Do mierzenia modeli 3D służy Narzędzie Pomiar 3D. Pomiary mogą dotyczyć zbiorów punktów i krawędzi modelu 3D. Podczas przesuwania kursora nad modelem 3D odpowiednie punkty i krawędzie modelu są podświetlane. Narzędzie Pomiar 3D pozwala wykonywać cztery rodzaje pomiarów: pomiar odległości między dwoma krawędziami prostoliniowymi, pomiar odległości między dwoma punktami, pomiar promienia krawędzi zaokrąglonych, pomiar kąta między dwoma krawędziami (lub trzema punktami).

Pomiary 3D można skojarzyć z określonymi widokami. Jeśli podczas dodawania pomiaru jest aktywny widok domyślny, zostanie utworzony nowy widok pomiaru. Ten widok zostanie dodany do hierarchii widoków w drzewie modelu. Pomiar będzie skojarzony tylko z tym widokiem. Pomiar jest pokazywany jako element podrzędny widoku.

Podczas wykonywania pomiarów można wyświetlać komentarze. Po zamknięciu dokumentu takie komentarze (nazywane także oznaczeniami pomiaru) są zachowywane.

Pomiar 3D
Pomiar 3D

Mierzenie obiektów 3D

 1. Kliknij model 3D, aby go uaktywnić.
 2. Kliknij ikonę Narzędzie Pomiar 3D  na pasku narzędziowym 3D. Jeśli widok paska narzędziowego 3D został ustawiony na narzędzia połączone, wybierz narzędzie Pomiar 3D w menu wyskakującym obok narzędzia Nawigacja.
 3. Wybierz odpowiednie opcje w obszarach Włączanie przyciągania i Typy pomiaru na palecie Narzędzie Pomiar 3D.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy tło modelu i zmień opcje zależnie od potrzeb. Pozostaw otwartą paletę Narzędzie Pomiar 3D.
 5. Dokonaj pomiaru wewnątrz modelu 3D:
  • Aby zmierzyć odległość między dwoma punktami w modelu 3D, kliknij w celu ustawienia punktu początkowego. Następnie przenieś kursor w inne miejsce lub na inną krawędź.

  • Aby zmierzyć obwód zaokrąglonego kształtu, najedź kursorem na jego krawędź (kursor musi przybrać kształt kółka) i kliknij.

  • Aby utworzyć i ustawić adnotację pomiaru, kliknij prawym przyciskiem myszy tło obiektu i wybierz polecenie Zmień etykietę oznaczeń. Wpisz etykietę oznaczeń. Wykonaj pomiar modelu 3D zgodnie z wcześniejszym opisem. Kliknij, aby ustawić punkt końcowy pomiaru, a następnie kliknij po raz trzeci, aby ustawić położenie pomiaru i etykietę.

  • Aby zapisać pomiar jako komentarz, wybierz narzędzie Rączka, kliknij pomiar prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Konwertuj na komentarz.

  • Aby przerwać pomiar, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Anuluj pomiar.

  • Aby usunąć oznaczenie pomiaru, kliknij je narzędziem Pomiar 3D i naciśnij klawisz Delete.

  Uwaga:

  Aby poznać metody obracania, przesuwania, powiększania i przyciągania podczas dokonywania pomiaru, kliknij prawym przyciskiem myszy model i wybierz polecenie Wskazówki nawigacji pomiaru 3D. 

Włącza opcje na palecie Narzędzie Pomiar 3D

Przyciągaj obiekt 3D do punktów końcowych krawędzi

Umożliwia przyciąganie do całej krawędzi.

Przyciągaj obiekt 3D do krawędzi liniowych

Umożliwia przyciąganie do prostego segmentu linii krawędzi.

Przyciągaj obiekt 3D do krawędzi radialnych

Umożliwia przyciąganie do obwodu.

Przyciągaj obiekt 3D do sylwetek

Umożliwia przyciąganie do widocznej krawędzi części, np. krawędzi walca.

Przyciągaj obiekt 3D do powierzchni płaskich

Umożliwia przyciąganie do płaszczyzny geometrycznej tworzącej powierzchnię części.

Opcje Typy pomiaru na palecie Narzędzie Pomiar 3D

Punkt 3D do pomiaru punktu

Umożliwia pomiar odległości między dwiema pozycjami w modelu 3D. Kliknij, aby ustawić punkt początkowy, a następnie kliknij w innym miejscu, aby ustawić punkt końcowy lub krawędź.

Prostopadły wymiar 3D

Umożliwia pomiar odległości między dwiema krawędziami pod kątem prostym do krawędzi początkowej.

Radialny wymiar 3D

Umożliwia pomiar promienia w klikniętej lokalizacji.

Pomiar kątowy 3D 

Umożliwia pomiar kąta między dwiema krawędziami.

Opcje jednostek i znaczników

Aby użyć narzędzi pomiarów jednostek i znaczników, wybierz Narzędzie Pomiar 3D, a następnie kliknij prawym przyciskiem wewnątrz modelu.

Zdefiniuj jednostki modelu

Służy do zmiany jednostek pomiarów.

Włącz wyświetlanie współrzędnych

Pozwala wyświetlić lub ukryć współrzędne położenia kursora myszy w oknie informacyjnym pomiaru.

Zmień etykietę oznaczeń

Umożliwia wpisanie tekstu, który będzie wyświetlany razem z pomiarem — zarówno w obszarze modelu 3D, jak i w panelu Komentarze. (Opcja jest niedostępna, jeśli nie jest zaznaczona opcja Oznaczenie pomiaru).

Wyłącz oznaczenia pomiaru

Tę opcję należy wybrać, aby dokonać pomiarów w modelu, ale nie dodawać ich do dokumentów. Pomiary są widoczne tylko wtedy, gdy bieżący pomiar jest aktywny. Rozpoczęcie innego pomiaru lub zmiana narzędzi powoduje usunięcie oznaczeń pomiarów.

Nie przyciągaj do zawartości 3D

Wyłącza funkcję przyciągania punktu wstawiania do prawdopodobnego miejsca docelowego. Zaznaczenie tej opcji pozwala zwiększyć wydajność podczas pracy z dużym modelem. Ustawienie właściwości Przyciągaj do zawartości 3D umożliwia wykonywanie precyzyjnych pomiarów w obiektach 3D.

Wskazówki nawigacji pomiaru 3D

Otwiera okno dialogowe zawierające listę skrótów klawiaturowych dla kilku czynności nawigacyjnych. Skrótów tych można używać w trakcie pomiarów.

Preferencje

Umożliwia otwarcie okna dialogowego preferencji pomiarów (3D).

Ukryj/Pokaż okno informacyjne pomiaru

W oknie informacyjnym pomiaru wyświetlane są ustawienia jednostek i znaczników modelu. Wybranie tej opcji powoduje usunięcie tego okna z okna modelu.

Ukryj/Pokaż pasek narzędziowy Pomiar

Ukrywa lub wyświetla paletę narzędzia Pomiar 3D.

Preferencje pomiarów

Zmiany preferencji pomiarów 3D mają wpływ na sposób mierzenia danych 3D. Opcje preferencji są dostępne w panelu Pomiary (3D) okna dialogowego Preferencje.

Uwaga:

W programie Adobe Acrobat Reader DC te preferencje dotyczą plików PDF, dla których włączono możliwość dodawania komentarzy.

Użyj skal i jednostek z modelu (jeśli istnieją)

Wyniki pomiarów są wyświetlane w jednostkach przypisanych do oryginalnego modelu 3D (o ile je przypisano). Opcji nie należy zaznaczać, jeśli jednostki będą wybierane samodzielnie (przez użytkownika). Określone ustawienie można zmienić na palecie narzędzia Pomiar 3D.

Użyj jednostki domyślnej

Pozwala określić jednostki miar, które zwykle będą stosowane zamiast jednostek w modelu 3D.

Znaczące cyfry do wyświetlania

Umożliwia określenie maksymalnej liczby cyfr w liczbie będącej wynikiem pomiaru.

Kolor linii pomiaru 3D

Pozwala określić kolor linii wyświetlanych podczas pomiaru elementów obiektu 3D.

Wielkość otrzymanego pomiaru

Umożliwia ustawienie rozmiaru tekstu na potrzeby wyświetlania pomiarów.

Kątowe pomiary pokazane jako

Umożliwia określenie jednostek jako stopni lub radianów.

Zaokrąglone pomiary wyświetlane jako

Umożliwia określenie, czy dla zaokrąglonych części jest mierzona średnica czy promień.

Pokaż okrąg dla pomiarów radialnych

Umożliwia wyświetlanie obwodu skojarzonego z pomiarem radialnym.

Ustawienia przyciągania 3D

Umożliwia włączenie przyciągania i określenie, czy punkty, łuki, krawędzie i brzegi kształtów mają być przyciągane. Ustawienie czułości określa, jak blisko przyciąganego elementu należy ustawić kursor narzędzia, aby element został przyciągnięty. W polu Kolor podpowiedzi o przyciąganiu można określić kolor linii przyciągania wyświetlanej po zatrzymaniu kursora narzędzia nad wybranym elementem obiektu 3D.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online