Importowanie komentarzy

Uwaga:

W programie Acrobat Reader DC funkcje komentowania są dostępne tylko w plikach PDF, w których włączono możliwość komentowania. Recenzowane pliki PDF na ogół zawierają prawa do komentowania.

Komentarze do dokumentu PDF mogą być importowane. Komentarze można importować z plików FDF, a także z plików XFDF — plików FDF opartych na formacie XML. Pliki FDF i XFDF nie mogą być ani otwierane, ani przeglądane samodzielnie.

 1. W dokumencie, dla którego chcesz otrzymać komentarze, w menu Opcje na liście komentarzy wybierz pozycję Importuj plik danych.

  Uwaga:

  Aby otworzyć listę komentarzy, wybierz polecenie Narzędzia > Komentarze.

 2. Wybierz z menu opcję Wszystkie pliki (*.*). Jeżeli znany jest format pliku komentarzy, to należy go wybrać.

 3. Kliknij dwukrotnie na nazwę dokumentu z komentarzami.

  Miejsce wstawienia komentarza odpowiada jego umiejscowieniu w oryginalnym dokumencie. Jeśli pewne komentarze znajdują się na niewłaściwych miejscach lub w ogóle ich nie ma, prawdopodobnie znaczy to, że dokument źródłowy i docelowy są różne. Na przykład, jeśli ktoś zaimportuje komentarze z dokumentu dziesięciostronicowego do dokumentu dwustronicowego, zostaną wstawione tylko komentarze z pierwszych dwu stron pierwszego dokumentu.

Eksportowanie komentarzy

Uwaga:

W programie Acrobat Reader DC funkcje komentowania są dostępne tylko w plikach PDF, w których włączono możliwość komentowania. Recenzowane pliki PDF na ogół zawierają prawa do komentowania.

Po dodaniu komentarzy do pliku PDF, który nie jest przedmiotem zarządzanej recenzji, konieczne może być wyeksportowanie komentarzy, aby je komuś wysłać. Można również zaimportować przysłane przez kogoś komentarze. (Pliki PDF będące przedmiotem recenzji zarządzanej zawierają specjalne opcje, umożliwiające publikowanie komentarzy. Nie trzeba więc ich eksportować).

Podczas eksportowania komentarzy jest tworzony plik FDF, który zawiera tylko komentarze. Pliki FDF zajmują więc mniej miejsca niż pliki Adobe PDF. Komentarze zapisane w pliku FDF mogą być importowane do oryginalnego dokumentu PDF.

Eksportowanie komentarzy do pliku danych

 1. W menu opcji  listy komentarzy wybierz pozycję Eksportuj wszystko do pliku danych.

 2. Wpisz nazwę pliku i wybierz typ pliku: plik Acrobat FDF (*.fdf) lub plik Acrobat XFDF (*.xfdf).

 3. Określ położenie pliku, po czym kliknij przycisk Zapisz.

Eksportowanie wybranych komentarzy

Uwaga:

Funkcja eksportowania wybranych komentarzy jest niedostępna w programie Acrobat Reader DC.

 1. Na liście komentarzy zaznacz komentarze do wyeksportowania.

  Uwaga:

  Aby otworzyć listę komentarzy, wybierz polecenie Narzędzia > Komentarze.

 2. W menu opcji  listy komentarzy wybierz pozycję Eksportuj zaznaczone do pliku danych.

 3. Wpisz nazwę pliku i wybierz typ pliku: plik Acrobat FDF (*.fdf) lub plik Acrobat XFDF (*.xfdf).

 4. Określ położenie pliku, po czym kliknij przycisk Zapisz.

Eksportowanie komentarzy do programu Word (Windows)

W niektórych przypadkach spotyka się komentarze wprowadzone w dokumencie PDF, który utworzono z dokumentu w formacie programu Microsoft Word. Aby zmodyfikować oryginalny dokument w programie Word, można wyeksportować te komentarze z pliku PDF. Na przykład tekst, który został wstawiony, przekreślony lub zastąpiony w dokumencie PDF za pomocą narzędzi do modyfikacji tekstu, może być usuwany lub przenoszony w całości do dokumentu źródłowego programu Word. Podczas przenoszenia formatowanie zastosowane w komentarzach (na przykład pogrubienie) zostanie utracone. Trzeba je będzie wprowadzić ręcznie w dokumencie programu Word.

Aby utworzyć recenzję dokumentu programu Word przy użyciu komentarzy, utwórz oznakowany plik PDF na podstawie tego dokumentu. Przed przeniesieniem operacji edycji tekstu z pliku PDF usuń wszystkie dodatkowe wyrazy i informacje, a następnie (w przypadku komentarzy od wielu recenzentów) scal te dokumenty w jeden plik PDF. Jeśli jest planowane wielokrotne importowanie komentarzy, utwórz kopię dokumentu programu Word przed importowaniem, ponieważ importowanie może się nie powieść.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W menu opcji  listy komentarzy wybierz pozycję Eksportuj do programu Word.

  • W programie Word otwórz dokument źródłowy i wybierz polecenie Komentarze programu Acrobat > Importuj komentarze z programu Acrobat DC. W przypadku programu Word 2013 kliknij pozycję Acrobat, a następnie wybierz polecenie Komentarze programu Acrobat > Importuj komentarze z programu Acrobat DC.

 2. Zapoznaj się z instrukcjami programu i kliknij przycisk OK.

 3. W oknie dialogowym Import komentarzy z programu Adobe Acrobat wybierz pliki PDF i pliki programu Word, ustaw poniższe opcje i kliknij przycisk Kontynuuj:

  Pobierz komentarze z tego pliku PDF

  Przejdź do pliku PDF zawierającego komentarze.

  Umieść komentarze w tym pliku programu Word

  Przejdź do dokumentu programu Word, do którego chcesz zaimportować komentarze.

  Wszystkie komentarze

  Służy do importowania wszystkich komentarzy.

  Wszystkie komentarze ze znacznikami zaznaczenia

  Powoduje, że są importowane tylko zaznaczone komentarze.

  Tylko modyfikacje tekstu: tekst wstawiony, usunięty i zastąpiony.

  Importuje tylko komentarze dodane przy pomocy narzędzi edycji tekstu dostępnych w panelu Adnotacje.

  Zastosuj do komentarzy własne filtry

  Importuje tylko komentarze określonego autora, typu lub o określonym stanie.

  Przed importem komentarzy włącz rejestrowanie zmian

  Pokazuje zmiany wprowadzone przez importowane komentarze w programie Word.

 4. (Opcjonalnie) Jeśli są importowane modyfikacje tekstowe, możesz kliknąć przycisk Integracja zmian w tekście w oknie dialogowym Import przebiegł pomyślnie, a następnie obejrzeć i ewentualnie zastosować każdą zmianę z osobna. Dla każdej z modyfikacji tekstu wybierz jedną z następujących opcji:

  Zastosuj

  Wprowadza zmianę w dokumencie i usuwa dymek komentarza. Jeśli komentarz wydaje się pusty, można zintegrować go, aby sprawdzić, czy nie jest to spacja lub znak końca akapitu.

  Usuń

  Odrzuca modyfikację i usuwa dymek komentarza.

  Dalej

  Pomija tę modyfikację. Pominięte lub niezintegrowane modyfikacje mają postać dymków w dokumencie Worda.

  Zastosuj wszystkie Pozostałe

  Integruje wszystkie pozostałe modyfikacje tekstu i usuwa dymki komentarzy.

  Cofnij ostatni

  Powoduje cofnięcie ostatniej modyfikacji tekstu, w tym wszystkich zmian ręcznych.

 5. Usuń dymki komentarzy wyświetlane w dokumencie programu Word:
  • Kliknij dymek prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Usuń komentarz.

  • Wybierz polecenie Komentarze programu Acrobat > Usuń wszystkie komentarze z dokumentu. W programie Word 2013 i jego późniejszych wersjach opcja ta znajduje się na wstążce programu Acrobat.

Eksportowanie komentarzy do programu AutoCAD (Acrobat Pro DC w systemie Windows)

Recenzenci mogą dodawać komentarze do dokumentów PDF utworzonych na podstawie rysunków programu AutoCAD. Jeżeli plik z AutoCAD utworzono za pomocą modułu PDFMaker, to zamiast przełączać się między programami AutoCAD i Acrobat DC można zaimportować komentarze do rysunku AutoCAD. Importować można większość typów komentarzy, w tym znaczniki rysunkowe, notatki, stemple i modyfikacje tekstu.

 1. Zapisz plik PDF. Zapewni to dołączenie ostatnio dodanych komentarzy.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W menu opcji  listy komentarzy wybierz pozycję Eksportuj do programu AutoCAD, a następnie w oknie dialogowym Importuj komentarze wskaż plik PDF oraz plik programu AutoCAD.

  • W programie AutoCAD wybierz polecenie Acrobat Markups > Import Comments From Acrobat DC (Znaczniki programu Acrobat > Importuj komentarze z programu Acrobat).

 3. W oknie dialogowym Import komentarzy określ plik PDF zawierający komentarze, wybierz komentarze do zaimportowania i kliknij przycisk Kontynuuj. Jeśli będzie importowany niestandardowy zestaw komentarzy, należy upewnić się, czy określono odpowiednie kryteria wyboru. Należy zaznaczyć przynajmniej jedną opcję w każdej kategorii.

  Pokaż wg recenzenta

  Import komentarzy według poszczególnych recenzentów.

  Pokaż wg rodzaju

  Import komentarzy określonego typu, np. modyfikacji tekstu lub komentarzy-uwag.

  Pokaż wg stanu

  Import komentarzy o określonym stanie recenzji.

  Pokaż wg wybranego stanu

  Import komentarzy, które zostały sprawdzone.

  Wszystkie zaimportowane komentarze są umieszczane na warstwie Znaczniki Adobe Acrobat jako obiekty niestandardowe. Można je edytować, filtrować i usuwać.

 4. Aby zmodyfikować zaimportowany komentarz (zmienić jego stan, zaznaczyć, modyfikować tekst), kliknij go prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Komentarze programu Acrobat i wybierz odpowiednią opcję.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online