunkt

  Om du anger lägre värden används den justering du anger i Mängd på ett större område med utgångspunkt från hörnen. Om du anger högre värden används justeringen på ett mindre område.

  Rundhet

  Om du anger lägre värden blir vinjetteringern mer oval. Om du anger högre värden blir vinjetteringen mer cirkelformad.

  Ludd

  Om du anger lägre värden minskas mjukheten mellan vinjetteringen och de omgivande pixlarna. Om du anger högre värden ökas mjukheten.

  Högdagrar

  (Endast Högdagerprioritet och Färgprioritet) Kontrollerar mängden högdagerkontrast som ska bevaras när Mängd är negativt. Passar för foton med små högdagrar, som ljus eller lampor.

Efterlikna kornig film

I avsnittet Kornighet på fliken Effekter finns det kontroller för att simulera kornig film. Du kan även använda effekten Kornighet till att maskera omsamplingsartefakter.

Kontrollerna Storlek och Ojämnhet bestämmer tillsammans kornighetens karaktär. Kontrollera kornigheten vid olika zoomnivåer för att försäkra dig om du får önskad karaktär.

Lightroom Classic CC: Efterlikna kornig film
Ingen kornighet används (övre bilden), kornighet används (nedre bilden).

Mängd

Bestämmer mängden kornighet som ska användas på bilden. Dra åt höger om du vill öka mängden. Om du väljer noll avaktiveras kornighetseffekten.

Storlek

Bestämmer kornighetens partikelstorlek. Om du anger storlekar som är större än 25 läggs blått till för att effekten ska se bättre ut med brusreducering.

Ojämnhet

Styr kornighetens regelbundenhet. Dra skjutreglaget åt vänster om kornigheten ska vara mer regelbunden, och åt höger om du vill att den ska vara mer ojämn.

Ta bort dis

Obs!

Från och med Lightroom Classic CC 7.3 (april 2018-versionen) har skjutreglaget Ta bort dis flyttats från panelen Effekter till panelen Grundläggande i modulen Framkalla. Se Ange allmän färgmättnad.    

Du kan använda Lightroom Classic till att enkelt öka eller minska mängden dis eller dimma i ett foto. När du gjort de grundläggande korrigeringarna i fotot växlar du till panelen Effekter i modulen Framkalla och justerar skjutreglaget Ta bort dis.

Lightroom Classic CC: Ta bort dis
Minska mängden dis eller dimma i ett foto

Mängd

Kontrollera mängden dis i ett foto. Dra till höger om du vill ta bort dis, dra till vänster om du vill lägga till dis.

Obs! Ta bort dis är tillgängligt som en lokal justering. Justera skjutreglaget för Ta bort dis när du arbetar med Radiellt filter, Övertoningsfilter eller Justeringspenseln. Mer information finns i Använda lokala justeringar och Använda verktyget Radiellt filter.

Lightroom Classic CC: Ta bort dis som lokal justering
Ta bort dis som lokal justering


Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy