Wstępny widok pliku PDF jest uzależniony od właściwości dokument przyjętych przez jego autora. Na przykład, dokument może się otwierać na określonej stronie, z podanym stopniem powiększenia.

Wyświetlanie plików PDF w trybie odczytu

Podczas czytania dokumentu możesz ukryć wszystkie paski narzędziowe i panele zadań, aby maksymalnie powiększyć obszar podglądu.

Podstawowe elementy sterowania odczytem dokumentów są dostępne na półprzezroczystym, ruchomym pasku narzędziowym u dołu strony.

 • Aby otworzyć tryb odczytu, wybierz polecenie Widok > Tryb odczytu lub kliknij przycisk Tryb odczytu  w prawym górnym rogu paska narzędzi.

 • Aby przywrócić poprzedni widok obszaru roboczego, wybierz ponownie polecenie Widok > Tryb odczytu. Ruchomy pasek można zamknąć, klikając przycisk zamykania.

Ruchomy pasek narzędzi w trybie odczytu
Tryb odczytu z ruchomym paskiem narzędziowym

Czytanie dokumentów w trybie pełnoekranowym

W trybie pełnoekranowym wyświetlany jest tylko dokument. Pasek menu, paski narzędziowe, paski zadań oraz elementy sterowania oknem pozostają ukryte. Autor pliku PDF może ustawić otwieranie pliku PDF w trybie Pełnego ekranu, ale sam widok może być też wybierany przez każdego z użytkowników.Tryb Pełnego ekranu jest często używany do prezentacji, czasami z automatycznym przewijaniem stron i przejściami.

Kursor pozostaje aktywny w trybie Pełnego ekranu, co umożliwia klikanie łączy i otwieranie notatek. Istnieją dwa sposoby obsługi pliku PDF w trybie Pełnego ekranu: Skróty klawiaturowe do poleceń nawigacyjnych i powiększania oraz ustawienie preferencji Pełnego ekranu tak, by wyświetlane były przyciski nawigacji Pełnego ekranu przeznaczone do zmiany stron i wyłączania trybu pełnoekranowego.

Określanie preferencji paska nawigacji Pełnego ekranu

 1. W oknie dialogowym Preferencje w obszarze Kategorie wybierz pozycję Pełny ekran.
 2. Zaznacz opcję Pokaż pasek nawigacji, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Wybierz polecenie Widok > Tryb pełnego ekranu.

Pasek nawigacyjny Pełny ekran zawiera przyciski Poprzednia strona , Następna strona  oraz Zamknij widok pełnego ekranu . Te przyciski są wyświetlane w lewym dolnym rogu obszaru roboczego.

Czytanie dokumentów w trybie Pełny ekran

Jeśli pasek nawigacji w trybie Pełnego ekranu nie jest widoczny, to można uruchomić poruszanie się po dokumencie PDF przy pomocy skrótów klawiaturowych.

Uwaga:

Jeśli używasz dwóch monitorów, tryb pełnego ekranu dla danej strony może być wyświetlany tylko na jednym z nich. Aby przejrzeć dokument strona po stronie, kliknij ekran ze stroną w trybie Pełnego ekranu.

 1. Wybierz polecenie Widok > Tryb pełnoekranowy.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przejść do następnej strony, wciśnij klawisz Enter, Page Down lub Strzałka w prawo.

  • Aby przejść do poprzedniej strony, wciśnij klawisze Shift+Enter, Strzałka w lewo lub Page Up.

 3. Aby opuścić tryb pełnego ekranu, naciśnij klawisze Ctrl+L lub klawisz Esc. (Opcja Klawisz Escape zakańcza musi być zaznaczona w preferencjach trybu Pełny ekran).

Uwaga:

Aby wyświetlić narzędzie Pełny ekran  na pasku Narzędzi podręczne, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wyświetlanie strony > Tryb pełnoekranowy. Następnie kliknij narzędzie Pełny ekran i włącz tryb pełnego ekranu.

Zamknij panel Narzędzia w programie Acrobat DC

Preferencje wyświetlania plików PDF

Okno Preferencje definiuje domyślny układ strony oraz określa wiele innych ustawień aplikacji. Opcje preferencji dotyczące wyświetlania dokumentów PDF można znaleźć w sekcjach Dokumenty, Ogólne, Wyświetlanie stron oraz 3D i Multimedia.

Ustawienia preferencji określają zachowanie aplikacji i nie są powiązane z żadnym plikiem PDF. Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego preferencji, wybierz kolejno Edycja Preferencje (Windows) lub Acrobat / Adobe Acrobat Reader Preferencje (Mac OS).

Uwaga:

Po zainstalowaniu dodatkowej wtyczki określ preferencje przy pomocy menu Preferencje wtyczek.

Okno dialogowe Preferencje w programie Acrobat

Preferencje dokumentów

Ustawienia otwarcia

 • Przywróć ostatnie ustawienia wyświetlania przy ponownym otwarciu dokumentów: określa automatycznie otwieranie dokumentów na ostatnio wyświetlanej stronie sesji.
 • Otwieranie łączy pomiędzy dokumentami wtym samymoknie: zamyka bieżący dokument i otwiera w tym samym oknie dokument z łączem, zmniejszając liczbę otwieranych okien. Jeśli dokument z łączem jest już otwarty w innym oknie, dokument bieżący nie jest zamykany po kliknięciu łącza do otwartego dokumentu. Jeśli opcja nie zostanie zaznaczona, to każde kliknięcie nowego łącza do innego dokumentu będzie otwierało nowe okno.
 • Zezwól na ustawienie stanu warstwy na podstawie informacji użytkownika: umożliwia autorowi dokumentu PDF z warstwami określenie widoczności warstw zgodnie z informacjami użytkownika.
 • Zezwól na ukrywanie w dokumentach paska menu, pasków narzędziowych i kontrolek okna: określa, czy pasek menu, pasek narzędziowy i kontrolki okna mają być ukryte po otwarciu dokumentu PDF.
 • Dokumenty na liście ostatnio używanych: ustawia maksymalną liczbę dokumentów wyświetlanych w menu Plik.

Zapisz ustawienia

 • Automatycznie zapisuj zmiany do pliku tymczasowego co _ minut: określa częstotliwość automatycznego zapisywania zmian w otwartym dokumencie przez program Acrobat.
 • Zapisz przy optymalizacji dla szybkiego podglądu w Internecie: powoduje taką przebudowę struktury dokumentu PDF, aby można było pobierać go z serwerów WWW strona po stronie.

Tryb widoku PDF/X

 • Tryb Pokaż dokumenty w trybie PDF/A określa, kiedy należy używać tego trybu wyświetlania: Nigdy lubTylko dla dokumentów PDF/A.

Wyszukuje w pliku PDF elementy, które mogą być niewidoczne, jak metadane, załączniki w postaci plików, komentarze oraz ukryty tekst i warstwy. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w oknie dialogowym, z którego poziomu można usunąć dowolny typ elementu.

 • Usuń ukryte informacje podczas zamykania dokumentu (Opcja nie jest domyślnie zaznaczona).
 • Usuń ukryte informacje podczas wysyłania dokumentu za pomocą poczty elektronicznej (Opcja nie jest domyślnie zaznaczona).

Ukryte informacje

Redakcja

 • Dostosuj nazwę pliku podczas zapisywania zastosowanych znaczników redakcyjnych: określa prefiks lub sufiks, który ma być używany przy zapisywaniu pliku, dla którego zastosowano znaczniki redakcyjne.
 • Wybierz lokalizację dla wzorców wyszukiwania i redagowania: określa, która z zainstalowanych wersji językowych programu Acrobat ma być stosowana dla wzorców. Przykład: Jeśli zainstalowano wersje angielską i niemiecką, można wybrać dla wzorców jeden z tych dwóch języków. Opcja Wzorce pojawia się w oknach dialogowych wyszukiwania i redakcji.

Preferencje trybu Pełny ekran

Konfiguracja pełnego ekranu

 • Tylko dokument bieżący: określa czy wyświetlanie jest ograniczone tylko do jednego dokumentu PDF.
 • Wypełnij ekran pojedynczymi stronami: określa widok strony tak, aby jedna strona dokumentu maksymalnie wypełniała ekran.
 • Wyświetl alert, gdy dokument wymaga pełnego ekranu: wyświetla komunikat przed przejściem na tryb Pełnego ekranu. Zaznaczenie tej opcji nadpisuje poprzednie zaznaczenie „Nie pokazuj tego komunikatu ponownie” w tej wiadomości.
 • Używany monitor: określa monitor, na którym będzie wyświetlany widok pełnego ekranu (dla użytkowników konfiguracji z wieloma monitorami).

Nawigacja pełnego ekranu

 • Klawisz Escape kończy: umożliwia wyjście z trybu pełnego ekranu po naciśnięciu klawisza Esc. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, można opuścić ten tryb, naciskając klawisze Ctrl+L.
 • Pokaż pasek nawigacji: wyświetla minimalny pasek nawigacji bez względu na ustawienia dokumentu.
 • Kliknij lewym przyciskiem, aby przejść do przodu o jedną stronę; kliknij prawym, aby cofnąć się o jedną stronę: umożliwia przeglądanie dokumentu Adobe PDF strona po stronie przy pomocy kliknięć. Przeglądanie dokumentu umożliwia też naciskanie klawisza Return, Shift-Return (do tyłu) oraz klawiszy strzałek.
 • Powtórz po ostatniej stronie: umożliwia przeglądanie dokumentu PDF w kółko, przechodząc z ostatniej strony na pierwszą. Opcja jest używana najczęściej do wyświetlania kioskowego.
 • Do przodu co _ sekund: określa automatyczne przechodzenie ze strony na stronę o określoną liczbę sekund. Przeglądanie dokumentu strona po stronie za pomocą myszy lub poleceń z klawiatury jest możliwe nawet po zaznaczeniu automatycznego przewijania stron.

Wygląd pełnego ekranu

 • Kolor tła: określa kolor tła okna w trybie pełnego ekranu. W celu dostosowania koloru tła można wybrać kolor z palety kolorów.
 • Kursor myszy: określa, czy pokazywać/ukrywać kursor podczas korzystania z trybu pełnego ekranu.

Przejścia pełnego ekranu

 • Ignoruj wszystkie przejścia: usuwa efekty przejść z prezentacji wyświetlanych w trybie pełnego ekranu.
 • Przejście domyślne: określa efekt przejścia wyświetlany przy przełączaniu stron w trybie pełnego ekranu dla dokumentów bez ustawienia efektu przejścia.
 • Kierunek: określa przepływ zaznaczonego domyślnego przejścia na ekranie (np. W dół, Lewe, Poziomo itp.). (Dla różnych typów przejść są dostępne różne opcje). Jeśli zaznaczone przejście domyślne nie potrzebuje ustawienia kierunku, to opcja nie jest dostępna.
 • Nawigacja kontroluje kierunek: naśladuje zapoznawanie się z prezentacją przez użytkownika, wykonując przejście od góry na dół przy przechodzeniu na następną stronę lub z dołu do góry przy przechodzeniu na stronę wcześniejszą. Opcja jest dostępna tylko dla przejść z opcjami kierunku.

 

Preferencje ogólne

Podstawowe narzędzia

 • Użyj skrótu jednoklawiszowego, aby uzyskać dostęp do narzędzi: umożliwia wybieranie narzędzi przez naciśnięcie jednego klawisza. Opcja ta jest domyślnie niezaznaczona.
 • Utwórz łącza z adresów URL: określa, czy łącza utworzone w programach innych niż Acrobat mają być automatycznie rozpoznawane w dokumencie PDF i aktywne.
 • Dodaj do narzędzia Rączka funkcję zaznaczania tekstu i obrazów: sprawia, że narzędzie Rączka działa jak narzędzie Zaznaczanie po najechaniu kursorem na tekst w pliku Adobe PDF.
 • Dodaj do narzędzia Rączka funkcję czytania artykułów: zmienia wygląd wskaźnika narzędzia Rączka, gdy jest przemieszczane nad wątkiem artykułu. Po pierwszym kliknięciu artykuł jest powiększany tak, aby zmieścił się poziomo w panelu dokumentu. Następne kliknięcia powodują przewijanie wątku artykułu.
 • Dodaj do narzędzia Rączka funkcję zmiany wielkości za pomocą kółka myszy: zmienia funkcję kółka myszy z przewijania na powiększanie.
 • Dodaj do narzędzia Zaznaczanie funkcję zaznaczania obrazów przed tekstem: zmienia kolejność zaznaczania obiektów za pomocą narzędzia Zaznaczanie.
 • Pokaż szybkie operacje przy zaznaczaniu tekstu: wyświetl pasek narzędzi szybkich operacji przy zaznaczeniu tekstu lub obrazu.
 • Pokazuj pamięć dostępną online podczas otwierania plików: wyświetla w oknie dialogowym Otwórz plik pamięć dostępną w chmurze.
 • Pokazuj pamięć dostępną online podczas zapisywania plików: wyświetla podczas zapisywania plików pamięć dostępną w chmurze.
 • Otwórz dokumenty jako nowe zakładki w tym samym oknie (wymagane ponowne uruchomienie): umożliwia grupowanie wielu otwartych w programie dokumentów w zakładkach. Zakładki można rozdzielać lub wyciągać jako osobne okna. Aby to zrobić, wybierz zakładkę i przeciągnij miniaturę wyświetlaną z dala od paska narzędzi, a następnie zwolnij zakładkę. 
 • Powiadom przed zamknięciem wielu kart: umożliwia potwierdzanie przez użytkownika zamknięcia programu Acrobat.
 • Używaj stałej rozdzielczości dla obrazów narzędzia Zdjęcie: określa rozdzielczość używaną przy kopiowaniu obrazów przechwytywanych przez narzędzie Zdjęcie.
 • Tryb dotykowy: określa, w jaki sposób program Acrobat ma włączać tryb dotykowy, jeśli w ogóle, dla urządzeń z obsługą dotyku. W trybie dotykowym odległość między przyciskami na paskach narzędziowych, panelach i menu zostanie zwiększona, aby ułatwić użytkownikowi obsługę programu palcami. Tryb czytania dotykowego usprawnia czynność wyświetlania dokumentów i obsługuje najczęściej używane gesty.

 

Ostrzeżenia

 • Nie pokazuj ostrzeżeń edycji: wyłącza pola ostrzeżeń, które normalnie byłyby wyświetlane przy usuwaniu takich elementów, jak łącza, strony, miniatury stron i zakładki.
 • Wyzeruj wszystkie ostrzeżenia: przywraca domyślne ustawienia ostrzeżeń.

 

Komunikaty Adobe

 • Pokazuj komunikaty przy uruchamianiu programu Acrobat: zezwala na wyświetlanie komunikatów marketingowych firmy Adobe na ekranie powitalnym podczas uruchamiania aplikacji bez otwierania dokumentu. Kliknij wybrany komunikat, aby wyświetlić informacje dotyczące funkcji, uaktualnień lub usług online, bądź też aby otworzyć dany element w aplikacji, np. na pasku zadań. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby zablokować wyświetlanie komunikatów marketingowych w produkcie. 

Uwaga:

Nie można wyłączyć komunikatów o transakcjach przyspieszających działanie usługi Adobe Online Service.

Uruchamianie aplikacji

 • Używaj tylko zatwierdzonych wtyczek: zapewnia, że są pobierane tylko te wtyczki innych firm, które mają certyfikat firmy Adobe. Pole Aktualnie w zatwierdzonym trybie wskazuje bieżący stan certyfikatów wtyczek — zawiera wartość Tak lub Nie.
 • Sprawdź przyspieszenie grafiki 2D (tylko w systemie Windows): (opcja jest wyświetlana pod warunkiem, że sprzęt w komputerze obsługuje przyspieszanie grafiki 2D). Zaznaczenie tej opcji pozwala na używanie przyspieszania sprzętowego przy otwieraniu pierwszego dokumentu. Kiedy ta opcja jest wyłączona, przyspieszanie sprzętowe jest uruchamiane po otwarciu pierwszego dokumentu. Ta opcja jest domyślnie wyłączona, ponieważ jej włączenie może spowolnić uruchamianie programu.

Uwaga:

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w preferencjach wyświetlania strony zaznaczono opcję Użyj przyspieszenia grafiki 2D.

 • Wybierz domyślny program do obsługi plików PDF (tylko w systemie Windows): określa, która aplikacja (Reader czy Acrobat) jest używana do otwierania plików PDF. Ustawienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy w systemie są zainstalowane programy Acrobat i Reader. W systemie Windows 7 oraz jego starszych wersjach przeglądarka korzysta z tego ustawienia wyłącznie w przypadku, gdy do obsługi plików PDF używana jest wtyczka lub dodatek Adobe. W systemie Windows 8 ustawienie to decyduje o tym, która aplikacja do obsługi plików PDF jest domyślna zarówno dla systemu, jak i przeglądarki. System Windows 8 wyświetla monit o zezwolenie na tę zmianę przed jej zastosowaniem. Po zatwierdzeniu ustawienia system Windows 8 korzysta z wybranej aplikacji PDF także do obsługi zadań związanych z plikami PDF, takich jak otwieranie, wyświetlanie miniatur oraz dostarczanie informacji o pliku.

Wyświetlanie strony — preferencje

Domyślny układ i powiększenie

 • Układ strony: określa układ strony używany do przewijania przy pierwszym otwarciu dokumentu. Ustawienie domyślne to Automatycznie. Ustawienie Układ strony w Plik > Właściwości > Widok początkowy zastępuje tę wartość.
 • Powiększenie: określa stopień powiększenia dokumentów PDF przy ich pierwszym otwarciu. Ustawienie domyślne to Automatycznie. Ustawienie Powiększenie w Plik > Właściwości > Widok początkowy zastępuje tę wartość.

Uwaga:

Na układ strony i powiększenie wpływ mają dwa czynniki. 1) Ktoś ustawił już pojedynczy dokument PDF na inny początkowy widok w Plik > Właściwości. 2) W pozycji Edycja > Preferencje > Kategoria dokumentu zaznaczona jest opcja Przywróć ostatnie ustawienia wyświetlania przy ponownym otwarciu dokumentów.

Rozdzielczość

 • Używaj ustawienia systemu: używa ustawień systemowych dla rozdzielczości monitora.
 • Rozdzielczość własna: określa rozdzielczość monitora.

Renderowanie

 • Wygładź tekst: określa typ wygładzania tekstu, który ma być stosowany.
 • Wygładź grafikę: stosuje opcje wygładzania w celu usunięcia nierównych kątów linii.
 • Wygładź obrazy: stosuje opcje wygładzania w celu zminimalizowania nierównych zmian w obrazach.
 • Użyj lokalnych czcionek: określa, czy aplikacja używa czy ignoruje czcionki lokalne zainstalowane w danym systemie. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, to czcionki zastępcze są używane dla wszystkich czcionek, które nie zostały osadzone w pliku PDF. Jeśli pewna czcionka nie może być podstawiona, jej znaki są zastępowane przez grube kropki, a na ekranie pojawia się komunikat o błędzie.
 • Rozszerz cienkie linie: zaznaczenie tej opcji powoduje wyraźniejsze wyświetlanie cienkich linii.
 • Używaj bufora strony: umieszcza następną stronę w buforze przed wyświetleniem strony bieżącej w celu przyspieszenia przeglądania kolejnych stron dokumentu.
 • Użyj przyspieszenia grafiki 2D (tylko w systemie Windows): (opcja jest wyświetlana pod warunkiem, że sprzęt w komputerze obsługuje przyspieszanie grafiki 2D). Przyspiesza powiększanie, przewijanie i ponowne rysowanie zawartości strony oraz rendering i przetwarzanie zawartości 2D w plikach PDF. Ta opcja jest domyślnie włączona.  

Uwaga:

Jeśli ta opcja nie jest dostępna w preferencjach wyświetlania strony, może być konieczne uaktualnienie sterownika karty graficznej w celu włączenia tej funkcji sprzętowej. Informacje o uaktualnieniach sterowników są dostępne u dostawców kart lub producentów komputerów.

Zawartość strony i informacje

 • Pokaż duże obrazy: wyświetla duże obrazy. Tę opcję należy wyłączyć, jeśli system zbyt wolno wyświetla strony zawierające wiele obrazów.
 • Użyj łagodnej zmiany powiększania (tylko w systemie Windows): gdy ta opcja nie jest zaznaczona, efekty animacji są wyłączone, a wydajność jest zwiększona.
 • Pokaż pola kompozycji, kadrowania i spadów: wyświetla wszelkie pola kompozycji, kadrowania i spadów zdefiniowane dla danego dokumentu.
 • Pokaż siatkę przezroczystości: wyświetla siatki za obiektami przezroczystymi.
 • Użyj logicznych numerów stron: włącza polecenie Numeruj strony do dopasowania położenia strony w dokumencie PDF z numerem wydrukowanym na tej stronie. Na pasku narzędziowym Nawigacja strony oraz w oknach dialogowych Przejdź na stronę i Drukuj jest wyświetlany numer strony i (w nawiasie) położenie strony. Jeśli na przykład pierwsza strona ma numer i, program wyświetla i (1 z 1). Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, strony są numerowane przy użyciu liczb arabskich, począwszy od numeru 1. Zaznaczenie tej opcji ułatwia ochronę przed nieoczekiwanymi rezultatami po kliknięciu opcji Wstecz w przeglądarce internetowej.
 • Zawsze pokazuj rozmiar strony dokumentu: wyświetla wymiary strony obok poziomego paska przewijania.
 • Użyj podglądu nadruku: określa, czy tryb Podgląd nadruku jest włączony tylko dla plików PDF/X, zawsze wyłączony, zawsze włączony czy ustawiany automatycznie. Wybranie ustawienia Automatycznie powoduje, że tryb Podgląd nadruku jest włączany, jeśli dokument zawiera nadruki. W trybie Podgląd nadruku widoczne na wydruku efekty aliasowania atramentu są wyświetlane na ekranie. Drukarka lub dostawca usługi może na przykład utworzyć alias atramentu, jeśli dokument zawiera dwa zbliżone kolory dodatkowe, a jest wymagany tylko jeden.
 • Domyślna przestrzeń kolorów mieszania przezroczystości: ustawienie domyślnej przestrzeni kolorów, Robocza RGB lub Robocza CMYK, używanej przy mieszaniu przezroczystości.

Tryb wyświetlania obiektów odniesienia XObject

 • Pokaż docelowe obiekty odniesienia XObject: określa typ dokumentów, w których mogą być wyświetlane obiekty odniesienia XObject.
 • Położenie plików referencyjnych (opcjonalnie): określa położenie dokumentów referencyjnych.

Tryb dotykowy dla tabletów i urządzeń mobilnych

Tryb dotykowy ułatwia korzystanie z programów Acrobat DC i Acrobat Reader DC na urządzeniach dotykowych. Odległość między przyciskami na paskach narzędziowych, panelach i menu zostanie zwiększona, aby ułatwić użytkownikowi obsługę programu palcami. Tryb czytania dotykowego usprawnia czynność wyświetlania dokumentów i obsługuje najczęściej używane gesty. Programy Acrobat DC i Acrobat Reader DC uruchomione na urządzeniu dotykowym są automatycznie przełączane w tryb dotykowy. Możesz zmienić domyślne ustawienia preferencji trybu dotykowego.

Zmiana preferencji trybu dotykowego

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Acrobat DC / Acrobat Reader DC > Preferencje (Mac OS).

 2. W sekcji Kategorie wybierz Ogólne.

 3. W sekcji Narzędzia podstawowe wybierz ustawienie domyślne z menu Tryb dotykowy.

Zmiana trybu wyświetlania PDF/A

PDF/A jest standardem ISO dotyczącym długoterminowej archiwizacji i przechowywania dokumentów elektronicznych. Dokumenty skanowane do formatu PDF są zgodne z PDF/A. Dokumenty mogą być wyświetlane w tym trybie w zależności od wybranych ustawień.

Po otwarciu w trybie wyświetlania PDF/A dokumentu zgodnego ze standardem PDF/A, zostaje on otwarty w trybie odczytu celem zablokowania możliwości wprowadzania zmian. Na pasku komunikatów dokumentu wyświetlony zostaje komunikat. Nie będzie możliwe wprowadzanie zmian w dokumencie lub dodawanie adnotacji. Jeśli wyłączysz tryb PDF/A, będziesz mógł edytować dokument.

 1. W oknie dialogowym Preferencje w polu Kategorie wybierz pozycję Dokumenty.
 2. Wybierz opcję w części Pokaż dokumenty w trybie PDF/A: Nigdy lub Tylko dla dokumentów PDF/A.

  Zmiana tego ustawienia umożliwia przełączanie trybu PDF/A.

Film poświęcony pracy z plikami PDF/A można obejrzeć pod adresem www.adobe.com/go/learn_acr_pdfa_pl.

Wyświetlanie plików PDF w widoku Grubość linii

W widoku Grubość linii są wyświetlane linie i ich grubości zdefiniowane w pliku PDF. Gdy widok Grubości linii jest wyłączony, linie mają stałą grubość 1 piksela niezależnie od stopnia powiększenia. Podczas drukowania dokumentu obrys drukowany jest z zachowaniem jego prawdziwej grubości.

 1. Wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Miarki i siatki > Grubość linii. Aby wyłączyć widok grubości linii, wybierz ponownie polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Miarki i siatki > Grubość linii.

Uwaga:

Widoku Grubość linii nie można wyłączyć, gdy pliki PDF są wyświetlane w przeglądarce internetowej.

Porównywanie zmodyfikowanego pliku PDF z wcześniejszą wersją (Acrobat Pro)

Funkcja Porównaj dokumenty umożliwia wyświetlenie różnic między dwiema wersjami pliku PDF. Można dostosować szereg opcji wyświetlania wyników porównania.

 1. Wybierz polecenie Widok > Porównaj dokumenty.
 2. Określ dwa dokumenty, które mają zostać porównane. Jeśli jeden lub oba dokumenty to portfolio PDF, wybierz Portfolio PDF. W sekcji Element składowy zaznacz składowy PDF.
 3. W razie potrzeby określ zakresy stron w dokumentach, które chcesz porównać, korzystając z pól Pierwsza strona i Ostatnia strona.
 4. Zaznacz opis dokumentu, który najlepiej pasuje do porównywanych dokumentów, a następnie kliknij przycisk OK.

  Po przeanalizowaniu dokumentów zostanie wyświetlony dokument wynikowy z otwartym panelem Porównanie. Nowy dokument jest wyświetlany z adnotacjami wskazującymi zmiany. Pierwsza strona zawiera podsumowanie wyników porównania.

 5. W panelu Porównaj wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby ukryć adnotacje zawierające opis zmian, kliknij pozycję Ukryj wyniki.

  • Aby określić opcje wyświetlania wyników porównania, kliknij pozycję Pokaż opcje. Można określić typ wyświetlanych zmian, a także schemat kolorów i przezroczystość adnotacji. Aby powrócić do widoku miniatur stron, kliknij pozycję Ukryj opcje.

  • Aby wyświetlić poszczególne dokumenty w osobnych oknach, w menu opcji  wybierz pozycję Pokaż dokumenty sąsiadująco lub Pokaż dokumenty obok siebie. Aby zsynchronizować odpowiadające sobie strony podczas wyświetlania dokumentów w osobnych oknach, w menu opcji wybierz polecenie Synchronizuj strony.

  • Kliknij miniaturę strony, aby przejść bezpośrednio do danej strony. Aby zmienić rozmiar miniatur stron, w menu opcji wybierz polecenie Rozmiar miniatur > [opcja].

  • Przeciągnij element rozdzielający u dołu panelu Porównaj, aby wyświetlić miniatury starszego dokumentu. Kliknij miniaturę starszego dokumentu, aby otworzyć dokument w nowym oknie.

Opcje opisu dokumentu

Raporty, arkusze, układy czasopism

Porównuje zawartość w formie jednego bloku tekstu od początku do końca.

Prezentacje, rysunki lub ilustracje

Postrzega każdy slajd lub stronę jako minidokument i dopasowuje te, które są do siebie podobne. Następnie porównywana jest zawartość dopasowanych dokumentów. Identyfikuje dokumenty, które zostały przeniesione (np. slajdy w prezentacji).

Skanowane dokumenty

Tworzy obrazki dla każdej zeskanowanej strony, a następnie porównuje piksele. Porównuje zeskanowane strony i dopasowuje te, które są do siebie podobne. Identyfikuje także strony ułożone w innej kolejności. Opcja ta jest przydatna w przypadku porównywania obrazów lub rysunków technicznych budynków.

Porównaj tylko tekst

Opcję tę można wykorzystać w dokumentach dowolnego typu. Opcję tę stworzono z myślą o porównywaniu tekstu w obszernych dokumentach (powyżej 250 stron). Opcja ta porównuje także tekst pomiędzy dokumentami posiadającymi obraz tła na każdej stronie, co spowalnia proces przetwarzania.

 • W przypadku wybrania opcji raportu lub prezentacji funkcja Porównaj tylko tekst identyfikuje wyłącznie różnice tekstowe pomiędzy oboma dokumentami.

 • W przypadku wybrania opcji skanowanych dokumentów, tekst jest porównywany niezależnie od grafik, a na koniec wyniki są łączone. W dokumentach zawierających reklamy, w których tekst został umieszczony na tle obrazu, dany akapit jest porównywany wyłącznie w trybie tekstowym. Grafika jest porównywana niezależnie w tle. Różnice zostają połączone w jeden dokument zawierający wyniki.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online