Zmiana trybu renderingu, oświetlenia, rzutowania i tła

Tryb renderingu określa wygląd powierzchni modelu 3D. Domyślnym trybem renderingu jest rendering kryjący, ale można wybrać inny tryb. Oprócz sposobu oświetlenia modelu 3D można zmienić jego tło.

Zmiana wyglądu modelu 3D
Zmiana wyglądu modelu 3D

A. Wygląd domyślny B. Tryb renderowania szkieletu C. Kolorowe oświetlenie D. Inny kolor tła 
 1. Zmiany wykonalne przy użyciu różnych elementów na pasku narzędziowym 3D:
  • Aby zmienić tryb renderowania, wybierz odpowiednią opcję z wyskakującego menu Tryb renderowania modelu .

  • Aby obejrzeć rzut ortogonalny, kliknij przycisk Użyj rzutowania ortogonalnego . Rzutowanie ortogonalne pozwala usunąć jeden wymiar z zachowaniem proporcji między obiektami; w konsekwencji model 3D uzyskuje mniej realistyczny wygląd. Ponowne kliknięcie na tym przycisku powoduje przejście do rzutowania perspektywicznego.

  • Aby włączyć, wyłączyć lub zmienić oświetlenie, wybierz odpowiednią opcję z menu wyskakującego Włącz dodatkowe oświetlenie .

  • Aby zmienić kolor tła, kliknij strzałkę obok próbki Kolor tła i wybierz kolor.

  Uwaga:

  Opcje trybów renderowania modelu, schematów oświetlenia i koloru tła są dostępne również po kliknięciu modelu 3D prawym przyciskiem myszy i wybraniu polecenia Opcje wyświetlania. Tryby renderowania modelu są również wyświetlane w menu Opcje dotyczącego drzewa modelu.

Przykłady trybów renderowania modelu

Tryby renderowania modelu obejmują kombinacje czynników wpływających na wygląd obiektu 3D. Na poniższej ilustracji pokazano prosty obiekt w czterech różnych trybach renderowania.

Tryby renderowania modelu
Tryby renderowania modelu

A. Pełny B. Przezroczysta obwiednia C. Przezroczysty D. Pełny szkielet E. Ilustracja F. Pełny kontur G. Cieniowana ilustracja H. Obwiednia I. Przezroczysty kontur obwiedni J. Szkielet K. Cieniowany szkielet L. Przezroczysty szkielet M. Ukryty szkielet N. Wierzchołki O. Cieniowane wierzchołki 

Ukrywanie, wyodrębnianie i zmiana wyglądu części

Niektóre modele 3D składają się z odrębnych części. Drzewo modelu może być używane do ukrywania lub oddzielania części, powiększania poszczególnych części, a także ustawianie ich przezroczystości. Części pokazywane w modelu 3D są wyświetlane w drzewie razem z umieszczonym obok znacznikiem wyboru.

Operacje na częściach
Operacje na częściach

A. Zaznaczona część B. Ukryta część C. Wyodrębniona część D. Przezroczysta część 
 1. Przejdź do okna modelu 3D, zaznacz narzędzie Rączka i kliknij część, którą chcesz przekształcić. Jeśli ustawienie preferencji uniemożliwia korzystanie z narzędzia Rączka, zaznacz część na liście Drzewo modelu.
 2. Przejdź do menu Opcje u góry panelu Drzewo modelu i wybierz dowolną z następujących opcji:

  Uwaga:

  Elementy wyświetlane w menu Opcje zależą od tego, czy zaznaczony model 3D zawiera tylko jedną część, czy więcej części. Wiele z tych opcji jest również dostępnych po kliknięciu części w modelu 3D prawym przyciskiem myszy.

  Tryb renderowania modelu

  Umożliwia zmianę wyglądu powierzchni w całym modelu 3D zgodnie z elementem wybranym z podmenu: Przezroczysta obwiednia, Pełny, Przezroczysty, Pełny szkielet itd.

  Pokaż wszystkie części

  Wyświetla cały model 3D.

  Zmieść widoczne

  Umożliwia wyświetlenie wszystkich widocznych części i wyśrodkowanie ich w widoku.

  Pokaż właściwości fizyczne

  Umożliwia wyświetlenie obszaru powierzchni i objętości (jeśli jest dostępna) w panelu Dane obiektu znajdującym się w drzewie modelu.

  Wyświetl obwiednię

  Umożliwia wyświetlenie obwiedni obiektu 3D lub wybranych części modelu.

  Ustaw kolor obwiedni

  Pozwala zmienić kolor obwiedni. Po wybraniu tej opcji, należy wybrać kolor i kliknąć na OK.

  Ukryj

  Pozwala wyświetlić model bez pokazywania zaznaczonych części. Aby ukrywać i pokazywać różne części, można również zaznaczać pola wyboru dostępne w górnym okienku drzewa modelu lub usuwać ich zaznaczenie.

  Oddziel

  Pozwala wyświetlić tylko zaznaczoną część i ukryć pozostałe części.

  Oddziel część

  Pozwala wyświetlić geometrię, informacje o wytwarzaniu produktu (PMI) i wszystkie widoki (w tym widoki PMI) tylko dla wyodrębnionej części. Następuje przy tym ukrycie lub usunięcie zaznaczenia widoków i informacji dotyczących wszystkich pozostałych części. Zmiany są również widoczne w drzewie modelu. W panelu Struktura (u góry) jest zaznaczana tylko wyodrębniona część. Struktura innych części pozostaje dostępna, ale nie jest zaznaczona. Panel Widok (na środku) zawiera listę tylko tych widoków, w tym widoków PMI, które zostały zdefiniowane dla wyodrębnionej części. Po kliknięciu widoku są wyświetlane tylko informacje PMI dla tego widoku (w panelu dokumentu). (Aby wyświetlić informacje PMI dla wyodrębnionej części, upewnij się, że w panelu Struktura jest zaznaczona opcja PMI 3D). W panelu Widok są ukrywane widoki powiązane ze zbiorem lub innymi częściami, w tym własne widoki utworzone w programie Acrobat. Części można dodawać do widoku, zaznaczając je w drzewie modelu. Można także używać poleceń Ukryj/Pokaż w menu opcji należącego go drzewa modelu. Aby anulować wyodrębnioną część, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz inną część za pomocą polecenia Oddziel część.

  • Zaznacz zbiór najwyższego poziomu w drzewie modelu.

  • Kliknij przycisk Widok główny.

  Powiększ wybraną część

  Pozwala przenieść punkt skupienia z całego modelu 3D na wybrane części. To ustawienie jest szczególnie przydatne do obracania części, ponieważ umożliwia wykonywanie obrotu wokół punktu skupienia części, a nie wokół całego modelu.

  Tryb renderowania części

  Umożliwia wyświetlenie wszystkich trybów renderingu dostępnych dla części. Tryb renderowania zmienia wygląd modelu 3D zgodnie z ustawieniami wybranego trybu.

  Przezroczysty

  Wyświetla wybraną część jako obiekt przezroczysty.

  Eksportuj jako XML

  Umożliwia utworzenie oddzielnego pliku XML całego drzewa lub bieżącego węzła modelu 3D.

  Eksportuj jako CSV

  Umożliwia utworzenie oddzielnego pliku w formacie CSV zawierającego wszystkie dane modelu. Dane można wyeksportować z całego drzewa modelu lub z wybranego węzła. Plik można otworzyć w dowolnym programie obsługującym formatowanie CSV, takim jak Microsoft Excel.

  Uwaga:

  Jeśli model 3D zawiera informacje o wytwarzaniu produktu (PMI), menu to zawiera opcje pokazywania i ukrywania informacji PMI.

Omówienie drzewa modelu

Drzewo modelu jest wyświetlane w panelu nawigacyjnym po lewej stronie obszaru roboczego. Można je także otworzyć, klikając przycisk Przełącz drzewo modelu na pasku narzędziowym 3D. Podobne efekty daje kliknięcie prawym przyciskiem myszy modelu 3D i wybranie polecenia Pokaż drzewo modelu.

Uwaga:

Korzystanie z drzewa modelu wymaga programu Acrobat lub Adobe Reader w wersji co najmniej 7.0.7. Osoby korzystające ze starszych wersji mogą przeglądać modele 3D bez możliwości edycji drzewa modelu.

Drzewo modelu składa się z trzech okienek zawierających informacje określonego typu lub kontrolki.

Panel Struktura

Okienko umieszczone najwyżej pokazuje strukturę drzewa obiektu 3D. Na przykład obiekt 3D przedstawiający samochód może być podzielony na grupy obiektów (zwane węzłami) dla podwozia, silnika i kół. W tym okienku można przechodzić między elementami hierarchii oraz zaznaczać, oddzielać lub ukrywać poszczególne części.

Informacje o wytwarzaniu produktu (PMI) są wyświetlane jako grupa elementów na tym samym poziomie hierarchii, co związany z nimi obiekt lub zbiór.

Panel Widok

Środkowe okienko zawiera listę widoków zdefiniowanych dla obiektu 3D. Po dokonaniu zmiany widoku kliknij jeden z widoków na liście, aby powrócić do zapisanego stanu modelu 3D. Więcej informacji można znaleźć w artykule Ustawianie widoków 3D w plikach PDF.

W okienku Widok możesz też dodawać i edytować widoki. Na przykład po oddzieleniu i obróceniu części możesz zapisać ten widok wraz z ustawieniem kamery, tłem, oświetleniem i innymi atrybutami. Ta funkcja nie jest dostępna w programie Adobe Reader.

Panel Dane obiektu

Panel umieszczony najniżej zawiera inne informacje, w tym właściwości i metadane (jeśli istnieją) dotyczące obiektu lub części. Informacji tych nie można edytować w programie Acrobat.

Drzewo modelu
Drzewo modelu

A. Hierarchia obiektu 3D B. Zapisane widoki C. Informacje o części lub obiekcie 

Uwaga:

Aby zmienić domyślne zachowanie drzewa modelu, należy otworzyć okno dialogowe Preferencje, a następnie w obszarze Kategorie wybrać pozycję 3D i multimedia. Następnie należy wybrać odpowiednią opcję z menu Otwórz drzewo modelu przy aktywacji modelu 3D.

Autor pliku PDF może tak skonfigurować model 3D w ustawieniach konwersji, aby kliknięcie go powodowało automatyczne wyświetlenie drzewa modelu.

Tworzenie przecięć

Przecięcie modelu 3D pozwala obejrzeć go od wewnątrz. Aby dopasować wyrównanie, przesunięcie i nachylenie płaszczyzny cięcia, należy skorzystać z okna dialogowego Sterowanie przekrojem poprzecznym.

Przed przecięciem i po przecięciu
Przed przecięciem i po przecięciu

 1. Kliknij ikonę Przełącz przecięcie na pasku narzędziowym 3D, aby włączyć lub wyłączyć przecięcie.
 2. (Opcjonalnie) Kliknij strzałkę obok ikony Przełącz przecięcie i wybierz opcję Właściwości przecięcia. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości przekroju poprzecznego. Wykonaj dowolną spośród następujących czynności:
  • Zmień ustawienia w obszarach Wyrównanie, Ustawienia wyświetlania oraz Położenie i Orientacja.

  • Kliknij przycisk Zapisz widok przecięcia, aby zapisać bieżące przecięcie w postaci nowego widoku. Zapisany widok będzie wyświetlany w menu Widoki na pasku narzędziowym 3D oraz w okienku Widok znajdującym się w drzewie modelu (z domyślną nazwą SectionView[n]).

Właściwości przekroju poprzecznego

Zmiany wprowadzone w tym miejscu są stosowane natychmiast. Aby wprowadzone zmiany były widoczne, okno dialogowe Właściwości przekroju poprzecznego nie może zasłaniać widoku aktywnego modelu 3D. Okno dialogowe Właściwości przekroju poprzecznego będzie wyświetlane ponad aktywnym oknem dokumentu PDF. Aby zamknąć to okno, kliknij przycisk Zamknij w prawym górnym rogu.

Włącz przecięcie

Zaznaczenie opcji aktywuje kolejne opcje.

Wyrównanie

Pozwala określić oś (x, y lub z), względem której przecięcie zostanie wyrównane.

Wyrównaj do powierzchni

Umożliwia utworzenie przekroju poprzecznego na płaszczyźnie zdefiniowanej przez dowolną powierzchnię, która zostanie kliknięta w modelu 3D. (To okno dialogowe jest wygaszone do momentu kliknięcia powierzchni części modelu).

Wyrównaj do 3 punktów

Umożliwia utworzenie przekroju poprzecznego na płaszczyźnie zdefiniowanej przez dowolne trzy punkty, które zostaną kliknięte w modelu 3D. (To okno dialogowe jest wygaszone do momentu kliknięcia trzech punktów modelu).

Pokaż przecięcia

Pozwala wyświetlić kolorowy kontur w miejscu, gdzie płaszczyzna tnąca przecina się z modelem 3D. Aby wybrać kolor inny od domyślnego, należy kliknąć na próbkę koloru.

Pokaż płaszczyznę tnącą

Umożliwia wyświetlenie dwuwymiarowej płaszczyzny przecinającej model 3D. Aby wybrać inny kolor, należy kliknąć próbkę koloru; aby zmienić krycie płaszczyzny, należy wpisać inną wartość procentową.

Ignoruj wybrane części

Umożliwia usunięcie wybranych części z widoku przecięcia.

Pokaż przezroczysty

Umożliwia wyświetlenie części, które nie należą do przecięcia.

Krycie płaszczyzny tnącej

Umożliwia zdefiniowanie stopnia przezroczystości płaszczyzny tnącej.

Wyrównaj model do płaszczyzny tnącej

Umożliwia obrócenie modelu 3D w taki sposób, aby wyrównać go z płaszczyzną tnącą.

Przesunięcie

Pozwala określić głębokość przecięcia modelu 3D. Należy przeciągnąć suwak w lewo lub w prawo albo zmienić wartość procentową.

Uwaga:

Aby ustalić sposób podziału modelu 3D przez poszczególne osie, należy zaznaczyć odpowiednią oś, a następnie przeciągać suwak Przesunięcie w obie strony. Jednocześnie należy obserwować zmiany w osadzonym modelu 3D.

Odwróć

Pozwala odwrócić przecięcie. Jeśli na przykład odcięto górną połowę modelu, należy kliknąć przycisk Odwróć, aby wyświetlić górną połowę i odciąć dolną.

Suwaki nachylenia

Pozwalają określić kąty między płaszczyzną tnącą i osiami. Aby zmienić kąty należy odpowiednio przeciągnąć suwaki (w lewo lub w prawo) lub wpisać odpowiednie wartości procentowe.

Zapisz widok sekcji

Umożliwia otwarcie okna dialogowego Właściwości widoku, w którym można wybrać właściwości wyświetlania zapisywane razem z widokiem. Po wybraniu właściwości, które mają być zapisywane, widok przecięcia jest dodawany do listy widoków na pasku narzędziowym 3D oraz do drzewa modelu. Widok jest zapisywany pod domyślną nazwą SectionView[n].

Dla właściwości wyświetlania, których nie wybrano w celu zapisania, zostaną przywrócone ustawienia poprzedniego widoku. Jeśli na przykład kolor tła nie zostanie zapisany, to widok przecięcia zachowa kolor tła ostatnio wyświetlanego widoku.

Zmienianie właściwości kamery

Właściwości kamery definiują konkretne wartości kąta i pozycji dla widoku obiektu. Za pomocą właściwości kamery jest ustawiany widok kamery, który można stosować w różnych widokach i plikach.

 1. Na pasku narzędziowym 3D kliknij ikonę Właściwości kamery .

  Jeśli ta ikona nie jest widoczna, kliknij strzałkę obok narzędzia nawigacyjnego z lewej strony paska narzędziowego 3D.

 2. W oknie dialogowym Właściwości kamery kliknij opcję Zapisz jako w celu podania nazwy nowego widoku kamery albo wybierz z menu istniejący widok.
 3. Przenieś okno dialogowe Właściwości kamery tak, aby model 3D był widoczny. Wybierz wyrównanie kamery:
  • Opcja Obiekt docelowy umożliwia wyrównanie właściwości kamery tylko w stosunku do położenia obiektu docelowego.

  • Opcja Kamera i obiekt docelowy pozwala dostosować właściwości kamery względem kierunku jej ustawienia oraz położenia obiektu docelowego.

 4. Wybierz typ wyrównania:

  Wybierz model

  Po zaznaczeniu tej opcji kliknij model 3D w dokumencie. W oknie dialogowym Właściwości kamery wyświetlane jest bieżące położenie kamery.

  • W przypadku wybrania opcji Obiekt docelowy nowe położenie kamery jest ustawiane na środek wybranego modelu.

  • W przypadku wybrania opcji Kamera i obiekt docelowy położenie obiektu docelowego kamery jest ustawiane na środek wybranego modelu. Kamera zostaje wyrównana do wybranego modelu.

  Wybierz powierzchnię

  Po zaznaczeniu tej opcji kliknij powierzchnię modelu 3D w dokumencie. W oknie dialogowym Właściwości kamery wyświetlane jest bieżące położenie kamery.

  • W przypadku wybrania opcji Obiekt docelowy nowe położenie kamery jest ustawiane na środek wybranej powierzchni.

  • W przypadku wybrania opcji Kamera i obiekt docelowy położenie obiektu docelowego kamery jest ustawiane na środek wybranej powierzchni. Kamera zostaje wyrównana do tej powierzchni.

  Wybierz 3 punkty

  Po zaznaczeniu tej opcji wybierz trzy punkty na tym samym lub na różnych modelach w dokumencie. W oknie dialogowym Właściwości kamery wyświetlane jest bieżące położenie kamery.

  • W przypadku wybrania opcji Obiekt docelowy nowe położenie kamery jest ustawiane na środek między trzema wybranymi punktami.

  • W przypadku wybrania opcji Kamera i Obiekt docelowy położenie obiektu docelowego kamery jest ustawiane na środek między trzema wybranymi punktami Położenie kamery jest ustawiane w stosunku do płaszczyzny utworzonej przez trzy wybrane punkty.

 5. W sekcji Położenie wybierz opcję Jednostki kątowe, aby zmienić wartości X, Y i Z na wartości Azymut, Wysokość i Odległość. Te wartości umożliwiają manipulowanie kamerą za pomocą azymutu (odległości) i wysokości (osi X), a także powiększanie przy użyciu wartości odległości.
 6. Przesuń suwaki ustawień Kamera i Obiekt docelowy do odpowiedniego położenia.
 7. Aby zmienić kąt ogniskowej dla kamery, przeciągnij suwak ustawienia Pole widzenia do odpowiedniego położenia.
 8. Aby zmienić kąt obrotu dla kamery, przeciągnij suwak ustawienia Obrót do odpowiedniego położenia.
 9. Kliknij przycisk Zapisz widok kamery, aby zapisać ustawienia i dodać widok do drzewa modelu.

  Widok zostanie dodany do drzewa modelu z domyślną nazwą Widok_kamery_[n], gdzie wartość [n] jest liczbą kolejną. Nazwę kamery można zmienić na liście Widoki.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online