Pliki składowe portfolio PDF można sortować, wyświetlać ich podgląd, a także otwierać je, edytować i zapisywać w aplikacjach macierzystych. Pliki niektórych typów wymagają zainstalowania na komputerze odpowiedniej aplikacji macierzystej.

Wyświetlanie plików na liście

W otwartym portfolio PDF kliknij polecenie Widok > Portfolio > Szczegóły. Lista plików składowych w portfolio PDF jest wyświetlana pod dodatkowym paskiem narzędzi. Aby zmienić sposób sortowania szczegółów plików na rosnący lub malejący, kliknij nazwę kolumny. Aby odwrócić kolejność ponownie kliknij nazwę kolumny.

Edytowanie szczegółów plików na liście (Acrobat Pro)

 1. W otwartym portfolio PDF kliknij polecenie Widok > Portfolio > Szczegóły.

  Lista plików składowych w portfolio PDF jest wyświetlana pod dodatkowym paskiem narzędzi.

 2. Wykonaj dowolne z następujących czynności w panelu listy plików:

  • Aby wyświetlić lub ukryć kolumnę na liście, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Widok, a następnie kliknij nazwę kolumny.

  • Aby posortować wymagane kolumny rosnąco lub malejąco, kliknij nagłówek kolumny. Aby odwrócić kolejność, kliknij jeszcze raz

  • Aby dodać lub zmienić informacje na temat pliku, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku i wybierz polecenie Edytuj wartość, a następnie wybierz typ informacji do zaktualizowania. Na przykład, aby dodać opisowe informacje o pliku, kliknij jego nazwę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj wartość > Opis. W oknie dialogowym Edytuj Opis należy wprowadzić opis pliku.

  • Aby dodać kolumnę, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości portfolio. W oknie dialogowym Właściwości portfolio kliknij przycisk Dodaj i wpisz nazwę kolumny, którą chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby usunąć opcjonalne kolumny, otwórz okno dialogowe Właściwości portfolio, wybierz nazwę kolumny, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń. Nie można usunąć wymaganych kolumn, takich jak Nazwa, Zmieniony, Rozmiar i Utworzony.

  • Aby zmienić kolejność kolumn, otwórz okno dialogowe Właściwości portfolio, wybierz nazwę kolumny i kliknij przycisk W górę lub W dół. Możesz także przeciągnąć kolumnę na liście plików.

  • Aby zmienić kolejność plików, zajrzyj do sekcji Sortowanie, filtrowanie i zmiana kolejności plików i folderów.

Dodawanie plików i folderów do portfolio PDF

Pliki lub foldery można dodawać do istniejącego portfolio PDF w trybie Układ (Podgląd) lub w trybie Szczegóły (widok listy plików).

 1. W dodatkowym pasku narzędzi kliknij przycisk Dodaj pliki i wybierz opcję Dodaj pliki lub Dodaj folder.

  Pliki lub foldery można też dodać za pomocą jednej z poniższych metod:

  • W widoku Układ, kliknij prawym przyciskiem myszy panel po lewej stronie i wybierz opcję Utwórz folder. Jeżeli znajdujesz się w widoku Szczegóły, kliknij prawym przyciskiem myszy panel listy plików i wybierz opcję Utwórz folder.

  • Aby dodać pliki z komputera, należy przeciągnąć dowolne pliki lub foldery do panelu po lewej stronie (widok Układu) lub panelu listy plików (widok Szczegóły). Można również przeciągnąć plik lub folder na ikonę folderu, aby dodać go do portfolio.

Uwaga:

Aby zapewnić optymalną wydajność, nie należy przekraczać liczby 15 plików składowych oraz ich łącznej wielkości 50 MB.

Usuwanie plików i folderów z portfolio PDF

Usunięcie folderu spowoduje usunięcie z portfolio PDF wszystkich plików znajdujących się w tym folderze.

 1. Zaznacz jeden lub więcej plików lub folderów w portfolio PDF i naciśnij klawisz Delete. Możesz także kliknąć ikonę Usuń na dodatkowym pasku narzędzi.

Zmiana kolejności plików i folderów w portfolio PDF

W lewym panelu nawigacyjnym możesz przeciągać i upuszczać pliki, aby wykonać następujące czynności:

 • Zmień kolejność plików w folderze portfolio PDF.
 • Upuść pliki do folderów lub foldery do innych folderów, jeśli znajdują się na tym samym poziomie lub w tym samym folderze.

Sortowanie, filtrowanie i zmiana kolejności plików lub folderów (Acrobat Pro)

Domyślnie, pliki składowe są porządkowane i sortowane alfabetycznie – wg nazwy pliku. Pliki są wyświetlane i drukowane w tej kolejności.

Możesz zmienić lub dostosować kolejność wyświetlania plików. Pamiętaj jednak, że pliki zawsze są drukowane w porządku alfabetycznym.

Uwaga:

Zmiana kolejności plików w trybie Układ (Podgląd) zmienia kolejność wyłącznie dla bieżącej sesji. Po ponownym otwarciu portfolio PDF określony porządek sortowania jest wyświetlany w oknie dialogowym Właściwości portfolio.

 1. Otwórz okno dialogowe Właściwości portfolio.

  Uwaga:

  Jeżeli znajdujesz się w widoku Układ, kliknij prawym przyciskiem myszy panel po lewej stronie i wybierz opcję Właściwości portfolio. Jeżeli znajdujesz się w widoku listy plików, kliknij prawym przyciskiem myszy panel listy plików i wybierz opcję Właściwości portfolio.

 2. W oknie dialogowym Właściwości portfolio, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić kolejność kolumn w panelu listy plików, wybierz nazwę kolumny i użyj przycisków W górę lub W dół, aby zmienić kolejność.

  • Aby określić kolejność wyświetlania plików przy otwieraniu portfolio PDF, zaznacz nazwę kolumny w menu Sortuj według, a następnie określ parametr Kolejność sortowania. Na przykład, aby wyświetlić pliki według daty modyfikacji, zaznacz opcję Zmieniony w menu Sortuj według, a następnie ustaw parametr Kolejność sortowania na Rosnąco lub Malejąco.

  • Aby określić sposób w jaki wyświetlane jest portfolio PDF, wybierz opcję wyświetlania z menu Widok początkowy.

 3. Zapisz portfolio PDF.

Otwieranie, edytowanie i zapisywanie plików składowych

Każdy plik składowy można otwierać, edytować i zapisywać w aplikacji macierzystej, o ile dana aplikacja jest zainstalowana na komputerze. Zmiany wprowadzane w plikach składowych nie wpływają na oryginalne pliki znajdujące się poza portfolio PDF.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W trybie Układ (Podgląd) kliknij plik prawym przyciskiem myszy lub lewym przyciskiem z naciśniętym klawiszem Control (Macintosh), a następnie wybierz opcję Otwórz plik w aplikacji macierzystej (dla plików w formacie innym niż PDF) lub Otwórz plik (dla plików PDF).

  • W prawym górnym rogu okna programu Acrobat kliknij łącze Otwórz dokument.

  Uwaga:

  Plik składowy otwiera się w oddzielnym oknie. Jeśli przeglądasz portfolio PDF w przeglądarce, plik jest otwierany w niezależnym produkcie Acrobat poza przeglądarką.

 2. Jeśli wyświetlone zostanie okno z potwierdzeniem, wybierz opcję Otwórz ten plik lub Zawsze zezwalaj na otwieranie plików tego typu (jeśli format jest zaufany), a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Zmodyfikuj plik, a następnie zapisz go.

Edytowanie nazw i opisów plików składowych w portfolio PDF

 1. Otwórz panel Lista plików, wybierając kolejno opcje Widok > Portfolio > Szczegóły.

  W panelu Lista plików wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby edytować wyświetlaną nazwę pliku składowego, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę pliku i wybrać polecenie Edytuj wartość > Nazwa. Wprowadź nową nazwę dla pliku składowego i kliknij przycisk OK. Zaktualizowana nazwa jest wyświetlana w kolumnie Nazwa w panelu listy plików.

  • Aby edytować opis pliku składowego, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę pliku i wybrać polecenie Edytuj wartość > Opis. Wpisz treść opisu i kliknij przycisk OK. Zaktualizowany opis jest wyświetlana w kolumnie Opis w panelu listy plików.

Wyodrębnianie plików składowych z portfolio PDF

Istnieje możliwość wyodrębniania lub „wyciągania” plików z portfolio PDF do komputera. Wyodrębnienie pliku nie powoduje jego usunięcia z portfolio PDF.

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • W trybach Układ lub Szczegóły kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku składowego i wybierz polecenie Wydziel z portfolio.

  • Zaznacz plik (lub kilka plików), a następnie przeciągnij go do wybranej lokalizacji na komputerze.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online