Tworzenie raportu z wyników

Wyniki inspekcji wstępnej można ująć w formie różnych rodzajów raportów. Można je generować jako plik tekstowy, XML lub jako pojedynczy plik PDF. Raport PDF może obejmować tylko informacje ogólne albo informacje szczegółowe przedstawione w różny sposób.

Raport PDF zawiera informacje o obiektach dokumentów i problemów w warstwach, które można włączać i wyłączać w panelu nawigacyjnym Warstwy.

Uwaga:

Można również utworzyć spis wszystkich obiektów i zasobów użytych w pliku PDF.

Tworzenie raportu z wyników inspekcji wstępnej

 1. W panelu Wyniki w oknie dialogowym Inspekcja wstępna kliknij przycisk Utwórz raport lub wybierz polecenie Utwórz raport z menu Opcje.
 2. Podaj nazwę i położenie raportu. Do nazwy zostanie automatycznie dodany przyrostek „_raport”.
 3. Wybierz typ raportu i kliknij przycisk Zapisz.

Rodzaje raportów

Raport PDF

Tworzy zestawienie problemów wraz ze szczegółowymi informacjami. Informacje te dotyczą poszczególnych obiektów i są przedstawiane za pomocą przezroczystych masek, komentarzy lub warstw.

Omówienie

Pozwala zapisać wyniki inspekcji wstępnej w postaci krótkiego dokumentu zawierającego informacje o zastosowanych korektach i podsumowanie wyników oraz informacje o dokumencie.

Szczegóły

Pozwala wyświetlić dodatkowe informacje o każdym problematycznym obiekcie, np. jego położenie na stronie. Zaznaczenie opcji Problemy podświetlone za pomocą przezroczystych masek powoduje, że nad problematycznymi obszarami są umieszczane kolorowe maski (podobne do masek Photoshopa). Kolor maski można zmienić w preferencjach inspekcji wstępnej. Zaznaczenie opcji Problemy podświetlone za pomocą komentarzy powoduje, że wyniki inspekcji wstępnej są umieszczane w komentarzach. Zaznaczenie opcji Problemy podświetlone za pomocą warstw powoduje, że plik jest dzielony na warstwy odpowiadające niezgodnościom lub problematycznym obiektom (wykrywanym ze względu na kryteria określone w profilu). Warstwa o nazwie Inne obiekty zawiera obiekty, które nie podlegają wpływowi profilu.

Raport XML

Pozwala utworzyć raport o strukturze czytelnej dla systemów zdolnych interpretować i przetwarzać wyniki inspekcji wstępnej. Szczegółowych informacji na ten temat może udzielić przedstawiciel drukarni.

Raport tekstowy

Pozwala utworzyć raport w formacie zwykłego tekstu, którego wiersze mają wcięcia zgodne z hierarchią określoną w oknie dialogowym Wyniki inspekcji wstępnej. Taki raport można otworzyć w edytorze tekstu.

Wyświetlanie lub ukrywanie warstw w raporcie PDF

 1. Kliknij przycisk Warstwy  w panelu nawigacyjnym raportu PDF, aby otworzyć panel Warstwy.
 2. W panelu Warstwy rozwiń raport i kliknij kwadrat po lewej stronie nazwy warstwy, aby ją pokazać lub ukryć.

Informacje o raportach inwentarzowych

Raport inwentarzowy obejmuje zasoby wykorzystywane w pliku PDF, między innymi przestrzenie kolorów, obrazy, wzorki, cieniowania, metadane, czcionki i glify w każdej rodzinie czcionek. Informacje powiązane ze sobą są grupowane razem i umieszczane na stronie PDF (którą można przeglądać i przeszukiwać). Raport inwentarzowy można utworzyć przed inspekcją wstępną lub po niej. W przeciwieństwie do raportu o wynikach inspekcji wstępnej, który jest wybiórczy i zawiera wyłącznie informacje pożądane ze względu na wybrany profil, raport inwentarzowy nie jest wybiórczy. Dopiero na podstawie informacji zawartych w obydwu raportach można skutecznie rozpoznawać i poprawiać problemy.

Informacje zawarte w raporcie inwentarzowym mogą być użyteczne podczas wykonywania następujących zadań:

 • Przeszukiwanie nietypowych plików, np. plików utworzonych w nieznanej aplikacji, bądź plików, które są powoli odświeżane lub w których nie działają operacje kopiowania i wklejania.

 • Sprawdzanie błędów przetwarzania, np. błędów uniemożliwiających poprawne drukowanie, błędów wykrytych w trakcie konwersji kolorów, naświetlania, umieszczania obiektów na stronie programu InDesign itp.

 • Wykrywanie pewnych niedoskonałości pliku PDF. Należą do nich: nieumyślne osadzenie czcionki ze względu na niewykryty znak spacji na stronie głównej, przycięte obrazy z niepotrzebnymi danymi, obiekty nieoczekiwanego typu (np. obiekty tekstowe lub wektorowe, które przekonwertowano na obrazy lub połączono z obrazami).

 • Dostarczanie dodatkowych informacji o obiekcie (poza informacją o jego istnieniu). Na przykład, umieszczając w raporcie inwentarzowym kolor dodatkowy, można stwierdzić, czy kolor ten jest używany samodzielnie, czy w połączeniu z innymi barwami. Można stwierdzić też, które glify czcionki są osadzone, jak wyglądają, i jaki znak mają reprezentować. Informacje te mogą być pomocne w naprawieniu błędu brakującego glifu.

 • Przeszukiwanie osadzonych w pliku metadanych XMP, np. autora, rozdzielczości, przestrzeni kolorów, praw autorskich i słów kluczowych. Informacje te są przechowywane w ustandardyzowanym formacie XMP (Extensible Metadata Platform).

Tworzenie spisu zawartości PDF

 1. W oknie dialogowym Inspekcja wstępna wybierz z menu Opcje polecenie Utwórz inwentarz.
 2. Zaznacz typy obiektów i zasobów, które mają być uwzględnione w inwentarzu. Oprócz czcionek, kolorów, obrazów i im podobnych elementów inwentarz może zawierać następujące dane:

  Obiekty XObjects

  Obiekty do których odwołuje się zawartość pliku PDF. Na przykład, jeśli plik PDF zawiera wiele wystąpień tego samego obiektu, obiekt ten stanowi pojedynczy zasób, do którego plik odwołuje się wielokrotnie.

  Dołącz metadane XMP

  Pozwala dołączyć informacje osadzone w pliku PDF, a możliwe do wykorzystania przez aplikację obsługującą format XMP. Informacje te mogą obejmować opisy, tytuły, przeszukiwalne słowa kluczowe, nazwisko autora oraz informacje o prawach autorskich. Jeśli zaznaczono opcję Dołącz pola zawansowane, można dołączyć do raportu pola i struktury do przechowywania metadanych. Te zaawansowane informacje są wyświetlane w postaci drzewa wszystkich danych w pliku PDF - zarówno danych dotyczących dokumentu, jak i zawartych w nim obrazów.

  Uwaga:

  Metadane dokumentu PDF można wyświetlić w całości w oknie dialogowym Właściwości dokumentu. Wybierz polecenie Plik > Właściwości, kliknij zakładkę Opis, a następnie kliknij przycisk Dodatkowe metadane. Aby wyświetlić pola zaawansowane, na liście po lewej stronie wybierz pozycję Zaawansowane.  

 3. (Opcjonalnie) Zapisz raport.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online