Naprawianie problemów ponownego wlania tekstu przy pomocy panelu Zawartość

Panel Spis treści pozwala rozwiązać problemy z zawijaniem dokumentu PDF, których nie można rozwiązać przy użyciu narzędzia Kolejność odczytu. Ponieważ edytowanie obiektów zawartości może doprowadzić do uszkodzenia pliku PDF, przed przystąpieniem do wprowadzania zmian należy się zapoznać ze strukturą dokumentu PDF. Więcej informacji na temat struktury plików PDF można znaleźć w dokumentacji formatu PDF (wydanie szóste): Adobe Portable Document Format Version 1.7 na stronie informacji o formacie PDF (tylko w języku angielskim) w witrynie internetowej firmy Adobe.

W panelu Spis treści jest widoczna hierarchia obiektów dokumentu PDF; sam dokument jest traktowany jako osobny obiekt. Każdy dokument zawiera co najmniej jedną stronę, zestaw adnotacji (takich jak komentarze i łącza) oraz obiekty zawartości strony. Do obiektów zawartości należą kontenery, tekst, ścieżki i obrazy. Obiekty są wymieniane w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się na stronie — podobnie jak znaczniki w drzewie struktury logicznej. Do wyświetlania i zmieniania struktury obiektów w plikach PDF nie są wymagane znaczniki.

 1. Wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Zawartość.
 2. Rozwiń nazwę dokumentu, aby wyświetlić strony i obiekty.
 3. Przesuń kontener lub obiekt, zaznaczając go i wykonując jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij go w wybrane miejsce.

  • Wybierz polecenie Wytnij z menu opcji, zaznacz znacznik umieszczony nad miejscem wklejenia wyciętego znacznika i wybierz z menu opcji polecenie Wklej.

  Uwaga:

  Kontenery nie mogą być wklejane bezpośrednio w elementach stron. Aby przenieść kontener na inną stronę, wytnij go. Następnie zaznacz kontener na stronie docelowej i wybierz polecenie Wklej z menu opcji. Następnie przeciągnij kontener o jeden poziom w górę, w wybrane miejsce.  

Opcje panelu Zawartość

Menu opcji w panelu Zawartość i menu wyświetlane po kliknięciu obiektu prawym przyciskiem myszy zawierają następujące polecenia:

Nowy kontener

Pozwala dodać obiekt kontenera na końcu zaznaczonej strony lub innego kontenera.

Zmień słownik kontenera

Pozwala określić słownik kontenera. Błędy popełnione w tym oknie dialogowym mogą uszkodzić dokument PDF. Opcja jest dostępna tylko w przypadku kontenerów zawierających słowniki.

Wytnij

Pozwala wyciąć i skopiować zaznaczony obiekt (ale nie związany z nim element strony).

Wklej

Pozwala wkleić obiekt bezpośrednio pod zaznaczonym obiektem na tym samym poziomie hierarchii.

Wklej podrzędny

Pozwala wkleić obiekt wewnątrz zaznaczonego obiektu jako jego obiekt podrzędny.

Usuń

Pozwala usunąć obiekt z dokumentu (ale nie związany z nim element strony).

Znajdź zawartość w zaznaczeniu

Pozwala wyszukać w panelu Zawartość obiekt, który został zaznaczony w panelu dokumentu.

Znajdź

Opcja pozwala wyszukiwać nieoznakowane artefakty, elementy treści, komentarze i łącza. Pozwala przeszukiwać strony lub dokumenty, a także dodawać znaczniki do znalezionych elementów.

Utwórz artefakt

Powala zdefiniować zaznaczone obiekty jako artefakty. Artefakty nie są rozpoznawane przez czytnik ekranu, ani przez funkcję Czytaj na głos. Numery stron, nagłówki i stopki są często oznakowane jako artefakty.

Pokaż w panelu Znaczniki

Przełącza automatycznie do panelu Znaczniki i wybiera znacznik odpowiadający danemu elementowi zawartości.

Usuń artefakt

Pozwala usunąć z zaznaczonego obiektu definicję artefaktu.

Podświetl zawartość

Gdy opcja ta jest zaznaczona, w panelu dokumentu są podświetlane elementy odpowiadające obiektowi zaznaczonemu w panelu Zawartość.

Pokaż metadane

Pozwala obejrzeć lub zmienić metadane obiektu lub obrazka.

Właściwości

Otwiera okno dialogowe Właściwości narzędzia Korygowanie.

Informacje o panelu Znaczniki

Panel Znaczniki służy do przeglądania i edycji drzewa logicznej struktury, lub drzewa znaczników dokumentu PDF. Znaczniki widoczne w panelu tworzą pewną hierarchię, określającą kolejność czytania dokumentu. Pierwszy element struktury nazywa się znacznikiem głównym. Pozostałe elementy są w stosunku do niego podrzędne. Znaczniki używają zakodowanego tekstu elementu, wyświetlanego w nawiasach ostrych (< >). Każdy element, w tym elementy o wewnętrznej strukturze (np. rozdziały i artykuły), jest opisany za pomocą typu, tytułu i zawartości (ewentualnie opisu zawartości). Elementy składowe są zazwyczaj wymienione na liście, jako pozycje nadrzędne (znaczniki główne). Znaczniki te „zawierają” pomniejsze elementy (znaczniki podrzędne).

Uwaga:

Aby uzyskać więcej informacji na temat struktur logicznych, zapoznaj się z dokumentacją formatu PDF (wydanie szóste): Adobe Portable Document Format Version 1.7 na stronie informacji o formacie PDF (tylko w języku angielskim) w witrynie internetowej firmy Adobe.

Większość problemów związanych ze znacznikami można rozwiązać przy pomocy narzędzia Kolejność odczytu, jednak szczegółowe oznaczanie tabel lub elementów strukturalnych (akapitów, list i działów wymagających kilku języków) może być wykonywane tylko w panelu Znaczniki. Dodawaj znaczniki do dokumentu przy pomocy panelu Znaczniki tylko w ostateczności. Najpierw zaleca się użycie polecenia Dodaj znaczniki do dokumentu.

Pokazywanie znaczników w panelu Znaczniki

 1. Wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Znaczniki.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Rozwiń znacznik odpowiedniej sekcji.

  • Przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl kliknij znak plus (w systemie Windows) lub przytrzymując naciśnięty klawisz Option kliknij trójkąt (w systemie Mac OS) obok znacznika głównego, aby wyświetlić całe drzewo struktury logicznej dokumentu.

Edycja znaczników za pomocą panelu Znaczniki

Użytkownik może zmienić tytuł znacznika, jego położenie i typ. Wszystkie elementy strony, które są uwzględniane w drzewie struktury dokumentu, muszą być oznakowane lub zdefiniowane jako artefakty.

Edytuj tytuł znacznika

 1. W panelu Znaczniki rozwiń ten fragment struktury dokumentu, który będzie edytowany.
 2. Aby rozpocząć edycję tytułu, zaznacz znacznik, w menu opcji wybierz polecenie Właściwości, wpisz tekst w polu Tytuł i kliknij Zamknij.

Przesuń znacznik

 1. W panelu Znaczniki rozwiń znacznik główny i wyświetl wszystkie znaczniki.
 2. Zaznacz ikonę znacznika elementu, który chcesz przenieść.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij znacznik w wybrane miejsce. Podczas przeciągania jest wyświetlana linia wskazująca dostępne położenia.

  • Wybierz polecenie Wytnij, z menu opcji i zaznacz znacznik umieszczony nad miejscem wklejenia wyciętego znacznika. W menu opcji, zaznacz polecenie Wklej, aby przenieść znacznik na ten sam poziom, co zaznaczony znacznik, lub opcję Wklej podrzędny, aby przenieść znacznik w granicach zaznaczonego znacznika.

Zmień typ elementu

 1. W panelu Znaczniki rozwiń ten fragment struktury dokumentu, który chcesz zmienić.
 2. Zaznacz element i wybierz polecenie Właściwości, z menu opcji.
 3. Z menu wysuwanego Typ, wybierz nowy typ elementu i kliknij Zamknij.

Opcje panelu Znaczniki

Menu opcji w panelu Znaczniki i menu wyświetlane po kliknięciu znacznika w drzewie struktury logicznej prawym przyciskiem myszy zawierają następujące polecenia:

Nowy znacznik

Opcja pozwala wstawić w drzewie struktury dokumentu znacznik, który jest umieszczany za zaznaczonym elementem. Określ typ i tytuł nowego znacznika.

Wytnij

Usuwa zaznaczony znacznik z jego bieżącego położenia i umieszcza go w schowku.

Wklej

Znacznik znajdujący się w schowku umieszcza w określonym położeniu, zamienia zaznaczony znacznik.

Wklej podrzędny

Znacznik znajdujący się w schowku umieszcza w określonym położeniu, jako znacznik podrzędny dla zaznaczonego znacznika.

Usuń znacznik

Usuwa zaznaczony znacznik.

Znajdź znacznik w zaznaczeniu

Wyszukuje w panelu Znaczniki znacznik, który zawiera tekst lub obiekt zaznaczony w panelu dokumentu.

Utwórz znacznik z zaznaczenia

Tworzy znacznik w drzewie struktury logicznej, który jest umieszczany za elementem zaznaczonym w panelu dokumentu. Określ typ i tytuł nowego znacznika.

Znajdź

Opcja pozwala wyszukiwać artefakty, podejrzane OCR, nieoznakowane elementy treści, komentarze, łącza i adnotacje. Istnieje możliwość przeszukiwania strony lub dokumentu, a także dodawania znaczników do elementów znalezionych.

Zmień znacznik na artefakt

Opcja pozwala zmieniać znaczniki w artefakty i usuwać oznakowane elementy treści z drzewa struktury dokumentu.

Kopiuj zawartość do schowka

Opcja pozwala skopiować wszystkie elementy zawarte w zaznaczonych znacznikach.

Edytuj mapę klas

Opcja pozwala dodać, zmienić lub usunąć mapę klas lub słownik stylów dokumentu. Mapa klas zawiera atrybuty skojarzone z poszczególnymi elementami.

Edytuj mapę ról

Opcja pozwala dodać, zmienić lub usunąć mapę ról dokumentu. Dzięki mapom ról w dokumentach można umieszczać unikatowe zestawy znaczników niestandardowych. Przypisując znaczniki niestandardowe do zdefiniowanych znaczników programu Acrobat, ułatwia się ich wyszukiwanie i edycję.

Adnotacje znaczników

Gdy opcja jest zaznaczona, wszystkie nowe komentarze i pola formularzy są dodawane do drzewa znaczników po zaznaczonym elemencie. Istniejące komentarze i pola formularzy nie są dodawane. Komentarze typu wyróżnienie i podkreślenie są kojarzone z odpowiednim tekstem automatycznie, a zatem opcja ta ich nie dotyczy.

Dokument jest oznaczonym plikiem PDF

Z dokumentami PDF są kojarzone flagi dokumentów oznakowanych. Wyłączenie opcji powoduje, że flaga bieżącego dokumentu jest usuwana.

Uwaga:

Flaga nie gwarantuje, że dany dokument PDF ma strukturę zalecaną przez standardy formatu PDF.

Podświetl zawartość

Gdy opcja jest włączona, zaznaczeniu znacznika w panelu Znaczniki towarzyszy podświetlenie tej części dokumentu, do której odnosi się znacznik.

Pokaż metadane

Opcja pozwala wyświetlić okno z informacjami o zaznaczonym znaczniku.

Właściwości

Otwiera okno dialogowe Właściwości narzędzia Korygowanie.

Dodawanie do znaczników tekstu zastępczego i dodatkowych informacji

Niektóre oznakowane dokumenty Adobe PDF mogą nie zawierać wszystkich informacji, które uczyniłyby je w pełni dostępnymi. Aby na przykład udostępnić dokument dla czytników ekranu, w pliku PDF należy dołączyć tekst zastępczy dla obrazków, właściwości językowe dla części tekstu w językach innych od domyślnego i rozwinięcia skrótów. Przypisanie poszczególnym fragmentom tekstu właściwego języka jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu przy sprawdzaniu pisowni są używane odpowiednie słowniki, a przy wyświetlaniu dokumentu na innych komputerach są stosowane odpowiednie znaki.

Dodatkowe języki i tekst zastępczy można dodawać do znaczników za pomocą panelu Znaczniki. (Jeśli jest wymagany tylko jeden język, należy wybrać go w oknie Plik > Właściwości). Przy użyciu narzędzia Kolejność odczytu można także dodawać tekst zastępczy.

Uwaga:

Opis w tekście zastępczym powinien być możliwie krótki.

Adresy URL łączy internetowych mogą być odczytywane na głos przez czytniki ekranu. Jednak dodanie opisowego tekstu zastępczego może znacznie ułatwić użytkownikom pracę. Na przykład po dodaniu tekstu zastępczego czytnik ekranu może przekazać użytkownikowi tekst „przejdź do strony dostępności programu Acrobat w witrynie adobe.com” zamiast „przejdź do http://www.adobe.com/products/acrobat/solutionsacc.html”.

W tym celu należy dodać tekst zastępczy do znacznika <Link> łącza.

Uwaga:

Tekst zastępczy można dodać tylko do znaczników, które nie mają znaczników podrzędnych. Dodanie tekstu zastępczego do znacznika głównego zapobiega odczytaniu przez czytnik ekranu znaczników podrzędnych tego znacznika.

 1. W drzewie znaczników wybierz znacznik <Link> dla łącza, a następnie z menu opcji wybierz Właściwości.
 2. W oknie dialogowym Właściwości narzędzia Korygowanie wybierz panel Znacznik.
 3. Wpisz tekst zastępczy dla łącza i kliknij przycisk Zamknij.

Dodawanie tekstu zastępczego do obrazka

 1. Wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Znaczniki.
 2. Rozwiń drzewo struktury logicznej, aby odnaleźć i zaznaczyć znacznik elementu <Figure> obrazu.

  Uwaga:

  Aby ułatwić wyszukanie znacznika, użyj narzędzia Kolejność odczytu w celu zaznaczenia obrazka lub tekstu umieszczonego w jego pobliżu w panelu dokumentu. Następniewybierz polecenieZnajdź znacznik w zaznaczeniu w menu opcji panelu Znaczniki.

 3. W panelu Znaczniki z menu opcji wybierz polecenie Podświetl zawartość, aby zaznaczyć w dokumencie obszar, który jest powiązany ze znacznikiem.
 4. W panelu Znaczniki wybierz z menu opcji polecenie Właściwości.
 5. W oknie dialogowym Właściwości narzędzia Korygowanie kliknij panel Znacznik.
 6. W polu Tekst zastępczy wpisz opis obrazka.

Dodawanie tekstu zastępczego dla skrótu

 1. W panelu Znaczniki znajdź skrót, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Rozwiń drzewo znaczników, tak by stały się widoczne elementy zawierające skrót.

  • Zaznacz skrót w dokumencie za pomocą narzędzia Korygowanie tekstu lub narzędzia Zaznaczanie, a następnie odszukaj tekst w drzewie znaczników za pomocą polecenia Znajdź znacznik w zaznaczeniu, z menu opcji.

 2. Zaznacz znacznik elementu, przejdź do menu opcji i wybierz polecenie Właściwości.

  Uwaga:

  Jeśli skrót zawiera dodatkowy tekst, wytnij go i wstaw w nowym znaczniku podrzędnym <Span> z takim samym znacznikiem głównym <Span>.

 3. W oknie dialogowym Właściwości narzędzia Korygowanie wybierz panel Znacznik.
 4. W polu Tekst zastępczy wpisz rozwinięcie skrótu.
 5. Kliknij przycisk Zamknij.

Tworzenie nowego znacznika podrzędnego

 1. Przejdź do panelu Znaczniki i zaznacz w drzewie znaczników odpowiedni węzeł nadrzędny (ikonę na tym samym poziomie, gdzie zostanie utworzony nowy znacznik podrzędny).
 2. Wybierz polecenie Nowy znacznik z menu opcji.
 3. Z menu wysuwanego Typ, wybierz odpowiedni typ znacznika (ewentualnie można określić typ niestandardowy), nazwij znacznik (opcjonalnie) i kliknij OK.

Dodawanie znaczników do komentarzy

Oznakowanie dokumentu zawierającego komentarze powoduje automatyczne oznakowanie tych ostatnich. Jeśli jednak komentarze są dodawane do już oznakowanego dokumentu PDF, to o ile nie jest włączona funkcja znakowania komentarzy, pozostają one nieoznakowane.

Uwaga:

Przejdź do menu opcji w panelu Znaczniki i wybierz polecenie Oznakuj adnotacje. Od tego momentu komentarze i adnotacje dodawane do dokumentu będą znakowane automatyczne.

Nieoznakowane komentarze do dokumentu można wyszukać (w drzewie struktury dokumentu) i oznakować za pomocą opcji Znajdź, dostępnej w panelu Znaczniki.

 1. Przejdź do menu opcji w panelu Znaczniki i wybierz polecenie Znajdź.
 2. W oknie dialogowym Znajdź element przejdź do menu wysuwanego Znajdź, wybierz polecenie Nieoznaczone komentarze, a następnie kliknij Znajdź.
 3. Gdy w polu Typ pojawi się typ komentarza (np. Tekst), kliknij przycisk Oznakuj element, a następnie już w oknie dialogowym Nowy znacznik przejdź do menu wysuwanego Typ i wybierz opcję Adnotacja. Kliknij OK.
 4. W oknie dialogowym Znajdź element wyszukaj i oznakuj wszystkie komentarze (przy użyciu przycisku Znajdź następny). Kliknij OK.

Korekta znaczników tabel przy pomocy panelu Znaczniki

Do sprawdzania poprawności oznakowania tabel można wykorzystać narzędzie Kolejność odczytu. Jeśli zachodzi potrzeba oznakowania zawartości komórek tabeli (obrazków lub tekstu), najwygodniejsza może okazać się metoda ponownego utworzenia tabeli w aplikacji źródłowej i przekonwertowania jej na format PDF. Dodawanie znaczników w programie Acrobat jest bowiem dość pracochłonne.

Należy pamiętać, aby przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w elementach tabeli, sprawdzić poprawność jej oznakowania za pomocą narzędzia Kolejność odczytu.

Sprawdzanie elementów tabeli

 1. Przejdź do panelu Znaczniki i rozwiń znacznik nadrzędny tak, by stał się widoczny znacznik tabeli.
 2. Wybierz znacznik tabeli <Tabela> i sprawdź, czy zawiera jeden z następujących elementów:
  • Rzędy tabeli, z których każdy zawiera komórki Nagłówek tabeli <TH> lub Dane tabeli <TD>.

  • Sekcje <THead>, <TBody> i <TFoot>, z których każda zawiera Rzędy tabeli. Rzędy tabeli zawierają komórki <TH> i/lub <TD>.

 3. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:
  • Jeśli znacznik tabeli nie zawiera wymienionych elementów, a w panelu dokumentów są widoczne wiersze, kolumny i komórki, użyj narzędzia Kolejność odczytu i za jego pomocą zaznacz, a następnie zdefiniuj całą tabelę lub poszczególne komórki.

  • Jeśli tabela zawiera wiersze o szerokości większej niż szerokość jednej kolumny, w drzewie struktury dokumentu ustaw atrybuty ColSpan i RowSpan tych wierszy.

  • Utwórz tabelę ponownie za pomocą aplikacji źródłowej i przekonwertuj ją na oznakowany dokument PDF.

Określanie atrybutów ColSpan i RowSpan

 1. W panelu Znaczniki wybierz element <TD> lub <TH>.
 2. Z menu opcji wybierz polecenie Właściwości.
 3. W oknie dialogowym Właściwości narzędzia Korygowanie kliknij panel Znaczniki, a następnie kliknij pozycję Edytuj obiekty atrybutów.
 4. Zaznacz opcję Obiekty atrybutów, a następnie kliknij przycisk Nowy element w celu utworzenia nowego słownika obiektów atrybutu.
 5. Rozwiń nowy słownik, zaznacz atrybut Układu i kliknij przycisk Zmień element.
 6. Zmień wartość atrybutu Układ na Tabela.
 7. Zaznacz Słownik obiektów atrybutu i kliknij przycisk Nowy element.
 8. W oknie dialogowym Dodaj klucz i wartość w polu Klucz wpisz ColSpan lub RowSpan, w polu Wartość wprowadź liczbę kolumn lub wierszy, z wyskakującego menu Typ wartości wybierz polecenie Liczba całkowita, a następnie kliknij przycisk OK.

Standardowe znaczniki PDF

W tej sekcji przedstawiono standardowe typy znaczników stosowane do plików PDF. Standardowe znaczniki udostępniają programom i urządzeniom wspomagającym informacje o elementach strukturalnych i semantycznych, pozwalające interpretować strukturę dokumentu i przedstawiać jego zawartość w użyteczny sposób.

Zestawy znaczników PDF są rozszerzalne, co oznacza, że każdy dokument PDF może zawierać dowolny zestaw znaczników używanych przez aplikację źródłową. Plik PDF może na przykład zawierać znaczniki XML pochodzące ze schematu XML. Znaczniki niestandardowe, definiowane przez użytkownika (na przykład nazwy znaczników generowane na podstawie stylów akapitu w aplikacji źródłowej) wymagają użycia mapy ról. Mapa ról dopasowuje poszczególne znaczniki niestandardowe do znaczników standardowych. Napotykając znacznik niestandardowy, program wspomagający może odszukać ten znacznik w mapie ról, aby prawidłowo go zinterpretować. Dodanie znaczników do pliku PDF przy użyciu jednej z przedstawionych tu metod pozwala wygenerować poprawną mapę ról dla dokumentu.

Uwaga:

Aby wyświetlić i zmodyfikować mapę ról w pliku PDF, wybierz polecenie Opcje > Edytuj mapę ról w panelu Znaczniki.

Standardowe typy znaczników elementów firmy Adobe są dostępne w oknie dialogowym Nowy znacznik. Są one także dostępne w oknie dialogowym Właściwości narzędzia Korygowanie w programie Acrobat Pro. Firma Adobe zaleca używanie tych typów znaczników, ponieważ zapewniają one najlepsze rezultaty podczas konwertowania zawartości ze znacznikami na inne formaty. Do tych formatów należą HTML, dokumenty programu Microsoft Word, a także dostępne formaty tekstowe używane w innych technologiach wspomagających.

Elementy blokowe stanowią elementy stron i składają się z tekstu ułożonego w formie zbliżonej do akapitów. Elementy blokowe stanowią część logicznej struktury dokumentu. Elementy tego typu dzielą się z kolei na kontenery, nagłówki i akapity, etykiety i listy, tekst specjalny oraz tabele.

Kontenery

Kontenery są elementami najwyższego poziomu i stanowią podstawę do dalszego grupowania elementów blokowych.

Dokument

Dokument. Nadrzędny element drzewa znaczników dokumentu.

Część

Element części. Duża część dokumentu, która może obejmować mniejsze części kontenera takie jak elementy podziału, artykułu lub działu.

Div

Podział. Typowy element blokowy lub grupa elementów blokowych.

Kompozycja

Element artykułu Samodzielna część tekstu stanowiąca zamkniętą całość.

Sekcja

Sekcja. Ogólny rodzaj kontenera, porównywalny do Podziału (DIV Class=“Sect”) w języku HTML, który zwykle stanowi składnik elementu części lub artykułu.

Nagłówek i akapit

Elementy nagłówka i akapitu są podobne do akapitu i stanowią elementy blokowe zawierające nagłówki określonego poziomu i znaczniki typowego akapitu (P). Nagłówek (H) powinien być wyświetlany jako pierwszy element podrzędny każdego podziału wyższego poziomu. Sześć poziomów nagłówków (od H1 do H6) jest przeznaczonych dla aplikacji, w których sekcje nie są zagnieżdżane hierarchicznie.

Etykiety i listy

Etykiety i listy są elementami poziomu blokowego, używanymi do nadawania listom struktury.

L

Lista. Dowolna sekwencja elementów o zbliżonym znaczeniu lub powiązanych na innych zasadach; bezpośrednim elementem podrzędnym powinien być element listy.

LI

Element listy. Dowolny element listy; może posiadać etykietę (nieobowiązkowo) lub treść listy (wymagane) jako element podrzędny.

LBL

Etykieta. Znacznik, nazwa lub liczba, określająca i wyróżniająca element wśród innych na tej samej liście.

LBody

Element treści listy. Opisowa zawartość listy.

Specjalne elementy tekstowe

Specjalne elementy tekstowe opisują tekst, który nie jest używany jako typowy akapit (P).

BlokQuote

Cudzysłów blokowy Jeden lub kilka akapitów tekstu pochodzących od autora innego, niż autor tekstu przed i po.

Podpis

Podpis. Niewielka część tekstu opisująca tabelę lub obrazek.

Indeks

Element indeksu Lista haseł zawierająca opis i odniesienie do położenia tekstu w tekście zasadniczym.

TOC

Element spisu treści. Element zawierający listę elementów i etykiety opisujące te elementy; posiada własną hierarchię.

TOCI

Element spisu treści. Element umieszczony na liście odnoszącej się do spisu treści.

Elementy tabeli

Elementy tabeli są specjalnymi elementami nadającymi tabeli strukturę.

Tabela

Element tabeli. Dwuwymiarowy układ danych lub komórek tekstu zawierających rzędy tabeli jako elementy podrzędne oraz możliwość umieszczania podpisu jako pierwszego lub ostatniego elementu podrzędnego.

TR

Element rzędu tabeli. Jeden rząd nagłówków lub danych w tabeli; może zawierać komórkę nagłówka tabeli i komórki danych tabeli.

TD

Komórka danych tabeli. Komórka tabeli zawierająca dane inne, niż nagłówek.

TH

Komórka nagłówka tabeli. Komórka tabeli zawierająca tekst nagłówka lub dane opisujące jeden lub więcej rządów lub kolumn tabeli.

Elementy międzywierszowe

Elementy międzywierszowe określają rozstaw tekstu ze specjalnym formatowaniem lub zachowaniem. Elementy takie różnią się od elementów blokowych. Elementy poziomu międzywierszowego mogą być umieszczone w lub zawierać elementy blokowe.

BibEntry

Wpis bibliografii. Opis miejsca, w którym można znaleźć cytowane informacje.

Cytat

Cytat. Część tekstu międzywierszowego przypisana osobie innej, niż autor tekstu rozmieszczonego przed i po; różni się od cytatu blokowego, który stanowi cały akapit lub kilka akapitów.

Rozpiętość

Rozpiętość. Dowolny segment tekstu międzywierszowego; używany często dla uwolnienia tekstu przypisanego do zestawu atrybutów stylu.

Specjalne elementy międzywierszowe

Zbliżone do elementów międzywierszowych; opisują część tekstu międzywierszowego posiadającego specjalne formatowanie lub atrybuty.

Kod

Kod. Tekst programu komputerowego osadzony w dokumencie.

Figure (obraz)

Obrazek. Grafika lub reprezentacja grafiki przypisanej do tekstu.

Formularz

Formularz. Adnotacja formularza PDF, który może być lub już jest wypełniony.

Formuła

Formuła. Matematyczna formuła.

Łącze

Łącze. Hiperłącze osadzone w dokumencie. Jego cel może znajdować się w tym samym dokumencie, innym dokumencie PDF lub witrynie internetowej.

Notatka

Element wpisu uwagi. Tekst wyjaśniający lub dokumentacja typu przypis lub przypis końcowy, odnoszący się do tekstu zasadniczego.

Odniesienie

Odniesienie. Cytat tekstu lub danych znalezionych w innym miejscu dokumentu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online