Videosjälvstudiekurs: Lägga till, redigera och synkronisera foton

Ändra namn på foton

 1. Markera ett eller flera foton i stödrastervyn eller på bildbandet och välj sedan Bibliotek > Ändra namn på foto(n).
 2. I dialogrutan Ändra namn på foton väljer du ett alternativ på menyn Namnge fil. Välj Redigera för att ange ett eget namn med hjälp av Redigeraren för filnamnsmall. Se Namngivningsalternativ och Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare.

  Om du anger ett namngivningsalternativ med en sekvens numreras foton i nummerordning. Om du inte vill att löpnumret ska börja med "1" skriver du ett annat nummer i textrutan Startnummer.

Obs!

Om du snabbt vill byta namn på ett enstaka foto i modulen Bibliotek, markerar du fotot och skriver ett nytt namn i fältet Filnamn på panelen Metadata.

Flytta foton till en annan mapp

 1. (Valfritt) Skapa en ny mapp om du inte flyttar foton till en befintlig. Se Skapa och hantera mappar.

 2. I stödrastervyn i modulen Bibliotek markerar du de foton som ska flyttas.

  Obs!

  Om de foton du flyttar finns på en extern hårddisk ska du se till att hårddisken är påslagen innan du försöker flytta bilderna.

 3. Dra fotona till målmappen i panelen Mappar: dra från mitten av miniatyrbilden och inte från kanten.

  Obs!

  Du kan inte kopiera foton i Lightroom Classic.

  Foton flyttas till målmappen i Lightroom Classic men även på hårddisken.

Videosjälvstudiekurs: Flytta mappar som du har skapat

Öppna ett foto i dess mapp i modulen Bibliotek

 1. Markera fotot och välj Foto > Visa i mapp i bibliotek.

Fotot är markerat i Stödrastervisning och i mappen på panelen Mappar.

Öppna en fil i Utforskaren eller i Finder

 1. Markera fotot och välj Foto > Visa i Utforskaren (Windows) eller Visa i Finder (Mac OS).

Filen markeras i ett fönster i Utforskaren eller i Finder.

Rotera foton

Foton som importeras till en katalog roteras automatiskt om det finns orienteringsmetadata i EXIF-informationen (Exchangeable Image Format). I annat fall kan du manuellt rotera foton.

 1. Gör något av följande på modulen Bibliotek:
  • I stödrastervyn markerar du ett eller flera foton, flyttar pekaren över en miniatyrbild och klickar på en av roteringsikonerna i cellens nedre hörn. Du kan också välja Foto > Rotera åt vänster eller Foto > Rotera åt höger. Alla markerade foton roteras.

  • I Lupp- eller Undersökningsvisning klickar du på en roteringsikon i verktygsfältet för att rotera det aktiva fotot.

   Obs! Om verktygsfältet inte visar roteringsikonerna väljer du Rotera från snabbverktygsmenyn.

  • I Lupp-, Jämför- eller Undersökningsvisning väljer du Foto > Rotera åt vänster eller Rotera åt höger för att rotera det aktiva fotot.

Vända foton

 1. Markera ett eller flera foton i stödrastervyn eller på bildbandet i modulen Bibliotek.
 2. Välj något av följande på menyn Foto:

  Vänd vågrätt

  Foton vänds vågrätt längs den lodräta axeln.

  Vänd lodrätt

  Foton vänds lodrätt längs den vågräta axeln.

  (I Lupp-, Jämförelse- och Undersökningsvisning kommer endast det aktiva fotot att vändas.)

Obs!

Välj Visa > Aktivera spegelbildsläge om du vill att alla foton i katalogen ska vändas vågrätt längs den lodräta axeln.

Rotera eller vända foton med verktyget Målare

 1. Markera i stödrastervyn verktyget Målare i verktygsfältet och välj därefter Rotering på menyn Färg i verktygsfältet.

  Obs!

  Om verktyget Målare inte syns i verktygsfältet kan du välja det från menyn i verktygsfältet.

 2. Välj ett av roterings- eller vändalternativen i verktygsfältet och klicka och dra det sedan över fotona som du vill använda inställningen för.
 3. Klicka på den runda källan i verktygsfältet för att avaktivera Målare. När verktyget Målare är avaktiverat visas det i verktygsfältet.

Ta bort foton från kataloger

 1. Markera i modulen Bibliotek ett eller flera foton i stödrastervyn eller markera ett foto på bildbandet i lupp-, jämförelse- eller undersökningsvyn.
 2. Gör något av följande:
  • Tryck på backstegstangenten (Windows) eller Delete-tangenten (Mac OS).

  • Välj Foto > Ta bort foto(n).

  Obs!

  När du visar en samling och trycker på backstegstangenten (Windows) eller Delete-tangenten (Mac OS), tas markerade foton bort från samlingen, inte från katalogen, och dialogrutan Bekräfta öppnas. Om du vill ta bort ett foto både från en samling och från katalogen, markerar du fotot och trycker på Ctrl+Alt+Skift+Delete (Windows) eller Kommando+Alt+Skift+Delete (Mac OS). Se Ta bort foton från en samling.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Bekräfta:

  Ta bort

  Foton i katalogen tas bort men de skickas inte till papperskorgen.

  Ta bort från disk

  Foton i katalogen tas bort och skickas till papperskorgen.

  Om du markerar mer än ett foto på bildbandet i Lupp-, Jämförelse- eller Undersökningsvisning, kommer endast det aktiva fotot att tas bort.

  Obs!

  Foton tas även bort från katalogen om du markerar dem och trycker på Delete-tangenten (Windows eller Mac OS, endast normalstora tangentbord), men de skickas inte till papperskorgen.

Uppdatera foton ändrade i andra program

I stödrastervyn ser du varningar i bildceller när foton i katalogen har ändrats i andra program. Om till exempel ett foto har en stjärna som klassificering i Lightroom Classic, och fotot har uppdaterats till två stjärnor i ett annat program, måste du välja vilken klassificering som ska gälla. Båda kan inte finnas samtidigt. Du löser konflikter mellan olika fotometadata genom att antingen skriva över informationen i katalogen med metadata från fotot eller i den underordnade XMP-filen. Du kan också skriva över metadatainformationen i fotofilen eller i den underordnade XMP-filen med de data som finns lagrade i katalogen.

 1. Klicka på varningsikonen i cellen i stödrastervyn.
 2. Markera något av följande alternativ i dialogrutan Bekräfta:

  Importera inställningar för disk

  Metadata importeras från fotot eller den underordnade XMP-filen, och fotoinformationen i katalogen skrivs över.

  Skriv över inställningar

  Metadata exporteras från katalogen till fotofilen och informationen för filen eller den underordnade XMP-filen skrivs över.

  Gör ingenting

  Ingen åtgärd görs. Om du markerar detta alternativ måste du vara säker på att fotots metadata i katalogen inte står i konflikt med data i fotot eller i dess underordnade XMP-fil.

Konvertera foton till DNG

I Lightroom Classic kan du konvertera Camera Raw-filer till DNG-filer för att arkivera och utnyttja fördelarna med DNG-formatet. När du konverterar filer till DNG-formatet kommer DNG-filerna att ersätta originalfilerna i katalogen. Du kan välja att ta bort eller bevara originalfilerna på disken efter konverteringen.

 1. Markera ett eller flera foton i Stödrastervisning eller markera ett foto på bildbandet i Lupp-, Jämförelse- eller Undersökningsvisning. Välj sedan Bibliotek > Konvertera foto(n) till DNG.

  Obs!

  Om du markerar mer än ett foto på bildbandet i Lupp-, Jämförelse- eller Undersökningsvisning, kommer endast det aktiva fotot att konverteras till DNG.

 2. Markera något av följande konverteringsalternativ i dialogrutan Konvertera foto(n) till DNG.

  Konvertera endast Raw-filer

  Foton som inte är Camera Raw-filer ignoreras. Avmarkera detta alternativ om du vill konvertera alla markerade foton, inklusive JPEG-, TIFF- och PSD-bilder.

  Ta bort originalen efter lyckad konvertering

  Originalfotofilerna tas bort när konverteringen är avslutad. Avmarkera detta alternativ om du vill behålla originalfilerna på disken.

  Filtillägg

  Använd filtillägget .dng eller .DNG.

  Kompatibilitet

  Anger vilka versioner av Camera Raw och Lightroom Classic som kan läsa filen. Du kan använda verktygstipset till att välja.

  JPEG-förhandsvisning

  Ange om den exporterade JPEG-förhandsvisningen ska vara i full storlek, medelstorlek eller inte skapas.

  Bädda in snabba inläsningsdata

  Gör att bilder kan läsas in snabbare i modulen Framkalla men ökar filstorleken en aning.

  Använd förstörande komprimering

  Minskar filstorleken väsentligt men kan sänka bildkvaliteten.

  Inbäddad ursprunglig Raw-fil

  Sparar alla ursprungliga bilddata för Camera Raw i DNG-filen.

Mer information om DNG finns i Filformat som stöds.

Adobe rekommenderar

Adobe rekommenderar
Adobe TV

Skapa virtuella kopior

Du kan ha flera versioner av samma foto genom att använda olika inställningar på virtuella kopior av originalfotot (huvudfotot). Virtuella kopior finns inte som faktiska foton eller dubbletter av foton. Virtuella kopior är metadata i katalogen med olika uppsättningar av justeringar.

You create a virtual copy of a photo and then apply adjustment settings to it. Om du vill ha en annan version av huvudfotot, skapar du en annan virtuell kopia och använder de nya inställningarna på den. Du kan skapa så många virtuella kopior som du anser dig behöva av ett huvudfoto. Du kan även göra en av de virtuella kopiorna till ett originalfoto och göra det tidigare huvudfotot till en virtuell kopia.

Om du skapar en virtuell kopia i samlingen staplas kopian med fotot i dess mapp, inte i samlingen. Den här staplingen visas inte när du visar samlingen.

I stödrastervyn eller på bildbandet visas i huvudfotot antalet bilder i miniatyrbildens övre vänstra hörn. De virtuella kopiorna visas med sidbläddringsikoner till vänster i miniatyrbilden.

Photoshop: Sidbläddringsikon
A. Ursprungligt (master) foto B. Virtuella kopior visas med sidbläddringsikon 

Virtuella kopior blir verkliga foton när de exporteras som en kopia av huvudfotot eller redigeras som en kopia i ett externt redigeringsprogram.

När du skapar en virtuell kopia av ett foto, läggs "Kopia 1" (eller "Kopia 2", "Kopia 3" osv.) automatiskt till fältet Kopiera namn på panelen Metadata.

 • Höger- (Windows) respektive Ctrl-klicka (Mac OS) på ett foto i stödrastervyn i biblioteket eller i filmremsan och välj Skapa virtuell kopia.
 • Höger- (Windows) respektive Ctrl-klicka (Mac OS) på flera foton i stödrastervyn i biblioteket eller i filmremsan och välj Skapa virtuella kopior.

  Tips: Om kopian inte visas i stödrastervyn kan fotot ingå i en komprimerad hög. Försök med att välja Foto > Skapa hög > Utöka alla högar. Om det inte fungerar ser du till att alternativet Bibliotek > Aktivera filter inte är markerat. Du kan då prova en annan visningsmetod, till exempel Alla foton i panelen Katalog.

 • Välj en virtuell kopia av ett foto i stödrastervyn eller i bildbandet i modulen Bibliotek och välj sedan Foto > Gör kopia till mall.
 • Om du vill ta bort en virtuell kopia expanderar du högen med virtuella kopior i modulen Bibliotek (tryck på S). Höger- (Windows) respektive Ctrl-klicka (Mac OS) sedan på den virtuella kopian i stödrastervyn eller i bildbandet och välj Ta bort foto.

  Obs! En hög som du har skapat med hjälp av alternativet Skapa virtuell kopia visas endast om du har valt mappen som innehåller det ursprungliga fotot eller om du är i Alla foton. Du kan inte visa, utöka, komprimera eller redigera en sådan hög när du visar en samling.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy