Omówienie okna dialogowego Podgląd wyjściowy

Okno dialogowe Podgląd wyjściowy zapewnia narzędzia i kontrolki pomocne w symulowaniu wyglądu plików PDF w różnych warunkach. W górnej części okna dialogowego znajduje się kilka kontrolek służących do wyświetlania podglądu dokumentu. Menu Podgląd pozwala przełączać się między trybem przeglądania rozbarwień i trybem przeglądania ostrzeżeń o kolorach. Gdy jest zaznaczona opcja Rozbarwienia, w dolnej połowie okna są wyświetlane informacje o farbach zawartych w pliku, a także kontrolki dotyczące całkowitego pokrycia farbą. Po wybraniu opcji Ostrzeżenia koloru sekcja rozbarwień zostanie zastąpiona przez sekcję ostrzeżeń zawierającą informacje na temat kontrolek ostrzeżeń o farbach. Efekty ustawień określanych w oknie dialogowym Podgląd wyjściowy są widoczne bezpośrednio w oknie otwartego dokumentu.

Aby przeglądać zawartość dokumentu, można także uzyskać dostęp do Inspektora obiektów z poziomu sekcji Podgląd okna dialogowego Podgląd wyjściowy. Więcej informacji zawiera temat Wyświetlanie informacji o zawartości dokumentu PDF.

Podgląd wyjściowy oferuje również dostęp do wszystkich funkcji Menedżera farb, umożliwiając przemapowywanie farb w kolorach dodatkowych zarówno w odniesieniu do drukowania, jak i do podglądu. Odwzorowywanie farb dla potrzeb wyświetlania dział tylko wtedy, gdy jest otwarte okno dialogowe Podgląd wyjściowy.

Uwaga:

Używając systemu zarządzania kolorem o precyzyjnie skalibrowanych profilach ICC lub kalibrując monitor, można wyświetlać na ekranie rozbarwienia bliższe tym, które zostaną uzyskane na ostatecznym rozbarwionym wydruku.

Okno dialogowe Podgląd wyjściowy
Okno dialogowe Podgląd wyjściowy zapewnia podgląd rozbarwień i ostrzeżeń o kolorach oraz szczegóły pojedynczych obiektów.

Otwieranie okna dialogowego Podgląd wyjściowy

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Drukowanie.

 2. Wybierz polecenie Podgląd wyjściowy w panelu po prawej.

Wybór profilu symulacji i opcji podglądu

Zaznacz istniejący profil, aby otrzymać symulowany obraz wydrukowanych dokumentów.

 1. W oknie dialogowym Podgląd wyjściowy wybierz odpowiednią opcję w obszarze Profil symulacji.
 2. Zaznacz dowolną z poniższych opcji:

  Symuluj nadruk

  symuluje mieszanie i nadrukowywanie kolorów w rozbarwionym wydruku.

  Symuluj czarną farbę

  Symuluje czarne i ciemne kolory zgodnie z kolorem czarnym określonym w profilu symulacji. W przeciwnym razie kolory czarne są mapowane na najciemniejszy kolor, jaki może narysować monitor.

  Symuluj kolor papieru

  symuluje wygląd kolorów po ich wydrukowaniu na kolorowym papierze. Po usunięciu zaznaczenia tego pola kolor papieru jest ustawiany na biały.

  Ustaw kolor tła strony

  Wyświetla kolor strony. Kliknij próbnik kolorów, aby wybrać kolor.

Widok kolorów według przestrzeni źródłowej lub podgląd określonych elementów

Istnieje możliwość ograniczenia liczby kolorów podglądu. Można też wyświetlić jedynie elementy określonych typów, na przykład elementy jednolitego koloru, obrazy, gładkie cieniowanie, tekst czy grafikę. Wybór źródłowej przestrzeni kolorów powoduje, że są widoczne tylko obiekty o kolorach z tej przestrzeni. Ograniczanie liczby kolorów przydaje się na przykład wtedy, kiedy trzeba sprawdzić, czy strona zawiera kolor RGB lub gdzie użyto kolorów dodatkowych.

 1. W oknie dialogowym Podgląd wyjściowy wybierz z menu Pokaż jedną z dostępnych opcji.
 2. Wybierz opcję Pokaż pola kompozycji, kadrowania i spadów, aby uzyskać podgląd dowolnego pola strony, jakie zdefiniowałeś. Więcej informacji na temat definiowania pól strony zawiera sekcja Omówienie okna Ustaw pola strony.

Podgląd rozbarwień kolorów

Program umożliwia podgląd klisz z rozbarwieniami oraz podgląd pokrycia farbą na ekranie monitora. Dzięki temu można sprawdzić wcześniej, czy materiały przygotowane do druku spełniają określone wymagania. Chociaż podgląd rozbarwień pomaga wykryć pewne problemy bez konieczności drukowania rozbarwień, to nie zapewnia on podglądu zalewek, opcji emulsji, znaczników drukarki, rastrów i rozdzielczości. Ustawienia dotyczące tych elementów powinny zostać sprawdzone przez firmę drukującą.

Uwaga:

Podgląd nie obejmuje obiektów umieszczonych na warstwach ukrytych.

 1. W oknie dialogowym Podgląd wyjściowy wybierz w menu Podgląd polecenie Rozbarwienia.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby obejrzeć wybrane rozbarwienia, zaznacz puste pola po lewej stronie nazw wybranych rozbarwień. Każde rozbarwienie jest wyświetlane w przypisanym mu kolorze.

  • Aby ukryć wybrane rozbarwienia, usuń zaznaczenia pól po lewej stronie nazw wybranych rozbarwień.

  • Aby obejrzeć jednocześnie wszystkie klisze podstawowe lub dodatkowe, zaznacz pole wyboru Klisze podstawowe lub Klisze dodatkowe.


  Uwaga:

  Pojedyncza klisza podstawowa lub dodatkowa jest wyświetlana w kolorze czarnym. Dzięki temu obiekty na jasnej kliszy, np. żółtej, stają się bardziej widoczne.

Sprawdzanie pokrycia farbą

Jeśli na papier zostanie naniesiona zbyt duża ilość farby, może zmienić się kolorystyka dokumentu i mogą wystąpić problemy z wysychaniem wydruku. Za ilość nanoszonej farby odpowiada przede wszystkim opcja Całkowite pokrycie obszaru. Na przykład, ustawienie tej opcji na 280 oznacza 280% pokrycia farbą, co można osiągnąć przy następującej zawartości poszczególnych farb: 60C, 60M, 60Y i 100K. Przed ustawieniem opcji należy skonsultować z pracownikami drukarni maksymalny, dozwolony przez nich stopień pokrycia farbą. Po uzyskaniu informacji o niezbędnych ograniczeniach należy przejrzeć dokument i odszukać obszary, w których limit pokrycia został przekroczony. W przypadku jakichkolwiek problemów możesz kliknąć dany obszar z naciśniętym klawiszem Alt (w systemie Windows) lub klawiszem Option (w systemie Mac), aby wstawić komentarz. W komentarzu tym zostaną umieszczone informacje na temat pokrycia farbą.

 1. W oknie dialogowym Podgląd wyjściowy wybierz w menu Podgląd polecenie Rozbarwienia.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby ustawić rozmiar próbki, wybierz odpowiednią opcję z listy Rozmiar próbki. Próbka punktu określa wartość klikniętego piksela. Opcje Średnio 3 × 3 oraz Średnio 5 × 5 określają średnią wartość określonej liczby pikseli w klikniętym obszarze. Rozmiar próbki nie wpływa na ostrzeżenia Całkowitego pokrycia obszaru. Znajduje on tylko odbicie w wartościach procentowych wyświetlanych obok każdej z płyt.

  • Aby sprawdzić pokrycie w całym dokumencie, zaznacz opcję Całkowite pokrycie obszaru, a następnie wybierz liczbę w menu podręcznym lub wpisz odpowiedni procent w polu. Podświetlenia identyfikują obszary, na których pokrycie farbą przekracza tę wartość procentową. Aby zmienić kolor podświetlenia, kliknij próbnik kolorów i wybierz nowy kolor.

  • Aby sprawdzić pokrycie w konkretnym obszarze dokumentu, ustaw kursor nad tym obszarem (w oknie dokumentu). Wartości procentowe dotyczące pokrycia poszczególnymi farbami są wyświetlane obok nazw farb.

  Uwaga:

  Pokrycie farbą można zmienić za pomocą Menedżera farb — konwertując niektóre kolory dodatkowe na podstawowe.

 3. Aby zarejestrować problemy, kliknij dany obszar z naciśniętym klawiszem Alt (w systemie Windows) lub klawiszem Option (w systemie Mac). Program Acrobat wstawia komentarz zawierający wartość procentową pokrycia farbą.

Ustawianie koloru tła

Można symulować wygląd dokumentu po wydrukowaniu go na kolorowym papierze.

 1. W oknie dialogowym Podgląd wyjściowy wybierz w menu Podgląd polecenie Rozbarwienia.

 2. Zaznacz opcję Ustaw kolor tła strony u góry okna dialogowego, a następnie wybierz kolor.

Wyświetlanie ostrzeżeń o kolorach

Problemy z wydrukiem mogą wystąpić, jeśli kolorów występujących w dokumencie nie można odtworzyć na maszynie drukarskiej lub do tekstu zastosowano niezamierzenie głęboką czerń. Aby wykryć takie problemy przed przekazaniem pliku PDF do profesjonalnego wydruku, należy skorzystać z okna dialogowego Podgląd wyjściowy i wyświetlić w nim ostrzeżenia dotyczące kolorów. Piksele w obszarach, którego dotyczy dane ostrzeżenie, są wyświetlane w kolorze ostrzegawczym (różnym typom ostrzeżeń odpowiadają różne kolory).

 1. W oknie dialogowym Podgląd wyjściowy wybierz w menu Podgląd polecenie Ostrzeżenia koloru.

 2. Zaznacz jedną lub obie z następujących opcji:

  Pokaż nadruk

  Identyfikuje te obszary rozbarwień, które po wydrukowaniu będą zawierały nadruki. Jeśli w panelu Wyjście okna dialogowego Zaawansowana konfiguracja drukowania zostanie zaznaczona opcja Symuluj nadruki, będzie można sprawdzić wygląd nadruków na wydruku kompozytowym. Opcja ta jest przydatna przy sprawdzaniu poprawności rozbarwień kolorów.

  Domyślnie, podczas drukowania kryjących, nakładających się kolorów, kolor na górze wycina kolory umieszczona pod spodem. Nadrukowywanie chroni przed wycinaniem kolorów i powoduje wyświetlanie wierzchniej farby przezroczystej w porównaniu do farb umieszczonych niżej. Stopień przezroczystości uzależniony jest od używanej farby, papieru i metod drukowania.

  Głęboka czerń

  Identyfikuje obszary, które będą drukowane w głębokiej czerni — czerni podstawowej (K) wymieszanej z kolorami farb w celu uzyskania większej nieprzejrzystości i głębi koloru. Głęboka czerń jest zazwyczaj stosowana do dużych obszarów, ponieważ dodatkowe zaczernienie jest wówczas potrzebne, aby tekst wyglądał na czarny, a nie szary.

  Wprowadź wartość parametru Odcięcie początkowe określającego minimalną wartość procentową pokrycia czernią wymaganą do uznania zawartości za głeboką czerń. W przypadku tego ostrzeżenia głęboka czerń jest mieszanką procentowego udziału czerni (na podstawie wartości odcięcia) oraz niezerowego pokrycia co najmniej jednym z kolorów: C, M lub Y.

  Uwaga:

  Aby zmienić dany kolor ostrzegawczy, należy wybrać nowy kolor z próbnika.

Wyświetlanie informacji o zawartości dokumentu PDF

Okno dialogowe Inspektor obiektów umożliwia wyświetlanie rozdzielczości obrazu, trybu kolorów, przezroczystości i innych informacji na temat zawartości dokumentu. W przypadku jakichkolwiek problemów z obiektem, możesz kliknąć dany obiekt z naciśniętym klawiszem Alt (w systemie Windows) lub klawiszem Option (w systemie Mac), aby wstawić komentarz. Komentarz ten będzie zawierał szczegółowe informacje dostarczone przez Inspektora obiektów.

 1. W oknie dialogowym Podgląd wyjściowy w sekcji Podgląd wybierz opcję Inspektor obiektów.

 2. Kliknij okno dokumentu, aby wyświetlić informacje na temat obiektów wskazanych w oknie dialogowym Podgląd wyjściowy.

 3. Aby oznaczyć problematyczne obszary, kliknij dany obszar z naciśniętym klawiszem Alt (w systemie Windows) lub klawiszem Option (w systemie Mac). Program Acrobat wstawi komentarz zawierający informacje znalezione przez Inspektora obiektów.

Wiele zaznaczeń za pomocą podglądu wyjściowego

Możesz teraz zaznaczyć wiele obiektów, gdy otwarte będzie okno dialogowe Podgląd wyjściowy.

Aby zaznaczyć wiele obiektów, naciśnij klawisz Shift i kliknij. Aby dodać notatkę zawierającą wartości kolorów, naciśnij klawisz Alt i kliknij (w systemie Windows) lub klawisz Option i kliknij (w systemie Mac).

Aby wyłączyć tę funkcję, przejdź do opcji Edycja > Preferencje > Wyświetlanie strony, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Naciśnij klawisz Shift i kliknij, aby użyć opcji Wiele zaznaczeń w Podglądzie wyjściowym w sekcji Zawartość strony i informacje.

Wiele zaznaczeń za pomocą podglądu wyjściowego

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online