Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Ange alternativ i panelen Utskriftsjobb

Du använder Snabbutskrift för att skriva ut kontaktkartor och fotoutkast. I det här läget används cachade fotoförhandsvisningar för utskrifter. Om du väljer ett foto som inte har cachats fullständigt och skriver ut det med Snabbutskrift kommer miniatyrbildsdata att skickas till skrivaren och utskriftskvaliteten på de fotona blir kanske inte den förväntade. Skärpeinställningar och färghantering är inte tillgängliga vid snabbutskrift.

 1. Markera Snabbutskrift på panelen Utskriftsjobb i modulen Skriv ut.

Du kan spara foton som JPEG-filer i modulen Skriv ut för att skicka dem till en tryckleverantör. När du skriver ut till JPEG kan du ange upplösning, utskriftsskärpa och komprimering. Du kan även ange ett mått för filen och använda en RGB-ICC-profil som återgivningsmetod.

Skriva ut flera bilder till en enda JPEG-bild

Skriva ut flera bilder till en enda JPEG-bild
Läs om hur du snabbt skriver ut flera foton till en enda JPEG-fil som du kan publicera online i Lightroom Classic.
Julieanne Kost. Principal Evangelist, Photoshop and Lightroom Classic

 1. Gå till panelen Utskriftsjobb i modulen Skriv ut och välj Skriv ut till > JPEG-fil.

 2. Ange i rutan Filupplösning en upplösning mellan 72 ppi och 600 ppi.
 3. Ange ett värde för Utskriftsskärpa; Låg, Medel eller Hög.
 4. Ange ett komprimeringsvärde med skjutreglaget JPEG-kvalitet. För JPEG används förstörande komprimering vilket innebär att data tas bort och att filen blir mindre. Dra skjutreglaget och skriv ett värde mellan 0 och 100.
 5. Markera Egna fildimensioner och ange värden i fälten för bredd och höjd.
 6. Specificera färghanteringsalternativ.

Ange utskriftsupplösning

I modulen Skriv ut väljer du med inställningen Utskriftsupplösning hur många pixlar per tum (ppi) som ska användas för fotot vid utskriften. Beroende på utskriftsupplösning och mått kan bilddata omsamplas. Standardvärdet 240 ppi är tillräckligt för de flesta utskriftsjobb, däribland inkjet-utskrifter. I skrivardokumentationen hittar du mer information om optimal upplösning.

 1. Gör något av följande på panelen Utskriftsjobb i modulen Skriv ut:
  • Om du vill ange upplösning för utskriften markerar du Utskriftsupplösning och anger ett annat värde.

  • Om du vill använda den ursprungliga upplösningen för fotot (om den inte är lägre än 72 ppi eller högre än 720 ppi) avmarkerar du Utskriftsupplösning.

Öka skärpan i foton som ska skrivas ut

Utskriftskärpa använder du för att förbättra skärpan i foton innan de skickas till skrivaren. Skärpeinställningen används även om du ställer in skärpan i modulen Framkalla. Hur mycket utskriftsskärpa som används automatiskt baseras på filens utdataupplösning och vilket utdatamedium du använder. Om du markerat Snabbutskrift kommer Utskriftskärpa att inaktiveras. I de flesta fall kan du låta standardvärdet Låg för utskriftsskärpa vara kvar.

 1. Gör något av följande i panelen Utskriftsjobb i modulen Skriv ut:
  • (Valfritt) Markera Utskriftskärpa och välj Låg, Standard eller Hög med hjälp av snabbmenyn till höger. Ange därefter om du skriver ut på matt eller glättat papper. Matt papper motsvarar vattenfärg, duk och andra typer av icke-glansigt papper. Glättat papper motsvarar glansigt, halvglansigt, fotoglansigt och andra typer av glättat papper.

  Obs!

  Papperstypen som du anger på panelen Utskriftsjobb används för att beräkna utskriftsskärpan. I vissa skrivardrivrutiner kan det även finnas ett pappertypsalternativ i dialogrutan Skriv ut för vilket du måste göra separata inställningar.

  • Om du inte vill använda skärpeinställningarna i modulen Skriv ut avmarkerar du Utskriftskärpa. Detta alternativ använder du när den skärpeinställning du gjort i modulen Framkalla ger önskat resultat.
 1. Om du skriver ut på en ut på 16-bitarsskrivare i macOS 10.5 (Leopard) eller senare markerar du 16-bitars utdata i panelen Utskriftsjobb.

  Obs!

  Om du väljer 16-bitars utdata och skriver ut på en skrivare som inte har stöd för detta, kommer utskriftsprestanden att sänkas men kvaliteten påverkas inte.

Ställa in färghantering för utskriften

Du kan ange om färghanteringen för utskriften ska hanteras i Lightroom Classic eller i skrivardrivrutinen. Färghanteringen hanteras i Lightroom Classic om du använder en egen färgprofil för utskriften som skapats för en viss kombination av skrivare och papper. I övriga fall hanteras detta i skrivardrivrutinen. Om du aktiverat Snabbutskrift kommer färghanteringen automatiskt att hanteras i skrivaren.

Obs!

Egna färgutskriftsprofiler skapas vanligen med hjälp av speciella enheter och speciell programvara som genererar profilfilerna. Om det inte finns några färgprofiler installerade på datorn eller om de inte kan hittas via Lightroom Classic är endast alternativen Hanteras via skrivare och Annan tillgängliga i området Profil i panelen Utskriftsjobb.

 1. Välj något av följande på snabbmenyn i området Färghantering i panelen Utskriftsjobb:
  • Välj en av RGB-profilerna på menyn för att användas som färgutskriftsprofil för att konvertera fotot innan den skrivs ut.

  Obs!

  Om du väljer en anpassad färgutskriftsprofil i Lightroom Classic måste du avaktivera färghantering i skrivardrivrutinen. Om du inte gör det kommer fotona att färgkonverteras två gånger vilket kan leda till att färgerna inte skrivs ut på rätt sätt. Instruktioner om hur du stänger av färghantering i skrivardrivrutinsprogrammet finns i dokumentationen till skrivaren. CMYK-skrivarprofiler känns inte igen i Lightroom Classic

  • Om du vill skicka fotodata till skrivardrivrutinen utan att först konvertera fotot enligt en profil markerar du Hanteras via skrivare.

   

  • Om du vill välja vilka skrivarprofiler som ska visas på snabbmenyn Profil väljer du Övriga och därefter väljer du färgprofilerna i dialogrutan Välj profiler.

   

  Obs!

  Du väljer vanligtvis detta alternativ om inga profiler finns på snabbmenyn Profil eller om profilen som du vill använda inte finns med. Om du har anpassade utskriftsprofiler på datorn utförs en sökning efter dem automatiskt. Om det inte går att hitta några profiler väljer du Hantera med skrivare och låter färgutskriftshanteringen skötas via skrivardrivrutinen.

 2. Om du anger en profil bör du välja en återgivning för att ange hur färger ska konverteras från bildens färgrymd till skrivarens färgrymd:

  Perceptuell

  Vid Perceptuell återgivning görs försök att bevara den visuella relationen mellan färgerna. Tryckbara färger kan förändras om de ej tryckbara färgerna ändras till återgivningsbara färger. Perceptuell återgivning är ett bra alternativ när bilden innehåller många ej tryckbara färger.

  Relativ

  Vid Relativ återgivning bevaras alla tryckbara färger och ej tryckbara färger ändras till närmaste återgivningsbara färg. Med detta alternativ bevaras mer av originalfärgerna och det är ett bra alternativ när du har få ej tryckbara färger.

  Obs!

  Skrivarens färgrymd är vanligtvis mindre än bildens, vilket ofta resulterar i färger som inte kan reproduceras. Den återgivning som du väljer försöker kompensera för dessa ej tryckbara färger.

 3. (Valfritt) Om du vill att färgerna i utskriften mer ska likna det ljusa och mättade utseende som de har på skärmen i Lightroom Classic väljer du Utskriftsjustering. Dra sedan reglagen för Intensitet och kontrast.

  Obs!

  När du drar reglagen för Intensitet och kontrast skapas tonkurvejusteringar. Dessa justeringar kan inte förhandsvisas på skärmen. Det kan behövas några försök innan man kan bestämma vilka inställningar som fungerar bäst för enstaka foton och en speciell skrivare.

Spara utskriftsinställningar som en utskriftssamling

När du sparar utskriftsinställningar som en utskriftssamling kan du lägga till nya foton i samlingen och de kommer automatiskt att inkludera utskriftsinställningarna. Detta skiljer sig från egna mallar, som inkluderar utdataalternativen men inga foton. En utskriftssamling använder utskriftsinställningarna på foton i samlingen.

 1. Markera i modulen Bibliotek de foton som du vill skriva ut.
 2. Välj en mall i modulen Skriv ut och ange de inställningar du vill i panelerna på den högra sidan av modulen.
 3. Markera på bildbandet de foton som ska finnas med i utdatasamlingen.
 4. Klicka på ikonen + (plus) i panelen Samlingar och välj Skapa utskrift.

 5. Skriv ett namn på utskriftssamlingen i dialogrutan Skapa utskrift. Om du vill lägga till samlingen i en befintlig uppsättning väljer du en samlingsuppsättning på snabbmenyn Ange, i annat fall väljer du Ingen.

 6. Välj Inkludera valda foton (kontaktkarta) eller Inkludera refererade foton (paket) under Utskriftsalternativ. Om du vill inkludera virtuella kopior i stället för de ursprungliga fotona i utdata markerar du Skapa nya virtuella kopior.

 7. Klicka på Skapa.

Utskriftssamlingen läggs till i panelen Samlingar och en sidlayoutikon () visas.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy