Program Adobe Acrobat oferuje wiele możliwości sprawnego i skutecznego wyszukiwania. Wyszukiwanie może być zwykłe lub poszerzone, może też obejmować różne rodzaje danych wiele plików Adobe PDF.

Podczas pracy z dużą liczbą powiązanych dokumentów PDF, można je zdefiniować jako Katalog w programie Acrobat Pro, który dla wszystkich dokumentów generuje indeks PDF. Wyszukiwanie w indeksie PDF—zamiast w plikach PDF—znacznie przyśpiesza proces wyszukiwania. Zobacz Tworzenie indeksów PDF.

Opis ogólny funkcji szukaj i zamień

Uruchomienie wyszukiwania pozwala znaleźć konkretne elementy pliku PDF. Wyszukiwanie może być proste, np. znajdować określone słowa na jednej stronie. Można też uruchomić bardziej złożone wyszukiwanie, lokalizujące różne rodzaje danych w wielu plikach PDF. Tekst można zamieniać wybiórczo.

Wyszukiwanie można uruchomić z okna Szukaj albo z paska narzędziowego Znajdź. W każdym z tych przypadków program Acrobat przeszukuje treść pliku PDF, warstwy, pola formularzy oraz podpisy elektroniczne. Wyszukiwanie może obejmować także zakładki i komentarze. Tylko pasek narzędziowy Znajdź zawiera opcję Zamień na.

Pasek narzędziowy Znajdź w programie Acrobat
Pasek narzędziowy Znajdź z opcjami Znajdź i zastąp

Po wpisaniu pierwszych liter wyszukiwanych w dokumencie PDF program Acrobat podaje sugestie pasującego słowa i częstotliwość jego występowania w dokumencie. Po wybraniu słowa program Acrobat podświetla wszystkie wyniki dopasowania w pliku PDF.

Wyszukiwanie słów w pliku PDF

W porównaniu z paskiem narzędziowym Znajdź, okno Szukaj oferuje więcej opcji i umożliwia przeprowadzanie różnych rodzajów wyszukiwań. Gdy korzysta się z okna Szukaj, przeszukiwane są także dane obiektów i metadane obrazów XIF (rozszerzony format pliku graficznego). Przeszukując wiele plików PDF, program Acrobat sprawdza również właściwości dokumentu oraz metadane XMP, a podczas przeszukiwania indeksu pliku PDF sprawdza znaczniki indeksowe struktury. Jeśli przeszukiwane pliki PDF zawierają załączniki PDF, można je uwzględnić w wyszukiwaniu.

Uwaga:

Pliki PDF mogą składać się z wielu warstw. Jeżeli wyniki wyszukiwania obejmują wystąpienia na warstwach ukrytych, to po wybraniu takiego wystąpienia program zapyta, czy warstwa ma stać się widoczna.

Dostęp do funkcji wyszukiwania

Miejsce uruchomienia wyszukiwania zależy od rodzaju poszukiwań. Użyj paska narzędziowego Znajdź do szybkiego przeszukiwania bieżącego dokumentu PDF oraz do zamieniania tekstu. Okno Szukaj umożliwia szukanie słów i właściwości dokumentów w wielu plikach PDF, czy to w Internecie, czy w indeksach PDF.

Wyświetlanie paska narzędziowego Znajdź

 1. Otwórz pasek, wybierając polecenie Edycja > Znajdź (Ctrl/Command+F).
Pasek narzędziowy Znajdź w programie Acrobat
Znajdź

A. Pole Znajdź B. Znajdź poprzedni C. Znajdź następny D. Opcja Zamień na rozszerza się, ukazując pole tekstowe 

Otwieranie okna Szukaj

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Edycja > Wyszukiwanie zaawansowane (Shift+Ctrl/Command+F).

  • Kliknij strzałkę na pasku Znajdź i wybierz polecenie Otwórz pełne wyszukiwanie programu Acrobat.

  Panel wyszukiwania to odrębne okno, które można przenosić i minimalizować. Można również zmieniać jego rozmiar albo umieścić je częściowo lub całkowicie poza oknem PDF.

Rozmieszczanie dokumentu PDF i okna Szukaj

 1. W oknie dialogowym Szukaj kliknąć przycisk Ułóż okna .

  Program Acrobat zmieni rozmiar obu okien i ułoży je obok siebie, tak aby wypełniały prawie cały ekran.

  Uwaga: ponowne kliknięcie przycisku Ułóż okna zmienia wielkość okna dokumentu, ale okno Szukaj pozostaje bez zmian. Jeśli chcesz powiększyć lub zmniejszyć okno Szukaj, przeciągnij róg lub krawędź okna tak samo, jak ma to miejsce w przypadku okien systemowych.

   

Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu w plikach PDF

Znajdź i zastąp tekst w pliku PDF

Pasek narzędziowy Znajdź przeszukuje otwarty w danej chwili plik PDF. Można wybiórczo zastępować wyszukiwany termin tekstem alternatywnym. W danej chwili można zamienić jedną instancję tekstu. Nie można wprowadzić zmiany ogólnej w całym dokumencie PDF lub w wielu dokumentach PDF.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź (Ctrl/Command+F).
 2. Wpisać tekst do wyszukania w pole tekstowe na pasku narzędziowym Znajdź.
 3. Aby zamienić tekst, kliknij polecenie Zamień na, by rozwinąć pasek narzędziowy, następnie wpisz tekst zastępujący w polu tekstowym Zamień na.
 4. (Opcjonalnie) Kliknij strzałkę obok pola tekstowego i ustaw opcje:

  Tylko całe wyrazy

  Znajduje tylko pełne słowa, zgodne z tekstem wpisanym w polu na pasku Znajdź. Na przykład jeżeli szuka się słowa moc, to nie zostaną znalezione słowa pomoc ani mocny.

  Uwzględniaj wielkość liter

  Znalezione zostaną tylko słowa o tej samej pisowni wielkich i małych liter. Na przykład jeżeli szuka się słowa Internet, to nie zostaną znalezione słowa internet ani INTERNET.

  Dołącz zakładki

  Przeszukiwany jest również tekst w panelu Zakładki.

  Dołącz komentarze

  Przeszukiwany jest również tekst komentarzy.

 5. Kliknij Dalej.

  Program Acrobat przejdzie do pierwszego wystąpienia wyszukiwanej frazy i podświetli ją.

 6. Kliknij opcję Zamień, aby zmienić podświetlony tekst lub kliknij Następny, aby przejść do następnego wystąpienia wyszukiwanego terminu. Możesz również kliknąć opcję Poprzedni, aby wrócić do poprzedniego wystąpienia wyszukiwanego terminu.

Znajdowanie tekstu w wielu dokumentach PDF

Okno Szukaj umożliwia wyszukiwanie w wielu plikach PDF. Można na przykład przeszukiwać wszystkie pliki PDF znajdujące się w określonym położeniu lub wszystkie pliki w otwartym portfolio PDF. Opcja Zamień na nie jest dostępna w oknie Szukaj.

Uwaga:

Jeśli dokumenty są zaszyfrowane (a więc zabezpieczone), nie można przeszukiwać ich w ramach przeszukiwania wielu dokumentów. Takie dokumenty należy wcześniej otworzyć i przeszukać pojedynczo. Wyjątek od powyższej zasady stanowią dokumenty zaszyfrowane jako Wydania elektroniczne Adobe, które można przeszukiwać w ramach przeszukiwania wielu dokumentów.

 1. Otwórz program Acrobat na pulpicie (nie w przeglądarce WWW).

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności.
  • Na pasku narzędziowym Znajdź wpisz tekst do wyszukania, a następnie z menu wyskakującego wybierz polecenie Otwórz pełne wyszukiwanie programu Acrobat.

  • Wpisz tekst do wyszukania w oknie Szukaj.

 3. W oknie Szukaj zaznacz opcję Wszystkie dokumenty PDF w. Wybrać polecenie Szukaj miejsca z wysuwanego menu bezpośrednio pod tą opcją.
 4. Wybrać położenie do przeszukania. Może to być położenie na komputerze lokalnym lub w sieci. Kliknąć przycisk OK.
 5. Aby określić dodatkowe kryteria wyszukiwania, kliknij Pokaż opcje zaawansowane i wybierz opcje.
 6. Kliknij przycisk Szukaj.

  Uwaga:

  Podczas wyszukiwania można poruszać się po wynikach, klikając je lub korzystając ze skrótów klawiaturowych, co nie przerywa procesu szukania. Kliknięcie przycisku Zatrzymaj pod paskiem postępu wyszukiwania powoduje anulowanie tego procesu. Wyniki wyszukiwania będą ograniczone do wystąpień znalezionych przed anulowaniem. Kliknięcie tego przycisku nie zamyka okna Szukaj, ani nie czyści listy wyników. Aby wyświetlić więcej wyników, należy uruchomić nowe wyszukiwanie.

Przeglądanie i zapisywanie wyników wyszukiwania pliku PDF

Podgląd wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania uruchomionego w oknie Szukaj są wyświetlane w kolejności stron i zagnieżdżone pod nazwami przeszukanych dokumentów. Do każdej pozycji dołączony jest krótki fragment kontekstu (jeżeli istnieje) oraz ikona wskazująca typ wystąpienia.

Przechodzenie do konkretnego wystąpienia w wynikach wyszukiwania (dotyczy tylko pojedynczych plików PDF)

 1. W razie potrzeby rozwiń wyniki wyszukiwania. Następnie zaznacz jedno z wystąpień na liście rezultatów, aby wyświetlić je w pliku PDF.
 2. Aby wyświetlić pozostałe wystąpienia, kliknij inne wystąpienie w wynikach.

Sortowanie wystąpień w wynikach wyszukiwania

 1. Opcję sortowania wybiera się w dolnej części okna Szukaj, w menu Sortuj wg. Opcje sortowania są następujące: Ranking odniesienia, Data modyfikacji, Nazwa pliku i Położenie.

Ikony wyświetlane przy wynikach wyszukiwania

Ikona obok wystąpień w wynikach wyszukiwania wskazuje obszar, w którym znaleziono dany wynik. Zaznaczenie ikony ma następujący efekt:

Ikona dokumentu

Uaktywnia dokument w oknie dokumentu. Rozwiń listę, aby wyświetlić poszczególne wyniki wyszukiwania w tym dokumencie.

(Ogólne) Ikona Wynik wyszukiwania

W pliku PDF przechodzi do tego wystąpienia szukanego terminu, na ogół znalezionego w treści pliku PDF. Dane wystąpienie szukanej frazy zostanie podświetlone w dokumencie.

Wynik wyszukiwania dla pliku innego niż PDF lub ikona metadanych []

W przypadku plików innych niż PDF powoduje otwarcie pliku. Jeśli plik jest zabezpieczony przed otwieraniem, zostaje wyświetlone jest okno dialogowe.

Ikona zakładki

Otwiera panel Zakładki i podświetla wystąpienia szukanych terminów.

Ikona komentarzy

Otwiera panel Komentarze i podświetla wystąpienia szukanych terminów.

Ikona warstw

Może zostać wyświetlony komunikat informujący o tym, że warstwa jest ukryta wraz z pytaniem, czy ma zostać zmieniona na widoczną.

Ikona załącznika

Otwiera plik załączony do przeszukiwanego macierzystego dokumentu PDF. Podświetla wystąpienia szukanych terminów.

Zapisywanie wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania można zapisać w postaci pliku PDF lub CSV. Aby obejrzeć film, odwiedź stronę Zapisywanie wyników wyszukiwania w programie Acrobat.

 1. Kliknij ikonę  i wybierz opcję Zapisz wyniki w pliku PDF lub Zapisz wyniki w pliku CSV.

Zaawansowane opcje wyszukiwania

Okno Szukaj wyświetla domyślnie podstawowe opcje wyszukiwania. Aby wyświetlić dodatkowe opcje, kliknij Pokaż więcej opcji u dołu okna. Aby powrócić do podstawowych opcji, kliknij Pokaż mniej opcji u dołu okna.

Uwaga:

Istnieje możliwość takiej zmiany preferencji, aby w oknie wyszukiwania zawsze pojawiało się więcej opcji. W oknie dialogowym Preferencje w obszarze Kategorie wybierz pozycję Szukaj.

Szukaj w

Ogranicza wyszukiwanie do bieżącego dokumentu PDF, całości otwartego portfolio PDF (jeśli ma zastosowanie), indeksu albo położenia na komputerze. Jeżeli wybrano przeszukiwanie indeksu, położenia albo portfolio PDF, w sekcji Użyj tych dodatkowych kryteriów pojawią się dodatkowe opcje.

Jakiego wyrazu lub wyrażenia chcesz poszukać?

Wpisz tekst lub frazę, którą chcesz wyszukać.

Zwróć wyniki zawierające

Ogranicza wyniki wyszukiwania zgodnie z wybraną opcją:

Znajdź dokładny wyraz lub wyrażenie

Opcja powoduje wyszukanie całego ciągu znaków, przy czym musi być zachowana dokładna kolejność znaków, spacji i wyrazów składowych.

Znajdź którykolwiek z wyrazów

Opcja powoduje wyszukanie wszystkich wystąpień przynajmniej jednego z podanych wyrazów. Jeśli na przykład zostaną wpisane wyrazy z każdego, wyniki wyszukiwania będą zawierać wszystkie wystąpienia następujących wyrazów i wyrażeń: z, każdego, każdego z lub z każdego.

Znajdź wszystkie wyrazy

Opcja powoduje wyszukanie wszystkich wystąpień podanych wyrazów, ale niekoniecznie w takiej samej kolejności, w jakiej je wpisano. Jest dostępna tylko przy przeszukiwaniu wielu plików PDF lub plików definicji indeksu.

Zapytanie logiczne

Umożliwia wykorzystanie operatorów logicznych, które wpisuje się w pole Jakiego wyrazu lub wyrażenia poszukać? wraz ze słowami do wyszukania. Jest dostępna tylko przy przeszukiwaniu wielu plików PDF lub indeksów PDF.

Uwaga: podczas przeszukiwania indeksów PDF nie można przeprowadzać wyszukiwania z użyciem wieloznaczników, czyli gwiazdki (*) i znaku zapytania (?).

Użyj tych dodatkowych kryteriów (opcje dla tekstu)

Zawiera podstawowe opcje wyszukiwania oraz pięć opcji dodatkowych:

Bliskość

Wyszukuje przynajmniej dwa słowa, oddzielone liczbą słów nie większą niż zadana w preferencjach wyszukiwania. Opcja dostępna tylko przy wyszukiwaniu w wielu dokumentach lub plikach definicji indeksu, przy czym musi być zaznaczona również opcja Znajdź wszystkie wyrazy.

Tematyzacja

Opcja powoduje, że są wyszukiwane wyrazy zawierające część (rdzeń) podanego wyrazu. Na przykład wyszukanie frazy rzucanie znajdzie wystąpienia słów rzucaj, rzucany, rzuca czy rzucający. Opcja ta dotyczy pojedynczych słów i fraz w bieżącym pliku PDF, folderze albo indeksie utworzonym w wersji Acrobat 6.0 lub nowszej wersji. Wieloznaczniki (*, ?)  są niedozwolone w wyszukiwaniu tematyzacyjnym. Tematyzacja nie jest dostępna po włączeniu opcji Tylko całe wyrazy lub Uwzględniaj wielkość liter.

Dołącz zakładki

Przeszukiwany jest również tekst zawarty we wszystkich zakładkach w panelu Zakładki.

Dołącz komentarze

Przeszukiwany jest tekst we wszystkich komentarzach dodanych do pliku PDF, które są wyświetlane w panelu Komentarze.

Dołącz załączniki

Przeszukuje pliki załączone do bieżącego pliku PDF lub innych załączonych plików PDF (do dwóch poziomów zagłębienia).

Użyj tych dodatkowych kryteriów (opcje dla właściwości dokumentu)

Są dostępne tylko przy przeszukiwaniu wielu plików PDF lub indeksów PDF. Można wybierać wiele kombinacji modyfikatorów właściwości i stosować je w wyszukiwaniu. To ustawienie nie ma zastosowania do plików innych niż PDF w obrębie portfolio PDF.

Uwaga: aby wyszukiwać wyłącznie na podstawie właściwości dokumentu, można użyć opcji właściwości dokumentu w połączeniu z wyszukiwaniem określonego tekstu.

 

Pole wyboru

Stosuje do wyszukiwania kryteria określone w tych trzech powiązanych opcjach. (To pole wyboru jest zaznaczane automatycznie, jeżeli wprowadzi się informacje w jednej z trzech opcji w tej sekcji. Po wprowadzeniu opcji można wyczyścić pole wyboru, co nie spowoduje usunięcia wpisów. Nie będą one po prostu stosowane w wyszukiwaniu).

Pierwsze menu (właściwość)

Określa właściwość dokumentu, która ma być wyszukiwana. Dostępne opcje to: Data utworzenia, Data modyfikacji, Autor, Tytuł, Temat, Nazwa pliku, Słowa kluczowe, Zakładki, Komentarze, Obrazy JPEG, Metadane XMP oraz Dane obiektu.

Drugie menu (modyfikator)

Określa poziom wyszukiwania. Jeżeli w pierwszym menu wybrano datę, to w drugim menu dostępne będą opcje: Jest dokładnie, Jest przed, Jest po oraz Nie jest. W przeciwnym razie dostępne będą opcje Zawiera i Nie zawiera.

Trzecie pole (wartość lub tekst)

Określa poszukiwane informacje. Wpisuje je użytkownik. Jeżeli w pierwszym menu wybrano datę, można kliknąć strzałkę, aby otworzyć kalendarz i wybrać pożądaną datę.

Operatory logiczne

Powszechnie stosuje się następujące operatory logiczne:

AND (koniunkcja)

Umieszczenie tego operatora między dwoma słowami powoduje, że znajdowane będą dokumenty zawierające oba te słowa, w dowolnej kolejności. Na przykład wpisanie wyrażenia  paryż AND francja  pozwoli zidentyfikować dokumenty zawierające słowa  paryż  francja . Wyszukiwanie z użyciem AND i bez innych operatorów logicznych daje takie same rezultaty, jak włączenie opcji Wszystkie wyrazyoption.

 

NOT (negacja)

Operator NOT pozwala wykluczyć z przeszukiwania wszystkie dokumenty zawierające jego argument. Na przykład wpisanie wyrażenia NOT kentucky  pozwoli znaleźć wszystkie dokumenty, które nie zawierają słowa  kentucky. Natomiast wpisanie wyrażenia  paryż NOT kentucky  pozwoli znaleźć wszystkie dokumenty, zawierające słowo  paryż, ale nie słowo  kentucky.

 

OR (alternatywa)

Umożliwia wyszukanie wszystkich wystąpień dowolnego z terminów. Na przykład, wpisanie wyrażenia email OR e-mail spowoduje wyszukanie wszystkich dokumentów zawierających wyraz email lub e-mail. Wyszukiwanie z użyciem OR i bez innych operatorów logicznych daje takie same rezultaty, jak włączenie opcji Znajdź któryś z wyrazówoption.

 

^ (alternatywa rozłączna)

Służy do wyszukania wszystkich wystąpień, w których użyto jednego z zadanych terminów, ale nie obu na raz. Na przykład wpisanie wyrażenia kot ^ pies spowoduje wyszukanie wszystkich dokumentów zawierających albo słowo kot, albo słowo pies, z pominięciem dokumentów zawierających oba te słowa: kot i pies.

 

( )

Do określania kolejności oceny kryteriów służą nawiasy. Na przykład wpisanie wyrażenia biały AND (wieloryb OR ahab) pozwoli znaleźć wszystkie dokumenty zawierające słowo biały i wieloryb lub biały i  ahab. (Procesor zapytań wykonuje kwerendę OR na frazach wieloryb i  ahab, a następnie kwerendę AND uzyskanych wyników ze słowem biały).

 

 

Aby dowiedzieć się więcej o zapytaniach boole’owskich, w tym o ich składni i zasadach stosowania różnych operatorów, można sięgnąć do jednego z wielu poświęconych im źródeł (są one dostępne w różnego rodzaju podręcznikach, a także w Internecie).

Przeszukiwanie plików indeksu skatalogowanych plików PDF

Gdy użyje się programu Acrobat do zdefiniowania katalogu plików PDF, tworzony jest indeks zawierający ich pełny tekst. Zamiast uruchamiać wyszukiwanie pełno-tekstowe każdego pliku PDF w katalogu z osobna, można przeszukać indeks. W wyniku tego powstaje lista wyników z łączami wystąpień do indeksowanych dokumentów.

Uwaga:

Przeszukiwanie indeksu PDF jest możliwe pod warunkiem, że program Acrobat uruchomiono jako samodzielną aplikację, a nie z poziomu przeglądarki internetowej.

W systemie Mac OS indeksy tworzone w starszych wersjach programu Acrobat nie są zgodne z funkcją wyszukiwania programu Acrobat X. Jeśli w ostatnim czasie dokonano uaktualnienia do nowszej wersji, należy zaktualizować indeks przed wyszukiwaniem w programie Acrobat X.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Wyszukiwanie zaawansowane.
 2. Wpisz tekst do wyszukania, a następnie kliknij pozycję Pokaż więcej opcji u dołu okna wyszukiwania.
 3. W polu „Szukaj w” zaznacz opcję Wybierz indeks.
 4. Wybierz indeks z listy lub kliknij przycisk Dodaj, aby dodać indeks. Powtórz czynności w razie potrzeby.

  Uwaga:

  Aby zapoznać się z danymi pliku dotyczącymi wybranego indeksu, kliknij przycisk Informacje. Aby wykluczyć wybrany indeks z wyszukiwania, zaznacz go i kliknij przycisk Usuń.

 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Wybór indeksu, a następnie wybierz opcję Aktualnie wybrane indeksy z menu Szukaj w.
 6. Wykonaj wyszukiwanie w typowy sposób.

  Uwaga:

  Zaznaczenie opcji Znajdź tylko całe wyrazy znacznie przyspiesza przeszukiwanie indeksów. Zobacz Tworzenie indeksów PDF.

Preferencje funkcji wyszukiwania

W oknie dialogowym Preferencje w obszarze Kategorie wybierz pozycję Szukaj.

Ignoruj szerokość znaków azjatyckich

Wyszukuje w tekście znaki azjatyckie o szerokości pełnej i połówkowej.

Ignoruj znaki diakrytyczne i akcentowe

Wyniki wyszukiwanie nie są ograniczane jakimikolwiek znakami. Na przykład wpisanie wyrazu cafe powoduje odnalezienie wyrazów cafe i café. Podobnie wpisanie café powoduje odnalezienie obu wersji tego wyrazu. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, to wpisanie wyrazu cafe nie spowoduje znalezienia wyrazu café i odwrotnie.

Zawsze pokazuj więcej opcji w wyszukiwaniu zaawansowanym

Poza opcjami dodatkowymi wyświetla także dodatkowe opcje dostępne w oknie wyszukiwania.

Pokaż tytuł dokumentu w wynikach wyszukiwania

Wyświetla tytuły dokumentów w wynikach wyszukiwania. Jeśli dokument nie ma tytułu, wyświetlana jest nazwa pliku. Po usunięciu zaznaczenia tej opcji w wynikach wyszukiwania wyświetlane są nazwy plików.

Maksymalna liczba dokumentów podana w wynikach

Ogranicza wyniki wyszukiwania w oknie PDF Szukaj do określonej liczby dokumentów. Ustawienie domyślne wynosi 500, ale można określić dowolną liczbę między 1 i 10 000.

Zakres wyrazów dla wyszukiwania typu Bliskość

Ogranicza wyniki wyszukiwania do takich, w których liczba wyrazów pomiędzy podanymi wyrazami nie jest większa od podanej wartości. Dopuszczalne wartości mieszczą się w przedziale od 1 do 10 000.

Włącz szybkie wyszukiwanie

Generuje bufor informacji z dowolnego pliku PDF podlegającego przeszukiwaniu. Bufor taki zmniejsza czas następnego przeszukiwania tego pliku PDF.

Maksymalny rozmiar bufora

Ogranicza tymczasowy bufor informacji wyszukiwania dla opcji Szybkie wyszukiwanie do podanego rozmiaru (od 5 MB do 100 000 MB). Ustawienie domyślne to 100.

Wyczyść zawartość bufora

Powoduje usunięcie całej zawartości bufora funkcji Szybkie wyszukiwanie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online