Komentarze dodane do obiektu 3D są powiązane z określonymi widokami, które zostały zdefiniowane podczas dodawania komentarzy. Jeśli widok zostanie zmieniony — na przykład w wyniku obrócenia lub przesunięcia obiektu 3D — komentarze przestaną być widoczne.

Istnieją następujące trzy sposoby dodawania komentarzy do obiektów 3D:

 • Przy użyciu narzędzia Komentarz 3D znajdującego się na pasku narzędziowym 3D można dodawać komentarze do określonych części modelu 3D.

 • Korzystanie z narzędzi adnotacji dostępnych w dodatkowym pasku narzędziowym narzędzia Komentarz do dodawania różnych typów komentarzy do widoku 3D.

 • Konwertując pomiar 3D na komentarz.

Uwaga:

Dodawanie komentarzy do modelu 3D wymaga programu Acrobat lub Reader w wersji co najmniej 7.0.7.

Jeśli widok obiektu 3D ulegnie zmianie, znikną wszystkie komentarze dotyczące obiektu (po prawej)
Jeśli widok obiektu 3D ulegnie zmianie, znikną wszystkie komentarze dotyczące obiektu (po prawej)

Uwaga:

Aby komentarz nie był skojarzony z widokiem 3D, należy dodać komentarz poza obszarem obiektu 3D.

Dodawanie komentarza 3D do obiektu

Komentarze utworzone przy użyciu narzędzia Komentarz 3D przypominają pomiary, ponieważ są kojarzone z określoną częścią danych geometrycznych 3D. Dodanie komentarza 3D do domyślnego widoku modelu powoduje utworzenie nowego widoku o nazwie Widok komentarza 3D. Komentarze 3D dodawane do innych widoków wyświetlane są w drzewie modelu jako składniki tych widoków. Edytowanie i usuwanie komentarzy 3D przebiega w taki sam sposób, jak edytowanie i usuwanie pomiarów.

 1. Na pasku narzędziowym 3D kliknij narzędzie Dodaj komentarz 3D.

  Uwaga:

  Pasek narzędziowy 3D pojawia się po najechaniu wskaźnikiem myszy na model 3D. Jeżeli narzędzie Dodaj komentarz 3D nie jest widoczne na pasku narzędziowym, kliknij prawym przyciskiem myszy model 3D i wybierz polecenie Narzędzia > Dodaj komentarz 3D. Można również rozszerzyć domyślny pasek narzędziowy 3D, klikając prawym przyciskiem myszy model 3D i wybierając polecenie Narzędzia > Rozwiń narzędzia 3D.

 2. Zaznacz część modelu, do której chcesz dodać komentarz 3D.
 3. W oknie dialogowym Wprowadź ciąg komentarza wpisz komentarz.

Dodawanie komentarzy z zestawu narzędzi Komentarz

Dodanie komentarza przy użyciu narzędzi z zestawu narzędzi Komentarz powoduje utworzenie nowego widoku o nazwie WidokKomentarza w drzewie modelu.

Uwaga:

Jeśli autor dokumentu PDF włączył funkcję komentowania, użytkownicy programu Adobe Reader DC mogą dodawać do tego dokumentu własne komentarze.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Komentarz.

  Zestaw narzędzi Komentarz zostanie wyświetlony w dodatkowym pasku narzędzi.

 2. W dodatkowym pasku narzędziowym wybierz narzędzie do komentowania, a następnie kliknij w obszarze obiektu 3D.

 3. Kliknij w obszarze obiektu 3D, aby utworzyć komentarz. W drzewie modelu zostanie utworzona nowa definicja widoku o domyślnej nazwie, na przykład „Widok komentarza 1”.
 4. Aby dodać więcej komentarzy, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Chcąc utworzyć dodatkowy komentarz w widoku, upewnij się, że odpowiedni widok komentarza jest zaznaczony w drzewie modelu. Następnie kliknij w obszarze obiektu 3D.

  • Chcąc utworzyć komentarz w nowym widoku, upewnij się, że żaden widok komentarza nie jest zaznaczony w drzewie modelu. Następnie kliknij w obszarze obiektu 3D.

Uwaga:

Po usunięciu jednego z automatycznie wygenerowanych widoków komentarzy skojarzone z nimi komentarze są nadal dostępne. Można je przeglądać i zaznaczać w panelu Komentarze lub w drzewie modelu, gdzie są wyświetlane pod widokami. Zaznaczenie komentarza powoduje przełączenie modelu 3D do takiego samego widoku, jaki obowiązywał podczas dodawania komentarza.

Konwertowanie pomiarów 3D na komentarze

Pojedyncze pomiary można konwertować na komentarze, co pozwala na ich przeglądanie i oznaczanie adnotacjami, tak jak komentarzy innych typów.

 1. W okienku Widok drzewa modelu kliknij prawym przyciskiem myszy znak plus obok widoku pomiaru w celu wyświetlenia listy poszczególnych pomiarów.

  Uwaga:

  Widok pomiaru jest dostępny tylko wtedy, gdy dodano pomiary, korzystając z narzędzia Pomiar 3D .

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pomiaru i wybierz polecenie Konwertuj na komentarz.
  Konwertowanie pomiaru na komentarze
  Konwertowanie pomiarów na komentarze

Wyświetlanie komentarzy do obiektu 3D

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W drzewie modelu zaznacz widok zawierający komentarze.

  • Wybierz polecenie Narzędzia > Komentarz. Komentarze są wyświetlane na liście komentarzy w panelu po prawej stronie.

  • W okienku Widok drzewa modelu kliknij przycisk Opcje i wybierz pozycję Lista komentarzy.

  Lista komentarzy
  Włącz opcję Lista komentarzy w panelu drzewa modelu Widok

 2. Kliknij dwukrotnie komentarz, aby otworzyć dla niego okno komentarza.
 3. Powtarzaj kroki 1 i 2, aby wyświetlać pozostałe komentarze skojarzone z innymi widokami.

Po wybraniu komentarza model 3D zostanie wyświetlony w takim samym widoku, w jakim był wyświetlany podczas dodawania komentarza.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online