Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Välja en utskriftsmall

Du kan använda bildspelsmallar till att snabbt definiera utseende och beteende för presentationer. Du använder dem till att ange om bilderna ska ha kanter, skuggor, text eller logotyp samt vilken färg eller bild som ska visas bakom varje foto.

I Lightroom Classic finns flera mallar som du väljer i Malläsare. Flytta pekaren över ett mallnamn i Malläsare i modulen Bildspel om du vill visa en förhandsvisning av mallen högst upp i den vänstra panelen.

Du kan använda kontrollerna i panelerna till höger i modulen Bildspel till att anpassa inställningarna i bildspelsmallar, alternativt så flyttar du element i bildruteredigeringsvyn. Du kan spara dina ändringar i en egen mall, som sedan visas i listan Malläsare.

Förinställda bildspelsmallar

Bildtext och klassificering

Centrerar fotot mot en grå bakgrund med klassificeringsstjärnor och bildtextmetadata synliga.

Beskär till fyllning

Visar hela fotot på hela skärmen. Delar av bilden (speciellt stående bilder) kan beskäras för att motsvara skärmens proportioner.

Standard

Centrerar foton mot en grå bakgrund med så väl klassificeringsstjärnor som filnamn och din identitetsplåt synliga.

EXIF-metadata

Centrerar foton mot en svart bakgrund med så väl klassificeringsstjärnor som EXIF-information och din identitetsplåt synliga.

Widescreen

Visar hela fotot på skärmen. Svarta fält läggs till om det behövs för att motsvara skärmens proportioner.

Förhandsvisa och välja en bildspelsmall

 • Om du vill förhandsvisa en mall placerar du pekaren över mallnamnet i panelen Malläsare. I mallförhandsvisningen visas den markerade bildrutan med det mallalternativ som du valt.

 • Om du vill välja en mall klickar du på mallnamnet i panelen Malläsare.

Ange hur foton fyller ut en bildspelscell

Som standard skalförändras foton i bildspelsmallar (förutom för Beskär till fyllning) så att hela fotot får plats i bildcellen i bildrutan. Bildrutans bakgrund visas när storleksförhållandet gör att fotot och bildcellen inte matchar varandra. Du kan ställa in alternativ som gör att alla foton fyller ut hela utrymmet i bildcellen. När detta alternativ är markerat kan delar av bilden beskäras (speciellt för stående bilder) så att hela bildcellen fylls ut.

 1. Markera Zooma för att fylla ram på panelen Alternativ i modulen Bildspel.

Lägga till en kant eller skugga i en bildspelsbild

Om du vill att foton i ett bildspel ska synas bättre mot bakgrunden lägger du till en kant eller en skugga till varje foto. Dina ändringar visas i bildruteredigeringsvyn.

 1. Välj en bildspelsmall, förutom Beskär till fyllning, i modulen Malläsare eller Bildspel.

 2. Gör sedan något av följande i panelen Alternativ:
  • Markera Linjekanter om du vill lägga till en kant. Klicka på färgrutan till höger för att öppna popup-fönstret och välj sedan en kantfärg.

  • Ändra bredden genom att antingen dra i reglaget Bredd eller genom att ange ett värde i rutan till höger om reglaget.

  • Om du vill lägga till en skugga väljer du Skugga och använder kontrollerna till att justera den:

  Opacitet

  Ange ljushet och mörkhet för skuggan.

  Förskjutning

  Ange avstånd från fotot för skuggan.

  Radie

  Ange hur hårda eller mjuka kanterna på skuggan ska vara.

  Vinkel

  Ange riktning på skuggan. Om du vill justera vinkeln för skuggan vrider du på knappen eller flyttar skjutreglaget.

Ställa in bildrutemarginaler

Med kontrollerna i panelen Layout i modulen Bildspel ställer du in marginalerna för att definiera bildcellen i en bildrutemall.

 1. Välj en mall, förutom Beskär till fyllning, i Malläsare och gör sedan något av följande i panelen Layout:

  • Kontrollera att rutan Länka alla är markerad om du vill justera alla marginaler samtidigt och behålla deras relativa proportioner.

  • Avmarkera länkrutan intill marginal om du vill ändra storlek på marginalen oberoende av de andra.

  Lightroom Classic CC: Ange bildrutemarginaler
  Om du vill exkludera en bildrutemarginal från en gruppjustering avmarkerar du den lilla kryssrutan bredvid den.

 2. Flytta på ett eller flera skjutreglage i panelen Layout eller dra i stödlinjerna på bildruteredigeringsvyn.
  Lightroom Classic CC: Ange bildrutemarginaler i bildruteredigeraren
  Dra i en stödlinje i bildruteredigeringsvyn om du vill ändra layoutmarginaler

Ställa in bildrutebakgrunden

Du kan ange bakgrundsfärgen för bildrutor eller använda samma bakgrundsbild för hela bildspelet. Om du avmarkerar alla bakgrundsalternativ kommer bildrutebakgrunden att vara svart.

Lägga till en bakgrund

 1. Välj en bildspelsmall, förutom Beskär till fyllning, i modulen Malläsare.

 2. Markera en kombination av följande alternativ i panelen Lagerfond:

  Färgtvätt

  Använder en gradvis tvättfärg över bakgrundsfärgen och bakgrundsbilden. De gradvisa övergångarna från bakgrundsfärgen till den färg du anger i färgrutan till höger. Se Lägga till en färgtvätt i en bildrutebakgrund.

  Bakgrundsbild

  Använder en bild som du drar från bildbandet till bildens bakgrund. Använd skjutreglaget Opacitet för att justera bildens genomskinlighet och delvis visa bakgrundsfärgen.

  Bakgrundsfärg

  Använder bakgrundsfärgen som du anger. Klicka på färgrutan till höger och markera en färg i snabbfönstret för färger.

Lägga till en färgtvätt i en bildrutas bakgrund

 1. Markera Färgtvätt i panelen Lagerfond i modulen Bildspel.
 2. Klicka på färgrutan till höger och markera en färg i snabbfönstret för färger.
 3. Ange hur färgen ska visas:

  Opacitet

  Ställer in genomskinligheten för färgtvättsövertäckningen.

  Vinkel

  Anger riktningen för övertoningsövergången för bakgrundsfärgen eller bakgrundsbilden för färgtvätten. Vrid på ratten Vinkel, flytta skjutreglaget eller ange ett vinkelvärde.

Rotera bildspel

Du kan rotera enskilda bildrutor medurs och moturs.

 1. Navigera i modulen Bildspel till bildrutan som du vill rotera.
 2. Välj Bildspel > Rotera åt vänster (moturs) eller Rotera åt höger (medurs) på huvudmenyn i Lightroom Classic

Ändra ordning på bildrutor

 1. Välj en normal samling eller en mapp som inte innehåller undermappar som källa för bildspelet i modulen Bibliotek. Välj alternativ på panelen Mappar eller på panelen Samlingar.

  Obs!

  Om du vill ha en korrekt vy över vad som finns i en markerad mapp i modulen Bibliotek, och om du vill vara säker på att du befinner dig i den lägsta mappen i hierarkin, markerar du en mapp på panelen Mappar, klickar på menyn Bibliotek och kontrollerar att rutan Visa mappar i undermappar är avmarkerad.

 2. Ändra ordning på fotona i modulen Bildspel genom att dra dem till bildbandet. Dra från mitten av miniatyrbilden, inte från kanten.

Obs!

Du kan inte dra för att ordna om foton i modulen Bildspel om du har valt en smart samling eller om du har valt Alla foton eller Tidigare import i panelen Katalog i modulen Bibliotek.

Skapa anpassade bildspelsmallar

Du kan spara de ändringar du gör i färg, layout, text och utdatainställningar som en anpassad webbgallerimall. Sedan du sparat mallen visas den i Malläsare och du kan återanvända den. Du kan skapa nya mappar i Malläsare för att organisera dina mallar.

Spara anpassade utskriftsmallar

 1. Markera i Malläsare i modulen Bildspel en mall som du vill basera din mall på och förändra layouten.

 2. Gör dina inställningar på panelerna Alternativ, Layout, Övertäckningar, Lagerfond och Uppspelning.
 3. Klicka på plustecknet (+) i panelen Malläsare.
 4. Skriv över "Namnlös mall" för att ge mallen ett namn och ange en mapp (till exempel "Egna mallar") för mallen.

Skapa och organisera mallmappar

 1. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) i området där du vill att mappen ska visas och välj Ny mapp.
 2. Skriv mappnamnet och klicka på OK.
 3. Dra en mall till ett mappnamn för att flytta mallen till mappen.

  Om du drar en mall för en förinställningsmapp till en annan mapp kopieras mallen till den nya mappen.

Uppdatera egna mallar

 1. Ändra inställningar för färg, layout, text och utdata.
 2. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på en mall i panelen Malläsare och välj Uppdatera med aktuella inställningar.

Radera egna mallar

 1. Gör något av följande:
  • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på en mall i Malläsare och välj Radera på snabbmenyn.

  • Markera en mall i Malläsare och klicka på knappen Ta bort.

  Obs!

  Du kan inte ta bort förinställda mallar i Lightroom Classic

Importera och exportera mallar

Du kan exportera mallar som du skapat för att dela dem med andra eller använda dem på en annan dator. Mallar sparas med filtillägget .lrtemplate.

 • Höger-klicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på en mall som du vill exportera och välj sedan Exportera. Skriv namnet på mallfilen och klicka sedan på Spara.
 • Höger-klicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) i området där du vill att mallen ska visas och välj sedan Importera. Dubbelklicka på mallfilen.

Spara bildspelsinställningar som en bildspelssamling

När du sparar bildspelsinställningar som en bildspelssamling kan du lägga till nya foton i samlingen. När du gör det används bildspelsinställningarna automatiskt för dem. När du sparar en anpassad mall sparas bildspelsalternativen, men inga foton. När du använder en bildspelssamling används utdatainställningarna på fotona i samlingen.

 1. Välj de foton du vill använda för bildspelet i modulen Bibliotek.

 2. Markera en mall i modulen Bildspel och ange i panelerna Alternativ, Layout, Övertäckningar, Lagerfond och Uppspelning de inställningar som du vill använda.
 3. Välj de foton du vill inkludera i bildspelssamlingen på bildbandet.

 4. Klicka på plusikonen (+) i panelen Samlingar och välj Skapa bildspel.
 5. Ange ett namn för bildspelssamlingen i dialogrutan Skapa bildspel. Välj en samlingsuppsättning på popup-menyn Ange så att samlingen läggs till i en befintlig uppsättning, eller välj Ingen.

 6. Markera Inkludera valda foton under Bildspelsalternativ. Markera Skapa nya virtuella kopior om du vill att samlingen ska innehålla virtuella kopior i stället för originalfoton.
 7. Klicka på Skapa.

Bildspelssamlingen läggs till i panelen Samlingar och en bildruteikon () visas för den.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy